جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه اسلامی

عنوان : معرفت شناسی دینی از دیدگاه صدرا

دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته  فلسفه اسلامی

عنوان:

معرفت شناسی دینی از دیدگاه صدرا

استاد راهنما:

خانم دکتر زهرا خزاعی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

سؤال اصلی.. 1

سؤالات فرعی.. 1

ضرورت و اهمیت پژوهش.. 2

پیشینه پژوهش.. 2

روش پژوهش.. 3

ساختار پایاننامه. 3

ملاصدرا و اهمیت معرفت دینی.. 3

فصل اول :  معرفت شناسی.. 6

1-1.معرفت شناسی در جهان غرب.. 7

1-1-1. اهمیت معرفت شناسی.. 7

1-1-2. تعریف معرفت شناسی.. 8

1-1-3. تحلیل معرفت.. 9

1-1-3-1. معنای لغوی واژه معرفت.. 9

1-1-3-1-1. معرفت از راه آشنایی.. 10

1-1-3-1-2.  شناخت مهارتی.. 10

1-1-3-1-3.  معرفت گزاره ای.. 11

1-1-3-2. تحلیل فلسفی معرفت گزاره ای.. 12

1-1-3-2-1. باور 14

1- 1-3-2-2. صدق. 14

1-1-3-2-2-1. مطابقت.. 15

1-1-3-2-2-2. صدق و انسجام. 16

1-1-3-2-2-3. صدق و ارزش پراگماتیسم. 16

1-1-3-2-3. توجیه. 17

1-1-3-2-3-1. مبناگروی.. 18

1-1-3-2-3-2. انسجام گروی.. 20

1-2. معرفت شناسی از دیدگاه صدرا 21

1-2-1. اهمیت معرفت شناسی.. 21

1-2-2.تعریف معرفت.. 22

1-2-3. عناصر معرفت.. 24

1-2-3-1. باور 24

1-2-3-2. صدق. 25

1-2-3-3. توجیه. 26

1-2-3-3-1.تعریف بداهت.. 27

1-2-3-3-2. اقسام بدیهیات.. 28

1-2-3-3-3. معیار توجیه گزاره های نظری و صعود معرفتی.. 31

1-2-4. انواع ادراکات.. 32

1-2-4-1. حس و ادراکات حسی.. 33

1-2-4-2. عقل و ادراکات عقلی.. 35

1-2-4-3. قلب و ادراکات شهودی.. 37

1-2-4-3-1.الهام. 40

1-2-4-3-2. وحی.. 42

فصل دوم :  معرفت شناسی دینی.. 46

2-1. معرفت شناسی دینی.. 47

2-1-1. تعریف دین.. 48

2-1-2. باور دینی.. 50

2-1-3. معرفت دینی.. 50

2-1-4. مسأله معناداری و پژوهش پذیری گزاره های دینی.. 51

2-1-5. ارتباط عقل و ایمان. 53

2-1-5-1. عقل گرایی.. 54

2-1-5-2. ایمان گرایی.. 56

2-1-6. رویکردهای مطرح در توجیه باورهای دینی.. 57

2-1-6-1. الهیات طبیعی.. 57

2-1-6-2. ایمان گرایی.. 58

2-1-6-2-1. ایمانگرایی افراطی.. 58

2-1-6-2-2. ایمان گرایی معتدل. 60

2-1-6-3. توجیه بر پایه مصلحت اندیشی.. 61

2-1-6-3-1. بلز پاسکال. 61

2-1-6-3-2. اراده باور به خدا 62

2-1-6-4. معرفت شناسی اصلاح شده 63

2-1-6-5. تجربه دینی.. 67

2-2. معرفت شناسی دینی از دیدگاه صدرا 70

2-2-1. دین.. 70

2-2-1-1. تعریف لغوی واصطلاحی دین.. 70

2-2-1-2. دین از دیدگاه صدرا 71

2-2-2. ایمان. 74

2-2-2-1. معنای لغوی ایمان. 74

2-2-2-2. تعریف اصطلاحی ایمان. 74

2-2-2-3. ایمان از نظر ملا صدرا 76

2-2-2-4. مراتب ایمان. 78

2-2-2-5. متعلقات ایمان. 80

2-2-3. شناخت خدا 82

2-2-3-1. امکان شناخت خدا 82

2-2-3-2. راه های شناخت خدا 83

2-2-3-2-1. تأثیر عقل در توجیه باور به خدا 85

2-2-3-2-1-1. قرینه گرایی صدرا 87

2-2-3-2-1-2. براهین اثبات وجود خدا 89

2-2-3-2-1-2-1. برهان حرکت.. 90

2-2-3-2-1-2-2. برهان حدوث.. 93

2-2-3-2-1-2-3. برهان وجوب و امکان. 95

2-2-3-2-1-2-4. برهان معرفت نفس… 98

2-2-3-2- 1-2-5 . برهان صدیقین.. 101

2-2-3-2-1-3. اقرار عقل به ناتوانی در شناخت کنه ذات.. 103

2-2-3-2-2.  شناخت حق از طریق شهود. 106

2-2-3-2-2-1. ادراک بسیط حق تعالی به علم حضوری.. 106

2-2-3-2-2-1-1. بشر و شناخت خدا 109

2-2-3-2-2-1-2. قوس نزول و صعود. 111

2-2-3-2-2-2. برهان صدیقین بر مبنای شهود. 114

2-2-3-2-3. عجز علوم حضوری به کنه ذات تعالی.. 115

2-2-4. شرایط و موانع معرفت.. 116

2-2-4-1. شرایط معرفت.. 117

2-2-4-1-1. عوامل معرفتی.. 117

2-2-4-1-2. عوامل غیر معرفتی.. 118

