جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات

گرایش : ادیان و عرفان        

عنوان : معرفت شناسی از دیدگاه ابن عربی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A) رشته الهیات

گرایش ادیان و عرفان        

عنوان :

معرفت شناسی از دیدگاه ابن عربی

استاد راهنما:

دکتر عبدالرضا مظاهری       

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات طرح

معرفی موضوع…………………………………………………………………………… 2

1-1 اهمیت پژوهش و ضرورت پژوهش……………………………………………………. 2

1-2 هدف پژوهش………………………………………………………………………….. 3

1-3 روش پژوهش………………………………………………………………………….. 3

1-4روش پژوهش در معرفت شناسی………………………………………………………. 3

1-5 قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………. 4

1-6 سوال مورد پژوهش……………………………………………………………………. 4

1-7 تعریف واژگان………………………………………………………………………. 5

1-8 پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………. 5

1-9 هدف پژوهش………………………………………………………………………….. 5

1-10 روش پژوهش………………………………………………………………………… 5

1-11 معضلات و موانع پژوهش……………………………………………………………. 6

فصل دوم:معرفی زندگی، احوال، اقوال ابن عربی

2-1 مختصری از زندگی نامه ابن عربی………………………………………………… 8

2-2 ویژگی های شخصیتی ابن عربی……………………………………………………. 9

2-3 طریقت و شخصیت ابن عربی………………………………………………………. 9

2-4 روش تفکر و سبک اظهار……………………………………………………………… 10

2-5 جایگاه ، ابن عربی در تاریخ تصوف………………………………………………. 11

2-6 خانواده ابن عربی…………………………………………………………………… 11

2-7 کنی و القاب ابن عربی……………………………………………………………… 12

2-8 چشم اندازی بر آثار و عقاید ابن عربی……………………………………………… 12

2-9 شرحهای مکتوب بر آثار ابن عربی………………………………………………… 14

2-10 طریقت ابن عربی، طریقت اکبریه……………………………………………….. 16

2-11 وفات ابن عربی…………………………………………………………………… 17

فصل سوم:پیشینه و تعریف معرفت شناسی

3-1 پیشینه معرفت شناسی………………………………………………………………. 20

3-2 تعریف واژه  معرفت در لغت واصطلاح…………………………………………… 20

3-3 تحلیل معرفت……………………………………………………………………….. 23

3-4 واژه ی معرفت در نگاه کلی………………………………………………………… 23

3-5 معرفت از منظر اندیشمندان مسلمان……………………………………………….. 25

3-6 رای حکمای اسلامی بر معرفت…………………………………………………….. 26

3-7 رویکرد متفکران مسلمان در معرفت شناسی……………………………………….. 26

3-8 معرفت دینی………………………………………………………………………… 27

3-9 آغاز معرفت………………………………………………………………………… 28

3-10 جایگاه معرفت در نهاد آدمی………………………………………………………. 28

3-11 محور معرفت شناسی……………………………………………………………… 29

3-12 عقل محور معرفت شناسی………………………………………………………… 29

3-13 پیوند بین معرفت و تعریف از نظر ارسطو………………………………………. 30

3-14 گرایش حسی و تجربی بر فلاسفه بر معرفت…………………………………….. 31

3-15معرفت شناسی و علم شناسی فلسفی……………………………………………….. 32

3-16 فرق معرفت شناسی و علم شناسی فلسفی………………………………………… 33

3-17 ابزار معرفتهای بشری……………………………………………………………. 33

3-18 اقسام علم حضوری بشر…………………………………………………………. 35

3-19 ویژگی های علم حضوری………………………………………………………… 36

3-20 معرفت حضوری و حصولی از نظر حکمای مسلمان……………………………. .36

3-21 قلمرو علم حضوری در بشر…………………………………………………….. 37

3-22 بنیانگزاران و متفکران بزرگ معرفت شناسی……………………………………. 40

3-23 معرفت های یقینی دینی…………………………………………………………… 40

3-24 انواع معرفت های یقینی………………………………………………………….. 40

