جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : نقد و مطالعه رمان شوهر آهو خانم

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

نقد و مطالعه رمان شوهر آهو خانم

استاد راهنما:

دکتر محتشم محمدی

استادان مشاور:

دکتر خیرالله محمودی

دکتر زیبا قلاوندی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده

پیشینه پژوهش

پیشگفتار

فصل اول: رمان……………………………………………………………………………………………….. 12-1

1-1- درمورد رمان………………………………………………………………………………………………. 1

2-1- رمان فارسی………………………………………………………………………………………………. 3

3-1- انواع رمان……………………………………………………………………………………………….. 13-8

1-3-1- رمان وقایع نامه ای…………………………………………………………………………………. 8

2-3-1- رمان اقدام…………………………………………………………………………………………….. 9

3-3-1- رمان شخصیت………………………………………………………………………………………. 9

4-3-1- رمان دراماتیک………………………………………………………………………………………. 10

5-3-1- رمان ناحیه ای………………………………………………………………………………………. 11

6-3-1- رمان محلی………………………………………………………………………………………. 10

7-3-1- رمان اجتماعی……………………………………………………………………………………… 12

8-3-1- رمان روان شناختی………………………………………………………………………………… 12

فصل دوم: اصطلاحات داستانی…………………………………………………………………….. 32-13

1-2- پیرنگ…………………………………………………………………………………………………… 13

2-2- شخصیت و شخصیت پردازی ………………………………………………………………… 14

3-2- صحنه و صحنه پردازی………………………………………………………………………… 15

4-2- زاویه دید…………………………………………………………………………………………….. 16

5-2- موضوع…………………………………………………………………………………………….. 21

6-2- درو نمایه…………………………………………………………………………………………… 22

7-2- لحن………………………………………………………………………………………………….. 24

8-2- فضا و رنگ………………………………………………………………………………………….. 24

9-2- گفتگو……………………………………………………………………………………………….. 25

10-2- کنش و حادثه………………………………………………………………………………… 26

11-2- توصیف………………………………………………………………………………………… 27

12-2- نام و عنوان…………………………………………………………………………………….. 27

13-2- تنه داستان…………………………………………………………………………………….. 28

1-13-2- مقدمه……………………………………………………………………………………….. 28

2-13-2- گره و  بحران………………………………………………………………………………. 29

3-13-2- تعلیق…………………………………………………………………………………………. 30

4-13-2- کشمکش………………………………………………………………………………………. 30

5-13-2- هیجان……………………………………………………………………………………….. 31

6-13-2- اوج………………………………………………………………………………………….. 32

7-13-2- پایان……………………………………………………………………………………… 32

14-2- حقیقت مانندی……………………………………………………………………………… 32

فصل سوم: مکتب های ادبی………………………………………………………………… 40-33

1-3- رئالیسم…………………………………………………………………………………………. 33

1-1-3- رئالیسم روان شناختی………………………………………………………………….. 34

2-1-3- رئالیسم جادوئی………………………………………………………………………… 35

3-1-3- رئالیسم انتقادی…………………………………………………………………………. 35

4-1-3- رئالیسم نو………………………………………………………………………………… 35

2-3- رمانتیسم……………………………………………………………………………………… 35

3-3- ناتورالیسم………………………………………………………………………………… 37

4-3- سوررئالیسم……………………………………………………………………………….. 38

5-3- سمبولیسم………………………………………………………………………………… 39

6-3- جریان سیال ذهن………………………………………………………………………… 40

فصل چهارم: سبک ادبی……………………………………………………………………….. 41

