جستجو در سایت :   

عنوان : مطالعه و نقد برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

دانشگاه قم

دانشکده  الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اخلاق

 گرایش فلسفه اخلاق

عنوان :

مطالعه و نقد برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

استاد راهنما :

دکتر محسن جوادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول  : فلسفه اخلاق وظهوربرساخت گرائی

 • اخلاق هنجاری………………………………………………………………………………… 8

1-1  نتیجه گرائی ………………………………………………………………………………   9

2-1  اخلاق فضیلت …………………………………………………………………………..  10

3-1 وظیفه گرائی ……………………………………………………………………………..   12

 • فرا اخلاق………………………………………………………………………………………. 13
 •      1-2 دلالت شناسی اخلاقی…………………………………………………………………    13

2-2  معرفت شناسی اخلاقی ………………………………………………………………… 14

3-2 وجود شناسی اخلاقی…………………………………………………………………..   15

 • ناشناخت گرائی دراخلاق………………………………………………………………….. 15

1-3  احساس گرائی…………………………………………………………………………..   17

2-3  توصیه گرائی……………………………………………………………………………..   20

 • شناخت گرائی دراخلاق…………………………………………………………………… 21

1-4 شناخت گرائی حداقلی  ………………………………………………………………..   22

2-4 شناخت گرائی حداکثری……………………………………………………………….    23

 • واقع گرائی دراخلاق ……………………………………………………………………….  23

1-5  اقسام واقع گرائی دراخلاق. …………………………………………………………..     25

1-1-5  واقع گرائی اخلاقی طبیعت گرایانه……………………………………………  26

2-1-5  واقع گرائی اخلاقی ناطبیعت گرایانه ………………………………………..   28

1-2-1-5 مغالطه طبیعت گرایان…………………………………………………………  28

2-2-1-5 برهان سؤال گشوده ………………………………………………………….  29

 • ناواقع گرائی اخلاقی…………………………………………………………………………….. 31

1-6  ناواقع گرائی اخلاقی فوق طبیعت گرایانه  ………………………………………..  31

1-1-6  نظریه امر الهی………………………………………………………………….  32

2-1-6  بعضی اشکالات وارد بر نظریه امرالهی……………………………………  36

 • تئوری خطا ……………………………………………………………………………………… 38

1-7 تئوری خطای مکی ………………………………………………………………………  39

1-1-7  استدلال از راه نسبیت ……………………………………………………………..  39

2-1-7  استدلال از راه عجیب بودن یاغرابت …………………………………………..  40

 • ظهور بر ساخت گرائی ………………………………………………………………………… 42

فصل دوم: فلسفه اخلاق کانت  وبر ساخت گرائی اخلاقی

مقدمه …………………………………………………………………………………………..   44

 • فلسفه نقادی کانت ……………………………………………………………………… 45

1-1   نقدعقل محض وشرایط تکون معرقت  ………………………………………  46

1-1-1 زمان و مکان  …………………………………………………………  47

2-1-1 مقولات فاهمه…………………………………………………………  47

3-1-1 وحدت استعلائی ادراک  نفسانی ………………………………….  48

4-1-1  من استعلائی………………………………………………………….  49

 • نقدعقل عملی ………………………………………………………………………………. 52

1-2   نسبت سوژه متافیزیکی درنقداول بانقددوم …………………………………  53

2-2   ساحت اخلاق ………………………………………………………………..  54

3-2   اراده نیک   ……………………………………………………………………  56

4-2   خود مختاری اراده …………………………………………………………..  57

5-2   قانون اخلاقی  ………………………………………………………………..  60

6-2  امر مطلق ………………………………………………………………………..  62

1-6-2 صورت بندی های امرمطلق  …………………………………………  64

1-1-6- 2  صورت نخست …………………………………………………  64

2-1-6-2  صورت دوم  …………………………………………………….   65

3-2-6-2   صورت سوم     ……………………………………………….   67

 • بر ساخت گرائی درفلسفه اخلاقی کانت ……………………………………………   68

1-3  صدق ومنشأ هنجار مندی  ………………………………………………………  73

فصل سوم : بر ساخت گرائی کانتی

مقدمه    ……………………………………………………………………………………   80

 • نسبت بر ساخت گرایی بادیگر تئوریهای اخلاقی…………………………………. 81
 • روایتهای بر ساخت گرائی……………………………………………………………… 82

