جستجو در سایت :   

۲۱)

در ماتریس بالا c_m بیانگر خوشه۹۷ یا دسته‌ی m ام، e_mn بیانگر المان n ام در دسته‌ی mام و W_ij بردار اصلی اندازه تأثیر المان هاییست که در دسته‌ی jام با در نظر داشتن المان‌های دسته‌ی i ام باهم مقایسه می شوند.
در صورتی که دسته‌ی jام بر دسته‌ی iام تاثیری نداشته باشد آنگاه W_ij=0.
با در نظر داشتن بحث بالا شکل و ساختار مسئله در ساخته‌شدن سوپر ماتریس تأثیرگذار می باشد. در مثال زیر نشان می‌دهیم که چگونه می‌توان سوپر ماتریس را با در نظر داشتن ساختار مسئله ساخت.

۳-۶-۱ بحث
در فرایند ANP همانند AHP می‌توان نا اطمینانی را هم وارد مسئله نمود. از همین رو اینجا هم اعداد فازی وارد کار شده‌اند. اما تعداد روش‌هایی که در این مورد ارائه شده می باشد زیاد نیست یا اگر بخواهیم بهتر بگوییم ANP فازی در اصل دارای همان فرایند ANP می باشد با این تفاوت که در رسیدن به سوپرماتریس و حل ماتریس‌های تأثیر اولیه از روش‌های AHP فازی که در قسمت قبل اظهار گردید، بهره گیری می گردد.
برای مثال می‌توان در شکل دادن ماتریس‌های تأثیر اولیه، از اعداد فازی بهره گیری نمود و به وسیله‌ی روش FPP که در قسمت قبل ارائه گردید، بردار اولویت‌ها را به دست آورد و به وسیله‌ی آن سوپرماتریس را ساخت. در مدل نهایی که در این رساله بهره گیری می گردد بهتر می‌توان این اقدام را دید.
به گونه سنتی، اکثر روش‌های ارزیابی اهمیت، که برای نشان دادن اندازه اهمیت معیارها بهره گیری می گردد بر پایه‌ی فرض مستقل بودن و جمعی بودن استوار می باشد. در واقعیت به علت وجود وابستگی میان معیارها کارایی این مدل های جمعی کاسته شده می باشد. برای رفع این مشکل روش فرایند تحلیل شبکه‌ای توسط ساتی ارائه گردید. روش عمومی این فرایند ساده و بسیار کاراست اما به خاطر وجود درجه تأثیرهای متفاوت میان معیارها بهره گیری کردن از متوسط وزن‌ها در ساختن سوپرماتریس اقدام غیرمنطقی به نظر می‌آید. به همین خاطر در ادامه ما به معرفی روشی خواهیم پرداخت که برای از بین بردن این اشکال ارائه شده می باشد.

۳-۷ بهره گیری از DEMATEL در فرایند تحلیل شبکه‌ای
همان گونه که در بالا تصریح گردید مهم‌ترین ایرادی که به ANP گرفته گردید این می باشد که در فرایند ساخت سوپرماتریس اندازه تأثیر معیارها بر روی هم یکسان فرض می گردد. برای رفع این مشکل از روشDEMATEL برای ساختن نقشه ارتباط میان معیارها بهره گیری می گردد. با ترکیب این روش با روش ANP می‌توان ایراد اصلی این روش را که در بالا به آن تصریح گردید را از بین برد. در ادامه به معرفی DEMATEL خواهیم پرداخت.
۳-۷-۱ مدل ساختاری DEMATEL
استقلال مطلوبیت یا تفکیک مطلوبیت مهم‌ترین فرض در روش‌های MADM برای به کار بردن تابع‌های جمعی در اظهار مطلوبیت تصمیم گیر می باشد. درحالی‌که در مسائل واقعی، فرض استقلال مطلوبیت‌ها بی‌منطق به نظر می‌رسد. پس بایستی برای ما جذاب باشد که بتوانیم آغاز ساختار میان معیارها را مشخص کنیم و بعد از آن روش مناسب MADM را برای مسئله به کار ببریم.
روش DEMATEL بر اساس نظریه گراف پایه‌گذاری شده می باشد که ما را در حل تصویری مسائل توانا می‌سازد. خروجی این روش یک نماینده‌ی تصویری از مسئله می باشد که به وسیله‌ی آن تصمیم گیر مسئله‌ی خود را مدریت می کند. این روش می‌تواند وابستگی متقابل بین معیارها یا متغیرها را تأیید کند.
روش DEMATEL را می‌توان در چهار مرحله‌ی زیر اختصار نمود.
الف : یافتن ماتریس میانگین
فرض کنید که ما دارای H متخصص در این زمینه و n معیار داریم که بایستی در نظر گرفته شوند. از هر متخصص خواسته می گردد که اندازه تاثیری که معیار i بر معیار j ام دارد را با درجه‌ای نشان دهد. این مقایسه‌ی دو به دویی میان هر دو معیار را با a_ij نشان می‌دهیم که می‌تواند اعداد بین ۰ تا ۴ را به خود اختصاص دهد.
بدون تأثیر
۰
تأثیر پایین
۱
تأثیر متوسط
۲
تأثیر زیاد
۳
تأثیر بسیار زیاد
۴

