جستجو در سایت :   

گرایش : مبانی نظری اسلام

عنوان : مطالعه و نقد ایرادات قوشچی بر موضوع امامت «تجرید العقائد»

دانشگاه معارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی

گرایش مبانی نظری اسلام

عنوان:

مطالعه و نقد ایرادات قوشچی بر موضوع امامت «تجرید العقائد»

استاد راهنما:

حجه الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

1. بخش اول: کلیات…. 3

1-1. فصل اول: طرح پژوهش.. 4

1-1-1. تبیین مسأله: 5

2-1-1. پرسش‌های پژوهش: 5

3-1-1. پیشینه پژوهش: 6

4-1-1. ضرورت پژوهش: 6

5-1-1. هدف پژوهش: 7

7-1-1. روش پژوهش: 7

8-1-1. ساختار پژوهش: 7

9-1-1.جنبه‌های نوآوری در پژوهش: 9

2-1. فصل دوم: قوشچی.. 10

1-2-1. زیست نامه قوشچی: 11

2-2-1. قوشچی و تبیین التجرید: 12

3-1. فصل سوم: روش شناسی قوشچی در مبحث امامت… 15

1-3-1. تبعیت از روش اشعری: 16

2-3-1. خروج از منهج اشعری… 18

3-3-1. تأثیر پررنگ اجماع در روش شناسی قوشچی.. 18

4-3-1. تأثیر تواتر در روش شناسی قوشچی.. 19

5-3-1. تأثیر تعصّب در امامت پژوهی قوشچی.. 19

6-3-1. حجیت صحابه. 21

4-1. فصل چهارم: امامت؛ بحثی کلامی.. 23

1-4-1. مبحث امامت از منظر اهل سنت: 24

2-4-1. مبحث امامت در نگاه شیعه: 26

3-4-1. ادله شیعه: 27

5-1. فصل پنجم: چیستی امامت… 29

1-5-1. مقدمه. 30

2-5-1. واژه امام در لغت… 30

3-5-1. واژه امام در قرآن.. 31

4-5-1. تعریف امامت از منظر متکلمان اسلامی: 32

6-1. فصل ششم: وجوب امامت… 36

1-6-1. مذهب امامیه: 38

2-6-1. مذهب اشاعره: 38

3-6-1. علت های وجوب امامت در نگاه محقق طوسی و فاضل قوشچی: 38

4-6-1. علت های وجوب امامت از منظر محقق طوسی: 39

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

5-6-1. علت های وجوب امامت از منظر فاضل قوشچی: 40

6-6-1. مطالعه ومقایسه آراء دو محقق: 42

7-1. فصل هفتم: قاعده لطف و وجوب امامت… 44

1-7-1. تعریف و اقسام لطف: 45

2-7-1. لطف و حکمت الهی: 47

3-7-1. تقسیم لطف بر اساس فاعل آن: 48

4-7-1. برهان لطف بر وجوب امامت: 48

5-7-1. اشکال نخست (اشکال صغروی): 49

6-7-1. اشکال دوم (اشکال کبروی): 51

7-7-1. اشکال سوم (اشکال صغروی): 52

2. بخش دوم: امامت در قرآن از منظر محقق طوسی و فاضل قوشچی… 56

1-2. فصل هشتم: آیه ولایت… 57

1-1-2. اظهار محقق طوسی: 59

2-1-1-2. اشکال اول قوشچی: (در معنای ولایت) 60

2-2-1-1-2. پژوهش در معنای اما: 63

2-2. فصل نهم: آیه اولی الامر. 76

1-2-2. تقریر قوشچی: 79

3-2. فصل دهم: آیه امامت… 81

1-3-2. اظهار محقق طوسی: 82

فصل یازدهم: آیه «مع الصادقین». 86

1-1-3. ایراد قوشچی: 87

3. بخش سوم: امامت در احادیث از منظر محقق طوسی و فاضل قوشچی… 90

1-3. فصل دوازدهم: حدیث غدیر. 91

1-1-3. تقریر قوشچی: 92

2-1-3. اشکال‌های قوشچی.. 94

2-3. فصل سیزدهم: حدیث منزلت… 109

1-2-3. اظهار استدلال: 110

2-2-3. ایرادهای قوشچی: 111

3-2-3. مواقع و موقعیت‌های صدور حدیث منزلت: 112

4-2-3. صحیحین از منظر اهل سنت: 115

5-2-3. مقامات حضرت هارونA در قرآن: 117

6-2-3. منازل هارون در قرآن: 118

7-2-3. پاسخ به عدم تواتر: 119

8-2-3. مطالعه شبهه عدم عمومیت «منزله هارون»: 123

9-2-3. رد منقطعه بودن استثنا: 124

