جستجو در سایت :   

دانشگاه شیراز 

واحد بین الملل

 پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی فیزیولوژی

   مقایسه تاثیر دو روش متفاوت حفاظت از میوکارد حین اقدام جراحی پیوند عروق کرونر با ارزیابی تغییرات آنزیمی

 استاد راهنما

دکتر غلامعلی جلودار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

چکیده

بیماریهای عروق کرونر قلب مانند بیماریهای شایعی هستند که سالانه تعداد کثیری از جراحی­های قلب و عروق را به خود اختصاص می­دهند. در مطالعه حاضر دو روش متفاوت حفاظت از میوکارد حین اقدام جراحی پیوند عروق کرونر، با ارزیابی تغییرات آنزیم های موثر بر استرس اکسیداتیو شامل: سوپر اکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پر اکسیداز ، کاتالاز و همچنین فاکتورهای مالون دی آلدهید ، کراتین فسفو کیناز و تروپونین ، مقایسه گردید. دو گروه ده نفره بیماران قلبی که کاندیدای اقدام جراحی پیوند عروق کرونر بودند، در بیمارستانهای شیراز، انتخاب شدند. این دو گروه از لحاظ ریسک فاکتورهای اقدام مانند جنس، سن، قند خون و چربی خون تقریباً مشابه بودند. گروه اول، یا گروهَA ، به روش جدید یا اصلاح شده تحت اقدام جراحی قرار گرفته و گروه دوم، یا گروه B، به روش معمول اقدام شدند. نمونه مورد ارزیابی در این پژوهش خون و سرم بیماران بود و در سه مرحله قبل از اقدام ، در انتهای اقدام و 24 ساعت بعد از اقدام از کلیه بیماران خون گیری انجام گردید. نتایج حاصله نشان داد که فعالیت آنزیمهای آ نتی اکسیدانی در طول مطالعه کاهش اما  مالون دی آلدهید که شاخص پر اکسیداسیون لیپیدهاست، افزایش یافته می باشد. کراتین فسفو کیناز و تروپونین قلبی در سرم بیماران در طول اقدام ،افزایش یافته اما بعد از اقدام رو به کاهش رفتند. در مجموع کاهش بیشتر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و افزایش کمتر مالون دی آلدهید در گروهA  ، هم چنین کاهش سریعتر کراتین فسفو کیناز و تروپونین بعد از اقدام در این گروه، نشان دهنده کمتر بودن استرس اکسیداتیو در روش جدید جراحی می باشد. این موضوع احتمالا می تواند بهبودی سریعتر بیماران را به دنبال داشته باشد.  

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

 فصل اول: مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. 2

 فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین

1-2- آناتومی وفیزیولوژی قلب……………………………………………………………………………………………….. 6

2-2- متابولیسم عضله قلبی…………………………………………………………………………………………………… 7

2-2-1 – منابع انرژی در عضله قلبی………………………………………………………………………………. 7

2-2-2- گلیکولیز بی هوازی……………………………………………………………………………………………. 8

2-3- ایسکمی قلب ………………………………………………………………………………………………………………… 9

2-3-1- اختلالات میوکارد در ایسکمی………………………………………………………………………… 10

2-3-2- ایسکمی و رادیکال های آزاد اکسیژن…………………………………………………………….. 11

2-3-3- آسیب ناشی از پرفیوژن مجدد………………………………………………………………………… 12

2-3-4- ادم میوکارد……………………………………………………………………………………………………….. 12

2-4- آنزیمهای آنتی اکسیدان……………………………………………………………………………………………… 13

2-4-1- عوامل اکسیدان…………………………………………………………………………………………………. 13

 2-4-2-  منابع اصلی ایجاد کننده رادیکالهای فعال اکسیژن

در بدن موجود زنده:…………………………………………………………………………………………………………. 14

2-5- استرس اکسیداتیو……………………………………………………………………………………………………….. 14

2-5-1- هیپوکسی و استرس اکسیداتیو………………………………………………………………………. 17

عنوان                                                                                                                      صفحه

