جستجو در سایت :   

عنوان : مسائل اخلاقی در هوش مصنوعی

دانشگاه قم

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق

عنوان:

مسائل اخلاقی در هوش مصنوعی

استاد راهنما:

خانم دکتر خزائی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات

مقدمه………………………………………………………………………………………………………1

پیشینه اخلاق ماشین………………………………………………………………………………………………………………………..2

مسائل و پرسش های اصلی………………………………………………………………………………………………………………2

پرسش های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………..8

ساختار پایان نامه………………………………………………………………………………………………………………………………9

ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………10

فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………10

روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-1  AI چیست؟…………………………………………………………………………………………………………………………….13

1-1-2 تعریف هوش………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-1-3 تعریف هوش مصنوعی…………………………………………………………………………………………………………..16

1-2 اساس هوش مصنوعی……………………………………………………………………………………………………………..18

1-2-1 نمود………………………………………………………………………………………………………………………………18

1-2-2 روشهای حل مسئله………………………………………………………………………………………………………16

1-2-3 معماری……………………………………………………………………………………………………………………………17

1-2-4 دانش……………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-2-4-1 مسائل مربوط به ارائه دانش:…………………………………………………………………………………18

1-2-4-2 استدلال ناقص و مشکل صلاحیت:…………………………………………………………………….18

1-2-4-3 وسعت دانش رایج:…………………………………………………………………………………………………18

1-2-4-4 فرم سمبلیک دانش رایج:……………………………………………………………………………………..18

1-3هوش مصنوعی قوی و هوش مصنوعی ضعیف………………………………………………………19

1-4 تاریخچه هوش مصنوعی…………………………………………………………………………………….20

1-5 کاربردهای هوش مصنوعی……………………………………………………………………………………31

1-5-1 بازیها…………………………………………………………………………………………………………….31

1-5-2 سیستم های خبره………………………………………………………………………………………………………..32

1-5-3 درک کامپیوتر……………………………………………………………………………………………………………….33

1-5-4 پردازش زبان طبیعی……………………………………………………………………………………………………….33

1-5-5 شبکه های عصبی……………………………………………………………………………………………………………35

1-5-5-1الگوهای ژنتیکی……………………………………………………………………………………………………36

1-5-5-2 یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………36

1-6 مسائل اخلاقی در هوش مصنوعی……………………………………………………………………………………………..37

1-6-1-تأثیر هوش مصنوعی بر اخلاق و انسانیت………………………………………………………………………39

1-6-1-1فاعل های مصنوعی خوب و بد؟…………………………………………………………………………….40

1-6-1-2 آیا انسانیت از کامپیوترها می خواهد که تصمیم های اخلاقی بگیرند؟……………….41

1-6-1-3  قدرت فریبدگی تکنولوژی……………………………………………………………………………………42

1-6-1-4 آیا تکنولوژی ظرفیت پذیرش قوای انسانی را دارد؟……………………………………………..45

1-6-1-5 آیا تکنولوژی موجب پیدایش احساس حقارت در بشر می گردد؟……………………..46

1-6-1-6 سربازان، اسباب بازیهای جنسی و بردگان…………………………………………………………….47

1-6-1-7 روباتها چه حقوقی بر انسانها دارند؟………………………………………………………………………51

1-6-2 تکنولوژی به صورت جزئی چه مسائل اخلاقی ای را در زندگی بشر به وجود می آورد؟…………………………………………………………………………………………………………………………………………….51

1-6-2-1 اخلاق کامپیوتر………………………………………………………………………………………………………5

1-6-2-1-1 کامپیوتر در محیط کاری…………………………………………………………………………….52

1-6-2-1-2 جنایت کامپیوتری……………………………………………………………………………………….53

1-6-2-1-3حریم خصوصی و گمنامی………………………………………………………………………….55

1-6-2-1-4 مالکیت فکری……………………………………………………………………………………………..57

1-6-2-1-5 مسئولیت حرفه ای……………………………………………………………………………………..57

1-6-2-2 کاربردهای سیستم های خبره و مسائل اخلاقی مربوط به آنها……………………………58

1-6-2-2-1 سیستمهای خبره جنگی…………………………………………………………………………….58

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

1-6-2-2-2 سیستم های خبره در بیمارستان………………………………………………………………..60

1-6-2-2-3 تله پزشکی…………………………………………………………………………………………………..63

1-6-2-2-4 پزشکی سایبری…………………………………………………………………………………………..63

1-6-2-3 سیستم های مبتنی بر بینایی کامپیوتری چه مسائل اخلاقی ای را به وجود می آورند؟………………………………………………………………………………………………………………………………………66