فصل پنجم: تلخیص کتاب شوهر آهو خانم……………………………………….. 64-45

1-5- اختصار فصل اول رمان……………………………………………………………….. 45

2-5- اختصار فصل دوم رمان ………………………………………………………………. 45

3-5- اختصار فصل سوم رمان……………………………………………………………… 45

4-5- اختصار فصل چهارم رمان………………………………………………………….. 46

5-5- اختصار فصل پنجم رمان……………………………………………………………. 46

6-5- اختصار فصل ششم رمان…………………………………………………………… 47

7-5- اختصار فصل هفتم رمان……………………………………………………………. 48

8-5- اختصار فصل هشتم رمان…………………………………………………………… 50

9-5- اختصار فصل نهم رمان……………………………………………………………… 50

10-5- اختصار فصل دهم رمان………………………………………………………….. 52

11-5- اختصار فصل یازدهم رمان…………………………………………………….. 53

12-5- اختصار فصل دوازدهم رمان…………………………………………………….. 54

13-5- اختصار فصل سیزدهم رمان…………………………………………………….. 56

14-5- اختصار فصل چهاردهم رمان……………………………………………………. 57

15-5- اختصار فصل پانزدهم رمان…………………………………………………….. 58

16-5- اختصار فصل شانزدهم رمان……………………………………………………… 60

17-5- اختصار فصل هفدهم رمان………………………………………………….. 60

18-5- اختصار فصل هجدهم رمان……………………………………………………… 63

فصل ششم: مطالعه ویژگی های رمان در شوهر آهو خانم…………………. 71-65

1-6- شوهر آهو خانم، رمانی دراماتیک………………………………………………… 65

2-6- شوهر آهو خانم، رمانی محلی…………………………………………………….. 68

3-6- شوهر آهو خانم، رمانی اجتماعی……………………………………………….. 69

4-6- شوهر آهو خانم، رمانی روانشناختی……………………………………………. 69

فصل هفتم: مطالعه اصطلاحات داستانی در شوهر آهو خانم…………….. 188-72

1-7- پیرنگ شوهر آهو خانم…………………………………………………………….. 72

2-7- شخصیت و شخصیت پردازی در شوهر آهو خانم………………………….. 75

1-2-7- شخصیت های درجه یک ……………………………………………………… 85

1-1-2-7- سید میران……………………………………………………………………. 85

2-1-2-7- هما……………………………………………………………………………….. 95

3-1-2-7- آهو………………………………………………………………………………. 105

2-2-7- شخصیت های درجه دو………………………………………………… 112

1-2-2-7- خورشید………………………………………………………………………. 112

2-2-2-7- میرزا نبی………………………………………………………………….. 116

3-2-2-7- خالو کرم…………………………………………………………………….. 118

3-2-7- شخصیت های درجه سه……………………………………………………. 120

3-7- صحنه و صحنه پرداز ی در شوهر آهو خانم………………………………. 120

4-7- زاویه دید در شوهر آهو خانم……………………………………………………. 129

1-4-7- زاویه دید دانای کل………………………………………………………………….. 129

2-4-7- زاویه دید دانای کل مداخله گر………………………………………………… 130

3-4-7- زاویه دید من روایتی…………………………………………………………….. 131

4-4-7- زاویه دید دانای کل محدود……………………………………………………… 132

5-4-7- تک گویی…………………………………………………………………………….. 133

1-5-4-7- تک گویی درونی………………………………………………………………. 133

2-5-4-7- تک گویی نمایشی………………………………………………………………. 134

3-5-4-7- حدیث نفس……………………………………………………………………… 134

5-7- موضوع شوهر آهو خانم……………………………………………………………. 135

6-7- درونمایه شوهر آهو خانم……………………………………………………………. 135

7-7- لحن در شوهر آهو خانم………………………………………………………………. 139

8-7- فضا و رنگ شوهر آهو خانم………………………………………………………….. 143

9-7- گفت و گو در شوهر آهو خانم…………………………………………………….. 150

