No category

منابع تحقیق درباره کیفیت خدمات، ارزیابی کیفی، تحریم اقتصادی، ترانزیت

جستجو در سایت :    تحریم اقتصادی بعد از اعمال تحریم اقتصادی بر ایران توسط امریکا در سال ۱۳۵۹، ایران حق خرید هواپیماهایی را دارد که ساخت آن‌ها مربوط به قبل از سال ۱۳۵۹ باشد یا اینکه آمریکا کمتر از ۲۰ درصد در ساخت آن هواپیما مشارکت داشته باشد. این بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

منابع تحقیق درباره اقتصاد جهانی، جمهوری اسلامی، گردشگری، جمهوری اسلامی ایران

جستجو در سایت :    ۲-۱ اهمیت صنعت حمل‌ونقل هوایی صنعت حمل‌ونقل هوایی همواره تأثیر بسیار ویژه‌ای در اقتصاد جهانی اعمال کرده و به عنوان اندیسی برای رشد اقتصاد جهانی بشمار می رود ؛ حتی در شرایط نه چندان مطلوب و رکود کنونی. همواره یکی از صنعت‌های بزرگی بوده می بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

منابع تحقیق درباره جامعه آماری، کیفیت خدمات، مدیریت مالی، ارائه خدمات

جستجو در سایت :    فصل اول( کلیات پژوهش) مقدمه در سال‌های اخیر صنعت حمل‌ونقل هوایی تأثیر بسیار ویژه‌ای در اقتصاد جهانی اعمال می کند. سالانه تقریباً ۵/۲ میلیارد مسافر و ۵۰ میلیون تن بار توسط این صنعت جابه جا می گردد. در ایالات‌متحده هر ۱۰۰ شغل مرتبط با هوانوردی بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه ارشد درباره ایر،، می‌کنید، ایرلاین،

جستجو در سایت :    به اندازه اثرگذاری این همکاری بر ایران ایر، امتیاز بدهید  :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com آیا همکاری با یکی از ایرلاین های کشور گرجستان را پیشنهاد می‌کنید به اندازه اثرگذاری این همکاری بر ایران ایر، امتیاز بدهید آیا همکاری با یکی بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه ارشد درباره تئوری مجموعه فازی، نیروی کار

جستجو در سایت :    الف-۴ اعمال اساسی مجموعه‌ها اجتماع: اگر A و B دو مجموعه دلخواه باشند، آنگاه اجتماع آن‌ها برابر می باشد با ماکزیمم تابع عضویت مجموعه A و B . اشتراک: اگر A و B دو مجموعه دلخواه باشند، آنگاه اشتراک آن‌ها برابر می باشد با کمینه بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه ارشد درباره گردشگری، عوامل درونی، عوامل بیرونی، صنعت گردشگری

جستجو در سایت :    فصل پنجم( جمعبندی) ۵ مقدمه در این فصل آغاز اختصار‌ای از یافته‌های پژوهش ارائه می گردد و در ادامه‌ی آن، یافته‌های پژوهش مورد بحث و مطالعه قرار می‌گیرند و علت های رد یا تأیید فرضیه‌ها ارائه می شوند. سپس نتایج کلی پژوهش با تحقیقات موجود بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه ارشد درباره ANP، کیفیت خدمات، صنعت گردشگری، گردشگری

جستجو در سایت :    Aircraft Total Orders Passengers Year of entry Notes C Y Total Airbus A300B4 ۵ ۰ ۳۰ ۲۴۸ ۲۴۸ ۱۹۸۰ Airbus A300-600R ۴ ۰ ۳۰ ۲۴۸ ۲۷۸ ۱۹۹۱ Airbus A310-200 ۱ ۰ ۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰۱ Airbus A310-300 ۲ ۰ ۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰۰ Airbus A320-200 بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه ارشد درباره توافقنامه، استراتژی، بازاریابی، استراتژیک

جستجو در سایت :    ۳-۹-۲ ائتلاف با یکی از ایرلاین های اطراف ایران شکل دادن ائتلاف استراتژیک با یکی از ایرلاین هایی که در همسایگی ایران هستند، می‌تواند بهترین ابزار برای بهبود وضعیت فعلی حمل‌ونقل هوایی در ایران باشد. این کار نسبت به پیوستن به یکی از سه ائتلاف بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه ارشد درباره ANP، تکنولوژی، وضعیت مطلوب، کیفیت خدمات

جستجو در سایت :    متغیر زبانی عدد فازی مثلثی معادل بدون تأثیر (۰.۲۵ و ۰ و ۰) تأثیر بسیار کم (۰.۵ و ۰.۲۵ و ۰) تأثیر کم (۰.۷۵ و ۰.۵ ۰.۲۵) تأثیر بالا (۱ و ۰.۷۵ و۰.۵) تأثیر بسیار بالا (۱ و ۱ و ۰.۷۵) جدول ۳-۲: متغیر های بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل