جستجو در سایت :   

عنوان : تصویر های شاعرانه سیمین بهبهانی و شفیعی کدکنی از منظـر نقد زن مدار

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد زنجان

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A. )

رشته: زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

تصویرهای شاعرانه سیمین بهبهانی و شفیعی کدکنی از منظـر نقد زن مدار

استاد راهنما:

دکتر نزهت نوحی

استاد مشاور:

دکتر عبدالحسین سرامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………….. 2

نگاهی به مذهب اصالت زن…………………………………………………. 4

نگاهی به تاریخ………………………………………………………… 6

زن در اذهان فرانسوی و انگلیسی……………………………………… 9

زن در اذهان آمریکایی…………………………………………………. 9

زن در آرای یهودیت و مسیحیت…………………………………….. 10

زن در آرای اسلامی………………………………………………….. 12

ظهور زن پس از یک دوره ی تاریخی سخت…………………………. 13

جنس دوم آری یا خیر………………………………………………… 15

عشق در باور مرد و زن……………………………………………… 16

تخریب چهره ی زن در کلام بزرگان………………………………… 17

زن در آرای زرتشت…………………………………………………. 22

زن در اندیشه ی اعراب جاهلی………………………………………. 23

دیدگاه اسلام در قبال زن و پاسخ به اشکالات…………………………….. 25

الف-  کار زن سخیف یا مستحسن……………………………………. 27

ب-  نقصان خلقت زن………………………………………………… 28

پ- آفرینش زن و زایش گناه…………………………………………. 29

ث- زن عامل فریب………………………………………………….. 30

ج- زن مظهر شهوت یا نماد محبت………………………………….. 30

چ- برآیند اندیشه های پیشین در نظریات روانشناختی……………….. 32

ح- مهر اقدامی دوسویه و وحدت آفرین………………………………. 34

خ-  زن تجلی جمال الهی…………………………………………….. 35

حق رأی و حضور زنان در اجتماع از منظر اسلام………………….. 36

زن از منظر اسلام جنسی یا انسانی……………………………………….. 37

حقوق زن در اجتماع از منظر قرآن………………………………………. 38

تساوی یا فرق، تشابه یا تفاوت……………………………………………. 39

اظهار وجود زنان دغدغه ای برای مردان………………………………… 41

تعدد زوجات تأییدی بر تمام عیار نبودن زن………………………………. 41

نقصان عقل طرحی اسلامی یا تهمتی غربی؟…………………………….. 43

زن، الهه ی درون و رجعت به فترت…………………………………….. 45

نگاهی گذرا به سیمای زن در ادوار مختلف شعر پارسی………………… 50

زن سوژه ی شعرا……………………………………………………. 50

زن خالق اثر و آفریننده شعر…………………………………………. 55

تغییر در نظر داشتن زن از دوره بازگشت تا مشروطه…………………… 59

زن بود شعر خدا مرد بود نثر خدا………………………………………… 73

نوع نگاه در ایجاد تصویر………………………………………………… 85

تصاویر شاعرانه از نظرگاه سیمین………………………………….. 86

وزن و تصویر………………………………………………………… 87

تصاویر شاعرانه از نظرگاه سرشک………………………………….. 95

مطالعه و تحلیل تصویر های زنانه……………………………………… 111

صبورانه ها…………………………………………………………. 112

مادرانه………………………………………………………………. 120

شکوایه ها…………………………………………………………… 141

کولی واره ها……………………………………………………….. 174

عاشقانه ها…………………………………………………………… 181

روابط عاطفی غیرعرفی و غیر اخلاقی……………………………. 217

احساس اشکال، نیاز به تکیه گاه، وصال، تسلیم و شرم و حیا……… 229

فریب خرافه انگاری و خوش باوری……………………………….. 251

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

تصریح به اندام  های بدن…………………………………………….. 268

آرایش، پوشش،زیور و زینت آلات زنانه………………………….. 275

تصاویر در مضامین مشترک سیمین و سرشک………………………… 284

ماحصل این همه گفتار…………………………………………………… 293

فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………. 295

چکیده:

آن چه در این رساله گرد آمده، بحث و مطالعه و تحلیل تصاویر موجود در اشعار دو شاعر معاصر سیمین بهبهانی و محمد رضا شفیعی کدکنی می باشد که از منظر نقد زن مدار به تبیین ذیل آمده می باشد:

در فصل نخست به  گونه کلی بحث در باب مذهب اصالت زن یا همان فیمینیسم  می باشد.

فصل دوم با عنوان نگاهی گذرا به سیمای زن در ادوار مختلف شعر فارسی به بحث در باب زن به عنوان سوژه­ی اثر و زن به عنوان خالق اثر پرداخته می باشد.

فصل سوم ذیل عنوان ” زن بود شعر خدا مرد بود نثر خدا ” نگاشته شده که نوع نگاه در ایجاد تصاویر را مورد مطالعه قرار می دهد.

فصل پایانی به مطالعه و تحلیل تصویر های زنانه پرداخته که خود دارای عناوین فرعی می باشد؛ این عناوین مبین احساسات، عواطف، و ابزار مورد بهره گیری­ی بانوان در شعر هر دو شاعر می باشد.

هدف از گردآوری این رساله مطالعه و تطبیق تصاویر شعری از منظر نقد زن مدار می باشد. روش پژوهش کتابخانه ای و بر پایه فیش برداری می باشد و نتایج حاصل از آن این می باشد که بیانگر دو دید گاه متفاوت نسبت به تصاویر زنانه در شعر شاعران مورد بحث می باشد.

مقدمه:

به نام یکتا دادار آفریدگار که دیدگان بشر همواره نگران اوست و چشمان امید به افق عنایت بی علت او دوخته شده و آدمیان را از حکومتش بهره هاست که ندانند و زندگانی بگذارند و زیرا به اندوه گرفتار آیند هم باز به دامنش آویزند. که رفتنی نیست از دامان پرمهر حضرت الوهیت؛ و به یاد رحمت عالمیان، سرور کون و مکان، حضرت نبوت، ختمی مرتبت محمد مصطفی صلواﺓ الله و سلامه علیه که عالم به وجود او و ذریه­ی پاکش زیبنده گشت و مهر به گرمای عشق ایشان فروزنده و ماه از تلألؤ جمال روی ایشان تابنده.

و اما بعد…

آن چه در این رساله گرد آمده می باشد ما حصل غور در تصاویر شاعرانه و نقد بر پایه­ی نظرگاهی زنانه می باشد. کوشیدیم تا در فصل کلیات مطالب، ذیل عنوان “مذهب اصالت زن” مختصری با آن مکتب که به فیمینیسم شهره می باشد آشنا شویم. بر این اساس ذیل این عنوان، عناوینی مترتب شده می باشد تا فحوای کلام در اذهان خوانندگان گرامی بنشیند و آنان را به مقصود نائل گرداند؛ مضاف این که مبحث ملحقه به عنوان رساله که واژه­ی ” زن مدار” می باشد تبیین شده و مقصود نگارنده قریب به وضوح گردد. در این راستا به تعاریفی از شقوق مذهب اصالت زن پرداخته ایم و پس از آشنایی اندک با پاره ای تعاریف، وضعیت زن را در خلال تاریخ مرور کرده، سپس موجودیت وی را در اذهان بعضی ملل و مذاهب به طریقی مجمل مورد نظر قرار دادیم.

در بخش دیگری از کلیات به نظرات و مکتوبات بزرگان عرصه ی اندیشه و فرهنگ پرداختیم و آن اقوال و آثار را منشأ اثر در طریقه فکری غالب در باب زن تحلیل کردیم. با در نظر داشتن نقد ها و نظرات متنوع گاه مخالف و گاه موافق با این مکتب بر آن شدیم تا نظرات اسلام را هر چند کوتاه در حد بضاعت نگارنده و ظرفیت رساله در تبیین دیدگاه اسلام به زن مقرر کنیم. در پایان موضوعات مطروحه در کلیات مطالب ذیل عنوان ” نگاهی گذرا به سیمای زن در ادوار مختلف شعر فارسی ” به مرور مختصری بر حضور زن از دو جنبه پرداختیم؛ در این بخش زن را به عنوان سوژه­ی شعرا و به عنوان خالق اثر مورد نظر قرار داده و تصریح ای به نام بعضی از شعرای زن در ادوار مختلف شعر فارسی نموده ایم.

پس از این در فصلی که عنوان آن را بیتی از ملک الشعرای بهار مقرر کردیم به بحث پیرامون وجود یا عدم ادبیات زنانه پرداختیم و در این خصوص از آرای پژوهشگران و صاحبان نظربهره برده و بر آیند و ماحصل گفتار را با رد وجود ادبیات زنانه خاتمه دادیم.

” نوع نگاه در ایجاد تصویر” فصل دیگری می باشد که در آن ضمن تبیین در خصوص تصویر و تصویر سازی، انگاره  های  شاعرانه سیمین بهبهانی و محمد رضا شفیعی کدکنی را از قول خود ایشان در آثار مکتوب و منقول؛ و نیز نظرگاه دیگران در خصوص این هر دو ذکر کرده و مورد مطالعه قرار دادیم.

سپس رساله را بر پایه ی 11 فصل دیگر عنوان نهادیم  که هر کدام مبین رفتاری زنانه یا مصداقی از عملی زنانه می باشد که از ذکر نام فصول به جهت پرهیز از اطاله کلام صرف نظر نموده و رؤیت این بخش ها را به خوانندگان ارجمند و مخاطبان گران قدر وا می نهیم.

نگاهی به مذهب اصالت زن:

دیر گاهی می باشد تا مسئله­ی زن به عنوان مبحثی اساسی در فراسوی مرزهای ایران زمین آغاز شده و به داخل کشورما نیز نفوذ یافته می باشد. احساس نیاز به طرح مسئله­ی زنان و حقوق آن ها در مغرب زمین کلید خورد و جنبش هایی موسوم به فمینیستی شکل گرفت که اکثرا قصد داشتند تا حقوق برابری را میان زنان و مردان پی ریزی کنند که البته در پاره ای موردها موفق هم بودند.

در نگاهی به تعاریف فمینیسم ( feminism ) این گونه در می یابیم که « جنبشی می باشد سازمان یافته برای دست یابی به حقوق و نیز ایدئولوژیی برای دگرگونی جامعه که هدف آن صرفا شکل گیری برابری اجتماعی زنان نیست، بلکه رویای رفع انواع تبعیض و ستم نژادی و طبقاتی و غیر را در سر می پروراند. از این رو نهاده هایی که تاکنون برای این واژه پیشنهاد شده وافی به مقصود نبوده می باشد»1. چه این که امروزه با شنیدن کلمه فمینیسم اغلب مخاطبان آن چه را به ذهن متبادر می بینند مسئله زن می باشد. اساسا این واژه فرانسوی و از ریشه لاتین ( femind ) می باشد که در زبان های انگلیسی و آلمانی تغییر یافته و به شکل ( feminism) به کار برده می گردد به گونه کلی واژه (feminine) به معنای زن و دال بر جنس مونث می باشد . با این اوصاف لغوی پر بیراه نرفته اند آنان که با شنیدن این واژه به یاد زن و مسئله­ی زنان می افتند. به هر حال هر مکتب یا ایدئولوژی نو ظهور پیامدهایی دارد و از دریچه های مختلفی ظهور و بروز می کند کما اینکه فمینیسم هم دارای گرایش های متعدد می باشد گرچه مطالعه گرایش های فمینیستی موضوع این مقال نیست اما ذکر نام و مختصری از تعاریف برای شناخت بهتر این مکتب خالی از لطف نیست.

لیبرال فمینیسم Liberal feminism:

این گرایش نسبت به گرایش های دیگر سابقه طولانی تری دارد، نا برابری حقوق مدنی و فرصت های آموزشی را سرچشمه ستم بر زنان می داند و مبارزه برای کسب آزادی های فردی زنان در چهارچوب جامعه موجود را هدف قرار داده می باشد.

