جستجو در سایت :   

عنوان : معناشناسی سوره نبأ با محوریت پرتوی از قرآن

دانشگاه مازندران

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه ی دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم قرآن و حدیث

موضوع:

معناشناسی سوره نبأ با محوریت پرتوی از قرآن

استاد راهنما :

دکتر حسین یوسفی آملی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 اظهار مسأله………………………………………………………. ………………………………………………………5

1-2 پیشینه پژوهش…………………………………………………. ……………………………………………………………………….. 8

1-3 حدود پژوهش………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………9

1-4 سؤال اصلی پژوهش…………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..9

1-5 سؤالات فرعی پژوهش…………………………………………. ………………………………………………………………………..9

1-6 فرضیات پژوهش ………………………………………………. ………………………………………………………………………….9

1-7 اهداف پژوهش …………………………………………………… ………………………………………………………………………..10

1-8 روش شناسی پژوهش………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم: معناشناسی

2-1 پیدایش زبان……………………………………………………………….. …………………………………………………………12

2-2 تعریف زبان ……………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………13

2-3 زبان شناسی و نشانه شناسی …………………………………………. …………………………………………………………………………………….13

2-4 معناشناسی………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………14

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

2-4-1 تاریخچه معناشناسی……………………………………………………. …………………………………………………………………………………..16

2-4-2 معناشناسی در میان مسلمانان………………………………….. ……………………………………………………………………………………..16

2-4-2-1 رویکرد زبان شناسانه…………………………………………… ………………………………………………………………………………………..18

2-4-2-2 رویکرد اصولیان، متکلمان و فیلسوفان……………… ………………………………………………………………………………………….19

2-4-2-3 علمای بلاغت………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………19

2-5 انواع رویکرد ها و نظریه های معناشناسی……………………….. ……………………………………………………………………………………19

2-5-1 معناشناسی تاریخی………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………19

2-5-2 معناشناسی دستوری……………………………………………….. ………………………………………………………………………………………..20

2-5-3 نظریه بافت……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………22

2-5-4 حوزه معنایی……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………..22

2-6 اشکال معناشناسی…………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………..23

2-6-1 معناشناسی آوایی / صوتی……………………………….. ………………………………………………………………………………………………..23

2-6-1-1 آواشناسی………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….25

2-6-1-2 انواع آواها………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….26

2-6-1-2-1 آواهای واک دار (أصوات مجهوره)……………………. ………………………………………………………………………………………26

2-6-1-2-2 آواهای بی واک (أصوات مهموسه)………………………. …………………………………………………………………………………..27

2-6-1-2-3 آواهای سنگین (أصوات شدیده)………………………………. ………………………………………………………………………………27

2-6-1-2-4 آواهای سبک (أصوات رخوه)…………………………………….. ……………………………………………………………………………..27

2-6-1-2-5 آواهای نرم (اصوات لینه)……………………………………………. …………………………………………………………………………….28

2-6-2 معناشناسی صرفی………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….28

2-6-3 معناشناسی نحوی………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….29

2-6-4 معناشناسی واژگانی………………………………………………………………… …………………………………………………………………………30

2-6-4-1 معنای مفردات……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………31

2-6-4-2 ترادف(هم معنایی)……………………………………………………………… …………………………………………………………………………31

2-6-4-3 تضاد(تقابل معنایی)…………………………………………………………… ………………………………………………………………………….32

2-6-4-4 شمول معنایی…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………..33

فصل سوم: معرفی آیت الله طالقانی و تفسیر پرتوی از قرآن

3-1 زندگی نامه سیّد محمود طالقانی …………………………………………. ………………………………………………………………………………35

3-2 آثار و تألیفات ایشان……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….38

3-3 طالقانی در گذرگاه اندیشه ها………………………………………………….. …………………………………………………………………………….38

3-4 معرفی تفسیر پرتوی از قرآن…………………………………………………… …………………………………………………………………………….40

3-5 روش آیت الله طالقانی در تفسیر …………………………………………… ……………………………………………………………………………..41

3-6 منابع فکری یا تفسیری آیت الله طالقانی………………………………. ………………………………………………………………………………41

3-7 رویکردهای نواندیشانه در تفسیر پرتوی از قرآن…………………… ………………………………………………………………………………42