3-25 از نظر عارفان معرفت بر دونوع می باشد…………………………………………… 43

3-26 نظر عقلیون در باب معرفت………………………………………………………. 44

3-27 حقیقت عقل از نظر فلاسفه و متکلمان……………………………………………. 46

3-28 عقل نظری و عقل عملی………………………………………………………….. 47

3-29 نظر ابن سینا بر معرفت شناسی………………………………………………….. 47

3-30نظر نصیر الدین طوسی بر معرفت شناسی……………………………………….. 49

3-31 نظر فخر الدین رازی……………………………………………………………… 49

3-32تعریف، ابزار و حوزه ی معرفت دینی……………………………………………. 50

3-33 انواع معرفت از نظر اسپینوزا……………………………………………………. 53

3-34 امکان معرفت……………………………………………………………………… 56

3-35 معرفت شناسی و علم منطق ……………………………………………………… 57

3-36 فرق معرفت شناسی و منطق…………………………………………………….. 58

3-37 معرفت شناسی و علم روانشناسی……………………………………………….. 59

3-38 معرفت شناسی  وروان شناسی ادراک…………………………………………….. 60

3-39 معرفت شناسی و علم فلسفه دین…………………………………………………… 61

3-40 معرفت شناسی، فلسفه ی اخلاق و فلسفه ی دین………………………………….. 63

3-41 در نظر داشتن معرفت شناسی در یونان باستان…………………………………………. 64

3-42 در نظر داشتن معرفت شناسی در قرون وسطی…………………………………………. 66

3-43 در نظر داشتن معرفت شناسی در فلسفه جدید……………………………………………. 67

3-44 معرفت شناسی مطلقی و معرفت شناسی مقید…………………………………….. 68

3-45 رویکردهای گوناگون در معرفت شناسی مطلق…………………………………… 70

3-46 معرفت شناسی مدرن……………………………………………………………… 73

3-47 تفاوت معرفت شناسی قدما با معرفت شناسی معاصر……………………………. 76

3-48 دیدگاههای فلاسفه اروپایی در باب شناخت و معرفت…………………………….. 77

3-49 معرفت شناسی و دانش های همگن………………………………………………. 78

3-50 فرق معرفت شناسی و علم النفس………………………………………………… 79

3-51 فرق معرفت شناسی با فلسفه ی علوم……………………………………………. 80

3-52 پیشینه معرفت شناسی با نگاه اجمالی…………………………………………….. 81

3-53 تأثیر حس و عقل در معارف بشری………………………………………………. 83

3-54 تعارض معرفت های دینی با دیگر معرفت های بشری………………………….. 31

3-55 تعریف معرفت دینی………………………………………………………………. 84

 

فصل چهارم: جایگاه معرفت از نظر عرفان و ابن عربی

4-1 لازمه شناخت و معرفت خداوند از دیدگاه ابن عربی……………………………….. 86

4-2 بشر کامل از نظر ابن عربی……………………………………………………… 87

4-3 عوالم بشر کامل از نظر ابن عربی……………………………………………….. 93

4-4 اوصاف بشر کامل………………………………………………………………… 96

4-5 مظهریت اسماء الهی بودن بشر کامل…………………………………………….. 97

4-6 بشر کامل آیینه ی حق می باشد در معرفت خداوند از دیدگاه ابن عربی……………… 99

4-7 در صفات بشر به صفات کامله از دیدگاه ابن عربی در معرفت حق……………. 100

4-8 جایگاه کشف در معرفت شناسی ابن عربی………………………………………… 100

4-9 امکان……………………………………………………………………………….. 102

4-10 امتناع بالذات……………………………………………………………………… 102

4-11 رحمت وجوب و رحمت امتنان………………………………………………….. 103

4-12 مراتب تجلی حق و فراگیری رحمت الهی……………………………………….. 105

4-13 چرا قلب گسترده تر از رحمت الهی می باشد……………………………………….. 107

4-14 ابزار شناخت عرفانی…………………………………………………………….. 110

4-15 معنای قلب……………………………………………………………………….. 111

4-16 نظر ابن عربی در باب قلب……………………………………………………… 111

4-17 فرق ادراک قلبی با ادراکات عقلی………………………………………………… 112

4-18 وجوه قلب از نظر عرفا………………………………………………………….. 113

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: زندگی، آثار واندیشه‌های کلامی زراره بن اعین