رادیکال فمینیسم Radical feminism:

این گرایش همه شکل های ستم و سلطه را ناشی از برتری جویی مردان می انگارد و هدف خود را جایگزینی جوامع مردسالار کنونی با جوامع زن محور معرفی می کند.

مارکسیسم فمینیسم Marksism feminism:

گرایش دیگری می باشد که ریشه­ی انقیاد زنان را در شیوه­ی تولید سرمایه داری و جدایی کار از خانه که به تقسیم کار جنسی انجامید معرفی می کند و دگرگونی بنیانی اقتصاد را تنها راه چاره رفع ستم دیدگی زنان می دانند.

سوسیال فمینیسم :Social feminism

آخرین گرایش این مذهب می باشد؛ به زعم فمینیست  های سوسیالیست ریشه ستم بر زنان در نظام اقتصادی سرمایه داری می باشد که برای دوام خود به استثمار کارگران و به ویژه زنان نیاز دارد.»2

اگر بخواهیم به دیگر اصطلاحات مطرح دال بر مسئله فمینیسم بپردازیم اصطلاحاتی زیرا « femininity = « زنانگی » را می توان ذکر نمود؛ اصطلاحی که برای توصیف مونث بودن در جامعه ساخته و پرداخته می گردد و بار معنایی آن داشتن جاذبه جنسی برای جلب مردان می باشد یا اصطلاح Womanhood = زن بودن؛ این اصطلاح در برگیرنده­ی همه معانی منفی و مثبتی می باشد که واژه­ی « زن » به ذهن متبادر می کند. زیبایی، عشق، پیوند، همسر، مادر، کدبانو، جنس دوم، در حاشیه، زیر ستم، سرکوب، اسیر احساسات و….».3

تعاریف بالا بنا به ضرورت آورده گردید تا فتح بابی باشد برای مطالعه مبحث اصلی همان گونه که در ابتدای رساله نظاره می گردد عنوان رساله تصویرهای شاعرانه سیمین بهبهانی و محمد رضا شفیعی کدکنی از منظر نقد زن مدار می باشد پس در این قسمت که موضوعات کلی را ذکر می کنیم بیش تر و به گونه عمده به مبحث زن مداری می پردازیم تا سپس بتوانیم بر این مبنا اشعار دو شاعر مد نظر را مورد بحث و مطالعه و نقد قرار دهیم.

نگاهی به تاریخ:

بهتر می باشد سخن را با نگاهی به تاریخ آغاز کنیم. روزگاری نظام حاکم بر بشر دردست بانوان بود یعنی « اداره­ی امور زندگی و پرورش فرزندان به عهده­ی زنان بوده می باشد که معمولا از این عصر به نام ” مادرسالاری ” یا ” مادرشاهی” نام می برند. عامل اصلی به وجود آمدن عصر مادر سالاری، به نوع زندگی آن دوره بر می گردد. مردان برای شکار به مناطق دور دست سفر می کردند و هنگامی که بر می گشتند آن قدر شکار    نمی کردند که برای خوراک و معاش خانواده بسنده باشد. پس در طیّ غیبت مردان، این زنان بودند که به امور خانه می پرداختند و در گذراندن زندگی تأثیر اساسی داشتند.»4 رفته رفته و به تبع این که زنان کشت و زرع را کشف کردند آنان را مبدع کشاورزی   می دانند. « زن ها ضمن گردآوری دانه های خوراکی کشف کردند که از هر دانه ای که به زمین نرم می افتد گیاهی می روید و آن گیاه خود دانه های جدیدی می دهد. کشاورزی از همین جا آغاز گردید.»5 آن چه از شواهد تاریخی در خصوص سالاربودن زن و مرد اظهار می دارند این می باشد که: « بر نخستین جوامع بشری، نه نظام مادرسالاری حاکم بوده می باشد و نه نظام پدرسالاری، بلکه زن و مرد، پیش از تاریخ و در آغاز تاریخ، وظایف و مشاغل مختلفی داشتند، اما همکار و مکمل هم بودند و هیچ چیز از پیش (aprior ) مبین برتری یکی بر دیگری نیست… پس از دوران گردآوری خوراک و شکار، یعنی در عصر نوسنگی ( neolithique )، زن قدرت بسیار می یابد و شأن ومنزلتی بسیار کسب می کند، زیرا در این دوران، کار زن کشاورزی و مشغله­ی مرد دامداری می باشد، پس زن به اقتضای کار و اشتغالش، مادر و سرور طبیعت دانسته می گردد و کیش و پرستش زن ایزدان رواج می یابد . به هر حال چنین پیداست که دوران نوسنگی، دوره­ی فرمانروایی مادر می باشد و از قدرت مرد نسبتاً کاسته می گردد.»6 مضاف برابداع کشاورزی پاره ای کارهای دیگر زیرا بافندگی، رشته کردن الیاف و ابداع چرخ کوزه گری نیز به زنان نسبت داده شده و به قدرت آنان در آن دوره افزوده می باشد. از آنجا که در این دوره مشغله­ی زنان کشاورزی و مشغله­ی مردان دامپروری می باشد چندان که پیش تر ذکر گردید نیاز به صنعت و ساختن ابزار نیز برای آن روز جزء حوائجی بود که بایستی مرتفع می گردید پس « مرد ابزار ساز گردید و قدرت را به دست گرفت و مانند­ تظاهرات این قدرت، وضع قوانین بود.»7