3-7-1 گرایش اجتماعی………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….42

3-7-2 تفسر علمی………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………..43

3-7-3 در نظر داشتن زبان فارسی………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….43

3-7-4 در نظر داشتن واژه ها و آواها…………………………………………………… …………………………………………………………………………………44

فصل چهارم: معناشناسی سوره نبأ با محوریت پرتوی از قرآن

4-1 معناشناسی با تکیه بر پرتوی از قرآن………………………………………. ……………………………………………………………………………47

4-2 سوره نباء………………………………………………………………………………… ………………………..47

4-2-1 معناشناسی آیات 1تا 5 سوره……………………………………………. ……………………………………………………………………………..48

4-2-1-1 معناشناسی آوایی ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………49

4-2-1-1-1 آوای مجهور……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………..50

4-2-1-2 معناشناسی صرفی…………………………………………………… …………………………………………………………………………………..51

4-2-1-2-1جمله اسمیه و فعلیه………………………………………….. ……………………………………………………………………………………..52

4-2-1-2-2 اسم فاعل………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………52

4-2-1-2-2 حرف……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..53

4-2-1-2-3 ابواب فعل(باب تفاعل)…………………………………………. …………………………………………………………………………………..53

4-2-1-3 معناشناسی نحوی………………………………………………… ………………………………………………………………………………………54

4-2-1-3-1حذف…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….54

4-2-1-3-2 تکرار………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….55

4-2-1-4 معناشناسی واژگانی…………………………………………….. ………………………………………………………………………………………..57

4-2-1-4-1 معنای مفردات………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….57

4-2-1-4-1-1 النبأ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………..57

4-2-2 معناشناسی آیات 6 تا 16 سوره………………………………….. …………………………………………………………………………………….58

4-2-2-1 معناشناسی آوایی…………………………………………………… …………………………………………………………………………………….59

4-2-2-1-1 آواهای انفجاری……………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….60

4-2-2-1-2 آواهای مجهور………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………60

4-2-2-2 معناشناسی صرفی………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….62

4-2-2-2-1 باب إفعال…………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….62

4-2-2-2-2 زمان افعال…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………63

4-2-2-2-3 مفرد و جمع آوردن کلمات………………………………. ……………………………………………………………………………………..65

4-2-2-3 معناشناسی نحوی……………………………………………….. ………………………………………………………………………………………..66

4-2-2-3-1 حذف……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………66

4-2-2-3-2 تکرار…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….66

4-2-2-4 معناشناسی واژگانی………………………………………………. ………………………………………………………………………………………67

4-2-2-4-1 معنای مفردات……………………………………………………. …………………………………………………………………………………….67

4-2-2-4-1-1 ازواج……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………..67

4-2-2-4-1-2 سراج……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….69

4-2-2-4-2 الفاظ مترادف……………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..69

4-2-3 معناشناسی آیات 17 تا 20 سوره……………………………….. ……………………………………………………………………………………73

4-2-3-1 معناشناسی آوایی…………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………74

4-2-3-1-1 آواهای انفجاری…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………74

4-2-3-2 معناشناسی صرفی……………………………………………………. …………………………………………………………………………………..74

4-2-3-2-1 زمان افعال……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….74

4-2-3-3 معناشناسی نحوی…………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….77

4-2-3-3-1 حذف……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..77

4-2-3-3-2 تکرار……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………79

4-2-3-4 معناشناسی واژگانی…………………………………………………… ………………………………………………………………………………….79

4-2-3-4-1 معنای مفردات………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..79

4-2-3-4-1-1 میقات………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..79

4-2-3-4-1-2 سراب………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………80

4-2-4 معناشناسی آیات 21 تا 30 سوره…………………………………. ………………………………………………………………………………….80

4-2-4-1 معناشناسی آوایی…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………..81

4-2-4-1-1 آواهای مجهور……………………………………………………. ……………………………………………………………………………………..81

4-2-4-1-2 آواهای انفجاری………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….82

4-2-4-2 معناشناسی صرفی………………………………………………… ………………………………………………………………………………………83

4-2-4-2-1- اسم فاعل………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………83

4-2-4-2-2 مصدر……………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….84

4-2-4-3 معناشناسی نحوی………………………………………………… ………………………………………………………………………………………84

4-2-4-3-1 تقدیم و تأخیر………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………84

