جستجو در سایت :   

دانشگاه قم

دانشکده الهیات

پایان نامه دوره کارشناسی ارشدرشته الهیات

عنوان :

تبیین مقایسه ای آغـازآفرینش جهـان درکیهان شناسی جدید با تأکید برآراء ملاصدرا

استاد راهنما :

دکتر عسکر دیرباز (زید عزه )

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

تعریف مسئله. 1

سؤالات اصلی.. 2

سابقه و پیشینه پژوهش.. 2

ضرورت انجام پژوهش.. 3

فرضیه ها 3

هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام پژوهش…. 4

اظهار روش پژوهش.. 4

فصل اول : کلیات

1-1 . معنای کیهان شناسی.. 6

1-2 . تاریخچه و سیر تحولی کیهان شناسی.. 6

1-3.  معنای عالم.. 8

1-3-1. عالم در لغت… 8

1-3-2. عالم در اصطلاح کیهان شناسی.. 9

1-3-3. عالم در اصطلاح ملاصدرا 9

1-4 . مهبانگ یا انفجار بزرگ…. 10

1-5 . معنای حدوث وقدم. 11

1-5-1. حدوث در لغت… 11

1-5-2.قدم در لغت… 11

1-5-3. معنای حدوث و قدم در اصطلاح.. 12

1-5-4 . معنای حدوث و قدم در نزد ملاصدرا 12

1-5-5.  حدوث عالم.. 13

1-6 . مبادی نظریه حدوث در عالم.. 13

1-7 . زندگی نامه. 14

1-7-1. اینشتین.. 14

1-7-2. هابل.. 15

1-7-3. ملاصدرا 16

1-7-3-1. وجوه امتیازعمده حکمت فلسفی ملاصدرا 18

1-7-3-2 .روش فلسفی ملاصدرا 19

1-7-3-3 .آراء خاص او. 20

1-7-3-4. بعضی از آثار ملاصدرا 20

فصل دوم : آغاز آفرینش جهان در کیهان شناسی جدید

2-1. سیمایی از جهان کنونی از منظر کیهان شناسی.. 23

2-2. جهان در کیهان شناسی قدیم.. 24

2-3. آغاز کیهان شناسی جدید. 25

2-3-1. مسئله آغاز در کیهان شناسی جدید. 26

2-4 . دلایلی بر وجود انفجار بزرگ…. 28

2-4-1.جهان در حال انبساط.. 29

2-4-1-1. طیف امواج.. 29

2-4-1-2 .پدیده دوپلر. 30

2-4-1-3 .انبساط ‌عالم‌ و قانون ‌هابل‌ 32

2-4-1-3-1 . ماهیت‌انبساط‌ 36

2-4-2. فراوانی هسته های سبک ( هلیوم و دوتریم ) 40

2-4- 3 . تابش زمینه ای کیهانی.. 43

2-4-4. نوترینو های زمینه ای.. 46

2- . 5مدلهای دیگر جهان در کیهان شناسی.. 51

2-5- .1عالم ایستای اینشتین.. 51

2-5-2  .جهان پایا 52

2-6 . بعضی از اشکالات و پرسش های بدون پاسخ در مدل انفجار بزرگ…. 53

2-6-. 1 مسئله­ی توزیع ماده. 53

2-6- 2 . مسئله­ی پاد ماده. 54

2-6-3 . مسئله­ی تشکیل ساختار کهکشان ها 56

2-6-4 . مسئله­ی  افق.. 58

2-6-5 . مسئله­ی  همواری.. 59

2-7. جهان تورمی  ، موفقیت ها و معضلات… 60

. 8-2آغاز آفرینش جهان. 64

2-.9  چگونگی تحول  عالم.. 67

2-9-1  .هندسه عالم.. 68

2-9-2 . تأثیر چگالی در تحول و تعیین  سرنوشت عالم.. 73

فصل سوم :  آغاز آفرینش جهان از منظر ملاصدرا

3- 1 . مطالعه مسئله­ی آغاز قبل از ملاصدرا 80

3-1- 1 . مطالعه مسئله­ی آفرینش در فلسفه یونان. 80

3-1-1-1. آفرینش در دوره­ی  ما قبل  سقراط.. 80

3-1-1- 2 . دوره بعد از سقراط.. 82

3-1-2 . مطالعه مسئله آغاز از دیدگاه متکلمان و فیلسوفان اسلامی.. 84

3-1-2 -1. مطالعه مسئله­ی  آغاز از دیدگاه متکلمان. 86

3-1-2-1-1 . تصویر حدوث عالم از دیدگاه متکلمان. 86

3-1- 2-1-2. اشکالات سخن متکلمان. 87

3-1-2-1- 3. چاره جویی متکلمان. 88

3-1-2-2 . نظرکلی فلاسفه درمورد­ی  عالم.. 89