10-7- کنش و حادثه در شوهر آهو خانم……………………………………………… 162

11-7- توصیف در شوهر آهو خانم………………………………………………….. 165

12-7- نام و عنوان شوهر آهو خانم……………………………………………………… 172

13-7- تنه داستان در شوهر آهو خانم……………………………………………….. 173

1-13-7- مقدمه شوهر آهو خانم…………………………………………………………. 173

2-13-7- گره و بحران در شوهر آهو خانم…………………………………………….. 175

3-13-7- تعلیق در شوهر آهو خانم…………………………………………………… 177

4-13-7- کشمکش در شوهر آهو خانم………………………………………………. 179

5-13-7- هیجان در شوهر آهو خانم……………………………………………………. 182

6-13-7- اوج در شوهر آهو خانم……………………………………………………….. 184

7-13-7- پایان در شوهر آهو خانم……………………………………………………. 186

14-7- حقیقت مانندی در شوهر آهو خانم………………………………………….. 188

فصل هشتم: مطالعه مکتب های ادبی در شوهر آهو خانم……………………….. 189

1-8- مطالعه رئالیسم در شوهر آهو خانم……………………………………………… 189

1-1-8- رئالیسم روانشناختی……………………………………………………………… 189

2-1-8- رئالیسم جادویی ………………………………………………………………. 190

3-1-8-رئالیسم انتقادی………………………………………………………………… 191

4-1-8- رئالیسم نو………………………………………………………………………….. 192

2-8- مطالعه رمانتیسم در شوهر آهو خانم…………………………………………. 193

3-8- مطالعه ناتورالیسم در شوهر آهو خانم………………………………………… 195

4-8- مطالعه سوررئالیسم در شوهر آهو خانم………………………………………. 196

5-8- مطالعه سمبولیسم در شوهر آهو خانم…………………………………… 197

6-8- مطالعه جریان سیال ذهن در شوهر آهو خانم……………………………… 200

فصل نهم: مطالعه خصوصیات سبک در شوهر آهو خانم…………………. 220-201

1-9- خصوصیات زبانی……………………………………………………………………. 202

1-1-9- خصوصیات سطح واژگانی……………………………………………………… 202

2-1-9- خصوصیات سطح نحوی………………………………………………………… 207

2-9- مطالعه سطح بلاغی…………………………………………………………………. 212

1-2-9- مطالعه بلاغت در حوزه معنایی………………………………………………. 218

3-9- خصوصیات فکری…………………………………………………………………….. 219

فصل دهم: نتیجه گیری…………………………………………………………………… 221

فصل یازدهم: منابع و مآخذ………………………………………………………………. 225

چکیده:

شوهر آهوخانم، نخستین اثر علی محمد افغانی،  اولین رمان بلند فارسی و یکی از بهترین رمان های فارسی در پنجاه سال اخیر می باشد که در سال 1340 منتشر گردید و ازهمان نخستین ماه های انتشار با اقبال گسترده بازارکتاب ایران روبه رو گردید . این رمان از سوی «انجمن کتاب ایران» به عنوان داستان برگزیده سال 1340 انتخاب گردید و منتقدان ادب داستانی به ستایش آن پرداختند.

شوهر آهوخانم، اثری می باشد رئالیستی اما نه یک رئالیسم مبتدی و عاری از نو آوری، رئالیستی می باشد قرن بیستمی که رگه هایی از دیگر مکاتب ادبی در آن مشهود می گردد. این اثر با در نظر گرفتن انبوه مسائلی از زندگی اجتماعی ملت ایران که در آن مطرح شده و از نظر ساختمان،شکل هنری و پرداخت هنرمندانه ی عناصر داستانی و همچنین از نظر سبک،زبان و شیوه اظهار و محتوای تاریخی و اجتماعی اش نقطه عطفی در مسیر رشد و پیشرفت نثر ایران به شمار     می رود.

دراین پژوهش کوشش بر آن می باشد تا نوع رمان، مکتب های ادبی و سبک شوهر آهوخانم مورد تحلیل و مطالعه قرار گیرد و بیشتر عناصر داستانی، جداگانه براساس معیارهای رمان شناسی معاصر مطالعه و ارائه گردد و نقاط قوت و اشکال آن ها به صورت مستدل و مستند نشان داده گردد.

پس از تلخیص رمان، از منظر اصطلاحات داستانی،پیرنگ،شخصیت پردازی، صحنه پردازی، زاویه دید، موضوع، درونمایه، لحن، فضاورنگ، گفت و گو، کنش و حادثه، توصیف، نام و عنوان، تنه داستان (مقدمه،گره و بحران، تعلیق، کشمکش، هیجان، اوج، پایان) و حقیقت مانندی رمان تحلیل و مطالعه می گردد. از منظر سبک، خصوصیات سبکی شوهر آهوخانم در سه سطح زبانی، بلاغی و فکری پرداخت میشود. از آنجا که سطح زبانی مبحث گسترده ای می باشد ، خصوصیات زبانی در دو سطح واژگانی و نحوی مورد مطالعه قرار می گیرد.از منظر مکتب ادبی، خصوصیات رئالیسم، رمانتیسم، ناتورالیسم، سوررئالیسم، سمبولیسم و جریان سیال ذهن در شوهر آهوخانم در بوته نقد و مطالعه گذاشته می گردد.از منظر نوع رمان، به صورت مستدل نشان داده خواهد گردید، شوهر آهوخانم اثری دراماتیک، محلی، اجتماعی و روانشناختی می باشد.

پیشگفتار:

رمان شوهر‌آهو خانم،‌اثر علی محمد افغانی، ‌یکی از بهترین رمان های فارسی در پنجاه سال اخیر می باشد که در سال 1340 منتشر گردید، پس ازانتشار این رمان که مورد استقبال قرار گرفت. «انجمن کتاب ایران» آن را به عنوان رمان برگزیده سال 1340 انتخاب نمود ومنتقدان ادب داستانی به ستایش از آن پرداختند و در نشریات ادبی آن وقت نوشتند :بدون شک اثر استادانه ای در زبان فارسی به وجود آمده می باشد.این اثر با درنظر گرفتن انبوه مسائلی از زندگی اجتماعی ملت ایران که در آن مطرح شده و همچنین از نظر سبک،‌ زبان،‌ ساختمان و شیوه اظهار فولکلوریک آن که با وجودهمه کمی هایش مطمئناًٌ به خاطر شکل هنری و محتوای اجتماعی اش نقطه عطفی در مسیر رشد و پیشرفت نثر ایران به شمار می آید و ارزش آن را دارد که به نقد گذارده گردد.

ندوشن معتقد می باشد که یک خلاء ‌طولانی و دیرین با انتشار شوهر آهوخانم پر شده می باشد. وی می نویسد:      « شوهرآهو خانم آینه تمام نمای اجتماع و به حقیقت دائره المعارف عظیمی می باشد از زندگی دورانی که به شتاب سپری می گردد. هنر اصلی نویسنده در چگونگی نگارش داستان وحتی در تعبیرات بکر و بی شمار و توصیف های گویای او نیست ، هنر بزرگ وی این می باشد که به همراه آفریدن ده ها بشر حقیقی و به جنبش در آوردن صدها حادثه واقعی از یک دوران خاص اجتماع پرده برگرفته و سیرواقعی آن را با همه زیر و بم ها و سایه روشن هایش پدیدار کرده می باشد.»  (ندوشن ،1340 : 525 )

در این پژوهش در نظر می باشد، نوع رمان، مکتب ادبی و سبک شوهر آهوخانم مورد تحلیل و مطالعه قرار گیرد و بیشترعناصرداستانی جداگانه براساس معیارهای داستان نویسی معاصر مطالعه و ارائه گردد و با نشان دادن محاسن و معایب آن از درستی و نادرستی نظر منتقدان در باب انسجام و انتظام مطلوب رمان اطلاع یابیم.

این پژوهش مبتنی بر یازده فصل می باشد .فصل نخست دربرگیرنده رمان ، رمان فارسی و انواع رمان         می باشد. در فصل دوم پژوهش به مطالعه مهمترین اصطلاحات داستانی می پردازیم. فصل سوم دربرگیرنده مکاتب ادبی می باشد. فصل چهارم پژوهش شامل سبک ادبی می باشد. در فصل پنجم اختصار ی صحنه های رمان آورده می گردد که بی گمان برای ورود به مبحث عناصر داستانی و آگاهی از چند و زیرا و حال و هوای رمان ضروری می نماید.

فصل ششم مبتنی می باشد بر نوع رمان شوهر آهوخانم. فصل هفتم پژوهش دربرگیرنده اصطلاحات داستانی در شوهر آهوخانم می باشد. در این فصل مهمترین عناصر داستانی زیرا پیرنگ، شخصیت پردازی، صحنه پردازی ، زاویه دید، موضوع، درونمایه، لحن، فضا و رنگ،گفت و گو،کنش و حادثه،توصیف،نام و عنوان، تنه داستان(مقدمه، گره و بحران، تعلیق، کشمکش، هیجان، اوج، پایان) و حقیقت مانندی مورد مطالعه و موشکافی واقع می گردد.

