جستجو در سایت :   

گرایش : فلسفه اسلامی

عنوان : تأثیر بشر شناسی بر اخلاق از دیدگاه امام خمینی

دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی

گرایش فلسفه اسلامی

عنوان:

تأثیر بشر­ شناسی بر اخلاق از دیدگاه امام خمینی

استاد راهنما:

دکتر معصومه موحدنیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

فصل اول: کلیات و مفاهیم. 2

1. کلیات… 3

1- 1- 1.  اظهار مسئله. 3

1- 1- 2. پرسش‌های اصلی پژوهش… 3

1- 1- 3. فرضیه‌ها 3

1- 1- 4. روش انجام کار و منابع پژوهش… 4

1- 1-  5. ضرورت و هدف پژوهش… 4

1- 1-  6. سابقه و پیشینه پژوهش… 5

1- 2. مفاهیم. 6

1-2-1 . اخلاق.. 6

1- 2-2. بشر‌شناسی.. 7

1- 2-3. انواع پژوهش‌های اخلاقی.. 8

1- 2-3-1.  اخلاق توصیفی.. 8

1- 2-3-2. فلسفه اخلاق.. 9

1- 2-3-2-1. فرا اخلاق.. 9

1- 2-3-2-2. اخلاق هنجاری.. 9

1- 2-3-2-2-1. مکاتب اخلاقی.. 10

1- 2-3-2-2-1-1. اخلاق فضیلت… 10

1- 2-3-2-2-1-2. اخلاق سودگرا 11

1- 2-3-2-2-1-3. اخلاق وظیفه‌گرا 11

1-2-3-3. علم اخلاق.. 12

1-2-4. انواع بشر‌شناسی.. 12

1- 2-4-1. بشر‌شناسی تجربی.. 12

1- 2-4-2. بشر‌شناسی فلسفی.. 13

1- 2-4-3. بشر‌شناسی عرفانی.. 13

1-2-4-4. بشر‌شناسی دینی.. 14

1-2-5. حقیقت بشر در رویکردهای مختلف… 14

1-2-5-1. حقیقت بشر در عرفان. 14

1-2-5-2. حقیقت بشر در فلسفه. 16

1-2-5-2-1. نفس و مراتب آن. 17

1-2-5-2-1-1. عقل.. 18

1-2-5-2-1-1-1. مراتب عقل نظری.. 19

1-2-5-2-1-1-2. مراتب عقل عملی.. 21

الف. اراده 21

ب. اختیار. 22

1-2-5-2-1- 2. تخیل.. 23

1-2-5-2-1- 3. احساس… 26

1- 2- 6.  خصوصیات و گرایش‌های بشر. 27

1-2-6- 1. فطرت… 28

1-2-6- 2. غریزه 29

1-2-6- 3. عواطف… 29

1-2-6- 4. طبیعت و سرشت و طینت… 31

1-2-6- 5. استعداد بی‌نهایت بشر. 31

1- 2- 7. مسائل اخلاق.. 32

1- 2- 7- 1. منشأ اخلاق.. 32

2- 7- 2. منشأ مفاهیم اخلاقی.. 33

1- 2- 7- 3. سعادت و شقاوت… 34

1- 2- 7- 4.  لذت و الم. 36

1- 2- 7- 5. فضیلت و رذیلت… 37

1- 2- 8. معیار فعل اخلاقی.. 39

1- 2- 8- 1. آگاهی.. 39

1- 2- 8- 2.  نیت… 39

1- 2- 8- 3. قرب به خدا 41

1- 2- 9.  ارتباط بشر‌شناسی و اخلاق.. 41

1- 2- 9- 1. تغییرپذیری بشر. 41

1- 2- 9- 2. عقل و وجدان دراخلاق.. 42

1- 2- 9- 3. آزادی بشر. 43

1- 2- 9- 4. عدالت و اعتدال در اخلاق.. 44

فصل دوم: مطالعه مبانی نظری مسئله تأثیر بشر‌شناسی بر اخلاق در اندیشه امام خمینی(ره) 45

2-1. اخلاق در نظر امام خمینی(ره) 46

2-2. بشر‌شناسی در نظر امام خمینی(ره) 46

2-2-1. بشر‌شناسی فلسفی.. 47

2-2-1-1. ساحت نفس… 48

2-2-1-2. مراتب و قوای نفس… 51

2-2-1-2-1. عقل.. 53

2-2-1-2-2. اختیار و اراده 55

2-2-1-3. ارتباط مراتب و شؤون نفس… 56

2-2-1-4. ارتباط نفس و بدن. 57

2-2-1-5. بدن تابع نفس… 58

2-2-2. بشر‌شناسی عرفانی.. 60

2- 2- 2- 1. قلب و مراتب آن. 60

2-2-2-1-1. اقسام قلب… 62

2-2-2-1-2. ارتباط قلب و بدن. 63

2-3. خصوصیات و گرایشهای بشر. 64

2-3-1. فطرت… 64

2-3-1-1. ویژگی‌های امور فطری.. 65

2-3-2. طینت… 66

2-3-3. استعداد. 67

2-4. مطالعه اندیشه اخلاقی امام خمینی(ره) 68

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

2-4-1. رویکرد فلسفی سعادت‌گرا 68

2-4-2. سعادت و شقاوت… 69

2-4-2-1. سعادت و شقاوت وجودی.. 71

2-4-2-2. سعادت و شقاوت اخلاقی.. 71

2-4-2-3. ملاک سعادت و شقاوت… 72

2-4-2-3-1. علم و معرفت و اقسام آن. 74

2-4-3. عدالت و اعتدال. 75

2-4-3-1.ارتباط اعتدال و فضیلت و رذیلت… 76

2-5. رویکرد عرفانی به اخلاق.. 77

2-5-1. مراتب سلوک عرفانی.. 78

2-5-2. راه‌های تهذیب اخلاق و اصلاح نفس… 78

2-5-2-1. تفکر. 79

2-5-2-2. عزم. 80

2-5-2-3. مشارطه، مراقبه، محاسبه. 81

2-5-2-4. تذکر مداوم. 82

نتایج.. 84

فصل سوم: تأثیر بشر‌شناسی بر اخلاق.. 86

3-1. فطرت انسانی منشأ اخلاق.. 87

3-1-1.دین عامل شکوفایی فطرت… 88

3-1-2.عوامل احتجاب فطرت… 89

3-2. حبّ ذات و حب دنیا مانع و عاملی برای رشد اخلاقی.. 90

3-3. تغییرپذیری و اخلاق.. 91

3-3-1. اصلاح نفس و اخلاق.. 92

3-3-2. تربیت دینی و اخلاق.. 93

3-3-2-1. ایمان به خدا 96

3-3-2 -1-1. فقدان ایمان اساس فساد اخلاقی.. 98

3-3-2-1-2. ارتباط ایمان و اقدام.. 98

3-3-2-1-3. عبادت وتکامل اخلاقی.. 100

3-3-2-1-4. ارتباط تقوا و اخلاص با اخلاق.. 101

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

3-4. نیّت باطن و روح اقدام.. 102

3-5. تأثیر شناخت و فهم کرامت نفس بر اخلاق.. 104

3-5-1. ارتباط معرفت نفس و اخلاق.. 105

3-6. تفکر و اخلاق.. 105

3-5-1. ارتباط تخیل و اخلاق.. 106

3-5-2. اعتدال ظاهری و باطنی منشأ فضیلت… 107

3-7. قلب و اخلاق.. 107

3-7-1. تأثیر اعمال بدنی بر ملکات و قلب… 108

3-8. حریت بشر و اخلاق.. 109

3-9. قرب و تقرب به خدا سعادت نهایی بشر. 110

نتایج.. 111

نتیجه‌گیری.. 113

فهرست منابع. 117

چکیده

ارتباط بین بشر‌شناسی و اخلاق مانند مباحثی می باشد که غالبا اندیشمندان حوزه اخلاق به آن نپرداخته یا به گونه‌ای روشن در مورد آن سخن نگفته‌اند.از آنجا که هم اخلاق و هم بشر‌شناسی به عنوان دو موضوع نسبتا وسیع در حوزه مطالعات مربوط به نفس بشر هستند، قطعا ارتباط وثیقی را بین آن‌ها می‌توان پیدا نمود.امام خمینی(ره) مانند اندیشمندانی هستند که در آثار خود به این دو حوزه پرداخته‌اند و شناخت بشر از موضوعات بنیادی در نظر ایشان بوده و اخلاق را با در نظر داشتن حقیقت بشر  و هدف او تبیین کرده‌اند. امام با نظری دینی و عرفانی موضوعات اخلاقی را مطرح کرده و هدف اخلاق را تربیت بشر و شکوفایی استعدادهای فطری و رشد بشر در همه مراتب و ابعادش اظهار کرده‌اند.مسئله اساسی در پژوهش حاضر این می باشد که در نظر امام خمینی چه نسبتی بین بشر‌شناسی و اخلاق وجود داشته و اساسا تأثیر بشر‌شناسی در اخلاق از منظر ایشان چیست. این نوشتار با روش تحلیل – توصیفی و استدلال عقلی و نقلی نشان میدهدکه دو رویکرد فلسفی و عرفانی در بشر شناسی امام خمینی هست و به همین ترتیب دو رویکرد اخلاقی می توان در اثار ایشان پیدا نمود . در رویکرد فلسفی حقیقت بشر را نفس ناطقه دانسته و برای آن مراتبی را اظهار کرده‌اند و سعادت و کمال بشر منوط به در نظر داشتن رشد و تربیت همه مراتب می‌دانند و هم‌چنین در رویکرد عرفانی خویش حقیقت بشر را قلب و آن را مرکز فطرت الهی معرفی کرده‌اند. اخلاق با رویکرد فلسفی همراه با واژه های اعتدال، فضیلت و سعادت می باشد و با رویکرد عرفانی همراه با تزکیه و اصلاح نفس و قرب به خداست. و هدایت و سعادت بشر را در اصلاح قلب بشر و تهذیب و تزکیه آن از تعلقات مادی و رذایل اخلاقی اظهار کرده‌اند که این امر به وسیله خصوصیات خاص بشر مانندِ اختیار، اراده، فطرت، استعداد، عقل از یک سو و اطاعت از شرع از جانب دیگر میسر می باشد.

مقدمه
به نام خداوندی که برای تکامل و سعادت بشر، آسمان‌ها و زمین را آفرید و سعادت را سرمشق بشر‌هایی قرار داد که به انسانیت خویش واقفند.

خدا، بشر و جهان، سه محور اساسی اندیشه بشری می باشد که در طول تاریخ و در همه جوامع، پرسش‌های مهم، اساسی و اندیشه‌ساز، همواره درمورد آن‌ها مطرح می گردد و تمام کوشش فکری بشر، متوجه این سه کانون و یافتن پاسخ‌های درست و مناسب برای پرسش‌های مربوط به آن‌ها می باشد.  در این بین شناخت بشر و حل معماها و رازهای نهفته‌ی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار و دانشمندان فراوانی را در رشته‌های علمی مختلف به خود مشغول ساخته می باشد.  در تعالیم ادیان آسمانی-به ویژه اسلام- پس از مسأله خدا، «بشر» محوری‌ترین مسأله به شمار آمده و آفرینش جهان، فرستادن پیامبران و نزول کتاب‌های آسمانی، برای رسیدن او به سعادت و کمال نهایی‌اش صورت گرفته می باشد. بشر‌شناسان بزرگ بر این نکته تأکید دارند که ابزارهای شناخت بشر، از پاسخ‌گویی صحیح و کامل به بسیاری از پرسش‌های مهم ناظر بر بشر و زوایای وجود وی ناتوانند و امروزه از «بشر موجودی ناشناخته» و «بحران بشر‌شناسی» سخن به میان می‌آورند. با این تفاصیل بشر‌شناسی، انواع مختلف و متنوعی دارد که به لحاظ روش یا نوع توجه از یکدیگر متمایز می شوند. پژوهش حاضر بر آن می باشد که آراء و افکار فیلسوف و عارف بزرگ معاصر یعنی امام خمینی(ره) را در حوزه بشر‌شناسی فلسفی و عرفانی و هم‌چنین تأثیر آن بر اخلاق و رویکرد اخلاقی ایشان را اظهار کند

تعداد صفحه : 140

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***