جدول۳-۱
به ازای هر کدام از متخصص‌ها یک ماتریس مقایسه خواهیم داشت که آن‌ها را با X^1 تا X^k نشان می‌دهیم. این ماتریس‌ها در اصل پاسخ‌های هر یک از متخصص‌ها به سال ما هستند. درایه‌های قطر اصلی در تمامی این ماتریس‌ها برابر صفر می باشد. حال ما می‌توانیم با در نظر داشتن ارتباط‌ی زیر ماتریس میانگین را بسازیم.

۲۲)
[a_ij ]_(n×n)= 1/H ?_(k=1)^H?[?_ij^k ]_(n×n)

ماتریس میانگین A را ماتریس ارتباط مستقیم اولیه نیز می‌نامند.
ب : محاسبه‌ی ماتریس ارتباط اولیه‌ی نرمال شده
ماتریس ارتباط اولیه‌ی نرمال شده که با D نشان می‌دهیم، با نرمال کردن ماتریس A از طریق ارتباط‌ی زیر به دست می‌آید.
۲۳)
D= A/s
که در آن s به صورت زیر تعریف می گردد.

۲۴)
دقت کنید که درایه‌های ماتریس D بین ۰ و ۱ خواهند بود.
ج : محاسبه‌ی ماتریس ارتباط‌ی کل
مشابه ماتریس زنجیره‌ای مارکوف، یک کاهش پیوسته از اثرات غیرمستقیم مسئله در طی توان‌های ماتریس D، جواب‌های همگرای مسئله را تضمین می کند. با در نظر داشتن نکات زیر
۲۵)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه درباره ANP، تکنولوژی، وضعیت مطلوب، کیفیت خدمات

۲۶)
lim?(m??)??D^m ?= [0]_(n×n)

lim?(m??)??(I+D+D^2+…+D^m )= (I-D)^(-1) ?
ماتریس ارتباط کلی T به صورت زیر تعریف می گردد.
۲۷)

۲۸)
T= [t_ij ]

T= D+D^2+…+D^m=D( I+D+D^2+…+D^(m-1) )=D(I-D)^(-1)

ما همچنین r و c را به عنوان بردارهایی معرفی می‌کنیم که بیانگر جمع سطرها و ستون‌های ماتریس کلی هستند.
۲۹)

۳۰)

با در نظر داشتن تعریف فوق می‌توان گفت که r_i=?_(j=1)^n?t_ij نشان‌دهنده‌ی اثرات کلی مستقیم و غیرمستقیم معیار i بر بقیه‌ی معیارهاست و همچنین c_j= ?_(i=1)^n?t_ij بیانگر اثرات کلی مستقیم و غیرمستقیمی می باشد که بقیه‌ی معیارها روی معیار j ام دارند. پس زمانی که i=j باشد، جمع r_i+c_i به ما اندیسی می‌دهد که تأثیرات کلی معیار i را به ما نشان می‌دهد یا به بیانی دیگر بیانگر درجه‌ی اهمیت معیار i در سیستم می باشد.
عبارت r_i-c_i نشان‌دهنده‌ی اثر شبکه‌ای می باشد که معیار i به سیستم کمک می کند. هنگامی که این مقدار مثبت باشد معیار i در شبکه مسبب می باشد و زمانی که منفی باشد این معیار در شبکه گیرنده می باشد.
د : در نظر گرفتن یک مقدار آستانه و به دست آوردن نقشه‌ی مسئله
برای نشان دادن ارتباط ساختاری بین معیارها و حفظ کردن پیچیدگی سیستم در منطقه‌ی قابل‌کنترل، نیاز می باشد که یک مقدار آستانه‌ی p برای بعضی از اثرات ناچیز تعریف گردد. فقط ارتباط معیارهایی در ساختار نهایی نمایش داده می گردد که مقدار تأثیر آن‌ها در ماتریس کلی از این مقدار آستانه بیشتر باشد. این مقدار آستانه به وسیله‌ی متخصصین تعیین می گردد.

