جستجو در سایت :   

عنوان : مقایسه خواص فشارپذیری و ظاهری فرش بافته شده از نخ های خاب پلی استر فیلامنتی با سطح مقطع دایره و مثلث 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده فنی ومهندسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی تکنولوژی نساجی

عنوان:

مقایسه خواص فشارپذیری و ظاهری فرش بافته شده از نخهای خاب پلی استر فیلامنتی با سطح مقطع دایره و مثلث

استاد راهنما:

دکتر منصور دیاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: مروری بر مطالعات انجام شده

1-1-  مقدمه ………………………………………………………………………………………………3

1-2- لیف پلی استر ………………………………………………………………………………………4

1-2-1- تاریخچه……………………………………………………………………………………………4

1-2-2- ساختمان شیمیایی……………………………………………………………………………….4

1-2-3- مصارف وکاربردهای الیاف پلی استر……………………………………………………..5

1-2-4- خواص فیزیکی، مکانیکی وشیمیایی الیاف پلی استر (PET) ……………………….6

1-2-4-1- مقاومت پیش روی کشش اولیه…………………………………………………………..6

1-2-4-2- جذب رطوبت…………………………………………………………………………………..6

1-2-4-3- مقاومت پیش روی نور آفتاب……………………………………………………………..6

1-2-4-4- شکل میکروسکوپی……………………………………………………………………….6

1-2-4-5- چگالی……………………………………………………………………………………….7

1-2-4-6- مقاومت پیش روی عوامل شیمیایی…………………………………………………….7

1-2-4-7- مقاومت پیش روی عوامل بیولوژیکی………………………………………………….7

1-2-4-8- درجه حرارت ونقطه ذوب………………………………………………………………7

1-2-4-9- جمع شدگی………………………………………………………………………………..7

1-2-4-10- اثر حلال………………………………………………………………………………….7

1-2-4-11- اثر مواد متورم کننده ………………………………………………………………..8

1-3- رنگرزی پلی استر……………………………………………………………………………….8

1-4- روش تولید الیاف پلی استر………………………………………………………………….9

1-5- الیاف پلی استراصلاح شده………………………………………………………………….10

1-6- الیاف پلی استر با سطح مقطع های خاص……………………………………………..10

1-6-1- الیاف پروفیلی یا توخالی (Hollow fibers) …………………………………………10

1-6-1-1- روش تولید الیاف توخالی ……………………………………………………………11 

1-6-2- الیاف با شکل سطح مقطع غیر دایره ای …………………………………………….12

1-6-2-1- روش تولید الیاف با شکل سطح مقطع غیردایره ای…………………………….13

1-6-2-2- انواع شکل سطح مقطع های غیردایره ای الیاف…………………………………..14

1-6-2-3- تحقیقات انجام شده درزمینه مقایسه الیاف با مقطع های غیردایره ای ودایره ای … 16

1-7- فشارپذیری فرش ……………………………………………………………………………..19

1-7-1- مکانیزم های فشردگی نخ خاب…………………………………………………………20

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

1-7-2- انواع فشارپذیری ………………………………………………………………………….21

1-7-3- افت ضخامت فرش……………………………………………………………………….23

1-8- تغییرات ظاهری و فرسایشی فرش………………………………………………………23

فصل دوم: تجربیات

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………….26

2-2- روش تولید نمونه نخ های خاب………………………………………………………..27

2-2-1- روش تولید نخ خاب شاهد …………………………………………………………….27

2-2-2- روش تولید نخ خاب اصلاح شده با افزایش نمره (dpf) الیاف ……………..28

2-2-3- روش تولید نخ خاب اصلاح شده با  تغییر شکل سطح مقطع همزمان باافزایش نمره (dpf) الیاف….29

2-3- عملیات تاب وتثبیت حرارتی ………………………………………………………….30

2-4- رنگرزی نخ های خاب………………………………………………………………………..32

2-5- تهیه نمونه های فرش پرز بریده……………………………………………………….32

2-6- تکمیل ……………………………………………………………………………………33

2-7- آزمونهای انجام شده روی نمونه های فرش تولیدی………………………………35

2-7-1-  آزمون های بارگذاری فرش………………………………………………………..35

2-7-1-1- آزمون بارگذاری استا تیکی……………………………………………………..35

2-7-1-2- آزمون بارگذاری دینامیکی…………………………………………………..37

2-7-2- آزمون بصری………………………………………………………………………….39

فصل سوم: نتیجه گیری و بحث

3-1-  نتایج آزمون بارگذاری استاتیکی………………………………………………44

3-1-1-  کلیات…………………………………………………………………………………44

3-1-2-  تعیین پارامترهای فشارپذیری………………………………………………….46

3-1-2-1-  روش نسبی………………………………………………………………………46

3-1-2-2- روش تجزیه و تحلیل کلی…………………………………………………..46

3-1-3- مطالعه تأثیراصلاحات اعمالی روی نخ های پلی استر بر بازگشت پذیری استاتیکی فرش….47

3-1-3-1-مطالعه تأثیر دنیر بر فیلامنت (dpf) نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری استاتیکی فرش…47

3-1-3-2- مطالعه تأثیر شکل سطح مقطع نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری استاتیکی فرش…54

3-1-3-3- مطالعه تأثیر دنیر بر فیلامنت (dpf) و شکل سطح مقطع نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری استاتیکی فرش……………………………………61

3-2-  نتایج آزمون بارگذاری دینامیکی………………………………………………68

3-2-1-  کلیات………………………………………………………………………….68

3-2-2- تعیین پارامترهای فشارپذیری……………………………………………70

3-2-2-1- روش نسبی……………………………………………………………………..70

3-2-2-2- روش تجزیه و تحلیل کلی………………………………………………….70

3-2-3-1-مطالعه تأثیر دنیر بر فیلامنت الیاف نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری دینامیکی  فرش… 70

3-2-3-مطالعه تأثیر اصلاحات اعمالی روی نخ های پلی استر بر بازگشت پذیری دینامیکی فرش…..70

3-2-3-2-مطالعه تأثیر شکل سطح مقطع نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری دینامیکی فرش….74

3-2-3-3- مطالعه تأثیر دنیر بر فیلامنت الیاف و شکل سطح مقطع نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری دینامیکی فرش……………………………………………………78

3-3-  نتایج آزمون بصری…………………………………………………………..82

3-3-1- مقایسه اندازه پرکنندگی 3 کد فرش مورد آزمون……………….83

3-3-2- مقایسه 3 کد فرش مورد آزمون از لحاظ زیردست……………84

3-3-3- مقایسه 3 کد فرش مورد آزمون از لحاظ ظاهر(رخ) ………….84

3-3-4- مقایسه 3 کد فرش مورد آزمون از لحاظ برق و جلا………………..85

3-3-5- مقایسه 3 کد فرش مورد آزمون از لحاظ دانه دانه بودن ریشه……..86

3-3-6- مقایسه کلی 3 کد فرش مورد آزمون بصری…………………………86

3-3-7- نتایج آزمون Oneway انجام گرفته روی پارامترهای مورد نظر………..87

فصل چهارم: نتایج نهایی وپیشنهادات

4-1- نتایج نهایی………………………………………………………………………..90

4-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………91

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………94

فهرست منابع لاتین………………………………………………………………………96

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………98

چکیده:

امروزه بهره گیری از الیاف پلی استر به عنوان نخ خاب فرش ماشینی مورد توجه صنعت قرارگرفته می باشد. از آنجایی که لیف پلی استردارای خواص بازگشت پذیری ضعیف می باشد تلاشهایی برای بهبود خواص بازگشت پذیری لیف درحال انجام می باشد. دراین پژوهش، تاثیرافزایش نمره (دنیر برفیلامنت) الیاف ونیز تغییر شکل سطح مقطع لیف از دایره به سه پره بر اندازه افت ضخامت فرش پس از بارگذاری استاتیکی ودینامیکی آن مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. همچنین فرش بافته شده با نخهای خاب پلی استر اصلاح شده با فرش بافته شده از نخ خاب پلی استر متداول از نظر ظاهری توسط داوران مقایسه شده می باشد. نتایج نشان می دهد افزایش دنیر برفیلامنت الیاف وتغییر شکل سطح مقطع الیاف از دایره به سه پره، اگرچه می تواند سبب بهبود در افت ضخامت پس از بارگذاری دینامیکی فرش گردد لیکن نتوانست سبب کاهش افت ضخامت فرش پس از بارگذاری استاتیکی آن گردد. از طرفی انجام هردو تغییر بطورهمزمان (افزایش دنیربرفیلامنت و تغییرشکل سطح مقطع لیف) می تواند سبب کاهش افت ضخامت فرش حاصل پس از بارگذاری استاتیکی ودینامیکی فرش گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون بصری نشان دادکه فرش بافته شده با الیاف پلی استری که بطورهمزمان دنیر بر فیلامنت آن افزایش یافته و شکل سطح مقطع آن از دایره به مثلث تغییر نموده می باشد ازطرف داوران نمره کیفی بالاتری نسبت به سایر نمونه ها گرفت.

فصل اول: مروری بر مطالعات انجام شده

1-1- مقدمه

بی شک یکی از اصلی ترین الیاف مورد مصرف نساجی پلی استر می باشد. گواه این موضوع، اندازه تولید و مصرف بالای سالیانه این لیف در جهان می باشد. ازطرفی، بیشترین حجم نخ خاب مورد مصرف فرش ماشینی در ایران، از الیاف اکریلیک تهیه می گردد که لیفی نسبتا گران ودارای معضلات زیست محیطی زیادی می باشد. در این پژوهش کوشش می گردد تا خصوصیات نخ پلی استر فیلامنتی را با تغییردر شکل سطح مقطع ونیز تغییر نمره الیاف(dpf)[1] اصلاح نمود. نتیجه این پژوهش می تواند به جایگزین شدن الیاف پلی استر بجای اکریلیک در صنعت فرش ماشینی ایران کمک کند. از آنجا که منسوجات فرش از طرف پای بشر(راه رفتن)، پایه صندلی و مبل و… همواره تحت بارگذاری دینامیکی واستاتیکی قرار دارد، در نتیجه فشارپذیری یکی از مهمترین خواص فیزیکی- مکانیکی آنها به شمار می رود. پس یک فرش علاوه بر داشتن کارکرد و دوام فنی بالا، بایستی به عنوان یک کالای تزئینی و لوکس نیز دارای ظاهری زیبا باشد. مانند عوامل مهم در این زیبایی نظم وترتیب نخ های خاب، درخشندگی و… می باشد. پس دراین پژوهش آغاز نمونه های تولید شده نخ های پلی استر فیلامنتی شاهد(نخ پلی استر متداول مصرفی صنعت) و اصلاحی در فرش ماشینی خاب بریده بافته شده و سپس نمونه های فرش از لحاظ آزمون های فشار پذیری (استاتیکی، دینامیکی) و بصری بایکدیگرمقایسه می شوند.

2-1- لیف پلی استر

1-2-1- تاریخچه

تا قبل از 1945دانشمندان مختلفی پلی استرهای لیفی زیادی را تهیه نموند اما تقریبا تمامی آنها از واکنش گرمای آلیفاتیک تهیه می‌شدند و دارای نقطه ذوب پایینی برای مصارف نساجی بودند،  بعلاوه آنکه در حلالهای خشک شویی به آسانی حل می‌شدند.

دراولین روزهای جنگ جهانی دوم، و ینفیلد و دیکسون (Whinfild & Dickson) توانستند با مطالعه مطالب کارتروز پلی اتیلتن ترفتالات با وزن مولکولی بالا را از واکنش اسیدترفتالیک و استر دی متیل خالص آن  با اتیلن گلایکول تهیه نمایند،  پلیمر جدید از طریق ذوب ریسی به الیاف تبدیل می‌گردید و دارای خواص نساجی مطلوبی بود. اما بدلیل جنگ جهانی انتظار جهت تولید تا سال 1945 بطول انجامید. در جولای 1945 شرکت (ICI) طبق توافقنامه بلند مدت میان آنها و شرکت دوپونت ،حق امتیاز تولید این لیف را به 5 کشور اعطا نمود. تولید پلی استر در دهه 60 و70 بطور گسترده ای افزایش پیدا نمود و در سال 1972 پلی استر از نایلون پیشی گرفت و عنوان مهمترین لیف مصنوعی را به خود اختصاص داد[3] .

2-2-1- ساختمان شیمیایی

پلی استر به پلیمرهایی اتلاق می گردد که دارای گروه استر (co-o) در زنجیره  اصلی خود باشند. این گروه استری، ‌حاصل واکنش بین الکلهای دو ظرفیتی و کربوکیسلیک اسیدهای دو ظرفیتی می‌باشد[1].

در این پژوهش منظوراز لیف پلی استر، بیشتر پلی اتیلن ترفلات [1](PET) می باشد که درواقع یکی از ‌مهمترین الیاف مصنوعی در صنعت نساجی می‌باشد.

فرمول شیمیایی این لیف در شکل (1-1)آمده می باشد.

مانند نامهای تجاری که امروزه درسطح جهان برای الیاف پلی استر بکار می‌ برند می‌توان به ترویرا (Trevira) ، تولیدی شرکت هوفست آلمان،  ترگال (Tergal) شرکت رود یاستا فرانسه،  تریتا ل ((Trital شرکت رود یانس ایتالیا، تترون (tetron) ژاپن و ویکلرون (Viklerun) شرکت ببیانت میلزآمریکا تصریح نمود.  [2]

3-2-1- مصارف وکاربردهای الیاف پلی استر

پلی استر به مقدار زیاد با پنبه،  ویسکوز، پشم و سایر الیاف طبیعی مخلوط می گردد و به این ترتیب کمبودهای الیاف طبیعی تا حدودی مرتفع می گردد. پلی استر را می توان از لحاظ کاربرد در 4 گروه الیاف کوتاه، الیاف بلند، نخهای یکسره و بی بافت هاتقسیم بندی نمود. نمره الیاف پلی استر که در ریسندگی الیاف کوتاه تولید می گردد،  در حدود 3-7/1 دسی تکس می‌باشد.  طول این الیاف 38 تا 76 میلیمتر و فرو موج آن 4 تا 6 در سانتیمتر می باشد. کاربرد الیاف کوتاه پلی استر بسیار گسترده می باشد. در صنایع بافندگی تاری پودی انواع مختلف پارچه‌های پیراهنی، ‌روپوشی، ‌شلواری، ‌رو مبلی، ‌پرده ای، ‌ملافه ای، مقدمات بافندگی و. .. ازاین لیف تهیه می گردد.

پلی استر به مقصود مخلوط شدن با پشم دارای نمره 3 تا 6 دسی تکس می‌باشد و طول برش آن 75 تا100 میلی متر می‌باشد. الیاف بلند پلی استر دارای طیف گسترده ای از کاربردها می‌باشد مانند  در صنایع بافندگی فاستونی، ‌نیمه فاستونی و پشمی به صورت عموماً کت و شلوار مردانه، ‌منسوجات فنی، ‌پتو، ‌ملافه ، ‌نخ فرش ماشینی و. .. تصریح نمود.

نخ فیلامنتی پلی استر معمولی به صورت تک رشته ای وچند رشته ای مستقیماً در تریکو بافی،  بافندگی و تکسچرایزینگ  بهره گیری می گردد، ‌نخ فیلامنتی پلی استر با استحکام بالا به مصارف صنعتی مثل نخ تایر خودرو، ‌کمر بند ایمنی،  تسمه، نخ خیاطی، ‌طناب،تورماهیگیری ،شیلنگ های صنعتی،چادر مسافرتی،بادبان کشتی و… مورد بهره گیری قرار میگیرد. بعلاوه در بافندگی حلقوی این لیف درقالب انواع زیر پوش، ‌تی شرت،  لباس ورزشی،  جوراب و. .. به بازار عرضه می گردد. 

همانطور که تصریح گردید بخش قابل ملاحظه ای از مصرف پلی استر به صورت الیاف ریسیده می‌باشد که در شاخه‌های مختلف نساجی کاربرد دارد.اما در سالهای اخیر پیشرفت قابل ملاحظه در منسوجات بی بافت صورت

گرفته می باشد و موردها کاربرد زیادی را دارا می باشد مانند منسوجات فنی،کشاورزی،ژئوتکستایلها،منسوجات محافظ،منسوجات بهداشتی و… .

به علت خواص ویژه پلی استر نظیر براقیّت و نرمی آن به صورت 100% نیز درمواردی زیرا روسری، ‌شال زنانه بهره گیری می گردد در صنایع کفپوش و نخ خاب وچلّه فرش ماشینی نیز کاربرد گسترده ای دارد[1].

4-2-1- خواص فیزیکی، مکانیکی وشیمیایی الیاف پلی استر (PET)

1-4-2-1- مقاومت پیش روی کشش اولیه

مقاومت پیش روی کشش اولیه در این گونه الیاف فوق العاده زیاد بوده و از خصوصیات خوب این الیاف می باشد و نشان دهنده این می باشد که پیش روی فشار کم عملیات نخ پیچی، کششی به این الیاف داده نمی گردد.آزمایشات نشان داده که وزنه  9/0 گرم بر دنیر فقط یک درصد می تواند فیلامنت داکرون را کشش دهد، و وزنه 75/1 گرم بر دنیر باعث 2 درصد کشش در داکرون می گردد. تریلین نیز مشابه داکرون می باشد و مقاومت پیش روی کشش اولیه خوبی دارد پس نیروی که در هنگام پوشیدن لباس وارد می گردد ، تغییر شکل اساسی را در لباس به وجودنمی آورد[4] .

2-4-2-1- جذب رطوبت

در شرایط معمولی جذب رطوبت الیاف داکرون و تریلین 4/0 درصد می باشد .در نتیجه استحکام کششی و ازدیاد طول تا حد پارگی در حالت خیس و خشک یکسان می باشد .کفپوش پلی استر در حین مصرف ایجاد بار الکتریکی می کنند و در نتیجه خاک و آلودگیهای هوا را به سهولت جذب می کنند[4] .

  1. Polyethylene Terephthalate
  1. Denier per Filament

تعداد صفحه : 114

قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد مهندسی نساجی: بررسی امکان استخراج الیاف بلند طبیعی سلولزی از برگ گیاه Typha australis

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: مهندسی نساجی