جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

گرایش : سلولی و مولکولی

عنوان : ارتباط چندشکلی  GSTO2 با کاتاراکت

دانشگاه شیراز 

 واحد بین الملل

 پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی(سلولی و مولکولی)

ارتباط چندشکلی  GSTO2 با کاتاراکت

استاد راهنما

دکتر مصطفی سعادت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

بیماری آب مروارید وابسته به سن، یک بیماری چشمی می باشد که به دلیل کدورت عدسی چشم حاصل می گردد. آب مروارید وابسته به سن علت عمده نقص بینایی در جهان می باشد. با افزایش جمعیت افراد سالخورده، تعداد افراد مبتلا به آب مروارید وابسته به سن زیاد می گردد. گلوتاتیون S-ترانسفرازها، آنزیم‌های چند عملکردی هستند. این آنزیم‌ها برای سم‌زدایی زنوبیوتیک‌ها، ترکیبات سمی درونی، و برای محافظت از بافت‌ها در برابر آسیب اکسیداتیو مهم هستند. هدف از این مطالعه، مطالعه ارتباط چندشکلی GSTO2 وGSTM1  و احتمال ابتلا به آب مروارید وابسته به سن می‌باشد. برای این مقصود از 200 فرد مبتلا به آب مروارید وابسته به سن و 213 فرد سالم، به عنوان افراد بیمار و شاهد بهره گیری کردیم. ما از روش PCR-RFLP برای تعیین ژنوتیپ GSTO2 و روش PCR برای تعیین ژنوتیپ GSTM1 بهره گیری کردیم. نتایجی که بدست آمده؛ ارتباط معنی‌داری بین چندشکلی GSTO2 با ریسک ابتلا به آب مروارید نشان نمی‌دهد(P>0.05) . ارتباط بین چندشکلی GSTM1 با ریسک ابتلا به آب مروارید معنی‌دار می باشد(OR=1.52; 95%CI=1.03-2.24; P=0.03) . محل کار بیرون اتاق با احتمال ابتلا به آب مروارید ارتباط دارد(OR=1.62; 95%CI=1.01-2.61; P=0.045) . همزمانی اثر ژنوتیپ GSTM1 وGSTO2  با ریسک ابتلا به آب مروارید ارتباط دارد.  از این مطالعه نتیجه گرفته می گردد که چندشکلی GSTO2 با بیماری آب مروارید ارتباط دارد. ژنوتیپ DD شانس ابتلا به بیماری آب مروارید را افزایش می‌دهد. البته می‌توان گفت که تأثیر GSTO2 بر روی آب مروارید، کمتر از تأثیر GSTM1 می باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- گلوتاتیون S- ترانسفرازها………………………………………………………………………………………… 2     

1-2- ژن GSTO2…………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- ژن GSTM1………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-4- بیماری آب مروارید وابسته به سن…………………………………………………………………………. 7

1-4-1- نشانه‌های پیشرفت آب مروارید………………………………………………………………………….. 7

1-4-2- اپیدمیولوژی…………………………………………………………………………………………………………. 8

1-4-3- طبقه بندی آب مروارید………………………………………………………………………………………. 8

1-4-4- ریسک فاکتورها……………………………………………………………………………………………………. 9

1-5-هدف…………………………………………………………………………………………………………………………… 10

فصل دوم:مروری بر تحقیقات پیشین

2-1-  تحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………………………… 12

2-2-  فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………. 14

فصل سوم:مواد و روش‌ها

3-1-  نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………… 16

3-2-  وسایل مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………. 17

3-3-  مواد مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………….. 17

3-4-  تهیه محلول‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 18

3- 5-  استخراج DNA از خون محیطی به روش جوشاندن (Boiling)…………………. 19

3-6-  واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR)……………………………………………………………………….. 20

3-7-  تعیین ژنوتیپ ژن GSTO2………………………………………………………………………………… 22

3-9-  الکتروفورز………………………………………………………………………………………………………………… 22

3-10-  رنگ آمیزی ژل…………………………………………………………………………………………………….. 23

3-11-  تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………………………. 25

فصل چهارم: نتایج

نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

فصل پنجم:  بحث و نتیجه‌گیری

نتایج مطالعه حال حاضر…………………………………………………………………………………………………….. 36

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………. 36

منابع و مأخذ    38

– گلوتاتیون S– ترانسفرازها

 

