جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی

گرایش : کلام اسلامی

عنوان : مبانی معرفت شناختی دینی دراندیشه آیت الله طالقانی و استاد مطهری

دانشگاه قم

 دانشکده الهیات

پایان ‏نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی

گرایش کلام اسلامی

 عنوان:

مبانی معرفت شناختی دینی دراندیشه آیت الله طالقانی و استاد مطهری

استاد راهنما:

دکتر عباس ایزد پناه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه و طرح پژوهش.. 1

1. تبیین موضوع و اظهار قلمرو آن. 2

2.  اهمیت موضوع. 5

3.اهداف پژوهش.. 5

4. پرسشهای پژوهش… 5

5. فرضیه های پژوهش.. 6

6. روش و منابع پژوهش.. 6

7. پیشینه پژوهش… 6

8. ضرورت انجام پژوهش: 7

9. سیر بحث: 7

فصل اول : مفاهیم و کلیات… 8

1- 1 . مفهوم شناسی مسأله. 9

1-1-1. معرفت : 9

1-1-2. دین : 9

1-1-3. معرفت دینی : 12

1-1-4. معرفت شناسی دینی یا فلسفه معرفت دینی : 14

1-1-5. مبانی : 15

1 ـ 2 : جایگاه وشخصیت آیت الله طالقانی واستاد مطهری.. 15

1-2-1. زندگی نامه آیت الله سید محمود طالقانی.. 16

1-2-2. زندگی نامه استاد مطهری و مبانی فکری ایشان. 23

1ـ 3 .تبار شناسی مسأله. 29

1-3-1. چیستی احیاگری دینی.. 30

1-3-2. ویژگی احیاگر تفکّر دینی.. 31

1-3-3. احیاگری دینی در اسلام. 32

1-3-4. امام محمد غزالی و احیای علوم دین.. 35

1-3-5. فیض کاشانی.. 36

1-3-6. سید جمال اسد آبادی و عصر جدید. 37

1-3-6-1. دو امتیاز ویژه سید جمال. 40

1-3-6-2. دردهاى جامعه اسلامی در اندیشه سید جمال. 42

1-3-6-3. چاره دردها در توجه سیدجمال. 42

1-3-7. اقبال لاهوری و احیاءِ تفّکر دینی دراسلام. 46

1-3-8. کوشش های اولیه برای احیاء و اصلاح اندیشه دینی در ایران. 48

1-3-9. رویکردهای احیاگرانه آیت الله طالقانی.. 51

1-3-10. استاد مطهری در سلسله محییان. 52

1-3-10-1. رویکردهای  احیاگرانه استاد مطهری.. 53

1-3-10-2. اختصار عملکردهای احیاگرانه استاد مطهری.. 55

1-3-11. امام خمینی «ره» و شیوه احیای تفکر دینی.. 55

1-3-11-1. علل انحطاط دینی در اندیشه امام خمینی«ره» 56

جمع بندی فصل اول 61

 

فصل دوم:مبانی معرفت شناختی دینی در اندیشه آیت الله طالقانی.. 62

2 ـ 1 : روش های معرفت شناختی دینی.. 63

مقدمه : 63

2 ـ 1 ـ 1 : جایگاه معرفت علمی  تجربی ایشان در معرفت دینی.. 63

2-1-1-1. ماهیت مطالعه تجربی دین.. 64

2-1-1-2. ویژگی های معرفتی مطالعه تجربی.. 64

2-1-2. جایگاه روش عقلی ایشان در حوزه معرفت دینی.. 70

2-1-3. جایگاه معرفت شهودی  عرفانی ایشان در حوزه معرفت دینی.. 74

2-1-4.  جایگاه روش اجتهادی فقاهتی  ایشاندر معرفت دینی.. 76

2-1-5. جایگاه روش نقلی تفسیری  ایشان در معرفت دینی.. 78

2-1-5-1. ویژگی های تفسیر پرتو از قران. 79

2-1-6. جایگاه روش تاریخی  تطبیقی ایشان در حوزه معرفت دینی.. 79

2-2. مطالعه با رویکرد ارتباط شناختی در اندیشه آیت الله طالقانی 82

2-2-1. دین و سیاست… 82

2-2-2. دین و اقتصاد. 85

2-2-3. دین و اخلاق.. 89

2-3. آسیب شناختی معرفت دینی دراندیشه آیت الله طالقانی.. 91

جمع بندی فصل دوم: 98

فصل سوم:مبانی معرفت شناختی دینی در اندیشه استاد مطهری.. 99

3-1. مطالعه با رویکرد روش های معرفت شناختی.. 100

3-1-1. جایگاه معرفت علمی تجربی استاد در معرفت شناختی دینی.. 100

3-1-2. روش معرفت عقلی فلسفی استاد در حوزه معرفت دینی.. 105

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

3-1-2-1. عقل در نگاه استاد مطهری : 106

3-1-2-2. ارتباط عقل و دین در نگاه استاد مطهری.. 107

3-1-2-3. اصالت معرفت‏ عقلى‏ در اسلام‏. 109

3-1-3. جایگاه معرفت شهودی عرفانی استاد در حوزه معرفت دینی.. 111

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: معرفت شناسی دینی از دیدگاه صدرا