4-2-4-4 معناشناسی واژگانی………………………………………………. ………………………………………………………………………………………85

4-2-4-4-1 معنای مفردات…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….85

4-2-4-4-1-1 جهنم………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….85

4-2-4-4-1-2 الطاغین…………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………..86

4-2-4-4-1-3 احقاب…………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….86

4-2-4-4-1-4 غسّاق………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………87

4-2-5 معناشناسی آیات 31 تا 37 سوره…………………………… ………………………………………………………………………………………..88

4-2-5-1 معناشناسی آوایی…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………..89

4-2-5-1-1 آواهای انفجاری………………………………………………… ………………………………………………………………………………………89

4-2-5-1-2 آواهای مجهور…………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….89

4-2-5-2 معناشناسی صرفی………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….90

4-2-5-2-1جمله اسمیه………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..90

4-2-5-3 معناشناسی نحوی…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………91

4-2-5-3-1 تقدیم و تاخیر……………………………………………………… …………………………………………………………………………………..91

4-2-5-4 معناشناسی واژگانی……………………………………………….. ……………………………………………………………………………………..93

4-2-5-4-1 معنای مفردات……………………………………………………… …………………………………………………………………………………..93

4-2-5-4-1-1 متقین…………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….93

4-2-5-4-1-2 مفاز…………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….95

4-2-5-4-1-3 کأس…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..96

4-2-5-4-2 الفاظ مترادف…………………………………………………………. …………………………………………………………………………………96

4-2-6 معناشناسی آیات 38 تا 40 سوره………………………………… …………………………………………………………………………………100

4-2-6-1 معناشناسی آوایی…………………………………………………….. …………………………………………………………………………………101

4-2-6-1-1 آواهای مجهور…………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….101

4-2-6-1-2 آواهای انفجاری…………………………………………………… …………………………………………………………………………………101

4-2-6-2 معناشناسی صرفی……………………………………………………. ………………………………………………………………………………..102

4-2-6-2-1 مفرد و جمع آوردن کلمات…………………………………. …………………………………………………………………………………102

4-2-6-3 معناشناسی نحوی………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..103

4-2-6-3-1 ذکر…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………103

4-2-6-3-2 تکرار…………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………104

4-2-6-4 معناشناسی واژگانی………………………………………………. ……………………………………………………………………………………104

4-2-6-4-1 معنای مفردات………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….104

4-2-6-4-1 کافر…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………104

4-2-6-4-2 الفاظ مترادف…………………………………………………………. ………………………………………………………………………………105

4-2-6-4-3 الفاظ متضاد…………………………………………………………. ………………………………………………………………………………..107

4-2-6-4-4 شمول معنایی……………………………………………………… …………………………………………………………………………………109

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتایج……………………………………………………………………………. ……………….111

5-2 پیشنهادات…………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….114

منابع عربی……………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. 115

منابع فارسی…………………………………….. …………………………………………………………………………………………. 118

مقالات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

چکیده

زبان، مهمترین وسیله ارتباط بشری می باشد که نظامی قراردادی از نشانه‌هایی می باشد که معانی و مفاهیم را از طریق آوا در قالب واژه و جمله عیان می سازند. بهترین ابزار برای شناخت معانی و مفاهیم، معناشناسی می باشد که از شاخه های مهم زبان شناسی به شمار می رود. در واقع معناشناسی، دانشی می باشد که به تبیین و تفسیر واژگان و جمله ها می پردازد. در بحث معناشناسی،  چهار شکل: آوا، صرف، نحو و واژگان، تأثیر به سزایی در کشف معنا اعمال می کنند. این عناصر مذکور، تأثیر مستقیمی بر مطالعات معناشناسی زبان قرآن دارند. از آنجا که تک تک حروف، کلمات و جملات قرآن از جنبه زیبایی، بی نظیر و در القای معانی، با شکوهند و این زیبایی و شکوه در رساندن معنای آیات کمک شایانی می کند، پس پژوهشگر در صدد معناشناسی یکی از سوره های قرآن برآمده می باشد. از میان سور مختلف، سوره نبأ به جهت فشردگی آیات که خصیصه سور مکی می باشد، دارای بلاغت و دلالت خاصی در معنا می باشد و به جهت تأثیری که معناشناسی در هر چهار شکل می تواند بر معنای آیات این سوره داشته باشد، مورد تحلیل قرار می گیرد. همچنین به تحلیل دیدگاه های جدید صاحب تفسیر پرتوی از قرآن، پیرامون واژه ها، آواها و ساختار صوری الفاظ و ارتباط آنها با معنای آیات پرداخته گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هر یک از واژه‏ها در جایگاه مخصوص خود به گونه‏اى ‏قرار گرفته می باشد که قابل تغییر و تبدیل نخواهد بود. به گونه‏اى که اگر کلمه‏اى را از جاى خود برداشته، خواسته باشیم‏ کلمه دیگرى را جایگزین آن کنیم که تمامى ویژگى‏هاى موضع کلمه اصل را اعمال کند، پیدا نمود نخواهد گردید.