1 -2- روایتهای ساده برساخت گرائی……………………………………………….   82

2-2- روایتهای پیچیده برساخت گرائی ……………………………………………   82

   :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

 • بر ساخت گرائی کانتی جان رالز …………………………………………………….. 86

1-3 – وضعیت اولیه یاروال تصمیم یا سیاق برساختن  ………………………..   90

 • سیاق تصمیم برساخت گرایانه  ………………………………………………………  92

1-4 مشخصه های سیاق تعمیم کانتی ……………………………………………….  93

2-4 سیاق تعمیم ومفهوم کانتی شخص…………………………………………..     95

 • توجیه و عینیت و صدق در برساخت گرایی کانتی …………………………..   102

نتیجه گیری   ………………………………………………………………………………..    109

فهرست منابع و مأخذ ……………………………………………………………………..   115       

چکیده :

برساخت گرایی اخلاقی دیدگاهی فرا اخلاقی درمورد ی طبیعت صدق  و حقایق و خصوصیات اخلاقی می باشد . برساخت  گرایی گویاً در تقابل با واقع گرایی قرار می گیرد و تنها  با روایتهای واقع گرائی اخلاقی توافقی نسبی و محدود دارد. بر ساخت گرایان، مانند واقع گرایان ، جملات اخلاقی را دارای محتوای توصیفی می دانند و بنا بر این گویا واقعاً اظهار کننده امر واقع باشند.اما بر ساخت گرایان برغم اینکه  می پذیرند که به نحوی حقایق اخلاقی وجود دارند  ، بر عکس واقع گرایان، آنها را وابسته به نگرشها و قرار دادهای انسانی و امثال آن می دانند.

جان رالز برای نخستین بار اصطلاح برساخت گرایی در اخلاق را  بکار برد و تفسیری برساخت گرایانه از فلسفه اخلاق کانت به دست داد. براساس این تفسیر اخلاق برساخته عقل بشری می باشد و امر مطلق سیاق برساختن می باشد. رالز همچنین نظریه خود را برساخت گرایی کانتی نامید .    براساس برساخت گرایی کانتی محتواى اصول عدالت نتیجه توافق و قرادادى می باشد که میان افرادى خاص در وضعیت ویژه‏اى بدست می آید و رالز  آن را وضعیت اولیه مى‏نامد.وضعیت اولیه سیاق تصمیم یا سیاق برساختن در برساخت گرایی کانتی می باشد که در آن اصول عدالت بر ساخته می شوند.

مقدمه

           فرا اخلاق[1] شاخه ای ازفلسفه اخلاق2 می باشد که به لحاظ وجود شناسی3 به این بحث می پردازد که آیا حقایق و اوصاف اخلاقی4 در عالم پیرامون به نحوی از انحاء وجود دارند و یا اینکه در حوزه اخلاق ما از جانب خود چیزی را انشاء می کنیم که واقعیتی ورای خود  ندارد.

این اختلافی می باشد  میان شناخت گرایان5 و ناشناخت گرایان6 در حوزه اخلاق که که از زمان جورج اوارد مور7 فیلسوف اخلاق تحلیلی انگلیسی باعث ظهور انبوهی از  نوشته های فلسفی شده می باشد که هر کدام علیه دیگری به استدلال پرداخته اند.