4-19 وجوه قلب از نظر ابن عربی…………………………………………………….. 113

4-20 قلب از دیدگاه قرآن……………………………………………………………….. 114

4-21 معنای علم و ادراک و انواع و ابزار آن………………………………………….. 117

4-22 معنای ادراک، و انواع آن………………………………………………………… 118

4-23 مفهوم کلی تصور از منظر ابن سینا…………………………………………….. 119

4-24 معنای عقل و انواع عقل و تعقل…………………………………………………. 120

4-25 یقین………………………………………………………………………………. 120

4-26 ابزار ادراک………………………………………………………………………. 121

4-27 انواع علوم از منظر ابن عربی…………………………………………………… 122

4-28 معرفت و امور خرق عادت از دیدگاه ابن عربی………………………………… 124

4-29 تقابل عقل و عشق ……………………………………………………………….. 125

4-30 جامعیت و بطون بشر از نظر ابن عربی………………………………………. 129

4-31 ارتباط معرفت و حیرت از نظر ابن عربی………………………………………. 132

4-32 جهان بینی ابن عربی…………………………………………………………….. 132

4-33 عقل از نگاه ابن عربی…………………………………………………………… 133

4-34 نظر ابن عربی درمورد اشتباه و خطای عقل……………………………………… 133

4-35 معرفت تقلیدی از دیدگاه ابن عربی………………………………………………. 135

4-36 تطابق معرفت میان عالم کبیر و عالم صغیر از دیدگاه ابن عربی……………….. 137

4-37 عوالم چهارگانه در معرفت شناسی ابن عربی…………………………………… 137

4-38 اظهار علم و باطن و تأثیر، در دل معرفت شناسی ابن عربی……………………… 140

4-39 شوایب چهارگانه بشر در معرفت شناسی………………………………………. 141

4-40 خدا در معرفت شناسی ابن عربی………………………………………………… 142

4-41 تشبیه و تنزیه…………………………………………………………………….. 143

4-42 معنای تعالی خدا از نظر ابن عربی……………………………………………… 144

4-43 ابعاد تعالی از نظر ابن عربی……………………………………………………. 144

4-44 مشکلاتی که از قول به تعالی محض بر می خیزد………………………………. 146

4-45 دیدگاه ابن عربی در باب تنزیه و تشبیه………………………………………….. 147

4-46 تعالی وجودی، حلول و اتحاد…………………………………………………….. 147

4-47 ارتباط حق و خلق در معرفت شناسی ابن عربی…………………………………. 148

4-48 دیدگاه ابن عربی در باب خدا…………………………………………………….. 149

4-49 راه کشف و شناخت خداوند و تجلی وجود……………………………………….. 150

4-50 تعالی معرفتی…………………………………………………………………….. 151

4-51 راه ترفع خداوند………………………………………………………………….. 156

4-52 علمی که به عارفان اختصاص دارد معرفت نامیده میشود………………………. 158

4-53 عالم خیال…………………………………………………………………………. 160

4-54 وجه تسمیه ی خیال………………………………………………………………. 161

4-55 نیاز خیال متصل به حواس پنجگانه……………………………………………… 163

4-56 تأثیر خیال متصل در علم…………………………………………………………. 164

4-57 قلب جایگاه خیال…………………………………………………………………. 164

4-58 تأثیر خیال متصل در رویا……………………………………………………….. 165

4-59 تأثیر خیال متصل در عبادت……………………………………………………… 166

4-60 تأثیر خیال در عرفان……………………………………………………………… 167

4-61 بشر کامل محل سیر معرفت……………………………………………………. 168

4-62 عالم خیال در معرفت شناسی ابن عربی…………………………………………. 170

4-63 محل معرفت قلب می باشد…………………………………………………………… 171