1-6-2-4 بازی ها چه مسائلی را به وجود می آورند؟…………………………………………………………..6

1-6-2 آیا خطرهای تکنولوژی می توانند به درستی تشخیص داده شوند؟……………………………….70

1-6-3 آینده………………………………………………………………………………………………………………………………..71

فصل دوم:فاعل های مصنوعی اخلاقی

  2-فاعل های مصنوعی اخلاقی (AMA)……………………………………………………………………………………….74

2-1 اخلاق و تعاملات بشر – روبات………………………………………………………………………………………………74

2-2 آیا ماشین ها می توانند موقعیت اخلاقی خلق کنند؟………………………………………………………………75

2-2-1 براهین پیرامون خلق موقعیت اخلاقی واقعی توسط تکنولوژی:……………………………………..75

2-2-1-1-تله روبات ها………………………………………………………………………………………………………….78

2-2-1-2- روبات های خودکار……………………………………………………………………………………………..78

2-3 دیدگاه های فلسفی درمورد فاعلیت اخلاقی ماشین ها………………………………………………………………79

2-4 ویژگیهای ابتدایی فاعل های هوشمند………………………………………………………………………………………8

2-4-1-اخلاقیت عملی – اخلاقیت کارکردی…………………………………………………………………………….84

2-4-2 چگونه می توان حساسیت نسبت به ارزش های اخلاقی را در فاعل های مصنوعی به وجودآورد؟…………………………………………………………………………………………………………………………………….89

2-5 تست اخلاقی تورینگ (MTT)………………………………………………………………………………………………..93

2-6  مشخصات فاعل های مصنوعی اخلاقی از دیدگاه فیلسوفان……………………………………………………95

2-6-1جیمز مور………………………………………………………………………………………………………………………..95

2-6-2جان پی سالینز………………………………………………………………………………………………………………….97

2-6-2-1خودمختاری…………………………………………………………………………………………………………….9

2-6-2-2قصد و نیت……………………………………………………………………………………………………………..98

2-6-2-3مسئولیت پذیری…………………………………………………………………………………………………….9

2-7چه زمانی ماشین ها از اراده آزاد و آگاهی و درک برخوردارند؟……………………………………………..100

2-7-1خودمختاری و اراده آزاد  ………………………………………………………………………………………………101

2-7-1-1  علم اخلاق چگونه می تواند از یک سیستم جبری به وجود آید؟…………………….103

2-7-2آگاهی و درک…………………………………………………………………………………………………………………105

2-7-2-1آگاهی…………………………………………………………………………………………………………………..111

فصل سوم:رویکردهای از بالا به پایین و از پایین به بالا به اخلاق ماشین

3-1رویکردهای از بالا به پایین و از پایین به بالا……………………………………………………….117

3-2  تئوریهای اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………118

3-2-1سودگرایی……………………………………………………………………………………………………………………….122

3-2-2 وظیفه گرایی…………………………………………………………………………………………………………………128

3-2-2-1-قواعد روبات ها…………………………………………………………………………………………………..128

3-3   رویکردهای از پایین به بالا و توسعه ای………………………………………………………136

3-3-1شبیه سازی تکامل…………………………………………………………………………………………………………138

3-3-2زندگی مصنوعی و ظهور ارزشها ی اجتماعی، رویکردی الهام گرفته از تکامل…………….139

3-3-3  یادگیری……………………………………………………………………………………………………………………….145

3-3-4ترکیب رویکردهای سنتی از پایین به بالا با رویکرد تکاملی و یادگیرنده……………………..150

3-3-5 نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………152

3-4 ادغام رویکردهای از بالا به پاین و از پایین به بالا……………………………………………..154

3-4-1روبات های اخلاقی دورگه……………………………………………………………………………………………..154

3-4-2 اخلاق فضیلت، رویکرد دورگه……………………………………………………………………………………….156

3-4-3 رویکردهای از بالا به پایین به فضیلت………………………………………………………………………….158

3-4-4 فضایل پیوندگرا -رویکرد از پایین به بالا به سمت فضایل……………………………………………160

3-4-5 اخلاق فضیلت دو رگه…………………………………………………………………………………………………..163

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….16

      چکیده

ظهور فاعل های خودکار در آینده نه چندان دور، پرسش از چگونگی طراحی و تکمیل یک فاعل اخلاقی هوشمند (AMA)را در هوش مصنوعی مطرح می کند. روبات هایی که دارای ظرفیت های خودکار برای انجام کارهای مفید برای بشر ها هستند، ظرفیت انجام کارهایی که برای بشر ها مضر می باشد را هم خواهند داشت. چالش های نظری در ساخت فاعل های مصنوعی  تحت تأثیر مباحثات بین متخصصان اخلاق درمورد خود نظریه اخلاق، و همچنین محدودیت های محاسباتی در مورد اجرای چنین نظریاتی هستند. گستره تکنیک های شبیه سازی تکامل و یادگیری ماشین به کار گرفته شده اند تا استدلال اخلاقی را در معماهای اخلاقی تدوین کنند. در این رساله موضوعات اخلاقی مورد مطالعه قرار گرفته اند، امکان “تست اخلاقی تورینگ” مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و معضلات انواع رویکردها، تخمین زده شده اند.خطراتی که در ماشین ها هست، عمداً یا سهواً، به بشر ها و دیگر موجودات با احساس آسیب های جدی می رساند. ساخت ماشین هایی که آنقدر باهوش هستند تا تأثیرات اعمال خود را بر موجودات با احساس ارزیابی کنند و طبق آن تأثیرات اقدام کنند، مهمترین کاری می باشد که طراحان ماشین های مصنوعی خودکار با آن مواجه خواهند بود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: زندگی، آثار واندیشه‌های کلامی زراره بن اعین

مقدمه

مطالعه مسائل اخلاقی هوش مصنوعی، مستلزم مشارکت همزمان چند رشته علمی و همکاری دانشمندان و متفکران آنهاست. برای تبیین دقیق مسائلی که تکنولوژی هوش مصنوعی در آینده پیش روی ما قرار خواهند داد، بایستی فیلسوفان، دانشمندان علم کامپیوتر و هوش مصنوعی و متخصصان اخلاق را گرد هم آورد تا بتوان دورنمای درستی از آینده احتمالی به دست آورد و روش های صحیحی را برای جلوگیری از فجایع، و همچنین برای طراحی درست سیستم های هوشمند، ارائه داد. به گونه کلی کار در این حوزه، یک مطالعه میان رشته ای می باشد و تبیین مسائل اخلاقی آن، مربوط می باشد به رشته اخلاق کاربردی[1]. اخلاق کاربردی، شاخه ای از اخلاق هنجاری[2] می باشد که بواسطه تمرکز ویژه بر موردها عینی و جزئی و کوشش برای مطالعه و حل معضلات اخلاقی، از فرا اخلاق[3] و نظریه های هنجاری متمایز می گردد؛ این شاخه که به لحاظ محتوایی می توان نشانه هایی از آن را در آثار سقراط، افلاطون، لاک، کانت، بنتام، میل، نیچه و سارتر پیدا نمود، رسماً از سال 1960 م، به عنوان شاخه ای از اخلاق مطرح گردید. اخلاق کاربردی را می توان در حوزه فردی، شامل اخلاق خانواده، روابط شخصی مثل دوستی با دیگران و ارتباط با پیران و جوانان، و در حوزه اجتماعی، شامل اخلاق علم و تکنولوزی، ریست پزشکی، زیست محیطی، سیاسی، حقوقی، رسانه ای، ورزشی و … دانست که طبیعتاً اخلاق حرفه ای را نیز در بر می گیرد.

روش بکارگیری اصول و قوانین اخلاقی برای تحق اهداف اخلاق کاربردی سه نوع می باشد: روش های از بالا به پایین، از پایین به بالا و تعادل متأملانه. در شیوه نخست، فرد از حوزه کلی به سمت جزئیات حرکت می کند، در حالیکه مجموعه ای از اصول ،قواعد، معیارها یا قوانین کلی، مقدمه اصلی برهان را تشکیل می دهند و مقدمه دیگر،گویای موقعیت خاصی می باشد که ما در آن قرار گرفته ایم. شیوه دوم، به جای تأکید بر قواعد کلی، بر تصمیمات جزئی عملی نظر دارد. در این شیوه، ما از آغاز اصول و قواعد معینی را در اختیار نداریم، تا بر اساس آن، وضعیت خود را به لحاظ اخلاقی تشخیص داده و تصمیم گیری کنیم که در شرایط مورد نظر چه بایستی نمود؛ بلکه در این شیوه، توافقات و رفتارهای اجتماعی افراد به عنوان نقطه شروع استدلال و تصمیمات اخلاقی انتخاب می گردد که با توسعه آن به موراد جدید می توان تصمیمی مشابه تصمیمات گذشته گرفت و از مجموع آنها به حکم کلی و اصلی دست پیدا نمود. اما ناکافی بودن دو شیوه مذکور، برای استدلال اخلاقی، در حوزه اخلاق کاربردی، شیوه سومی را پیشنهاد می کند که به شیوه تعادل متأملانه معروف می باشد؛ این شیوه به گونه ای ترکیبی می باشد از دو شیوه قبلی، که در آن هم موردها جزئی لحاظ شده می باشد، هم از اصول کلی غفلت نشده می باشد؛ اما به این شکل که هر بخش این کار را گروهی بر عهده می گیرند که هم توان بهره برداری بیشتری از آن دارند، هم نسبت به آن آگاهی فزونتری دارند؛ دراین شیوه، متخصصان به توصیف موقعیت جزئی می پردازند و فیسوفان، بر اساس نظریه ها و اصول کلی اخلاقی، با تحلیل موقعیت ها و انطباق آنها بر اصول کلی، در صدد ارائه راه حل بر می آیند.

چرا ما بایستی نگران مسائل اخلاقی ای باشیم که هوش مصنوعی برای ما ایجاد خواهد نمود؟ اصولاً مطالعه این مسائل چه ضرورتی دارد؟ ما چه طرحی از آینده در ذهن خود داریم که  ما را بر آن   می دارد تا کوشش کنیم آینده ای ایمن و مطمئن برای خود بسازیم؟ در حال حاضر چه اتفاقاتی در جهان در حال وقوع هستند؟

 

تعداد صفحه : 247

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***