مقدمه

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: معرفت شناسی دینی از دیدگاه صدرا

زبان، مهمترین، مؤثرترین، شایع ترین و پردلالت ترین وسیله ارتباط بشری می باشد که نظامی قراردادی از نشانه‌ها می باشد که این نشانه ها معانی و مفاهیم را از طریق آوا در قالب واژه و جمله عیان می سازند. بهترین ابزار برای شناخت معانی و مفاهیم، معناشناسی می باشد که از شاخه های مهم زبان شناسی به شمار می رود. مانند اساسی ترین موضوعات در تمامی رشته های زبان شناسی، مطالعه اندازه تعبیر و رسایی درون مایه ها به مخاطب جهت درک و فهم می باشد و از این لحاظ همه رشته های زبان شناسی به گونه ای به معناشناسی مرتبط می باشد. در واقع معناشناسی یا علم الدلاله دانشی می باشد که به تبیین و تفسیر واژگان و جمله ها می پردازد و از انواع شیوه های دال بر معنا از نوع زبانی گرفته تا غیر زبانی مانند: حرکات، تصریح ها، حالت ها، رنگ ها، صداهای غیر زبانی و هر تصریح ای که به نوعی موجب ارتباط اجتماعی گردد، بهره می جوید.

در حقیقت در بحث معناشناسی،  چهار شکل: آوا / صوت، صرف، نحو و واژگان تأثیر به سزایی در کشف معنا اعمال می کنند. این چهار عامل، ساختار معنایی را تشکیل می دهند و با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. این عناصر مذکور تأثیر مستقیمی بر مطالعات معناشناسی زبان قرآن دارد.

نگاه معناشناختی به متن و تحلیل معنایی واژگان آن، یکی از راه­های دست­یابی به دقایق معنا و پی بردن به مقصود اصلی گوینده می باشد. این نوع نگاه، به گونه خاص در یک متن دینی مانند قرآن ـ که به باور مسلمانان عیناً سخن خداوند و معجزه الهی می باشد و از سطوح معنایی متعددی برخوردار می باشد ـ به دلیل اهمیت پیام و تأثیر آن در تأمین سعادت جاودانه بشر اهمیتی مضاعف می‌یابد. بدیهی می باشد که میان کلمات و جملات آیات قرآن، پیوستگی معنایی خاصی مستقر می باشد و همگی از جانب خداوند حکیم برای القای پیامی ویژه ترتیب یافته اند. پیوستگی میان مفاهیم آیات به جملات آن منحصر نمی گردد، بلکه میان مفردات آن نیز پیوندهای معنایی ویژه ای مستقر می باشد؛ هر واژه جایگاه خاص خود را دارد. در واقع عظمت گزینش قرآنی و دقّت آن به عنوان ستون بلاغت قرآن، آن جا مشخص می گردد که اگر جای واژگانی عوض گردد، معنا تغییر می کند، یا آن زیبایی و لطافتی که با آن واژه بوده می باشد از بین می رود.

در قرآن میان موسیقی حروف، الفاظ، معانی آنها، جملات و آیات، به حسب موضوعات مختلف، هماهنگی هست. از جلوه های اعجاز قرآن، می توان به تناسب شگفتی که میان الفاظ و معانی از حیث آهنگ به چشم می خورد، تصریح نمود. واژگان حامل معنا هستند و زیرا بار معنایی را به دوش می کشند، هماهنگی لفظ و معنا از جنبه آوا، یکی از عوامل مؤثر در تبیین معناست. به عنوان نمونه قرآن کریم وقتی به تصویر گری صحنه ی قیامت می پردازد، از آواهایی سخت و ثقیل متناسب با لحن تند و کوبنده آیات بهره گیری می کند. پس می توان گفت: هم نشینی آواها در واژگان موجب القای معنایی می شوند که واژگان دیگر(به همان معنا) نمی توانند آن تأثیر را اعمال کنند.

یکی دیگر از جنبه های اعجاز قرآن، دقت شگفت در گزینش واژه هاست که تناسب لفظی و معنوی در آن رعایت شده می باشد. متن قرآن چنان به هم پیوستگی دارد که امکان تغییر واژه های در بافت و ساختار آن وجود ندارد.

از آنجا که تک تک حروف، کلمات و جملات قرآن از جنبه زیبایی، بی نظیر و در القای معانی، با شکوهند و این زیبایی و شکوه در رساندن معنای آیات کمک شایانی می کند، پس پژوهشگر در صدد معناشناسی یک سوره از سوره های قرآن برآمده می باشد. از میان سور مختلف که هریک دارای جایگاه ویژه ای در تحلیل های  مرتبط با معناشناسی می باشند، سوره نبأ به جهت فشردگی آیات که خصیصه سور مکی می باشد، دارای بلاغت و دلالت خاصی در معنا می باشد و  به جهت تأثیری که معناشناسی در هر چهار شکل (آوایی، صرفی، نحوی و واژگانی) می تواند بر معنای آیات این سوره داشته باشد، مورد تحلیل قرار می گیرد.

در معناشناسی آوایی، تأثیر حروف و آهنگ برآمده از کلمات در القای معانی آیات مطالعه شده می باشد. در معناشناسی صرفی، قواعد و ساختارهای کلمه و در معناشناسی نحوی، ساختار جمله، و اهمیت هر دو ساختار در القای مقصود آیات قرآنی، مورد تحلیل قرار گرفته می باشد. در پایان این پژوهش، در معناشناسی واژگانی، معنای مفردات آیات به همراه ترادف، تضاد و شمول معنایی مورد کنکاش قرار گرفته می باشد. در بحث ترادف، پژوهشی دقیق در معنای بعضی واژگان به ظاهر مترادف به ویژه واژگان تک کاربرد در این سوره، صورت گرفته می باشد.

همچنین به تحلیل دیدگاه های جدید صاحب تفسیر پرتوی از قرآن پیرامون واژه ها ، آواها و ساختار صوری الفاظ و ارتباط آنها با معنای آیات پرداخته می گردد. مطالعه دیدگاه های آیت الله طالقانی در این تفسیر نکات تازه و لطیفی را در بحث معناشناسی کشف و تحلیل می کند که در خور توجه می باشد .

این پژوهش، علاوه بر مقدمه در پنج فصل تنظیم می گردد:

فصل اول: شامل کلیات پژوهش(اظهار مسأله، پیشینه، حدود پژوهش، سؤالات و فرضیات، اهداف و روش شناسی پژوهش) می باشد.

فصل دوم: به مطالعه مسائلی پیرامون پیدایش و تعریف زبان، ارتباط زبان شناسی و معناشناسی، تاریخچه معناشناسی به ویژه در میان مسلمانان، رویکردهای مسلمانان در زمینه معناشناسی(زبانشناسانه، اصولیان، متکلمان، فیلسوفان و علمای بلاغت)، نظریات معناشناسی(دستوری، تاریخی، بافت و حوزه معنایی)و اشکال معناشناسی( آوایی/صوتی، صرفی، نحوی و واژگانی) می پردازد.

فصل سوم: به معرفی آیت الله طالقانی و تفسیر پرتوی از قرآن می پردازد و به رویکرد های نواندیشانه این تفسیر(اجتماعی، علمی، در نظر داشتن زبان فارسی، در نظر داشتن آواها و واژه ها) می پردازد.

فصل چهارم: که فصل اصلی این پژوهش را شامل می گردد، به معناشناسی سوره نبأ با تلفیق نظریات معناشناسی با محور قراردادن تفسیر پرتوی از قرآن، می پردازد.

فصل پنجم: نتایج حاصل از معناشناسی سوره نبأ و تحلیل دیدگاه های آیت الله طالقانی اظهار می گردد. همچنین در این فصل پیشنهاداتی مربوط به معناشناسی و تفسیر پرتوی از قرآن ارائه می گردد. امید می باشد که این پیشنهادات مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد.

تعداد صفحه : 136

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***