فصل هشتم ناظر می باشد بر نقد و مطالعه مکتب ادبی زیرا رئالیسم، رمانتیسم، ناتورالیسم، سوررئالیسم، سمبولیسم و جریان سیال ذهن در شوهر آهوخانم. فصل نهم پژوهش، در برگیرنده ی سبک رمان می باشد.در این فصل خصوصیات سبکی شوهر آهوخانم در سه سطح زبانی، بلاغی و فکری تحلیل و مطالعه می گردد. فصل دهم پژوهش نتیجه گیری می باشد .در این فصل کوشش بر آن می باشد تا نتایج حاصل از این پژوهش با در نظر داشتن مطالب ارائه شده در فصل ششم، هفتم، هشتم و نهم اظهار گردد. فصل یازدهم در برگیرنده ی منابع و مآخذ می باشد.

زندگی و آثار علی محمد افغانی:

زندگی:

علی محمد افغانی در 21 آذر سال 1304 شمسی «1925 میلادی» در کرمانشاه  در یک خانواده کارگر متولد گردید .(جمالزاده،1346: 24) پدر و مادرش اصفهانی بودند.پدرش در بحبوحه انقلاب مشروطه از اصفهان به کرمانشاه آمده بود.(کنعان کیایی،1390، 1) وی تحصیلات متوسطه را در کرمانشاه گذراند و برای ادامه تحصیل به تهران آمد.افغانی بعد از این که نتوانست در کنکور پزشکی شرکت کند وارد دانشکده افسری گردید. به علت ممتاز بودن موفق به اخذ بورس تحصیلی گشت و عازم آمریکا گردید و در آنجا با ادبیات و رمان آشنا گردید.(اسحاقی،1388، 3)

او در جوانی به سازمان نظامی حزب توده پیوست،به همین دلیل درجریان سقوط دکتر مصدق در بحبوحه سال 1332 به عنوان یک افسر مخالف، محکوم به پنج سال زندان گردید. افغانی نوشتن رمان شوهر آهو خانم را در زندان آغاز نمود و تا سال 1337 به طول انجامید. پس از خروج از زندان در یک بنگاه خصوصی به صورت کارمند مشغول به کار گردید و به چاپ رمانش در مهرماه سال 1340شمسی «1960 میلادی» اقدام نمود. (علوی،1343: 142)وی در حال حاضر به عنوان نویسنده در آمریکا زندگی می ‌کند و مشغول چاپ زندگی نامه خود به زبان انگلیسی می باشد.

شوهر آهوخانم:

شوهر آهوخانم نخستین اثر علی محمد افغانی می باشد که در سال های بعد از کودتای 28 مرداد که نویسندگان کشور رو به ترجمه آثار خارجی آورده بودند نوشته گردید.(میرعابدینی،1377: 393 )وی نگارش رمان خود را در سال 1332 در زندان آغاز نمود و تا سال 1337 به طول انجامید.پس از آزادی از زندان اثر خود را به ناشران عرضه نمود اماهیچ ناشری حاضر به چاپ رمانی حجیم به قلم نویسنده ای ناشناس نشد.پس از آن افغانی نخستین چاپ رمانش را با سرمایه ی شخصی خود در سال 1340 شمسی «1960 میلادی» منتشر ساخت .

 شوهر آهوخانم شامل 18 فصل می باشد و برشی می باشد 7 ساله از زندگی یک خانواده در کرمانشاه.این رمان در همان نخستین ماه های انتشار و پس از آن، تجدید چاپ های مکرر را برای نویسنده و ناشران آن به ارمغان آورد چنانچه تا سال 91 بیش از پانزده بار چاپ شده و فیلمی هم بر اساس آن ساخته شده می باشد. این رمان که در روزگار خود ،حجیم ترین رمان اجتماعی بوده می باشد دراولین نوبت چاپش حدود 900صفحه حجم داشته اما نسخه های جدیدش حدود 800صفحه دارد.