10-2-3. پاسخ به شبهه انتفای اخوت حضرت علیA نسبت به پیامبر اکرم6.. 125

11-2-3. مطالعه شبهه نبودن خلافت از منازل هارون: 127

12-2-3. مطالعه شبهه عدم بقای خلافت هارونA پس از مرگ موسیA: 128

13-2-3. مطالعه شبهه عدم دلالت حدیث منزلت بر نفی خلافت خلفای سه گانه: 129

3-3. فصل‌ چهاردهم: نصوص جلی.. 130

1-3-3. نصوص جلی برای اثبات امامت بلافصل حضرت علیA: 132

4. بخش چهارم: علت های عقلی بر امامت بلافصل حضرت علیA…. 142

1-4. فصل پانزدهم: دلیل افضلیت… 143

1-1-4. شبهه قوشچی.. 146

2-1-4. فضایل حضرت علیA: 146

3-1-4. ادعاهای قوشچی در فضایل ابوبکر و عمر: 149

2-4. فصل شانزدهم: مطاعن.. 153

1-2-4. مطاعن ابوبکر. 154

2-2-4. مطاعن عمر: 172

3-2-4. مطاعن عثمان: 178

1-1-3-2-4. پاسخ قوشچی: 179

3-4. فصل هفدهم: دلیل عصمت و برهان معجزه بر امامت بلافصل حضرت علیA… 188

1-3-4. اظهار برهان: 189

2-3-4. برهان معجزه. 189

1-2-3-4. قلع باب خیبر: 190

3-3-4. شبهه قوشچی: 191

4-3-4. نقد شبهه قوشچی: 191

1. بخش پنجم: شرایط و اوصاف امام.. 192

1-5. فصل هجدهم: عصمت امام. 194

1-1-5. شبهه قوشچی: 197

2-1-5. پاسخ شبهه قوشچی: 197

3-1-5. پاسخ شبهه قوشچی: 198

4-1-5. سخن قوشچی.. 199

5-1-5. پاسخ شبهه قوشچی: 199

2-5. فصل نوزدهم: افضلیت و نصب… 200

1-2-5. سخن قوشچی: 202

2-2-5. پاسخ: 202

3-2-5. نصب: 202

4-2-5. احکام مخالفین.. 209

خاتمه: 211

فهرست منابع. 215

نمایه. 222

نمایه اصطلاحات… 222

نمایه  اشخاص….. 223

نمایه کتاب‌ها 230

چکیده:

قوشچی از متکلمان اشعری می باشد که تبیین مهمی بر تجرید العقائد محقق طوسی نگاشته می باشد که به تبیین جدید معروف شده می باشد. وی در مبحث امامت تبیین، خود در نقد آراء محقق طوسی کوشش بلیغ نموده می باشد و کوشیده می باشد شبهات فراوانی به اندیشه های محقق طوسی وارد نماید.

قوشچی از جهت روش از آراء متکلمین اشعری مذهب مانند ایجی و تفتازانی و میر سید شریف جرجانی و فخر رازی تبعیت می کند. وی در حقیقت در بحث امامت همان شبهات پیشینیان خود را تکرار کرده می باشد هر چند در بعضی موردها نیز از نقل ایرادات پیشینیان خود احتراز نموده می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه قرب در قرآن کریم

قوشچی بر خلاف محقق طوسی امامت را مربوط به علم فقه می‌داند اما در تعریفی که وی از امامت ارائه می کند با تعریف محقق طوسی از امامت چندان تفاوتی ندارد، هم چنان که این شباهت ظاهری و صوری در تعریف امامت را می‌توان در میان متکلمین شیعه و سنی دیگر نیز نظاره نمود. خواجه طوسی مهمترین دلیل وجوب امامت را قاعده لطف می‌داند اما قوشچی بر صغری و کبرای این قاعده شبهاتی را مطرح می‌نماید  که هیچ کدام از این شبهات وارد نیست. قوشچی عمده ترین دلیل وجوب امامت را اجماع صحابه می‌داند.

محقق طوسی آیه ولایت (مائده/55) را یکی از آیاتی که بر امامت بلافصل حضرت علیA دلالت می کند، معرفی می کند اما قوشچی شبهاتی را بر این استدلال وارد می کند که هر یک از این شبهات قابل رفع می باشد. قوشچی اعتراف می کند که شأن نزول این آیه، حضرت علیA می‌باشد. شبهه مهم قوشچی در این آیه این می باشد که «اما» به معنای اولی در تصرف نیست اما ادله وی بر این مدعی صحیح نمی‌باشد.