 2-6- آنتی اکسیدانها ودفاع آنتی اکسیدانی………………………………………………………………………… 18

2-6-1- سوپراکسید دیسموتاز SOD……………………………………………………………………………. 19

2-6-2- کاتالاز CAT………………………………………………………………………………………………………. 20

2-6-3- گلوتاتیون پراکسیداز GPX………………………………………………………………………………. 21

2-6-4- مالون دی آلدهید MDA…………………………………………………………………………………. 22

2-6-5- کراتین فسفوکیناز CPK………………………………………………………………………………….. 24

2-6-5-1- آیزوآنزیمهای CPK……………………………………………………………………………….. 25

2-6-6- تروپونین آی قلبی cTn I………………………………………………………………………………….. 26

2-7- تاریخچه حفاظت از میوکارد………………………………………………………………………………………… 28

2-8- روش جراحی پیوند عروق کرونر………………………………………………………………………………… 31

2-9- اقدامات سودمند در حین پرفیوژن مجدد………………………………………………………………….. 33

2-10- عوامل مؤثر در حفاظت از میوکارد در زمان جراحی ……………………………………………… 34

2-10-1- بی حرکتی کامل قلب ………………………………………………………………………………….. 34

2-10-2- کاهش درجه حرارت قلب……………………………………………………………………………… 35

2-10-3- جلوگیری از پیدایش ادم……………………………………………………………………………….. 35

2-10-4- سیستم بافری جهت خنثی کردن اسیدوز…………………………………………………… 35

2-10-5- تنظیم کلسیم…………………………………………………………………………………………………. 36

2-10-6- جلوگیری از اثرات سوء رادیکال های اکسیژن……………………………………………… 36

2-10-7- آدنوزین…………………………………………………………………………………………………………… 37

2-10-8- نیتریک اکساید……………………………………………………………………………………………….. 37

2-10-9- سیستم کمپلمان……………………………………………………………………………………………. 38

2-10-10- بهره گیری از عوامل هیپرپلاریزه…………………………………………………………………….. 38

2-10-11- مهار تبدل کننده سدیم-هیدروژن…………………………………………………………….. 38

عنوان                                                                                                                      صفحه

 2-10-12- کاردیوپلژی   Cardioplegia………………………………………………………………………. 38

2-11- انواع کاردیوپلژی………………………………………………………………………………………………….. 39

فصل سوم: مواد و روش کار

3-1- مواد و وسایل مورد نیاز………………………………………………………………………………………………… 41

3-2- انتخاب بیماران مورد مطالعه……………………………………………………………………………………….. 41

3-3- زمان نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 43

3-4- حجم نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………… 43

3-5- اندازه گیری فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز SOD…………………………………………. 44

3-6- اندازه­گیری فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز GPX………………………………………………. 44

3-7- اندازه‌گیری فعالیت آنزیم کاتالاز CAT درگلبول‌های قرمز خون……………………………… 45

3-8- اندازه گیری مالون دی آلدهید MDA در گلبول های قرمز خون……………………………. 46

3-9- روشهای اندازه گیری آنزیم کراتین فسفو کیناز CPK……………………………………………… 46

3-9-1- اصول روش کالریمتری…………………………………………………………………………………….. 46

3-9-2- اندازه گیری CPK به روش فلوئورومتری……………………………………………………….. 47

3-9-3- روش جدید کالریمتری برای اندازه گیری CPK…………………………………………… 47

3-9-4- اندازه گیری CPK با روش اسپکتروفتومتری…………………………………………………. 48

3-10- روش اندازه گیری CPK و تروپونین   cTn Iدر این مطالعه…………………………………. 48

فصل چهارم: نتایج

4-1- مطالعه تغییرات اندازه آنزیم SOD در طول مطالعه………………………………………………… 50

4-2-  مطالعه تغییرات اندازه آنزیم GPX………………………………………………………………………….. 51

4-3-  مطالعه تغییرات اندازه آنزیم کاتالاز………………………………………………………………………….. 52

عنوان                                                                                                                      صفحه