این گردش که بنا به اقتضائات زمان صورت گرفته و بدین نام ها موسوم شده شاید در زمان خود بسیار طبیعی جلوه می کرده و دغدغه خاطر بشر های اعصار گذشته را فراهم نمی کرده می باشد. پس امروز برای یافتن سرچشمه های مظلوم واقع شدن زنان، تاریخ را تورق می کنند تا سررشته را بیابند که البته تا به اینجا پژوهش گران و محققان برآنند که با استقرار نظام مرد سالار سیطره مردان بر زنان آغاز گردید.

اغلب پیروان مذهب اصالت زن یا همان فمینیسم درگرایش های متفاوت گاه تندتر وگاه کندتر درپی برابری جنسیتی – در شقوق مختلف – میان زنان و مردان هستند. پس به زعم نگارنده آن چه که امروز بایستی از آن اجتناب گردد بهره گیری از پسوند ” سالاری ” در پس این عناوین می باشد. غرض از بروز جنبش هایی زیرا فمینیسم و یا به تازگی شکایات مطرح شده در دادگاهها توسط مردان علیه زنان به واسطه ظلمی که متحمل می شوند همه از عواقب رفتاری می باشد که متعاقب پسوند ” سالار ” پشت این عناوین اتفاق می افتد.        فی الواقع اگر این لغت از دایره المعارف ذهن ها حذف گردد و در جای مناسب خود بکار برده گردد یعنی واژه­ی” بشر سالاری” را به عنوان جایگزینی برای این هر دو واژه برگزینیم؛ عمده مشکل حل خواهد گردید « هزاران سال تاریخ نوشته و باز نوشته شده تا تصور اینکه مردان برتر از زنان هستند (یا بالعکس) از خاطره ها و ذهنها زدوده گردد. شواهد باستان شناسی، درمورد­ی موجودیت دورانی بیش از بیست هزار سال تاریخ گفتگو می کند که زنان و مردان مکمل یکدیگر بوده و با امکانات برابر زندگی کرده اند، بدون اینکه هیچ کدام بر دیگری برتری داشته باشند. در تمامی موردها، مردان و زنان شریک و سهیم و مهمترین عنصر ترکیب اجتماعی بوده اند. نیروی خلاق زنانه نه تنها خوار و حقیر نبود بلکه، بسیار محترم شمرده می گردید. وجود زنان مملو از خلاقیت و معنویت بود.»8 اگر بنا را بر این بگذاریم که سالار یکدیگر نباشیم بلکه همراه و در کنار یکدیگر باشیم نیمی و بلکه بیش تر مشکل را حل و فصل نموده ایم. که البته برای دست یافتن به چنین مسئله ای بایستی رویکرد تربیتی خانواده تغییر پیدا کند. « ما نتوانسته ایم به پسران خود یاد دهیم و بسیار کمتر به دختران خود که زن بودن تا چه حد عظیم و با شکوه می باشد، و اینک زمانی می باشد که به سوی نور رویم و سیمای جدید زن را به تصویر در آوریم زن بودن رازی بسیار عمیق می باشد که ارزیابی آن شاید سالی صبر و تحمل لازم داشته باشد.»9 شاید بهتر باشد بگوییم سالیان، زیرا که این رویکرد اشتباه محصول سالیان می باشد و یقینا نیاز به گذشت سالیان دارد تا رویکردی جدید در نسل ها ایجاد و نهادینه گردد. امروزه     « برای بسیاری از مردان حفظ حقوق زنان امری بدیهی و مهم می باشد لیکن، آن چه برایشان بدیهی جلوه نمی کند این می باشد که خود تا چه حد دسیسه می چینند تا بر قدرت زنان سرپوش گذارند حق و حقوق زنان را تا آن حد که از نظر سیاسی – اجتماعی مطرح می باشد قبول دارند اما، آن چه را که با تأثیر فعال زن ارتباط دارد خواه یک گفتگو در عرصه اجتماعی باشد یا در فضای خانواده آن گونه که شایسته می باشد نمی پذیرند.»10 و این همان رویکرد و نوع توجه نهادینه شده می باشد که از دوران طفولیت و چه بسا توسط مادر به کودک منتقل شده می باشد. « کلمه مرد سالاری متاسفانه، اغلب تقصیر کار بودن مرد را در ذهن تداعی می کند، اما مقصر دانستن دیگران یکی از عادت ها و رفتار های کلیدی می باشد که مردم را در نظام  هایی که به آن ها صدمه می زند، ثابت نگه می دارد. تا زمانی که یکی، دیگری را مقصر شمارد، نه زنان، نه مردان و نه جامعه به عنوان یک کل     نمی تواند در جهت بهبودی وضع زن حرکتی مثبت انجام دهد. ما بایستی تصمیم به پیشروی بگیریم و مقصر ساختن را پشت سر بگذاریم. هم زنان و هم مردان به نظامی که ما در آن همراه با رفتارها و توجه های اعتیادی روزانه زندگی می کنیم، دوام و پایداری می بخشد.»11

عمده ترین اشکالی که سالار بودن ایجاد می کند این می باشد که بشر ها را پیش روی یکدیگر قرار می دهد و این عاملی تنش زاست. اجتماع امروز چه در میهن ما ایران و چه در فراسوی مرز های ما برای بهبود اوضاع جامعه بشری بایستی اقدام به حذف این واژه از ادبیات ذهن بشر کند. تا آن گاه که این واژه بر اذهان بشر حاکم می باشد اگر هزار و یک مکتب نو ظهور برای احقاق حقوق زنان یا مردان ظهور کند هیچگاه نخواهد توانست گرهی از این کلاف سر درگم را بگشاید بلکه خود گرهی خواهد گردید بر انبوه گره های درهم افکنده « بشر به تدریج در خواهد پیدا نمود که اگر کسی به علت داشتن عقده حقارت آرزومند داشتن مقام بزرگ و پر سر و صدایی می باشد که در آن مقام به دیگران آن قدر که دلش    می خواهد تحکم کند و زور بگوید، گفتار خود را بقبولاند و خود را بزرگ و بزرگ تر جلوه دهد و بدین وسیله کسری روانی خود را بپوشاند مسلما در آن مقام نه تنها به نفع انسانیت و صلح و صفا قدمی بر نخواهد داشت بلکه برای خاطر همان مقام حاضر می باشد شرافت و انسانیت، محبت و عاطفه، عشق و دوستی، صفا و مروت و هر چه خصال حسنه دارد نیز فدا کند و تنها از آن راه رود که حافظ مقام و موقعیتش باشد در چنین مورد مسلما بایستی فاتحه بشریت را خواند.»12

تعداد صفحه : 309

قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: نقد و بررسی رمان شوهر آهو خانم

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***