گلوتاتیون S-ترانسفرازها (GSTs)[1] اولین بار در سال 1961 شناسایی شدند (Booth et al., 1961). گلوتاتیون S- ترانسفرازها آنزیم‌های چند عملکردی هستند (Masoudi et al., 2011; Terada, 2005). این خانواده بزرگ آنزیمی از آنزیم‌های سم‌زدایی فاز II هستند، که ترکیب گلوتاتیون احیا شده (GSH) را برای ترکیبات الکتروفیل درونی و بیرونی مختلف، کاتالیز می‌کنند (Takeshita et al., 2009; Whitbread et al., 2003; Whitbreada et al., 2003). این آنزیم‌ها برای سم‌زدایی زنوبیوتیک‌ها[2]، ترکیبات سمی درونی و برای محافظت از بافت‌ها در برابر آسیب اکسیداتیو مهم هستند (Juronen et al., 2000).

GSTهای انسانی بر پایه همانندی توالی آمینواسید طبقه بندی می شوند. اعضای هر  کلاس، %75- %95 یکسانی توالی پروتئین داشته و اعضای کلاس‌های مختلف، یکسانی توالی پروتئین، %35- %25 می باشد (Pearson et al., 1993).

گلوتاتیون S- ترانسفرازهای انسانی به دو کلاس GSTهای سیتوزولی و میکروزومی تقسیم می شوند. GST های سیتوزولی یا محلول، به گونه عمده در سیتوپلاسم توصیف می شوند، اما در هسته و میتوکندری نیز وجود دارند. در هسته و میتوکندری GSTها ممکن می باشد، تأثیر مهمی، در دفاع علیه استرس اکسیداتیو و شیمیایی بازی کنند. گروه GSTهای میکروزومی شامل 6 پروتئین هستند. دو تا از آن‌ها در تولید لکوترین‌ها و پروستاگلاندین E دخالت دارند. GSTهای میکروزومی در شبکه آندوپلاسمی و غشاء خارجی میتوکندری جمع می شوند تا از غشاءها در برابر استرس اکسیداتیو محافظت کنند (Raza et al., 2002). در میان GSTهای محلول که در سیتوزول‌های بافت اظهار می شوند، خانواده‌های ژنی زیر شناخته شده هستند (Hayes and Strange, 2000; Strange et al., 2001) :

کلاس آلفا[3] بر روی کروموزوم 6  (GSTA)

کلاس مو[4] بر روی کروموزوم 1 (GSTM)          

کلاس تتا[5] بر روی کروموزوم 22 (GSTT)        

کلاس پای[6] بر روی کروموزوم 11 (GSTP)

کلاس زتا[7] بر روی کروموزوم 14 (GSTZ)

کلاس سیگما[8] بر روی کروموزوم 4 (GSTS)

کلاس کاپا[9] بر روی کروموزوم 7 (GSTK)

کلاس امگا[10] بر روی کروموزوم 10 (GSTO)   (Tasa, 2004)

و GST کلاس میکروزومی (میکروزومال[11]، mGST)

در میان این GSTها: GSTA، GSTM، GSTP، GSTT، GSTZ و GSTO در داخل بخش سیتوزولی قرار گرفتند و GSTK در بخش میتوکندری قرار گرفته می باشد(Terada, 2005). کلاس‌های دیگر (epsilon, delta, tau, phi, lambada) در گیاهان و حشرات پیدا نمود شده‌اند (Sawicki et al., 2003; Wagner et al., 2002).

در هر کلاس از GST در بشر، تعداد مختلفی از آن‌ها وجود دارند که از یک عدد در کلاس Zeta و Pi تا پنج عدد در کلاس mu متغیر می باشد (Pemble et al., 1996). ایزوزیم‌های GST، آنزیم‌های کلیدی شرکت کننده در سیستم‌های تمیزکننده برای محافظت از وضوح عدسی هستند. GSTها، اولین آنزیم‌ها در مسیر مرکاپتوریک اسید هستند که افزایش نوکلئوفیل تیول از GSH برای بسیاری از ترکیبات مضر کاتالیز می گردد، و این برای سم‌زدایی از زنوبیوتیک‌ها و برای محافظت از عدسی‌ها و سایر بافت‌ها در برابر آسیب اکسیداتیو مهم هستند (Juronen et al., 2000). GSTها در عدسی‌ها و در اندام‌های دیگری مثل کبد فعالیت عمده‌ای دارند (Rathbun and Hanson, 1979).

