جستجو در سایت :   

گرایش : شیمی نساجی و علوم الیاف

عنوان : تهیه و مطالعه خواص نانو­کامپوزیت پلی­اتیلن کلرینه شده و پلی­استر اقدام شده با پلاسما و نانوکلی جاذب صوت

دانشکده فنی

گروه مهندسی نساجی

گرایش شیمی نساجی و علوم الیاف

عنوان:

تهیه و مطالعه خواص نانو­کامپوزیت پلی­اتیلن کلرینه شده/پلی­استر اقدام شده با پلاسما/نانوکلی جاذب صوت

استادان راهنما:

 دکتر جواد مختاری

دکتر اکبر خداپرست حقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فهرست جداول ………………………………………………………….خ

فهرست شکل­ها……………………………………………………….د

فهرست علائم اختصاری……………………………………………..ر

چکیده فارسی…………………………………………………………………ژ

چکیده انگلیسی……………………………………………………………….س

فصل اول: (مروری بر مقالات و منابع)

1-1- مقدمه………………………………………………………. 2

1-2- اصول و مبانی صوت …………………………………………………….. 3

1-2-1- ماهیت صوت……………………………………………………….. 3

1-2-2- کمیت­ه ای صوتی……………………………………………………….. 3

1-2-3- ساختمان گوش بشر……………………………………………………….. 5

1-2-3-1-1-1- محدوده شنوایی……………………………………………………….. 5

1-1-1- انواع صوت……………………………………………………….. 5

1-2-4- سرچشمه­ های صوتی………………………………………………………. 6

1-2-5- تأثیر شرایط محیطی بر صوت……………………………………………………….. 6

1-3- جذب صوت……………………………………………………….. 7

1-3-1- اتلاف انرژی صوت……………………………………………………….. 7

1-3-2- ضریب جذب صوت……………………………………………………….. 7

1-3-2-1- عوامل مؤثر در ضریب جذب ماده ………………………………………8

1-3-2-2- روش­های اندازه­ گیری ضریب جذب صوت……………………………. 8

1-3-2-2-1-1- روش لوله امپدانس…………………………………………………………. 8

1-3-2-2-2- روش میدان پرانعکاس………………………………………………………… 12

1-3-2-2-3- روش حالت پایا……………………………………………………… 12

1-4- انواع مکانیزم جذب صوت……………………………………………………….. 12

1-5- انواع جذب کننده ­های صوتی……………………………………………………….. 13

1-5-1- جذب کننده ­های پوسته­ای……………………………………………………….. 13

1-5-2- جذب کننده ­های حفره­ای……………………………………………………….. 13

1-5-3- جذب کننده ­های روزنه­ دار……………………………………………………… 14

1-5-4- جذب کننده­ های رزونانسی و انواع آن……………………………………… 14

1-5-4-1- جاذب­های هلمهولتز عادی……………………………………………………….. 14

1-5-4-2- جاذب­های ریز سوراخ………………………………………………………. 15

1-5-4-3- بلوک بنایی…………………………………………………….. 15

1-5-5- جذب کننده­های الیافی یا متخلخل و انواع آن……………………………… 16

1-5-5-1- پشم معدنی…………………………………………………… 16

1-5-5-2- فوم……………………………………………………… 17

1-5-5-3- پلاستر آکوستیکی.. 17

1-5-5-4- کاستون……………………………………………………….. 18

1-5-5-5- آیروژل……………………………………………………….. 18

1-5-5-6- کامپوزیت­ها ………………………………………………………18

1-5-5-6-1- مشخصات کامپوزیت­ها………………………………… 19

1-5-5-6-2- طبقه ­بندی کامپوزیت­ها……………………………………………………… 20

1-5-5-6-2-1- کامپوزیت­های ذره ­ای……………………………………………………….. 20

1-5-5-6-2-2- کامپوزیت­های لیفی……………………………………. 22

1-6- تاریخچه­ی جاذب صوتها……………………………………………………… 22

1-7- آشنایی با فناوری نانو………………………………………………………. 24

1-7-1- نانو ذرات……………………………………………………….. 26

1-7-2- نانوکامپوزیت­ها……………………………………………………… 26

1-7-2-1- پلی­استر………………………………………………………. 27

1-7-2-2- پلی­اتیلن کلرینه شده……………………………………………………… 28

1-7-2-2-1- واکنش­های مختلف تبدیل شدن پلی­اتیلن به CPE………………………….