۳-۷-۲ روش DEMATEL فازی
همانند تشکیل ماتریس ANP ، در تشکیل ماتریس اولیه DEMATEL نیز برای اینکه به شرایط واقعی نزدیک تر باشیم، بهتر می باشد که از اعداد فازی بهره گیری گردد.بهره گیری از این اعداد فازی مثلثی به ما اجازه می‌دهد که بتوانیم نا اطمینانی را در مسئله وارد کنیم.
تنها تغییری که در فرایند DEMATEL ایجاد می گردد این می باشد که ما بایستی یک مرحله غیر فازی سازی۹۸ به فرایند اضافه کنیم. برای غیر فازی کردن راه‌های گوناگونی ارائه شده می باشد که ما در اینجا از روش CFCS 99 بهره گیری می‌کنیم. این روش نسبت به روش‌های دیگر اعداد بهتری از اعداد فازی تولید می کند.
CFCS دارای الگوریتم پنج مرحله‌ای زیر می باشد.
مرحله اول: نرمال سازی
از روابط زیر بهره گیری می گردد.

۳۱)

که در ارتباط‌ی بالا

۳۲)

مرحله دوم: محاسبه مقدارهای نرمال شده راست و چپ
از روابط زیر می‌توان به این هدف رسید

۳۳)

مرحله سوم: محاسبه اعداد نرمال شده‌ی کلی
ارتباط‌ی زیر به ما کمک می کند.

۳۴)

مرحله چهارم: محاسبه اعداد
از ارتباط‌ی زیر بهره گیری می‌کنیم.

۳۵)

مرحله پنجم: ادغام اعداد

۳۶)
با اعمال فرایند پنج مرحله‌ای بالا بر ماتریس فازی اولیه می‌توانیم به ماتریسی برسیم که از اعداد حقیقی تشکیل‌شده و از آن پس می‌توان DEMATEL عادی را روی آن پیاده نمود.
در ادامه نشان می‌دهیم که چگونه می‌توان از نتیجه‌ی حاصل‌شده در DEMATEL در ANP بهره گیری نمود.

۳-۷-۳ ادغام DEMATEL و ANP
به گونه سنتی در روش ANP، سوپرماتریس وزنی به وسیله‌ی واحد قرار دادن مجموع تمام ستون‌ها به دست می‌آید. با در نظر داشتن نتیجه‌ی DEMATEL می‌توان فهمید که تأثیر هر معیار روی معیار دیگر می‌تواند متفاوت باشد. اگر درجه‌ی تأثیر هر معیار روی معیار دیگر را مساوی در نظر بگیریم آنگاه ممکن می باشد جواب ما با جواب واقعی تفاوت بسیاری داشته باشد، برای همین دلیل ما از روش DEMATEL برای غلبه بر این کاستی بهره گیری می‌کنیم.
فرض کنید T_p ماتریس تأثیر کلی باشد. ماتریس تأثیر نرمال شده را با T_z نشان می‌دهیم. درایه‌های این ماتریس از روش زیر محاسبه می شوند.

۳۷)
t_ij^z= (t_ij^p)/(?_(i=1)^n?t_ij^p )

ماتریس T_z به صورت زیر خواهد بود.

۳۸)
با ضرب کردن ماتریس فوق در سوپر ماتریس غیر وزنی، سوپرماتریس وزنی را می‌سازیم.

۳۹)

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

و همانند انتهای روش ANP با تولید ماتریس حدی به بردار اولویت می‌رسیم.
۳-۸ مدل پیوندی برای تصمیم‌گیری
در این بخش به ارائه‌ی مدلی می‌پردازیم که قرار می باشد به وسیله‌ی آن اطلاعات را ارزیابی کرده و انتخاب مناسب را انجام دهیم.
اساس کار ما بر روی تحلیل پرسشنامه هاییست که به وسیله‌ی نخبگان حمل‌ونقل هوایی تکمیل‌شده‌اند. در پرسشنامه‌ی اول به دنبال یافتن بهترین جایگزین‌ها خواهیم بود. در پرسشنامه‌ی دوم، هدف این می باشد که بتوانیم اندازه تأثیر هر یک از دسته‌ها را بر روی هم تعیین کنیم. و در نهایت در پرسشنامه سوم به دنبال یافتن اندازه اهمیت معیارها و حل ANP خواهیم بود.

۳-۸-۱ شکل دادن ساختار مسئله ANP
برای این کار از روش DEMATEL فازی ارائه‌شده در قسمت قبل، بهره گیری می‌کنیم. نتایج حاصل از پرسشنامه‌ی دوم را با این روش

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید