جستجو در سایت :   

عنوان : تبیین سیره سیاسی و راهبردهای پیامبر اعظم(ص) در تشکیل حکومت

دانشگاه معارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی

گرایش انقلاب اسلامی

عنوان:

تبیین سیره سیاسی و راهبردهای پیامبر اعظم(ص) در تشکیل حکومت

استاد راهنما:

دکتر نجف لک‌زایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

طـرح تحقیـق.. 1

1- اظهار مسأله. 2

2- پیشینه پژوهش.. 2

3- پرسش اصلی پژوهش.. 3

4- سؤالات فرعی پژوهش.. 3

5- فرضیه پژوهش.. 4

6- اهداف پژوهش.. 4

7- جنبه نوآوری پژوهش.. 5

8- روش انجام  پژوهش.. 5

9- مفاهیم. 5

1-9- سیره 5

2-9- سیاست… 6

1-2-9- مفهوم لغوی سیاست… 6

2-2-9- مفهوم اصطلاحی سیاست: 7

3-2-9- تعریف خاص سیاست… 9

4-2-9- سیاست در فرهنگ اسلامی.. 9

3-9- سیره سیاسی.. 11

10- سازماندهی پژوهش.. 11

فصل اول: کلیات و چارچوب نظری.. 13

مقدمه فصل اول. 14

1-1- محیط پیدایش اسلام. 15

1-1-1- وضعیت شبه جزیره عربستان. 15

1-1-1-1- مفهوم جاهلیت و ویژگی‌های آن. 15

2-1-1-1- اوضاع جغرافیایی عربستان. 20

3-1-1-1- اوضاع فرهنگی عربستان. 24

4-1-1-1- اوضاع اقتصادی عربستان. 27

5-1-1-1- اوضاع سیاسی و مذهبی عربستان. 28

1-5-1-1-1- اوضاع سیاسی عربستان. 28

2-5-1-1-1- اوضاع مذهبی عربستان. 32

2-1-1- وضعیت ادیان الهی در شبه جزیره عربستان قبل از ظهور اسلام. 34

1-2-1-1- وضعیت دین مسیحیت… 34

2-2-1-1- وضعیت دین یهود. 37

3-1-1- وضعیت سیاسی جهان در آستانه ظهور اسلام. 39

1-3-1-1- دولت فارس به هنگام ظهور اسلام. 40

2-3-1-1- امپراطوری روم. 44

2-1- چارچوب نظری.. 45

جمع بندی فصل اول. 48

فصل دوم: راهبردهای پیامبر اعظم (ص) در تشکیل حکومت… 50

مقدمه فصل دوم. 51

1-2- موقعیت شبه جزیره عربستان در زمان بعثت پیامبر (ص) 52

2-2- شرایط شکل گیری انقلاب… 53

1-2-2- ویژگیهای پیامبر(ص) به عنوان رهبر انقلاب… 54

3-2-2- ایدئولوژی اسلامی.. 57

3-2- راهبردفرهنگی پیامبر(ص) 58

1-3-2- تربیت بشر. 58

1-1-3-2- اصل رهایی بشر از ذلت و خواری.. 63

2-1-3-2- اصل برابری و تساوی.. 64

3-1-3-2- کرامت ارزشی بشر. 64

2-3-2- رفتار پیامبر(ص) پیش روی قریش در مکه. 65

4-2- راهبرد سیاسی پیامبر(ص) 73

1-4-2- انتخاب مرکز حکومت… 73

2-4-2- بیعت… 76

1-2-4-2- بیعت عشیره 79

2-2-4-2- بیعت عقبه اول. 79

3-2-4-2- بیعت عقبه دوّم. 79

4-2-4-2- بیعت رضوان. 80

5-2-4-2- بیعت نساء. 81

6-2-4-2- بیعت غدیر. 82

3-4-2- انتخاب مسجد به عنوان پایگاه حکومت… 83

4-4-2- ایجاد نظام برادری.. 84

5-4-2- تدوین قانون اساسی مدینه. 85

6-4-2- تعیین مرز مدینه. 89

7-4-2- سازماندهی نظام اداری.. 89

1-7-4-2- کار. 90

2-7-4-2- علم و قدرت و شایستگی.. 90

3-7-4-2- مساوات… 90

4-7-4-2- انتخاب والیان و فرماندهان و کارگزاران. 91

8-4-2- گسترش دعوت اسلامی.. 92

5-2- راهبرد امنیتی پیامبر (ص) 93

1-5-2- انعقاد پیمان های سیاسی.. 93

2-5-2- تشکیل نیروی نظامی……………………………………………………………………. 96

3-5-2- برقراری عدل و قسط.. 97

4-5-2- رفتار پیامبر (ص) پیش روی منافقان. 98

1-4-5-2- موعظه. 99

2-4-5-2- دعوت به تدبر در قرآن کریم. 99

3-4-5-2- انذار و تهدید. 99

4-4-5-2- مدارا 100

5-4-5-2- افشاگری.. 100

6-4-5-2- حذر (هوشیاری و احتیاط) 101

7-4-5-2- اعراض…. 101

8-4-5-2- غلظت… 101

9-4-5-2- جهاد. 102

جمع بندی فصل دوم. 103

فصل سوم: ساختار نظام سیاسی در سیره نبوی(ص) 104

مقدمه فصل سوم. 105

1-3- ضرورت تأسیس دولت اسلامی در سیره نبوی(ص) 106

1-1-3- تعریف دولت و حکومت… 106

2-1-3- ضرورت اصل حکومت… 109

3-1-3- ضرورت حکومت اسلامی.. 113

4-1-3- نسبت سیاست و رسالت در سیره نبوی(ص) از دیدگاه اندیشمندان اسلامی.. 118

5-1-3- تفکیک ناپذیری سیاست و رسالت در سیره نبوی(ص) 127

2- 3- مرزهای قدرت در سیره سیاسی پیامبر(ص) 134

3-3- عناصر و نهادهای نظام سیاسی در سیره نبوی(ص) 141

1-3-3- نهاد رهبری.. 141

2-3-3- دستگاه اداری.. 143

3-3- 3- دستگاه قضایی.. 143

4-3-3- دستگاه دبیرخانه. 144

5-3- 3- دستگاه اقتصادی.. 145

1-5-3-3- تشکیلات گردآوری زکات… 146

2-5-3-3- واگذاری منابع طبیعی.. 147

3-5-3-3- قراردادهای اقتصادی.. 147

4-5-3-3- کنترل بازار و تجارت: 147

6-3-3- دستگاه دیپلماسی.. 149

7-3-3- دستگاه نظامی.. 151

8-3-3- دستگاه آموزشی و تعلیمی.. 154

4-3- شبکه قدرت در سیره سیاسی پیامبر(ص) 155

1-4-3- اقلیت‌ها یا افرادی بی‌طرف… 156

2-4-3- طرفداری کنندگان منفعل.. 163

1-2-4-3- مردان مسلمان خارج از دارالخلافه.. 164

2-2-4-3- زنان مسلمان. 168

3-4-3- فعالان سیاسی.. 175

1-3-4-3- جریان سیاسی مهاجران. 176

2- 3-4-3- جریان سیاسی انصار. 180

3- 3-4-3- جریان سیاسی بنی‌امیه. 182

4- 3-4-3- جریان سیاسی بنی‌هاشم: 182

جمع بندی فصل سوم. 184

فصل چهارم: کار ویژه‌های نظام سیاسی در سیره نبوی (ص) 186

مقدمه فصل چهارم. 187

1-4- مرکز تصمیم‌گیری در سیره نبوی(ص) 188

1-1-4- تأثیر شورا در سیره نبوی(ص) 189

2-1-4- مشورت در سیره عملی رسول خدا(ص) 194

2-4- دامنه قدرت در سیره نبوی(ص) 203

1-2-4- ولایت تکوینی.. 203

2-2-4- ولایت تشریعی.. 205

3-2-4- ولایت بر حکومت… 207

3-4- جریان قدرت در سیره نبوی(ص) 211

1-3-4- منشأ قانون در دولت نبوی (ص) 211

2-3-4- جایگاه مردم در حکومت پیامبر(ص) 214

1-2-3-4- تعریف دموکراسی.. 215

2-2-3-4- اسلام و دموکراسی.. 216

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: تبیین نقش تعادل طبایع اربعه در تعالی اخلاق با نظر به روایات معصومین علیه السلام و حکمای اسلامی

3-2-3-4- تأثیر مردم در حکومت پیامبر(ص) 216

4-4- بازخورد نظام سیاسی در سیره نبوی(ص) 218

1-4-4- عملکرد پیامبر (ص) به عنوان رهبر مسلمانان. 219

2-4-4- عملکرد والیان حکومت نبوی(ص) 223

1-2-4-4- اصل امر به معروف و نهی از منکر. 223

2-2-4-4- اصل نصیحت… 224

جمع بندی فصل چهارم. 226

فصل پنجم: نتیجـه گیـری.. 228

1ـ کلیات و چارچوب نظری.. 229

2ـ راهبردهای پیامبر اعظم (ص) در تشکیل حکومت: 230

3ـ ساختار نظام سیاسی نبوی (ص) 232

الف)ضرورت تشکیل حکومت توسط پیامبر (ص) 232

ب) مرزهای قدرت در سیره نبوی (ص) 233

ج) عناصر و نهادهای نظام سیاسی در سیره نبوی (ص) 233

د) شبکه قدرت در سیره نبوی (ص) 234

4- کار ویژه های نظام سیاسی در سیره نبوی (ص) 235

الف- مرکز تصمیم گیری در سیره نبوی (ص) 235

ب- دامنه قدرت در سیره نبوی (ص) 236

ج- جریان قدرت در سیره نبوی (ص) 237

د- بازخورد نظام سیاسی در سیره نبوی (ص) 237

فهرست منابع و مآخذ. 240

فهرست کتابها 240

فهرست مقالات… 247

نرم افزارها 250

نمایه. 252

اصطلاحات… 252

اشخاص…. 259

کتاب‌ها 263

چکیده

پژوهش حاضر، در پی پاسخ گویی به این سؤال اصلی می باشد: جایگاه سیاست و حکومت در سیره نبوی(ص) چیست؟

در دوره‌های اخیر، با روی کار آمدن نظام های سیاسی جدیدی مبتنی بر تفکر مدرنیته و تبلیغ تز جدایی دین از سیاست، بعضی از متفکران اسلامی در روبرو شدن با این نظام‌ها، وجود سیاست و حکومت در اسلام را منکر شده و حتی به نفی حکومت دینی پیامبر(ص) پرداختند.

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

برای پاسخ به این متفکران و پاسخ به سؤال اصلی، این پژوهش بر اساس تحلیل سیستمی شکل گرفت.

تحلیل سیستمی نظام سیاسی را مجموعه‌ایی به هم پیوسته از فعالیتهای سیاسی تلقی می کند که شمار بزرگی از کار گزاران نظام و با هدف خاص آن را تعهد کرده و انجام داده اند.

در این پژوهش با مطالعه راهبردهای پیامبر اعظم(ص) در تشکیل حکومت و سیره سیاسی ایشان گفته گردید که: پیامبر(ص) در دوره مکه به فرهنگ سازی روی آورد و با نهادینه ساختن اندیشه توحیدی به جای شرک و بت پرستی، فرهنگ جاهلی مردم را تغییر و با ایجاد وحدت میان قبایل متشتت عرب سرانجام موفق به تشکیل حکومت اسلامی گردید.

حکومت اسلامی ایشان دارای ساختار و کار ویژه‌های یک نظام سیاسی منسجم و هدفمند بود.

در ساختار حکومت نبوی (ص) با مطالعه، ضرورت وجود دولت، عناصر و نهادهای قدرت، مرزهای قدرت، شبکه قدرت و در کار ویژه‌های حکومت ایشان با مطالعه، مرکز تصمیم گیری، محدوده قدرت، جریان قدرت، باز خورد قدرت، این نتیجه به دست آمد که: نظام سیاسی پیامبر(ص) بر پایه ولایت الهی شکل گرفت و نمونه کامل و عینی یک دولت اسلامی مقتدر بود. این نظام سیاسی به تفکر جدایی سیاست از رسالت مهر باطل زد و به اثبات سیاست و حکومت در اسلام پرداخت، حکومت پیامبر(ص) مکتب هدایتی بود که برای اجرای احکام اسلامی و رساندن جامعه به سعادت اخروی تشکیل و الگویی کامل برای حکومتهای اسلامی در طول تاریخ گردید.

مقدمه:
1- اظهار مسأله

مسلمانان در طول تاریخ با دو نکته همیشه مواجه بوده اند: از سویی مثل سایر ملت ها و دولت ها برای تدبیر امور جمعی نیاز به سیاست ورزی، تأسیس حکومت و دولت، داشته اند و از سویی دیگر به عنوان یک مسلمان، دغدغه حجیت اقوال و اعمال خود را داشته اند و در این بین اسوه ترین و اجماعی ترین و اولی ترین شخص، رسول اکرم (ص) بود که همه مذاهب و فرق، اسلامیت خود را از طریق او می جستند و پس در امور سیاسی نیز در قرون متمادی، شیعه و سنی با ارجاع به سیره نبوی (ص) و جانشینان او، به حل معضلات خویش می پرداختند.

اما در طی قرون اخیر و با پیدا شدن اندیشه لیبرال دموکراسی و سایر اندیشه های سیاسی غرب، نوع برخورد با این اندیشه ها در بین متفکران مسلمان، متفاوت بود.

عده ایی از آنها در این مواجهه بر اصول اسلامی و اندیشه سیاسی اسلام پای فشردند و محکم ایستادند و عده ایی دیگر با جذب شدن به اندیشه های سیاسی غرب، به طرد اندیشه سیاسی اسلام پرداختند تا جایی که مدعی شدند، حضرت رسول اکرم (ص) دارای سیاست الهی نبوده و مثل سایر حکام یک حاکم دنیوی بودند و مردم ایشان را به حکومت منصوب کردند، بعضی دیگر پا را از این هم فراتر گذاشته مدعی نفی سیاست در سیره نبوی (ص) شدند.

مراد از تبیین سیره سیاسی، در این پژوهش اثبات اصل حکومت برای پیامبر اسلام(ص) می باشد.به این شکل که با مطالعه مهمترین راهبردهای ایشان در تشکیل حکومت و مطالعه حکومت ایشان از جهت ساختار و کارکرد بر اساس تحلیل سیستمی روشن گردد که پیامبر(ص) دارای حکومت و نظام سیاسی کامل و روشمندی بوده اند.

تعداد صفحه : 283

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***