1-7-2-3- نانوکلی……………………………………………………….. 29

1-8- اقدام پلاسما ………………………………………………………30

1-8-1- شیمی پلاسما ………………………………………………………31

1-8-1-1- اجزای اصلی……………………………………………………….. 31

1-8-1-2- برخورد اجزاء پلاسما……………………………………………………… 33

1-8-1-3- برخورد پلاسما و سطح……………………………………………………….. 34

1-8-1-4- واکنش­های اتم، مولکول و سطح……………………………………….. 34

1-8-1-4-1- جذب…………………………………………………… 35

1-8-1-4-2- پراکنش……………………………………………………. 35

1-8-2- انواع پلاسما………………………………………………………36

1-8-2-1- پلاسمای گرم………………………………………………………. 36

1-8-2-2- پلاسمای سرد ……………………………………………….. 36

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

1-9- هدف از پروژه……………………………………………………… 39

فصل دوم: (تجربیات)

2-1- مقدمه………………………………………………………. 41

2-2- مواد و تجهیزات………………………………………………………41

2-2-1- مواد اولیه………………………………………………………. 41

2-2-2- تجهیزات مورد نیاز……………………………………………………… 41

2-3- روش کار……………………………………………………… 42

2-3-1- آماده­ سازی الیاف پلی­استر………………………………………………………. 42

2-3-2- تهیه نانوکامپوزیت پلی­اتیلن کلرینه/پلی­استر اقدام شده با پلاسما/نانو کلی…………. 43

2-4- آنالیزهای انجام شده……………………………………………………… 44

2-4-1- اندازه­گیری جذب صوت به روش لوله امپدانس……………….. 44

2-5- مطالعه گونه شناسی……………………………………………………. 45

2-5-1- واکاوی میکروسکوپی الکترونی پویشی ((SEM…………………

فصل سوم: (نتایج و بحث)

3-1- مقدمه ……………………………………………………………….. 47

3-2- مطالعه اثر پلاسما بر روی الیاف پلی­استر ………………….. 47

3-2-1- تصاویر SEM الیاف پلی­استر اقدام شده با پلاسما تحت فشارها و زمان­های مختلف…….. 48

3-3- مطالعه رفتار جذب صوت نانو کامپوزیت………………….. 49

3-3-1- مطالعه اثر تغییر پارامترهای پلاسما روی  الیاف پلی­استر، بر ضریب جذب صوت نانوکامپوزیت پلی­اتیلن کلرینه شده/پلی­استر اقدام شده با پلاسما/نانوکلی……………………………………………………….. 49

3-3-2- مطالعه اثر تغییر درصد الیاف پلی­استر اقدام شده با پلاسما بر ضریب جذب صوت نانوکامپوزیت پلی­اتیلن کلرینه شده/پلی­استر اقدام شده با پلاسما/نانوکلی …………………………………………..54

3-3-3- مطالعه اثر تغییر ضخامت بر ضریب جذب صوت نانوکامپوزیت پلی­اتیلن کلرینه/ پلی­استر اقدام شده با پلاسما/ نانوکلی …………………………………………………56

3-4- گونه شناسی سطح نانوکامپوزیت پلی­اتیلن کلرینه شده/ پلی­استر اقدام شده با پلاسما/ نانوکلی………. 57

3-4-1-  تصویر SEM نانوکامپوزیت پلی­اتیلن کلرینه شده/ پلی­استر اقدام شده با پلاسما/ نانوکلی…………… 57