ناشناخت گرایان عالم پیرامون را تهی از ارزشها8 می دانند و تصریح دارند هیچ واقعیت اخلاقی در عالم پیرامون وجود ندارد. نظرهای اخلاقی ما از جنس باور9 نیستند بلکه به عالم انسانی و ذهن او تعلق دارند و زیرا نسبتی با عالم خارج ندارند از صدق وکذب آنها  نمی توان سخن گفت.

اما شناخت گرایان واقع گرا در اخلاق عقیده دارند  واقعیتهای اخلاقی به نحوی از انحاء در عالم پیرامون وجود دارند و احکام اخلاقی از جنس باورند در نتیجه می توانند صادق یاکاذب باشند.

به بیانی دیگر دعاوی اخلاقی را میتوان در قالب گزاره ها صورت بندی نمود و در نتیجه معرفت بخش هستند وچون شان معرفتی دارند پس صدق و کذب پذیرند. مفاهیم اخلاقی[2] نسبتی با عالم خارج دارند و می توان داوری2 اخلاقی و معرفتی درمورد آنها نمود.

درخلال این بحث ها گویاً غلبه با اردوگاه واقع گرایان اخلاقی بود تا اینکه جی.ال.مکی3 با ارائه نظریه خطا4 کفه بحث ها را به سود ناشناخت گرایان سنگین نمود. بنابر نظریه خطا  گزاره های اخلاقی مرتبا و بطور یکسان کاذب اند و اتصاف کیفیات اخلاقی به اعمال و اشیاء و حوادث نادرست می باشد. ارزش‌های اخلاقی مستقل از خواسته‌ها و نگرشهای5 بشری وجود ندارد و خصوصیات اخلاقی ناظر به یک ویژگی و خصیصه موجود در افعال نیست.  مکی می گوید درهر صورت ذهن ما در حوزه ارزشها خطا می کند پس نمی توانیم معرفت اخلاقی داشته باشیم.

نظریه خطای مکی چالش جدی برای واقع گرایان6 اخلاقی به وجود آورد. زمانی که طبیعت گرایان7 کوشش داشتند که با نشان دادن اینکه خصوصیات اخلاقی می تواند طبیعی باشد از نظریه خطای مکی فرار کنند عده دیگری با ارائه نظریه ای جدید به نام بر ساخت گرائی8 اخلاقی کوشش کردند نشان دهند که خصوصیات اخلاقی وابسته اند به آن چیز که که ما با آن توافق داریم. برای نخستین بار جان راولز9 فیلسوف امریکایی اصطلاح برساخت گرایی را در نظریات اخلاقی بکار برد.معنی اصلی آن این می باشد که نظام الزامات اخلاقی را با بهره گیری از روالی غیرجدلی10 می توان ساخت بطوری که  تهی از الزامات عجیب مابعدالطبیعی11 و درستی آن  دستکم معقول باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: راه‌کارهای کارآمدسازی آموزه‌های قرآن برای تعلیم و تربیت قرآنی کودکان (تحقق تربیت قرآنی)

وی در درس گفتارهای خود در دانشگاه اولین تفسیر برساخت گرایانه از فلسفه اخلاقِ ایمانوئل کانت12 فیلسوف برجسته آلمانی به دست داد و سپس نظریه اخلاقی خود را  برساخت گرایی کانتی خواند.

کانت در نقد عقل محض[3] ونقد عقل عملی2 نمی خواهد قوانین  حاکم بر ذهن را تبیین دهد و معتقد می باشد کسی که این کار را می کند کار فلسفی نمی کند. جنس بحثهای فلسفی در نزد کانت  استعلائی3 می باشد و از جائی آغاز میشود که سوژه تجربی در ذیل سوژه متافیزیکی4  قرار بگیرد.