2-2-4-2. موانع معرفت.. 119

2-2-4-2-1. موانع غیر معرفتی.. 119

2-2-4-2-1-1. صفات.. 120

2-2-4-2-1-2. اعمال. 121

2-2-4-2-2. موانع معرفتی.. 122

نتیجه گیری.. 123

فهرست منابع و مآخذ. 130

چکیده
موضوع این رساله معرفت­­شناسی دینی از دیدگاه صدرا می باشد. موضوع اساسی در معرفت­شناسی دینی، توجیه باور به خدا می باشد. در این ارتباط، مسئله بر سر ارتباط بین عقل و ایمان می باشد. آیا باور به خدا توجیه عقلانی برمی­تاباند؟پنج رویکرد در ارتباط با این سوال مطرح می باشد که عبارتند از: الهیات طبیعی، ایمان­گرایی، تفسیر احتیاطی از باور دینی، معرفت­شناسی اصلاح شده و تجربه دینی.در رویکرد نخست عقل شرط ایمان به خدا می باشد و براهینی که در این باره اقامه شده­اند گواه این مهم می باشد. در رویکرد دوم آن ها قائلند که عقل در توجیه وجود خدا ناتوان می باشد ، پس آن ها ایمان را جانشین عقل برای باور به خداوندقرار می دهند. در سومی عنصر اراده وظیفه اصلی را در باور به وجود خدا برعهده دارد. معرفت شناسی اصلاح شده بر این می باشد که وجود خدا بدون قرینه و ادله مؤیدی موجه و توجیه عقلانی لزومی ندارد. در نهایت ایمان­گرایان تجارب دینی شخصی­ را به عنوان راهی برای توجیه باور به خدا قرار می دهند. در این روش هر شخص می تواند خدا را به گونه مستقیم بشناسد.در این ارتباط صدرا دو رویکرد را در پیش می­گیرد که تا حدودی با رویکرد نخست و آخر موافق می باشد.  وی آغاز وجود خدا را نظری و عقل را شرط ضروری برای ایمان به خدا قرار می­دهد و در این باره براهین مختلف منطقی ارائه می دهد. اما در ادامه تفسیر شهودی از خداوند به­دست می­دهد و وجود او را به عنوان اصلی پایه قرار می­دهد. به­طوری که شناخت خدا مهم ترین شناخت پایه برای بشر می باشد.برهان صدیقین صدرا دقیقاً در ارتباط با توجیه باور به خدایی اقامه شده می باشد که وجودش مورد شهود واقع شده می باشد. پس صدرا بر بعد معرفتی ایمان تأکید می­کند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: تبیین مقایسه ای آغـازآفرینش جهـان درکیهان شناسی جدید با تأکید برآراء ملاصدرا

مقدمه
موضوع پژوهش حاضر معرفت شناسی دینی از دیدگاه صدرا می باشد. معرفت در تحلیل معرفت شناسان معاصر به باور صادق موجه تعریف می­گردد. از این رو در  معرفت شناسی دینی که شاخه­ای از معرفت فلسفی محسوب می­گردد، به تجزیه و تحلیل گزاره­های دینی پرداخته می­گردد. پس آن­چه از دین کسب می­گردد تنها زمانی معرفت تلقی می­گردد که موجه شده باشد. رویکردهای مختلفی در ارتباط با این­که عقل توانایی توجیه باور به خدا را دارد یا نه؟ به­وجود آمده می باشد. قدیمی­ترین رویکرد در این ارتباط، الهیات طبیعی نامیده شده می باشد که باور به خدا را دارای توجیه عقلانی می­داند. از این رو عقل شرط ایمان به خدا می باشد. اما بعدها در مخالفت با این رویکرد، دیدگاه­های دیگری ظهورکردند که عقل را در توجیه باور به خدا کافی ندانسته و حتی بعضا دیدگاهی کاملاً مخالف با آن را برگزیدند. در این پژوهش کوشش بر آن می باشد که معرفت شناسی دینی از منظر صدرا به عنوان فیلسوفی عارف و مفسری دین­شناس مورد مطالعه قرار گیرد تا مشخص گردد نظر وی از بین رویکردهای مطرح شده به کدام رویکرد نزدیک یا حتی جزء آن رویکرد به حساب می­آید. از این رو ما در پی پاسخگویی به مهم­ترین سؤال این پژوهش ؛ یعنی

1. معرفت شناسی دینی در منظر صدرا چگونه می باشد؟

هستیم که در ضمن این سؤال به سؤالات فرعی دیگری به ترتیب زیر پاسخ داده می­گردد.

2.معرفت چیست؟ و صدرا چه تعریفی از آن ارائه می­دهد؟

3. مهم­ترین مسأله معرفت شناسی دینی چیست؟

4. در معرفت شناسی دینی چه رویکردهایی مطرح می باشد؟

5. صدر ادر این باب چه رویکردی را برگزیده می باشد؟

تعداد صفحه : 146

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***