آثار چاپ گردیده:

1-شوهر آهو خانم :1340

2-شادکامان دره قره سو :1345

3-شلغم میوه بهشته:1355

3-دکتر بکتاش:1364

5-سیندخت :1360

6-بافته های رنج :1361

7-همسفرها:

8-محکوم به اعدام:1370

9-بوته زار :

10-دختر دایی پروین:1384

11صوفی صحنه ،دزد کنگاور

12-دنیای پدران و دنیای فرزندان

13-حاج الله باشی

14-خداحافظ دخترم

پیشینه پژوهش:

علی محمد افغانی یکی از معروف ترین نویسندگان معاصر می باشد و رمان شوهر آهوخانم معروف ترین اثر ایشان سهم بسزایی در ساختن زبان فارسی داشته و جایگاه ویژه ای در ادبیات معاصر یافته می باشد. باتوجه به اینکه در زمینه ی عناصر داستانی،سبک و نوع رمان شوهر آهوخانم، تا کنون کاری مستقل و جامع صورت نگرفته و در تمامی پژوهش های موجود تنها بعضی از عناصر داستانی به صورت گذرا پرداخت شده می باشد،جای بحث    درمورد عناصر داستانی، سبک و مکتب ادبی این رمان خالی می باشد .از این رو پژوهش درمورد آن بسیار لازم و ضروری می نماید.

 حمیدعبداللهیان در کتاب «کارنامه نثر معاصر»پس از تصریح مختصر به زندگی نامه و آثار علی محمد افغانی، به مطالعه کلی مضمون و محتوای آثار افغانی در صفحات 108-107 می پردازد.وی در مورد رمان مذکور     می نویسد:«شوهر آهوخانم از جهت طرح،شخصیت ها و نظم نوشته اثری محکم و قابل قبول می باشد و با صبر و حوصله به تشریح قضایای اجتماعی و خانوادگی پرداخت می باشد.» (عبدالهیان،1376: 107)

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

 زکریامهرورز،در«مطالعه داستان امروز»صفحات 94تا98 کتاب خود را به مطالعه رمان شوهر آهوخانم اختصاص داده می باشد.وی شوهر آهوخانم را«توصیف لحظه های گوناگون زندگی خانواده ای در طول هفت سال پیاپی بدون گسست در زمان تک خطی و با تفصیل های بالزاک مآبانه»می داند.(مهرورز،1381: 94) او نگاهی گذرا به شخصیت سیدمیران دارد و بدون هیچ گونه نقد و مطالعه به وجود تلمیح، تشبیه، تشخیص و استعاره دراین رمان تصریح می کند. (همان:99)

 جمال میرصادقی،در صفحات 137تا144«داستان نویس های نام آور معاصر ایران»به مطالعه کلی شوهر آهوخانم می پردازد.وی معتقد می باشد شوهر آهوخانم از نظر ساختار و معنا ویژگی های رمان غربی را داراست و از نظر زبان عالمانه و فضل فروشی شامل خصوصیات قصه های بلند فارسی می باشد.(میرصادقی، 1382: 137) در کتاب «عناصر داستان» پس از تبیین زاویه دید دانای کل ،شوهر آهوخانم را مانند رمان هایی می داند که به این زاویه دید روایت شده می باشد. (میرصادقی،1376: 398)

 عبدالعلی دستغیب در «کالبد شکافی رمان فارسی» رمان شوهر آهوخانم را در صفحات متعدد مورد نقد و ارزیابی محتوایی قرار داده می باشد.وی شوهر آهوخانم را اثری رئالیستی می داند و می نویسد :«رویدادهای آن به فراروند بسط شهرها و افزایش جمعیت و گسترش بورژاوازی بازرگانی سال های 1313تا1320 پیوند تنگاتنگ دارد. (دستغیب،1383: 104)

 محمد حنیف،شوهر آهوخانم را یکی از رمان های موفق ادبیات داستانی ایران می داند (حنیف،1379: 116) وی می نویسد: « علی محمد افغانی در رمان شوهر آهوخانم از روش های گوناگونی برای پرداخت       شخصیت هایش سود جسته می باشد .1-توصیف مستقیم 2-توصیف در خلال گفت و گو 3-توصیف در خلال حرکت.» (همان:116)

حسن میرعابدینی در جلد دوم «صدسال داستان نویسی ایران» زیرعنوان اجتماع نگاری های شتابزده به مطالعه کلی شوهر آهوخانم در صفحات 398-393  می پردازد و از آن تحت عنوان برجسته ترین رمان اجتماعی دهه چهل یاد می کند.