عقل نظری و عقل عملی تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارند . وقتی عقل به شناسایی اقدام می ‌کند عقل نظری می باشد اما زمانیکه می آفریند و بر می سازد عقل عملی می باشد. اخلاق در کانت برساخته و بر گرفته شده از عقل عملی می باشد و  ارزشها ی اخلاقی در عالم خارج وجود ندارند. به معنای کانتی کلمه اخلاق کاشف از ساحت نومن5 می باشد و سوژه متافیزیکی به این ساحت تعلق دارد.در نتیجه ترکیبی و پیشینی بودن گزاره های اخلاقی  از لوازم اخلاق کانتی می باشد. یعنی احکام اخلاقی متصف به دو وصف کلیت6 و ضرورت7 هستند که هیچکدام درعالم خارج وجود ندارند . پس گزاره های اخلاقی نمی توانند  شان کاشفیت از عالم پدیداری داشته باشند.

حال کانت میگوید چیزی که اساس امر اخلاقی می باشد و خیر بالذاتی که بایستی دنبال آن باشیم اراده ی خیر8 یا نیک می باشد و اراد ه نیک به صورت اقدام کردن برای ادای تکلیف و وظیفه9 ظاهر میشود ومعنی آن تکریم به قانون اخلاقی10 می باشد.  کانت معتقد می باشد قانون اخلاقی بر ساخته ی خود عقل می باشد بدون آن که عناصر تجربی درآن دخیل باشد و زیرا قانون اخلاقی  ازعقل  صادر میشود  بایستی به صورت فرمان و امر درآید و امر هم الزام آوراست.  اخلاق در کانت از رهگذر متعین ساختن اراده در قالب امر مطلق11 شکل میگیرد. اراده متعین و اصول اخلاقی برآمده ازآن ، که به نام امر مطلق و امر نا مشروط ازآنها یاد  می کند، کاشف نومن هستند نومنی که نسبتی با عالم واقع ندارد. براسا س تفسیر برساخت گرایانه از فلسفه اخلاق کانت اساس برساخت گرایی سیاق امر مطلق می باشد و مشهورترین  روایت سیاق برساختن در کانت  یعنی سیاق امرمطلق صورتبندی  قانون کلی می باشد. این قانون به کنشگران  امر می کند نه تنها مطابق آن ماکسیمی[4] اقدام کنند که از طریق آن  بتوانند درهمان زمان اراده کنند که آن قانون کلی  باشد.

امرمطلق  قانون اراده آزاد2  می باشد و صرفاً از طبیعت اراده ناشی می گردد  و کانت  اخلاق را بر پایه اراده عقلانی هر فرد استوار می کند و اراده عقلانی، خودش قوانینی را که از آنها اطاعت می کند وضع می کند .  سیاق امر مطلق اصول عقل عملی  یعنی عقلانی3 و معقول4 بودن را  نشان میدهد.

جان راولز نظریه خود را  بر ساخت گرایی کانتی می نامد که  بدست اشخاص فرضی در پس پرده جهل5 ساخته می گردد. در بر ساخت گرائی کانتی ، رالز شهود گرایی عقلانی  و نیز دیگر اشکال واقع گرائی اخلاقی را رد می کند و نظریه اش را به عنوان «بر ساخت گرایانه»  تعریف می ‌کند. در بر ساخت گرائی  کانتی  نشان داده می گردد  اصول اخلاقی عدالت که معقولند، اصول عقل عملی اند .

به عقیده شهود گرایان اصول اخلاقی صادق  یاکاذب  اند به دلیل وجود  نظامی از ارزشها که باشهود عقلانی شناخته میشوند اما رالز تأکید می کند  که بر داشت کانت از خود مختاری6 وجود چنین نظامی از ارزشها رادر عالم پیرامون  رد می کند. بر اساس تفسیر رالز محتوای   قانون اخلاقی توسط این سیاق بر ساخته می گردد ، نه اینکه کشف  می گردد.