3-1-2-2-1 . نظریه­ی  ابن سینا در باب عالم.. 90

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

3-1-2- 2-2 . دیدگاه میرداماد درمورد عالم.. 94

3-2 . مطالعه مسئله آغاز  از منظر ملاصدرا 97

3-2-1. ارتباط­ی حدوث زمانی و آفرینش…. 97

3-2-2. جایگاه  حرکت جوهری در نظام هستی شناسی صدرا 98

3-2-2-1. تبیین حرکت جوهری ملاصدرا 99

3-2-2-2. علت های وقوع حرکت در جوهر. 99

3-2-2-3 . مطالعه آیات دال بر حرکت جوهری.. 102

3-2-3. حرکت جوهری و حدوث عالم.. 105

3-2-4.  اثبات حدوث زمانی عالم از طریق حرکت جوهری.. 109

3-2-4-1.  حادث بودن جهان. 109

3-2-4-2.  حادث زمانی بودن جهان. 111

3-2-4-3. مقصود ملاصدرا از حدوث زمانی کل عالم.. 111

3-2-5. جایگاه زمان در نزد ملاصدرا 113

3-2-6.  علت های حکما برعدم  تناهی زمان. 116

3- 2-7 . مطالعه چند اشکال بر حدوث زمانی عالم.. 117

3-2-7-1 . پاسخ اشکالات… 119

3-2-8.  حدوث یا قدم ماده نخستین عالم.. 123

3- 2-9 . مطالعه آغاز آفرینش جهان. 126

3-3. تفاوت حدوث ملاصدرا با نظریه تکامل داروین.. 134

فصل چهارم :نتیجه گیری و مقایسه

4 -1. بازتاب نظریه انفجار بزرگ…. 177

4-2 . نقاط مشترک و اختلاف  نظریه انفجار بزرگ و حادث زمانی عالم.. 141

4-2-1 . رویکرد هماهنگی.. 141

4-2-2. رویکرد تقابل………………………………………………………………………..  142

4-3. تأثیر نظریه انفجار بزرگ بر اثبات خدا 143

4-3-1 . اثبات  فرازمانی و فرا مکانی بودن خدا 143

4-3-2. اثبات خدا از طریق نظم موجود در جهان. 144

4-4 . تأثیر نظریه حدوث زمانی عالم بر اثبات خدا 146

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی و نقد برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

پیشنهاد های برای آینده. 147

فهرست منابع و مآخذ :    148

فهرست واژگان  :     …………………………………………………………………                 156

فهرست اشکال ، فرمول ها و نمودارها
35
شکل( 2-1) . ( توصیف انبساط جهان به کمک بالن )
45
شکل( 2-2 ). ( تصویر انفجار بزرگ )
15
فرمول ( 1-1). ( نسبیت عام اینشتین، ارتباط جرم و انرژی )
29
فرمول ( 2-1) . (ارتباط بین فرکانس و طول موج )
32
فرمول (2- 2 ). (ارتباط بین تغییر طول موج وسرعت دور یا نزدیک شدن منبع)
32
فرمول ( 2-3) . (ارتباط بین تغییر طول موج و سرعت دوریا نزدیک شدن منبع ، در سرعتهای بالا)
46
فرمول ( 2-4) .( قانون هابل)
47
فرمول ( 2-5) . (قانون هابل  )
47
فرمول ( 2-6) . زمان حاصل از دور شدن کهکشانها در مسافت های مختلف)
33
نمودار( 2-1 ).( نمودار هابل ، سرعت بر حسب فاصله)
68
نمودار( 2-2 ).( شکل خطی نمودار هابل ، نمودار سرعت بر حسب فاصله)
69
نمودار( 2-3) . ( نمودار هابل در آینده وقتی فضا زمان به علت حضور ماده اندکی خمیده می باشد )
71
نمودار( 2-4) . (نمودار فاصله – زمان وقتی خمیدگی فضا زمان 1- می باشد )
71
نمودار( 2- 5 ). (نمودار فاصله – زمان وقتی خمیدگی فضا زمان 1+ می باشد )
72
نمودار ( 2-6) . (نمودار فاصله –زمان وقتی خمیدگی فضا زمان ، صفر می باشد )
73
نمودار (2-7 ) . (آینده جهان وقتی چگالی و درجه حرارت بالاست )
74
نمودار (2-8) . (آینده جهان وقتی چگالی و تراکم پایین می باشد )
چکیده