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

GSTها در تنظیم مسیرهای سیگنالینگ[12] و بیوسنتز سلول و نیز در ایجاد بعضی بیماری‌های انسانی مانند پارکینسون[13] (Menegon et al., 1998)، آلزایمر[14]، آترواسکلروزیس[15]، سیروز کبدی[16]، سالخوردگی (Gupta et al., 2008)، و هم در معضلات چشمی مانند آب‌مروارید[17] (Ansari et al., 1996)، گلوکوما[18] (Abu-Amero et al., 2008; Tasa, 2004) تأثیر مهمی دارند.

1-2- ژن GSTO2

کلاس امگای گلوتاتیون ترانسفرازها(GSTO)  در دامنه وسیعی از گونه‌ها شامل بشر‌، موش، موش صحرایی و Caenorhabditis elegans و  Drosophilamelanogasterشناسایی شده‌اند. مشخصه قابل توجه GST امگای بشر، موش، خوک و نماتود N-ترمینال با طول 19-20 توالی می باشد که درGST های دیگر  پیدا نمود نشده می باشد (Board et al., 2000). پیش روی سایر GSTها، این GSTO فعالیت ضعیفی با سوبسترای مشترک GST دارد. اما فعالیت‌های جدید گلوتاتیون وابسته به تیول ترانسفرازها، دی هیدروآسکوربات ردوکتاز و مونومتیل آرسونات ردوکتاز را نشان می‌دهد. جایگاه فعال سیستئین را دارد که می تواند پیوند دی‌سولفیدی با GSH را شکل دهد (Board et al., 2000; Takeshita et al., 2009).

GSTO بشر، شامل دو ژن GSTO1 و GSTO2 و ژن کاذب GSTO3p می باشد. ژن‌های GSTO1 و GSTO2 به ترتیب 5/12 و 5/24 kb هستند. توسط 5/7 kb  بر روی کروموزوم 10q24.3 از هم جدا شده‌اند که بین مارکرهای D10S603 و D10S597 قرار گرفته‌اند. GSTO2 با GSTO1 %64 همسانی آمینواسید و %73 تشابه دارد (Marahattaa et al., 2006; Takeshita et al., 2009). سه پلی مورفسیم در ژن‌های ‌GSTO: GSTO1*A140D، GSTO1*E155del، GSTO2*N142D در گروه‌های قومی شناسایی شده می باشد (Marahattaa et al., 2006). ژن GSTO2 6 اگزون دارد که 5/24 kb وسعت دارد (Whitbread et al., 2003). در GSTO2، جا‌به‌جایی A>G در موقعیت نوکلئوتید 424 در اگزون 4 شناسایی گردید. جانشینی آمینواسید از آسپارژین به آسپارتات در باقیمانده 142 (N142D) صورت گرفته می باشد. cDNA انسانی با طول کامل GSTO2 1179 جفت باز طول دارد و پروتئین باقیمانده‌های 243 آمینواسیدی را رمز می کند. اما اهمیت فیزیولوژی GSTO2 به گونه کامل روشن نشده می باشد (Masoudi et al., 2011).

چهار پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتید غیرهمسان در موقعیت‌های نوکلئوتید 121، 389، 424، 472 در GSTO2 انسانی گزارش شده می باشد. سه واریانت شیوع بسیار کمی در جمعیت انسانی دارند و تنها جانشینی در موقعیت 424 شیوع بالایی در جمعیت جهان دارد (Masoudi et al., 2011).

آلل 142D دارای فراوانی 31/0 در میان استرالیایی‌های اروپایی در کانبرا، 86/0 در میان آفریقایی‌های Bantu در Durban، و 27/0 در میان چینی‌ها از هنگ کنگ گزارش شده می باشد (Marahattaa et al., 2006). در GSTO2، آلل142D ، بیشترین فراوانی در آفریقایی‌ها گزارش شده می باشد (Whitbread et al., 2003).

واکاوی الگوی اظهار مشخص نمود که GSTO2 در همه‌جا به اندازه کم اظهار می گردد (Masoudi et al., 2011; Wang et al., 2005). این پراکندگی وسیع GSTO2، تایید می کند که عملکرد زیستی مهمی دارد. اظهار قابل توجه GSTO2 در کبد، کلیه و ماهیچه اسکلتی دیده می گردد و اظهار پایین در قلب دیده می گردد (Marahattaa et al., 2006; Whitbread et al., 2003). در پانکراس و پروستات نیز اظهار بالایی دارد. اظهار بیش از حد GSTO2 مرگ برنامه‌ریزی شده سلول‌های L-02 را القا می کند. Wang و همکارانش در سال 2005 دریافتند که GSTO2 ممکن می باشد تأثیر مهمی در سیگنال سلولی بازی کند (Wang et al., 2005).

