جستجو در سایت :   

عنوان : جریان مبانی بشر شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

دانشکده علوم و فنون قرآن تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تفسیر قرآن کریم

 موضوع:

جریان مبانی بشر شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

استاد راهنما:

دکتر محمد اکبری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 1

کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 2

اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

مسئلههای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

فرضیههای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

یشینه موضوع پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 5

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 6

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

جنبههای نوآوری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

سازمان‌دهی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

فصل اول: مفهوم شناسی…………………………………………………………………………………….. 7

1-1. مفاهیم بنیادین………………………………………………………………………………………… 8

1-1-1. انسانشناسی……………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-1-1-1. انسانشناسی در اندیشه غرب……………………………………………………………………………………………. 9

1-1-1-2. انسانشناسی در اسلام و مسلمانان (ایران دوره اسلامی)…………………………………………………….. 11

1-1-1-3. انسانشناسی در ادبیات قرآنی………………………………………………………………………………………… 12

1-1-2. فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-1-2-1. مفهوم لغوی فرهنگ…………………………………………………………………………………………………….. 13

1-1-2-2. مفهوم اصطلاحی فرهنگ………………………………………………………………………………………………. 15

1-1-2-3. تبیین ارکان تعریف……………………………………………………………………………………………………… 17

1-1-3. مبانی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

1-2. مفاهیم عملیاتی……………………………………………………………………………………… 23

1-2-1. هدایت………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

1-2-1-1. کاربرد لغوی و اصطلاحی………………………………………………………………………………………………. 23

1-2-1-2. کاربرد قرآنی……………………………………………………………………………………………………………….. 24

1-2-1-3. تعریف برگزیده……………………………………………………………………………………………………………. 27

1-2-2. رشد……………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

1-2-2-1. کاربرد لغوی………………………………………………………………………………………………………………… 28

1-2-2-2. کاربرد قرآنی……………………………………………………………………………………………………………….. 29

1-2-2-3. کاربرد اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………. 29

1-2-2-4. تعریف برگزیده……………………………………………………………………………………………………………. 30

1-2-3. پیشرفت………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

1-2-4. توسعه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

1-2-5. الگو…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

1-3. مقصود از عنوان پژوهش (مبانی انسانشناسی فرهنگی از دیدگاه آموزههای قرآن کریم) 36