 4-4-  مطالعه تغییرات MDA……………………………………………………………………………………………… 52

4-5-  مطالعه تغییرات آنزیم CPK-MB…………………………………………………………………………….. 54

4-6- مطالعه تغییرات cTnI………………………………………………………………………………………………….. 54

فصل پنجم: بحث

5-1- آنزیمهای آنتی اکسیدانی (SOD, GPX, CAT)………………………………………………………. 57

5-2- فاکتور MDA……………………………………………………………………………………………………………….. 60

5-3- تروپونین قلبی و CPK-MB……………………………………………………………………………………….. 61

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………. 67

پیوست  …………………………………………………………………………………………………………………… 80

مقدمه

از آنجا که قلب یکی از مهمترین ارگانهای حیاتی بدن می باشد، سلامت این عضو از اهمیت خاصی برخورداراست وگام برداشتن در راه ارتقاء سلامت آن یکی ازاهداف بشر از دیرباز تاکنون بوده می باشد. امروزه بیماریهای قلب، بخصوص بیماریهای عروق کرونر[1]CAD که وظیفه تغذیه ماهیچه های قلب[2] را بعهده دارند، از بیماریهای شایع می باشد. بیماریهای عروق کرونر قلب یکی از علتهای بزرگ مرگ و میر در دنیاست (Venugopal et al. 2009). هم چنین افزایش بیماریهایی مانند: دیابت، افزایش فشارخون، افزایش چربی خون و مورد هایی مانند چاقی، استرس و سیگار شیوع گرفتگی عروق کرونر قلب و ایجاد سکته های قلبی[3] را افزایش داده می باشد. درمواردی که تنگی عروق کرونرایجاد شده و باعث کاهش یا قطع خونرسانی به قسمتهایی از ماهیچه قلب گردد، نیاز به اقدام جراحی برای پیوند این عروق مطرح می گردد. اقدام جراحی پیوند عروق کرونر[4] یکی از مهمترین پروسیجرهایی می باشد که برای بیمارانCAD بکار میرود. (Venugopal et al. 2009)

دراثرگرفتگی این عروق بافت ماهیچه ای قلب دچار ایسکمی[5] شده وکارایی خود را از دست
می دهد. برای غلبه براین مسئله اقدام جراحی پیوند عروق کرونر ازچند دهه گذشته رایج شده می باشد که بدین وسیله عروق درگیر با رگهای جدید و سالمی که از جاهای دیگر بدن مانند سرخرگ سینه ای داخلی[6]  وسیاهرگهای سطحی پا[7] برداشته می شوند، جایگزین می شوند (Kirklin , 2003). درحین جراحی قلب، درجاتی از صدمه به میوکارد اجتناب ناپذیر می باشد. این آسیب منجر به تغییرجریان خون میوکارد و بالتبع تغییردرعرضه و تقاضای اکسیژن می گردد. تیم جراحی قلب بایستی در حد امکان از این عارضه (ایسکمی) جلوگیری نماید. درغیراینصورت صدمات حاصله، باعث تغییرات اساسی درقسمتهای انرژی زایی سلولهای میوکارد خواهد گردید. این مسئله فصلی را درجراحی قلب به نام، حفاظت از میوکارد[8] درحین اقدام جراحی قلب، باز نموده می باشد.

درطول پنجاه سال گذشته حفاظت از میوکارد، مورد توجه بسیاری از محققان بوده می باشد و نتایج حاصل موجب پیشرفت سریع در انجام اعمال جراحی قلب گردیده می باشد.

امروزه در حالیکه بسیاری از تکنیک ها در بوته آزمایش قرارگرفته اند و گزارشاتی از روشهای مختلف با بهترین تدابیر حفاظت از میوکارد منتشر می گردد اما همچنان تکنیک خاصی که بعنوان بهترین روش معرفی گردد مورد توافق قرار نگرفته می باشد. درحین اقدام به علت مختل شدن جریان خون و ایسکمی میوکارد، آسیب به این عضوغیر قابل اجتناب می باشد و درمراحل پایانی اقدام و برقراری مجدد جریان خون[9] عضله قلب، دراثر ریپرفیوژن امکان آسیب دیدن مضاعف هست(.,Kaminski, et al2008).