 

1-3- ژن GSTM1

 کلاس mu در بشر دارای پنج ژن می باشد که عبارتند از: GSTM1، GSTM2، GSTM3، GSTM4 و GSTM5. ژن‌های این خانواده روی کروموزوم 1q13.3 به این ترتیب:              5′- GSTM4-GSTM2-GSTM1-GSTM5-GSTM3-3′ قرار گرفته‌اند. GSTM1 یکی از ژن‌های کد کننده کلاس mu می باشد. GSTM1 دارای 10 اگزون می‌باشد (Kerb et al., 1999; Okcu et al., 2004; Xu et al., 1998). چندشکلی در GSTM1 (عضو کلاس mu) در همه جمعیت‌های انسانی هست (Harada et al., 1992; Pemble et al., 1994).

یک نوع از چندشکلی گزارش شده، که در ژن‌ GSTM1 وجود آلل نول (غیرفعال) می باشد که GSTM1-0 نامیده می گردد. آلل‌های GSTM1-0 به خاطر حذف در ژن GSTM1 به وجود می‌آید و منجر به فقدان فعالیت آنزیمی در افراد هموزیگوت برای آلل‌های فوق می گردد (Harada et al., 1992; Pemble et al., 1994). این ژن در جمعیت‌های انسانی دارای چندشکلی ژنتیکی آللی به صورت حذف کامل ژن می‌باشد. براساس این چندشکلی افراد می‌توانند دارای دو فنوتیپ مختلف باشند؛ دارای دو آلل پوچ (GSTM1-null) که پروتئین  GSTM1 را ندارد، و یا دارای یک یا دو آلل حاضر (GSTM1-present) که پروتئین GSTM1 را دارد که در نتیجه، فرد دارای ژنوتیپ GSTM1-null، از تمام فعالیت‌هایی که توسط پروتئین GSTM1 صورت می‌گیرد مانند سم زدایی مواد سرطان‌زا، و فعالیت‌های متابولیکی مربوط به این آنزیم محروم می‌باشد.

افراد هموزیگوت برای آلل‌های نول در جایگاه‌ ژن GSTM1 دارای افزایش ریسک برای چندین نوع از انواع سرطان‌ها مانند: سرطان معده، کلورکتال(Saadat and Saadat, 2001; Saadat and Farvardin-Jahromi, 2006)، سرطان سینه (Park et al., 2000)، و سرطان خون(Saadat and Saadat, 2000)  و نیز بیماری‌های دیگر مثل آسم (Saadat et al., 2004b)، آب مروارید(Saadat and Farvardin-Jahromi, 2006; Saadat et al., 2004a; Sekine et al., 1995) و بیماری قلبی (Abu-Amero et al., 2006; Wilson et al., 2003) می باشند.

براساس گزارش از کل داده‌های موجود، فراوانی ژنوتیپ نولGSTM1 53 % بین قفقازی‌ها و 27 % بین آمریکائیان آفریقایی تبار و 53 % بین آسیایی‌ها می باشد (Garte et al., 2001).

1-4- بیماری آب مروارید وابسته به سن[19]

 آب مروارید، کدورت عدسی چشم می باشد. زمانی که ما به چیزی نگاه می‌کنیم، اشعه‌های نور به داخل چشم ما می‌طریقه. اشعه‌های نور، از طریق مردمک چشم و از طریق عدسی بر روی شبکیه متمرکز می شوند. عدسی بایستی شفاف باشد تا نور به گونه مناسب بر روی شبکیه متمرکز گردد. اگر عدسی کدر گردد، این حالت را آب مروارید می‌نامند. کدورت عدسی کیفیت تصویر شبکیه‌ای را خراب می کند. باعث کاهش تیزبینی چشم می گردد. اگر درمان نشود سرانجام باعث نابینایی می گردد. همان گونه که آب مروارید به آرامی شروع به پیشرفت می کند؛ شما متوجه هیچگونه تغییری در بینایی خود در اوایل پیشرفت این بیماری نمی‌شوید.

تعداد صفحه :62

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: زیست شناسی