3-1-3-1. نسبت عرفان با اسلام در اندیشه استاد مطهری.. 114

3-1-4. جایگاه روش اجتهادی فقهی استاد در حوزه معرفت دینی.. 115

3-1-4-1. اجتهادِ ممنوع‏. 116

3-1-4-2. اجتهادِ مشروع‏. 117

3-1-5. جایگاه روش نقلی روایی استاد در معرفت دینی.. 120

3-1-5-1. ویژگی های روش تفسیری استاد مطهری 121

3-1-6. جایگاه روش تاریخی تطبیقی  استاد در معرفت شناختی دینی.. 123

3-2. مطالعه مبانی استاد با رویکرد ارتباط شناختی.. 126

3-2-1. دین و سیاست… 126

3-2-1-1. نوع ارتباط دین و سیاست از دیدگاه استاد مطهری.. 127

3-2-1-2. الگوی حکومتی استاد مطهری.. 130

3-2-2. دین و اقتصاد. 131

3-2-2-1. ویژگی های نظام اقتصاد اسلامی در اندیشه استاد مطهری.. 134

3-2-2-2. اهداف نظام اقتصادی.. 134

3-2-3. دین و اخلاق.. 134

3-2-3-1. تعریف فعل اخلاقی.. 135

3-2-3-2. دین ، تنها ضامن اجرای اخلاق.. 137

3-3. آسیب شناختی معرفت دینی در اندیشه استاد مطهری 138

جمع بندی فصل سوم : 142

فصل چهارم : مطالعه تطبیقی  در مبانی  معرفتی دو متفکّر. 143

4-1. تشابه های دو اندیشه : 144

4-1-1. تفکر احیا گرایانه. 144

4-1-2. انقلاب محوری.. 146

4-1-2-1. تأثیر آیت الله طالقانی در تثبیت نظام جمهوری اسلامی.. 146

4-1-3.  قرآن و سنت مداری.. 148

4-1-4. ضد سکولاریستی بودن ( مخالف جدا انگاری دین و دنیا ) 149

4-1-5. زمان گروی و تحجّر ستیزی در حوزه معرفت دینی.. 150

4-2. فرق های دو اندیشه 153

4-2-1. فرق در مبانی روش شناختی.. 153

4-2-2. فرق در مبانی آسیب شناختی.. 156

اختصار پایان نامه. 157

نتیجه گیری از موضوع بحث… 158

فهرست منابع : 160

چکیده

احیاگری دینی و اصلاح اندیشه توحیدی یکی از مهم ترین رسالت های ائمّه اطهار «علیهم السلام» بوده و در جهان اسلام نیز، بزرگ مردانِ دینی در جهت مهجوریت زدایی از سیمای دین، دنبال باز پیرایی و واخوانی آموزه های دینی قدم برداشتند تا با احیای معرفت دینی و بازگشت قرآن  به متن جامعه، چراغ هدایت به سوی بشریت باز گردد، این امر حاصل نمی گردد مگر با روشمندی صحیح و بکارگیری مبانی و اصول معرفت شناختی دین در جهت احیای اندیشه های دینی، که در این راستا آیت الله طالقانی با بکارگیری روش های  علمی و نقلی و معرفت اجتهادی به عنوان یکی از پیشگامان نهضت احیاگری و اصلاح دینی که در پشت صحنه معرفتی انقلاب اسلامی ایران جایگاه ویژه ای داشتند و از پیشگامان بازگشت به قرآن و مروّجان تفسیر اجتماعی در ایران محسوب می شوند، قدم به عرصه گذاشته اند. وی اندیشه اصلاحی خویش را با قرآن آغاز نمود و گسترش پیام های دینی و سیاسی خود را با تعلیمات اجتماعی قرآن عملی می دید. ودر همین راستا استاد مطهری نیز با تبیین زیر بناهای دینی و احیای مبانی معرفت شناختی دینی وبا بکارگیری روش های عقلی، فلسفی، عرفانی ونقلی در احیای اندیشه و فکر دینی بیش از هرکسی در عصر ما منشأ اثر بوده می باشد، قدم برداشته می باشد چراکه درد آشنایِ درد مند بوده می باشد. وی با زمان آگاهی وجامع نگری خود از کِیان اسلام و دین محافظت نموده وبا روش مندی احیاگرانه خود در سنگر اظهار ایدئولوژی دینی، با افکار و جریانات التقاطی مبارزه کرده و اصول مسلّم دین اسلام را تبیین کرده می باشد.

تعداد صفحه : 182

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***