1-4. جایگاه انسانشناسی در آموزههای قرآنی……………………………………………………….. 37

فصل دوم: مبانی انسانشناسی عام قرآنی در پردازش الگوی مطلوب……………………… 41

2-1. فلسفه آفرینش………………………………………………………………………………………… 42

2-1-1. فلسفه آفرینش جهان……………………………………………………………………………………………………………. 42

2-1-1-1. آیات مشعر به اصل هدفمندی خلقت…………………………………………………………………………….. 42

2-1-1-2. آیات مشعر بر چیستی هدف خلقت……………………………………………………………………………….. 44

2-1-2. فلسفه آفرینش بشر……………………………………………………………………………………………………………. 46

2-1-2-1. آیات دال بر عبث نبودن خلقت بشر……………………………………………………………………………. 46

2-1-2-2. آیات بیانگر هدف خلقت بشر……………………………………………………………………………………… 47

2-2. ابعاد وجودی بشر………………………………………………………………………………….. 52

2-2-1. روح…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

2-2-2. طبیعت و فطرت بشر…………………………………………………………………………………………………………. 54

2-2-3. اختیار………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

2-3. روابط انسانی در عرصه وجود……………………………………………………………………… 61

2-3-1. ارتباط بشر با خود……………………………………………………………………………………………………………….. 61

2-3-2. ارتباط بشر با همنوع……………………………………………………………………………………………………………. 63

2-3-3. ارتباط بشر با خدا……………………………………………………………………………………………………………….. 65

2-3-4. ارتباط بشر با محیط……………………………………………………………………………………………………………. 67

فصل سوم: مبانی انسانشناختی نظام فرهنگی اسلام…………………………………………… 70

3-1. مبانی نظری نظام فرهنگی اسلام………………………………………………………………… 71

3-1-1. جهانبینی قرآنی…………………………………………………………………………………………………………………… 71

3-1-1-1. تعریف جهانبینی…………………………………………………………………………………………………………. 72

3-1-1-2. ویژگیهای جهانبینی قرآنی……………………………………………………………………………………………. 72

3-1-2. مبانی نظری بشر شناسی قرآنی…………………………………………………………………………………………… 73

3-1-2-1. مبانی خداشناخت………………………………………………………………………………………………………… 74

3-1-2-2. مبانی انسانشناخت……………………………………………………………………………………………………….. 76

3-1-2-3. مبانی جهان شناخت……………………………………………………………………………………………………. 77

3-1-2-4. مبانی جامعه شناخت…………………………………………………………………………………………………… 82

3-1-2-4-1. ارتباط بشر و جامعه…………………………………………………………………………………………… 82

3-1-2-4-2. ارتباط بشر و فرهنگ (بشر در بستر فرهنگ)……………………………………………………… 86

3-2. مبانی خاص انسانشناسی نظام فرهنگی اسلام……………………………………………….. 90

3-2-1. اصل عدالت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………. 90

3-2-1-1. اهمیت عدالت اجتماعی………………………………………………………………………………………………… 90

3-2-1-2. تعریف عدالت اجتماعی………………………………………………………………………………………………… 91

3-2-1-3. عدالت از دیدگاه قرآن………………………………………………………………………………………………….. 92

3-2-1-3-1. عدالت در سخن گفتن…………………………………………………………………………………………. 93

3-2-1-3-2. عدالت در وزن کردن…………………………………………………………………………………………… 94

3-2-1-3-3. عدالت در حکم…………………………………………………………………………………………………… 94

3-2-1-3-4. عدالت در اصلاح میان متخاصمین………………………………………………………………………… 94

3-2-1-3-5. عدالت در شهادت……………………………………………………………………………………………….. 95

3-2-1-4. ابعاد عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………… 95

3-2-1-4-1 نظام اجتماعی و عدالت ساختاری………………………………………………………………………….. 95

3-2-1-4-2. نظام اجتماعی و عدالت رفتاری…………………………………………………………………………….. 96

3-2-1-5. اصل عدالت مبنای نظام فرهنگی اسلام………………………………………………………………………….. 97

3-2-2. اصل آزادی…………………………………………………………………………………………………………………………… 97

3-2-2-1. آزادی به عنوان کمال وسیلهای در نظام فرهنگی اسلام……………………………………………………. 98

3-2-2-2. اقسام آزادی………………………………………………………………………………………………………………. 101

3-2-2-2-1. آزادی معنوی……………………………………………………………………………………………………. 101

3-2-2-2-2. آزادی اجتماعی…………………………………………………………………………………………………. 101

3-2-3. اصل وحدت………………………………………………………………………………………………………………………. 102

3-2-3-1. اقسام وحدتیافتگی…………………………………………………………………………………………………….. 102

3-2-3-1-1. وحدت‌یافتگی قلبی…………………………………………………………………………………………… 102

3-2-3-1-2. وحدت‌یافتگی عقلی………………………………………………………………………………………….. 103

3-2-3-1-3. وحدت‌یافتگی عملی………………………………………………………………………………………….. 104

3-2-3-2. در نظر داشتن محوریت رشد در وحدت‌یافتگی عملی…………………………………………………………….. 105

3-2-3-3. رهبری، بلوغ‌یافتگی وحدت در جامعه………………………………………………………………………….. 105

3-2-3-4. وحدت، اصل «حرکت دهنده» فرآیند حرکت فرهنگی جامعه به سمت نظام مطلوب قرآنی.. 105

3-2-4. اصل ولایت………………………………………………………………………………………………………………………… 106

3-2-4-1. ولایت اصل رهبری کننده نظام فرهنگی اسلام به سمت رشد و کمال اجتماعی………………… 106

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: حجّیت اجماع از منظر امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره)