4-64 معانی مختلف قلب……………………………………………………………….. 172

4-65 نفس ناطقه………………………………………………………………………… 172

4-66 عالم شهادت………………………………………………………………………. 174

4-67 عصمت قلب……………………………………………………………………… 175

4-68 وجه قلب از دیدگاه ابن عربی…………………………………………………….. 176

4-69 تجلی قلب از نظر ابن عربی…………………………………………………….. 177

4-70 ظهورات بشر در عوالم…………………………………………………………. 178

4-71 جلوه ی بی نشان به نشان و تعیین……………………………………………….. 179

4-72 مفاتیح اول غیب………………………………………………………………….. 180

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

4-73 کمال اسمایی یا شهود کثرت……………………………………………………… 181

4-74 بشر کامل روح پیر که عالم می باشد………………………………………………. 183

4-75 مراتب نشاه عنصری بشر………………………………………………………. 184

فصل پنجم: معرفت از دیدگاه ابن عربی

5-1 نظریه ی معرفتی ابن عربی……………………………………………………….. 187

5-2 علم عقل، انواع معرفت از دیدگاه ابن عربی………………………………………. 187

5-3 معرفت یا دانش…………………………………………………………………….. 189

5-4 جهان آینه ی حق تعالی می باشد از نظر ابن عربی…………………………………… 191

5-5 نفس، آینه ی حق تعال…………………………………………………………………….191

5-6 شناخت خداوند با تجلی او………………………………………………………….. 192

5-7 شناخت خداوند به خداوند…………………………………………………………… 192

5-8 آفرینش یا صدور جهان…………………………………………………………….. 193

5-9 نظر ابن عربی در باب نیستی و لزوم شناخت آن…………………………………. 193

5-10 نظر ابن عربی درمورد ی اهل فکر از دیدگاه فلسفه و فلاسفه…………………….. 196

5-11 ملاقات ابن عربی با فلاسفه ی عصر خود……………………………………….. 199

5-12 معنای سیر و سلوک در نظر ابن عربی………………………………………….. 202

فصل ششم :نتیجه گیری

نتیجه گیری……………………………………………………………………………… 205

فهرست منابع و مآخذ

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………. 208

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………… 215

چکیده

هدف ما در این رساله مطالعه « معرفت شناسی از دیدگاه این عربی » با در نظر داشتن جایگاه معرفت شناسی از دیدگاه ابن عربی در نظرات فلاسفه و دانشمندان و عارفان اسلامی در پنج فصل که فصل اول شامل کلیات طرح و فصل دوم آن معرفی زندگی و احوال و اقوال ابن عربی فصل سوم پیشینه و تعریف شناسی، فصل چهارم جایگاه معرف از نظیر عارفان و ابن عربی فصل پنجم معرفت از دیدگاه ابن عربی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد . و قلمرو، پژوهش قلمرو معرفت شناسی به آغاز پیدایش آن و موضوعات آن به صورت نظریه کلامی از زمان عارفان اسلامی در زمان بن عربی می باشد که جهان بینی ابن عربی عالم تجلی و ظهور حق می باشد و در نتیجه هم اشیا و موجودات این عالم تعینات حق هستند این عربی اشاراه کامل را کامل ترین صورتی میداند که آفریده شده می باشد . معرفت شناسی دانشی می باشد که درمورد حقیقت معرفت تصریح ، راههای دستیابی به آن تعیین معیار صدق و کذب ( ارزش شناخت ) بحث می کند .

 

تعداد صفحه : 177

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***