3-5- نتیجه گیری نهایی……………………………………………………….. 58

3-6-پیشنهادات …………………………………………………….. 59

مراجع………………………………………………………………….60

چکیده:

سر و صدا، به عنوان صدای ناخواسته تعریف شده می باشد که یکی از مهمترین عوامل زیان آور محیط زیست می باشد. کوشش­های زیادی برای به کارگیری روش­های مؤثر کاهش آلودگی صوتی، صورت گرفته می باشد. بهره گیری از مواد جاذب صوت به عنوان یکی از مؤثرترین راهها برای کنترل صدای ناشی از بازتابش سطوح می­باشد. الیاف یکی از مناسبترین مواد برای کاربرد در جاذب­های صدا می­باشد. در این پژوهش، نانوکامپوزیت­های جاذب صوت پلی­اتیلن کلرینه شده (CPE)/ الیاف پلی­استر اقدام شده با پلاسما/ نانوکلی، به عنوان جاذب صوت در نسبت­های مختلف، تهیه گردید. برای این مقصود آغاز الیاف پلی­استر به وسیله عملیات پلاسما با تأثیر پارامترهای  مختلف عملیات، زمان عملیات و فشار پلاسما آماده گردید. سپس نانوکامپوزیت پلی­اتیلن کلرینه شده/پلی­استر اقدام شده با پلاسما/نانوکلی با نسبت­های مختلف پلی­استر اقدام شده با پلاسما (10،20،30،40،50،60) و درصدهای مختلف نانوکلی(0،5/0،1) به روش ساده مخلوط کن داخلی و پرس پخت تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفتند. ساختار نانوکامپوزیت و الیاف پلی­استر اقدام شده با پلاسما با بهره گیری از میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) مورد مطالعه قرار گرفت. ویژگی جذب صوت نانوکامپوزیت در یک لوله امپدانس تست گردید. اثر ظرفیت الیاف، ضخامت نانوکامپوزیت روی ویژگی­های جذب صوت مطالعه گردید. نتایج نشان داد که خصوصیات صوتی مواد متخلخل به اختلاط با پلی­استر اقدام شده با پلاسما بستگی دارد. جذب صوت مواد با افزایش مقدار پلی­استر اقدام شده با پلاسما/ نانوکلی به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا نمود. علاوه بر­این، ویژگی­های آکوستیک نانوکامپوزیت با ظرفیت %60 پلی­استر اقدام شده با پلاسما/نانوکلی در محدوده فرکانس بالا Hz3500 یک اوج ضریب جذب صوت 89/0را نشان داد.