آغاز آفرینش جهان از بحثهای مشترک بین کیهان شناسی و فلسفه می باشد ؛ هر دو دیدگاه به این مسئله اهتمام داشته اند،  اگرچه طی سالهای اخیر مسئله آغاز در کیهان شناسی رونق بیشتری نسبت به  فلسفه دارد ؛ در کیهان شناسی جدید که با کشف هابل و انتشار مقاله اش شروع گردید،  آغاز جهان از یک انفجار بزرگ در فضا زمان صفر میباشد و در فلسفه که در این پژوهش ، نظر ملاصدرا مورد تأکیید می باشد ، آفرینش آغازی ندارد و اساسا تعیین نقطه آغاز برای جهان بیهوده می باشد . این پژوهش درمورد هر دو دیدگاه به تحلیل و مطالعه پرداخته می باشد و نهایتا بین دو دیدگاه مقایسه کرده می باشد ؛ این مقایسه به مقصود تعامل بین علم فیزیک و فلسفه می باشد که طی سالهای اخیر به نظر می­رسد بین این دو علم فاصله افتاده می باشد  ؛ در این پژوهش ، مطالب از طریق  کتابخانه و سایتهای اینرنتی فراهم  شده می باشد  و شیوه داوری توصیفی – تحلیلی بوده می باشد . بر طبق این پژوهش  ، در کیهان شناسی جدید ، جهان بایستی یک نقطه‌ی آغاز داشته باشد. جهان نه تنها همیشه موجود نبوده، بلکه دارای گذشته‌های نامتناهی نیز نبوده می باشد،  اگر این طور نباشد، بایستی بسیار پیش از این دچار مرگ حرارتی می‌گردید. این گونه تأملات علمی راه را بر معقولیت پرسش‌هایی درمورد‌ی آفرینش آغازین و فرجام‌شناسی نهایی می‌گشاید. به نظر می­رسد آن چیز که که به خلق ماده انرژی ( فضا زمان) انجامیده می باشد  ، افت و خیزهای خلأ کوانتومی در لحظه­ی انفجار یا شاید قبل از قبل از انفجار بزرگ باشد. در فلسفه ملاصدرا  اساسا جهان دارای نقطه آغاز نیست ؛ اگرچه ازلی هم نیست ، پدید آمدن جهان (حدوث ) نامتناهی بوده می باشد البته این رخداد( حدوث) در زمان نیست بلکه زمان قسمتی از این مجموعه می باشد ( یعنی زمان نیز مخلوق می باشد ).

مقدمه

موضوعات بسیاری هست که هم در فیزیک و هم در فلسفه مشترک می باشد مانند این موضوعات بحث جهان و “آغاز آفرینش جهان ” می باشد ؛ البته روش پژوهش در فیزیک و فلسفه متفاوت می باشد اما این دلیلی بر عدم ارتباط و تعامل  دو علم، در موضوعات مشترک نیست ؛ شواهد نشان می­دهد که علوم به گونه نسبی وابسته به یکدیگرند و از هم تأثیر می­گیرند ؛ هرگونه تحلیل و تفسیر در یک حوزه بر تحلیل و مطالعه حوزه دیگر تأثیر بسزایی دارد . سراسر فیزیک مملو از مبانی مابعد الطبیعی می باشد که هیچ دلیل تجربی بر آنان وجود ندارد ، در فلسفه نیز بسیاری از موضوعات جهان شناسی هست که مدیون دستاوردهای علوم طبیعی می باشد .

 

تعداد صفحه : 205

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***