به نظر می­رسد که با اصلاح روش برقراری جریان خون مجدد عضله بتوان از این آسیب در مراحل پایانی تا حدودی جلوگیری نمود. از آنجا که ترکیبات مختلفی نظیرکراتین فسفو کیناز[10]CPK ( ., Bonnefoy et al1998)، تروپونین[11]  cTn( . Bonnefoy et al، 1998Francesco et al., ،2007)، مالون دی آلدهید [12]   MDA(,J Aznar, et al1983 و  Kamunski،2008) وآنزیمهایی مانند کاتالاز[13]CAT ، سوپراکسیددیسموتاز[14]SOD  (Yasuyuki  et al.،1991)، گلوتاتیون پراکسیداز[15] GPX  

Kaminski et al.) ، 2008) به عنوان بیومارکرهای قابل اندازه گیری، نشانگرمیزان آسیب بافتی هستند.

در صورتی که خونرسانی به قلب از طریق گرافتهای عروقی[16] کرونر به صورت مرحله به مرحله و به آرامی صورت پذیرد، امکان دارد از آسیب به میوکارد به اندازه بیشتری جلوگیری کند.

پس هدف کلی مطالعه اندازه آسیب به میوکارد، با اصلاح چگونگی خونرسانی مجدد در خاتمه اقدام، با اندازه گیری اندازه بیومارکرهای موجود در خون می باشد.

در این مطالعه اندازه فعالیت فاکتورهای SOD, CAT, GPX, MDA, cTn I, CPK-MB در بیمارانی که با روش اصلاح شده جدید تحت اقدام جراحی CABG قرار گرفتند،  نسبت به بیمارانی که با روش معمول(,  Kirklin 2008 ) اقدام شدند، مقایسه گردید.

فصل دوم

 مروری بر تحقیقات پیشین

 1-2- آناتومی وفیزیولوژی قلب

قلب بشر پمپی می باشد که قبل از تولد تا زمان مرگ بطور مداوم کار می کند و در طول زندگی (طول عمر متوسط ٧٣سال و٧٠ ضربه در دقیقه) ۶/۲ میلیارد بار می طپد. اگر برون ده
 قلبی ۵ -۳ لیتر در دقیقه باشد، قلب در طول زندگی حدود ٢٠٠ – ١٠٠ میلیون لیترخون را پمپ می کند و درحدود ۶/٩ میلیارد لیتر اکسیژن را به بافتهای بدن می رساند.

قلب را می توان به عنوان دو پمپ موازی در نظرگرفت که هر کدام شامل یک دهلیز[17] ویک بطن[18] می باشد. این دو بصورت متناسب باعث جلو راندن خون به سیستم جریان خون ریوی[19] و محیطی[20] ازسمت راست وچپ می شوند. دیواره حفره های قلب شامل سه لایه می باشد: اندوکارد[21]، میوکارد و پریکارد[22].

بطن ها دارای دیواره قطور عضلانی و فشار بالا می باشند وکار جلو راندن خون به سمت گردش خون ریوی و محیطی را بعهده دارند.

دهلیزها از نظرساختمانی، حفره هایی با دیواره نازک و فشار پایین هستند که خون را به بطن ها هدایت می کنند. عروق کرونر از آئورت منشاء گرفته و یک شبکه رگی زیراندوکاردی [23] را می سازند که در تامین اکسیژن و تغذیه اضافی قلب تأثیر دارد ( ., Guyton et al2008).

2-2- متابولیسم عضله قلبی

عملکرد متابولیکی میوسیتهای قلبی[24] دو هدف را دنبال می کند: حفظ استحکام سلولی از طریق حفظ اختلاف یونی در دو طرف غشاء و دیگری تولید انرﮋی برای حفظ پمپ فیزیولوﮋیکی که بایستی به طورمتوسط ۷۰ سال بی وقفه کار کند (Berne & Levy , 2008).