براساس برساخت گرایی کانتی محتواى اصول عدالت7 نتیجه توافق و قرادادى می باشد که میان افرادى خاص در وضعیت ویژه‏اى بدست می آید که  وضعیت اولیه8  ‏نام دارد. بر ساخت گرائی  کانتی یک سیاق تصمیم9 را بکار می برد که توسط انصاف10 تعریف  شده می باشد  و در آن اصول عدالت بر ساخته می گردد. یعنی سیاق برساختن اصول عدالت را معین می کند و از رهگذر این سیاق محتوی این آموزه بر ساخته می گردد.

برساخت گرایی اخلاقی بر این باور می باشد که گفتمان اخلاقی ما شناختی می باشد و بعضی گزاره های اخلاقی صادق اند. گزاره های اخلاقی به واسطه ی نگرشهای ارزشمدارانه[5] صادق یا کاذب اند.

برساخت گرایان اخلاقی دیدگاهشان را دیدگاهی  فرا اخلاقی درمورد ی طبیعت  صدق  و حقایق و خصوصیات اخلاقی میدانند.آنان  صدقها وحقایق اخلاقی را  برساختهای بشری میدانند نه چیزهای قابل کشف در عالم پیرامون. برساخت گرائی به لحاظ معنا شناختی2 جملات اخلاقی را  اظهار کننده امرواقع می دانند  بنا بر این به نظر می آید واقعاً صادق یا کاذب هستند. و به لحاظ وجود شناختی  حقایق اخلاقی وجود دارند البته وجود آنها وابسته به نگرشها  و توافقات و قرار دادهای بشری و نظایر آن می باشد.

به بیانی دیگر این مفهوم بر ساخت گرایانه دومعنی شناخت شناسی3 و متافیزیکی دارد: 1- قبل از  بهره گیری ازروال نه تنها نمی توانیم هیچ حقیقت اخلاقی را بشناسیم  2- بلکه هیچ حقیقت اخلاقی  وجود ندارد تا شناخته گردد. اما حقایق اخلاقی وجود دارند  که به برداشتها وفعالیتهای  بر سازنده ی ما بستگی دارند. پس بر ساخت گرائی نظریه ای  شناخت گرایانه می باشد یعنی حقایق اخلاقی وجود دارند که صادق یا کاذب اند اما ناواقع گرایانه می باشد  زیرا تصریح دارد حقایق اخلاقی  به ما و فعالیتهای ما بستگی دارد.

آن چیز که که بین تمامی  نظریات بر ساخت گرایانه مشترک می باشد این عقیده می باشد که واقعیت اخلاقی توسط نگرشها یا اعمال یادیدگاههای اشخاص احتمالاً تحت شرایط آرمانی تشکیل شده می باشد. بطور اختصار، واقعیت اخلاقی از اوضاع یا فعالیتها تشکیل شده می باشد  که ازنقطه نظر مرجح پذیرفته شده می باشد وفقدان این نقطه نظر به معنای نبود واقعیت اخلاقی می باشد.

پس برساخت گرایی اخلاقی بر این باور می باشد که  1- گفتمان اخلاقی ما شناختی می باشد.  2 –  بعضی گزاره های اخلاقی صادق اند. 3 –  گزاره های اخلاقی به واسطه ی نگرشهای ارزش مدارانه صادق یا کاذب اند.

برساخت گرایی گویاً در تقابل با واقع گرایی قرار می گیرد و تنها   با روایتهای واقع گرائی اخلاقی توافقی نسبی و محدود دارد. بر ساخت گرایان، مانند واقع گرایان ، جملات اخلاقی را دارای محتوای توصیفی[6] می دانند و بنا بر این گویا واقعاً اظهار کننده امر واقع باشند.اما بر ساخت گرایان برغم اینکه  می پذیرند که به نحوی حقایق اخلاقی وجود دارند  ، بر عکس واقع گرایان، آنها را وابسته به نگرشها و قرار دادهای انسانی و امثال آن می دانند.

تعداد صفحه : 141

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***