3-2-4-2. قرآن کریم و متصدیان رهبری در جامعه……………………………………………………………………… 107

3-2-4-2-1. خداوند متعال…………………………………………………………………………………………………… 107

3-2-4-2-2. انبیای الهی………………………………………………………………………………………………………. 108

3-2-4-2-3. اهل‌بیت و اولیای الهی……………………………………………………………………………………….. 108

3-2-4-2-4. نزدیک‌ترین افراد به اهل‌بیت و اولیای الهی………………………………………………………….. 109

3-2-5.  اصل رشد و کمال (قرب الهی)……………………………………………………………………………………………. 109

3-2-6. اصل انضباط اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………. 110

3-2-7. اصل هویت اسلامی…………………………………………………………………………………………………………….. 111

نتایج و دستاوردها………………………………………………………………………………………… 113

نظام پیشنهادی پژوهش…………………………………………………………………………………. 115

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………….. 116

الملخص………………………………………………………………………………………………………. 123

Abstract……………………………………………………………………………………………………… 125

چکیده

بحث از بشر و بشر­شناسی قدمتی دیرینه دارد؛ زیرا بشر همواره در اندیشه شناخت ابعاد وجودی، فلسفه خلقت و جایگاه بشر در نظام هستی برای دستیابی به «چگونگی زیستن و بهتر زیستن» بوده می باشد. از سویی فرهنگ، روش و شیوه زندگی مرسوم و عادت شده جامعه در عرصه­های گوناگون حیات اجتماعی می باشد و آموزه­های اجتماعی اسلام و خصوصاً قرآن کریم در متن آیات خود مبانی و شاخصه­های آن را معرفی نموده می باشد. در پاسخ به این پرسش که اصول و شاخصه­های بشر­شناسانه­ای که قرآن کریم برای نظام فرهنگی جامعه اسلامی معرفی می­کند کدامند؟ بایستی گفت که قرآن کریم در روبرو شدن با بشر، جهان­بینی قرآنی را به عنوان اصل و مبدأ حرکت وجودی انسانی تعیین نموده و فلسفه آفرینش جهان را بشر و فلسفه آفرینش بشر را یقین و قرب الهی معرفی نموده می باشد. قرآن کریم از روح، فطرت و اختیار، به عنوان مهمترین لوازم وجودی بشر در نیل به جامعه­ای با فرهنگ قرآنی سخن به میان آورده و روابط او را در چنین اجتماعی بر اساس ارتباط با خدا، خود، همنوع و محیط پیرامونی در مبانی همچون خداشناسی، بشر­شناسی، جامعه­شناسی و جهان­شناسی تعریف و تبیین نموده می باشد. از دیدگاه قرآن کریم مهمترین شاخصه­های بشر­شناسانه نظام فرهنگی قرآنی عبارتند از: عدالت، ولایت، وحدت، انضباط اجتماعی، رشد محوری و آزادی و هویت قرآنی اجتماعی.

مقدمه پژوهش
بشر و بشر­شناسی در قرآن کریم بسیار فراتر و جامع­تر نسبت به مکاتب و دانشمندان و حتی دیگر آیین­های الهی اظهار شده می باشد. از دیدگاه قرآن بشر موجودی دوبعدی (مادی و معنوی) می باشد که اصل و سرشت او را همان روح او تشکیل داده پس «بشر­شناسی»، علمی می باشد که به مطالعه کل وجود بشر (مادی و معنوی) بپردازد. از این روی، آن چیز که امروزه در علوم اجتماعی تحت عنوان بشر­شناسی رواج دارد در واقع بشر­شناسی جسمانی به معنای علم مطالعه جسم انسانی در حوزه­هایی مانند: مردم شناسی، مردم نگاری و تاریخ نگاری زندگی و آداب و رسوم بشری می باشد، نه علم شناخت کل وجود بشر. «بشر­شناسان فرهنگی» در غرب نیز به شناخت و مطالعه آداب و رسوم جوامع در قالب «مردم­نگاری» و «مردم­شناسی» در ذیل علمی موسوم به «بشر شناسی فرهنگی» پرداخته و به مطالعه تاریخی و تجربی زندگی مردم می­پردازند. اما آن چیز که که ما در علم «بشر شناسی قرآنی» و در ذیل آن «بشر شناسی فرهنگی قرآنی» به آن می­پردازیم؛ ارائه اصول و مبانی بشر­شناسی در حوزه فرهنگ به مقصود ارائه «نظام و الگوی فرهنگی قرآنی» می باشد. بدین مقصود در این پایان نامه در راستای دستیابی به مبانی بشر­شناسی نظام فرهنگی اسلام از دیدگاه قرآن کریم به پژوهش و مطالعه آیات پرداخته و در نهایت به مؤلفه هایی از مبانی نظری و خاص بشر شناسی از دیدگاه قرآن کریم دست یافته می باشد.

تعداد صفحه : 139

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***