2-2-1 – منابع انرژی در عضله قلبی

عضله قلب مانند عضله اسکلتی از انرﮋی شیمیایی جهت تامین کار انقباضی بهره گیری می کند. این انرﮋی اکثرا از متابولیسم اکسیداتیواسیدهای چرب[25] و سایر مواد غذایی بوﯾﮋه لاکتات[26] و گلوگز[27] تامین می گردد (Berne & Levy,  2008).

آدنوزین تری فسفات [28]  برای ایجاد پیوند بین اعمال مصرف کننده انرﮋی یا اعمال تولید کننده انرﮋی در بدن ضروری می باشد به این دلیل به  ATP  جریان انرﮋی بدن می گویند که
می­تواند بطورمکررتولید ومصرف گردد (Lehninger,et al. 2003).

منابع اصلی برای تامین انرژی قلب گلوکز و اسیدهای چرب آزاد می باشند. گلوگزبوسیله مسیرگلیکولیز[29] (تجزیه کربوهیدراتها) متابولیزه شده و اسیدپیرویک[30] تولید می گردد. انجام این مرحله در صورتی می باشد که اکسیژن به مقدار کافی در دسترس باشد (فسفوریلاسیون اکسیداتیو[31])، درغیر این صورت اسیدلاکتیک[32] تشکیل می گردد (Berne & Levy, 2008).

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی

2-2-2- گلیکولیز بی هوازی[33]

در صورت عدم وجود اکسیژن کافی، فسفوریلاسیون اکسیداتیو نمی تواند انجام پذیرد اما حتی در چنین شرایطی نیز می تواند از راه گلیکولیز مقدار اندکی انرﮊی برای سلولها آزاد کند، زیرا واکنشهای شیمیایی در تجزیه گلوگزبه اسیدپیرویک به اکسیژن نیاز ندارد Leninger, 2003))

تشکیل اسیدلاکتیک در جریان گلیکولیز بی هوازی امکان رهایی انرژی بی هوازی بیشتری را فراهم می کند. دو محصول نهایی واکنش های گلیکولیز، اسیدپیرویک و اتمهای هیدروژن هستند، ساخت یک یا هر دوی این فراورده ها، فرایند گلیکولیز را متوقف کرده و مانع از تشکیل بیشتر ATP  می گردد. زمانی که مقدار آنها بسیار زیاد گردد تولید اسیدلاکتیک
می کنند. (Lehninger,et al. 2003)

انرژی حاصل ازATP صرف ایجاد حرارت و انقباضات میوکارد میگردد، اماخونی که از عروق کرونرعبور می کند بیش از هر عضو دیگری از بدن اکسیژن خود را برای سوخت وساز در میوکارد از دست می دهد. بطوریکه ٧۵-٧٠٪ اکسیژن خون عروق کرونر از هموگلوبین جدا و مصرف می گردد، پس امکان جداشدن بیشتراکسیژن ازخون شریانی وجود ندارد. اما اگر میوکارد به هر دلیلی مانند: هیپوکسی شریانی[34]، تاکیکاردی[35]، فیبریلاسیون[36] و…… نیاز بیشتری به اکسیژن داشته باشد، جبران آن تنها با افزودن اندازه جریان خون کرونرعملی خواهد بود.

حال اگرمقدارفشار اکسیژن خون شریانی(PaO2 ) کاهش یابد، فسفوریلاسیون اکسیداتیو قطع شده و دیگرATP تولید نمی گردد دراین حالت گلیکوژنولیز[37] وگلیکولیز بی هوازی شروع شده و به ازای هرملکول گلوکز، فقط دو ملکول ATP  تولید می گردد که این مقدارانرژی جهت فعالیت میوکاردکافی نیست (.  Guyton et al. 2008).

تعداد صفحه :103

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: تربیت بدنی