فصل اول: مروری بر مقالات و منابع

1-1- مقدمه

صدا وسیله ارتباط می باشد، ارتباط بشر­ها با یکدیگر، ارتباط با طبیعت و حتی ارتباط با اشیاء ساخته شده توسط خود بشر. صدا اولین وسیله ارتباطی می باشد، علم تولید، انتشار و دریافت صدا آکوستیک[1] نام دارد. امروزه همراه با رشد شهرنشینی، به علت توسعه بی­شمار در صنایع و همچنین افزایش بهره گیری از ماشین­آلات جدید، عظیم و نیرومند در تمامی زمینه­ها صداها­ی ناخواسته­ای به وجود می­آیند و آلودگی صوتی یکی از اجزای غیرقابل اجتناب زندگی ماشینی بشرگشته می باشد. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت تعداد افرادی که در سراسر دنیا دچار کاهش شنوایی می­باشند از 120 میلیون نفر در سال 1995 به 250 میلیون نفر در سال 2004 افزایش یافته می باشد. چنانکه در منابع علمی مختلف و تحقیقات بسیاری که در خصوص مطالعه و ارزیابی اثرات سوء صدا و ارزیابی علائم وعوارض آن بر شاغلین صنایع پر صدا به اقدام آمده، حاکی از آن می باشد عوارض بسیاری از قبیل تغییرات موقت و دائم آستانه شنوایی، ایجاد کم شنوایی حسی عصبی، معضلات روحی و روانی، افزایش فشار خون، ایجاد معلولیت شنوایی، تأثیر منفی بر پارامترهای فیزیو لوژیک از قبیل درجه حرارت بدن، سردرد، اثرات منفی و بازدارنده بر کارایی و عملکرد کارکنان، افزایش ضربان قلب، اثر برسیستم گوارشی و دستگاه گردش خون، ایجاد استرس، ایجاد اختلال در زندگی روزمره و حالت اذیت و احساس ناراحتی، افزایش ترشح غدد درون ریز(غده فوق کلیوی و تیروئید)، اختلال در ایجاد یادگیری، تأثیر بر کیفیت خواب و بسیاری از عوارض دیگر را می­توان ناشی از تماس طولانی مدت با عامل زیان آور صدا نام برد. کلیه موردها یاد شده از عوارض مشترک صداهای با فرکانس­های بالا، میانی و پا یین می باشند، بعضی از اثرات خاص روبرو شدن با صداهای فرکانس پا یین می باشد. برای غلبه بر این مشکل انواع مختلف مواد برای کاهش صدا توسعه یافته می باشد اما تعداد محدودی از آنها توانسته­اند تا حدی برای جامعه پرسرو صدا امروزی مفید واقع شوند [1،2].

به این مقصود تولید پنل­ها­ی سوراخ شده، فلزات متخلخل و الیاف فلزی تاحد زیادی در سال­ها­ی اخیر بهبود یافته­اند که جذب صوت عالی در یک محدوده فرکانسی گسترده را فراهم می­کند با این حال، خواص مکانیکی آنها با در نظر داشتن ضخامت و فاکتورهای میکرو متخلخل آنها کم گزارش شده می باشد. اگرچه فلزات متخلخل یک سری ویژگی­ها­ی خوب مانند استحکام مخصوص بالا، هدایت حرارتی، جذب انرژی مؤثر دارند اما دارای معایبی هم هستند. آنها اغلب جاذب صدا­ها­ی ضعیف حتی در محدوده فرکانس­ها­ی پایین می­باشند، هزینه تولید بالا و مشکل درکنترل فرایند تولید دارند. تحقیقات اخیر روی توسعه کامپوزیت­ها­ی سبک وزن چند منظوره که دارای جذب خوب، نفوذ پذیری هوا و ویژگی مکانیکی خوب می­باشند متمرکز شده می باشد [4،3].

2-1- اصول و مبانی صوت

1-2-1- ماهیت صوت

فیزیک و ماهیت صدا، شاخه­ا­ی از علم فیزیک می باشد که با انعکاس و کیفیت صدا رسانی سر و کار دارد. یک جسم در حال ارتعاش، حالت ناپایدار موجی شکلی در محیط پیرامون خود که فراگیره نامیده می­گردد پدید می­آورد. این امواج هرچه از منبع ارتعاش دورتر می­گردند، انرژی آنها توسط فراگیره جذب و به تدریج از بین می­طریقه. پس پدیده­ا­ی احساسی که توسط ارتعاش، گوش بشر را تحریک می­ نماید، صدا یا صوت نامیده شده و فضایی که در آن این پدیده رخ می­دهد، میدان آکوستیکی نامیده می­گردد. فشار در همه جای یک محیط همگن(فراگیره) که در حالت تعادل می باشد یکسان می­باشد. اگر در یکی از نقاط فراگیره فشار تغییر کند، حالت نامتعادل به­وجود می­آید که این عدم تعادل به تمام نقاط محیط متعادل منتقل می­گردد. در این حالت اگر ذره­ا­ی از حالت تعادل خارج شده و شروع به ارتعاش نماید، با در نظر داشتن ساختمان مولکولی جسم فراگیره، ذره­ی مرتعش شده فشاری را در مولکول بعدی در پیرامون خود پدید می­آورد که می­توان گفت نقطه­ی مفروض با افزایش فشار مواجه شده و به عکس در ذره­ی متقارن آن کاهش فشار به­وجود می­آید. از انتشار فشار ذرات به یکدیگر موج پدید می­آید. اگر این جابجایی­ها بیش از 16 بار در ثانیه باشد، صدا ایجاد می­گردد و اگر همین افزایش و کاهش فشار در یک مسافت خاص به تصویر کشیده گردد، آن چیز که به دست می­آید امواج صوتی خواهد بود. هنگامی این امواج به وجود می­آیند که محیط متعادل دارای خاصیت الاستیسیته باشد و این قابلیت را داشته باشد که نیروی وارده را به ذرات مجاور انتقال دهد [6،5].