آیات دیگری که محقق طوسی از آنها یاد می کند آیه اولی الامر، آیه مع الصادقین و آیه امامت می‌باشد. نصوص نفی که بر امامت حضرت علیA دلالت می کند، حدیث غدیر و حدیث منزلت می‌باشد درمورد این نصوص قوشچی هم اشکال سندی مطرح می کند و هم اشکالات محتوایی که این اشکالات هیچ کدام وارد نیست. درمورد نصوص جلی قوشچی ایرادات سندی مطرح می کند. قوشچی بر خلاف محقق طوسی، ابوبکر و عمر را افضل از حضرت علیA می‌داند و در مطاعنی که از سوی محقق طوسی بر خلفای سه گانه ذکر می گردد خدشه وارد می کند. و حال آن که همه این مطاعن در منابع اهل سنت موجود می باشد و توجیه دلالت آنها از سوی قوشچی صحیح نیست. در بحث اوصاف امام نیز بر خلاف محقق طوسی عصمت و منصوص بودن از طرف خدا را از اوصاف لازم امام نمی‌داند. و حال آن که این باور قوشچی بر خلاف ادله عقلی و نقلی می‌باشد.

مقدمه

شهرستانی متکلم معروف اهل سنت در مقدمه الملل و النحل می‌نویسد:

«مبحث امامت همواره از صدر اسلام تا کنون یکی از موضوعات مهم کلامی بین شیعه و اهل سنت بوده می باشد. اختلاف پنجمی که در بین مسلمین رخ داد، درمورد امامت بود. این اختلاف بزرگ ترین اختلافی بود که در میان امت روی داد. شمشیری در اسلام بر اساس قاعده دینی بیرون کشیده نشد؛ مانند شمشیری که به خاطر امامت از غلاف بیرون آمد.

مهاجرین و انصار درمورد امامت اختلاف کردند. انصار گفتند: از میان ما امیری و از میان شما نیز امیری باشد و خودشان سعد بن عباده انصاری را برگزیدند. ابوبکر و عمر به سرعت خود را به سقیفه بنی ساعده رساندند. عمر گفت: در راه با خود فکر کردم، اکنون که به سقیفه رسیدم می‌خواهم فکرم را بگویم. ابوبکر گفت: فکرت چیست؟ بعد  عمر آغاز خود با ابوبکر بیعت نمود. سپس مردم بیعت کردند و فتنه خاموش گردید. عمر گفت: بیعت با ابوبکر ناگهانی بود، خداوند مردم را از شر آن حفظ نمود، از این پس هر کس دوباره شبیه آن را تکرار نماید او را بکشید. هر کس دوباره با فرد دیگری بدون مشورت مسلمانان بیعت کند، واجب می باشد هر دو کشته شوند. انصار هم به خاطر روایتی که ابوبکر نقل نمود و گفت: رسول خدا6 فرمود: «ائمه از قریش هستند»، ساکت شدند و همه، به غیر از گروهی از بنی هاشم و ابوسفیان، بیعت کردند. علیA به علت سفارش پیامبر اکرم6 مشغول کفن و دفن رسول خدا بود، پس مجال بیعت پیدا نکرد»[1].

این نزاع از آن وقت تا حال ادامه دارد. بلافاصله بعد از بیعت گروهی از مردم مدینه با ابوبکر، اعتراضات شروع گردید. گروهی که این خلافت را شایسته حضرت علیA می‌دانستند، به شیعه معروف شدند و گروه مقابل آنها اهل سنت نام گرفتند و مساله امامت از مسائل مهم کلامی بین شیعه و اهل سنت گردید. متکلمان بزرگی از هر دو مذهب اسلامی مطرح شده‌اند. این پژوهش نقطه نظرات دو تن از این اندیشمندان به نام‌های خواجه نصیر الدین طوسی از شیعه و فاضل قوشچی از میان اهل سنت را در باب امامت مورد مطالعه قرار داده می باشد و به همه شبهات قوشچی بر ادله محقق طوسی، پاسخ داده می باشد و ثابت می کند که بیشتر این شبهات را قوشچی از پیشینیان خود؛ زیرا عبدالجبار معتزلی، فخر رازی، تفتازانی، ایجی و میرسید شریف جرجانی گرفته می باشد و در عین حال بعضی از شبهات آنها را مطرح نکرده می باشد و چه بسا خود به بعضی از آن شبهات پاسخ گفته می باشد.

تعداد صفحه : 244

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***