محسن ذوالفقاری در کتاب «تحلیل سیر نقد داستان در ایران» در صفحات 119-115 به نقل از سیروس پرهام، فریدون آموزگار، احمد مسعودی و جمالزاده می پردازد.

 مقالاتی اندک نیز در نشریات و محیط های اینترنتی در دسترس هستند که جسته و گریخته بعضی از عناصر داستانی شوهر آهوخانم را ارزیابی کرده و به مطالعه زبان ،سبک و ساختمان فنی رمان پرداخته می باشد، اما هیچیک به گونه ای در خور عناصر داستانی، سبک و ساختمان فنی رمان مذکور را ارزیای نکرده می باشد.

 بزرگ علوی در مقاله ای با عنوان«شوهر آهوخانم»در مجله کاوه می نویسد:«هر زمان به وسیله گفت وگوها، افکار و احساساتشان اظهار می گردد یا وقتی وضع روحیشان به وسیله نویسنده وصف می گردد همیشه اظهار تصنعی خواننده را آزار می دهد.» (علوی،1343: 140)

 جمالزاده درمجله نگین با نقل از دیگران عیب شوهر آهوخانم را زیر پا گذاشتن قواعد دستور زبان می داند. (جمالزاده،1346: 48)

 احمدمسعودی در مجله بازار رشت از اشکال شخصیت پردازی نویسنده سخن می گوید و معتقد می باشد «این سید که 887صفحه از ادبیات ایران را اشغال کرده می باشد اسیر پایین تنه می باشد در حالی که نویسنده او را تبرئه کرده می باشد.» (مسعودی،1346: 2)

 دکتراسدالله واحد در مقاله اینترنتی «شوهر آهو خانم و مکتب های ادبی»در سایت ادبی به تحلیل و مطالعه مکتب های موجود در شوهر آهوخانم پرداخته می باشد.

 نادیاعزیزی،دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1379 پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی خود را با عنوان«تأثیر دلاویز»نوشته می باشد و در آن به نقد و مطالعه آثار علی محمد افغانی از نظر اوضاع سیاسی،اجتماعی،گویشی،عقاید و باورها،خرافات،زیبایی های کلامی و گفتاری، روانشناسی و ضرب المثل پرداخته می باشد.

 سحر کریمی مهر نیز مصاحبه ای با علی محمد افغانی انجام داده می باشد و حاصل آن را درمقاله ای با عنوان «گفت و گو با علی محمد افغانی» در پایگاه اینترنتی بلوط جمع آوری کرده می باشد.

 همانطور که نظاره گردید در هیچ یک از این پژوهش های مذکور و در هیچ پژوهش دیگری ،به صورت تخصصی ویژگی های شوهر آهوخانم پرداخت نشده می باشد. پس با در نظر داشتن جایگاه خاصی که نویسنده شوهر آهوخانم در داستان نویسی معاصر احراز کرده می باشد، تحلیل و مطالعه اثرش بسیار ضروری می نماید. از این رو نگارنده در این نوشتار بر آن می باشد تا نوع رمان، مکتب ادبی و سبک شوهر آهوخانم را مورد تحلیل و مطالعه قرار دهد و بیشتر عناصر داستانی را جداگانه بر اساس معیارهای رمان شناسی معاصر در بوته نقد و مطالعه قرار دهد.

تعداد صفحه : 242

قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد ادبیات فارسی: فهرست موضوعی اشخاص در شاهنامه فردوسی از هفت خان اسفندیار تا پایان پادشاهی قباد

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***