2-2-1- کمیت های صوتی

دامنه[1] : عبارت می باشد از فاصله­ی بین دو نقطه بیشینه و کمینه­ی فشار در امواج صوتی. در بسیاری از منابع آکوستیکی، از صفر تا نقطه بیشینه مقدار مثبت و از صفر تا نقطه­ی کمینه مقدار منفی خوانده می­گردد.

فرکانس[2] (بسامد): عبارت­ می باشد از تعداد نوسانات کامل امواج در یک ثانیه که از یک نقطه­ی معینی  عبور کنند. واحد تعداد نوسانات در ثانیه، هرتز(Hz) نامیده می­گردد.

سرعت صوت[3] : عبارت می باشد از مقدار مسافت طی شده توسط امواج در مدت یک ثانیه. این مسئله بستگی به جنس و دمای محیطی دارد که امواج صوتی در آن حرکت می­کنند. همچنین سرعت صدا با رطوبت نیز ارتباط مستقیم دارد. هرقدر رطوبت هوا بیشتر باشد سرعت صدا نیز بیشتر می باشد. جدول (1-1)  سرعت حرکت امواج صوتی را در مواد مختلف نشان می­دهد [8،7].

طول موج[1] : عبارت می باشد از فاصله بین دو نقطه متوالی و همانند، مانند فاصله بین دو بیشینه و کمینه. طول موج به سرعت و نیز فرکانس صدا بستگی دارد.

توان[2] : عبارت می باشد از مقدار انرژی خروجی از یک منبع در واحد زمان که با واحد وات (w) اندازه­گیری می­گردد.

فشار[3] : عبارت می باشد از اندازه تغییر فشار اتمسفریک ایجاد شده توسط صدا در محیط فراگیره. فشار هوا مقداری بی­نهایت کوچک می باشد که با واحد پاسکال(Pa) سنجیده می­گردد.

شدت[4] :  عبارت می باشد از اندازه انرژی صوتی که در واحد زمان بر واحد سطح عمود بر جهت انتشار موج می­رسد و با واحد ( ) اندازه­گیری می­گردد.

امواج ساکن[5] : در تداخل امواج چنانچه دو موج با فرکانس­ها­ی یکسان مثلاً امواج چاپ گردیده و بازتاب با یکدیگر ترکیب شوند، ممکن می باشد به علت اختلاف فاز یک صد و هشتاد درجه در بعضی نقاط همدیگر را تضعیف کرده و نیز تساوی فازها همدیگر را تقویت کنند. محل این نقاط ثابت می باشد و الگوی به ­وجود آمده به امواج ساکن معروف می باشد [9-7].

1 Wavelength

2 Power

3 Pressure

4 Intensity

5 Standing Wave

1 Amplitude

2 Frequency

3 Velocity

1 Acoustic

تعداد صفحه : 83

قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته نساجی: مقایسه خواص فشارپذیری و ظاهری فرش بافته شده از نخهای خاب پلی استر فیلامنتی با سطح مقطع دایره و مثلث

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: مهندسی نساجی