جستجو در سایت :   

عنوان : مطالعه تأثیر کتب دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم و وضعیت اعتقادات دینی جوانان از نگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در سال تحصیلی 91-1390

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تاکستان

پایان نامه کارشناسی ارشد (MA) رشته تعلیم و تربیت اسلامی

عنوان:

مطالعه تأثیر کتب دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم و وضعیت اعتقادات دینی جوانان از نگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در سال تحصیلی 91-1390

استاد راهنما:

دکتر زهرا حضرتی صومعه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول – کلیات پژوهش

1-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-2. اظهار مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-3. اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..8

1-4. سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-5. اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-6. حدود پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………12

1-7. تعاریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش …………………………………………………………………………………………………..13

فصل دوم- پیشینه پژوهش و تدوین چارچوب نظری

1-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16

1-2. مبانی نظری دینداری ……………………………………………………………………………………………………………………………17

1-2-1. تبیین فلسفی دین……………………………………………………………………………………………………………………………..17

1-2-2. تبیین جامعه شناختی دین ………………………………………………………………………………………………………………20

1-2-3. کنش اجتماعی دین…………………………………………………………………………………………………………………………..21

1-2-4. طرفداری اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………….23

1-2-5. نظریه دینی دورکیم…………………………………………………………………………………………………………………………..24

1-2-6. نظریه تفاهمی وبر ……………………………………………………………………………………………………………………………..26

1-2-7. دیدگاه جامعه شناختی و تربیت دینی ……………………………………………………………………………………………..27

1-2-8. تبیین روانشناختی دین ……………………………………………………………………………………………………………………28

1-2-9. نظریه های تحول روانشناختی دین ………………………………………………………………………………………………….28

1-2-10. نظریه های تحول دینی ………………………………………………………………………………………………………………….30

1-2-11. رویکرد انگیزشی به دین …………………………………………………………………………………………………………………32

1-2-12. دیدگاه روان شناختی و تربیت دینی ……………………………………………………………………………………………..34

1-2-13. کنش انگیزشی دین ……………………………………………………………………………………………………………………….35

2-2-1. بخش دوم : جنگ نرم از نظر قرآن …………………………………………………………………………………………………..35

2-2-2. مفهوم جنگ نرم ……………………………………………………………………………………………………………………………….37

2-2-3. تاریخچه جنگ نرم…………………………………………………………………………………………………………………………….38

2-2-4. چیستی و اهداف جنگ نرم ………………………………………………………………………………………………………………41

2-2-5. ابزارهای جنگ نرم ……………………………………………………………………………………………………………………………43

2-3. تحقیقات انجام شده قبلی ……………………………………………………………………………………………………………………..44

2-3-1. تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………..45

2-3-2.تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………………..48

2-4. نقدی بر تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………………..49

2-5. چارچوب نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………………..50

2-6. فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………..55

2-7. متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………..56

متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………56

2-8. تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیقی …………………………………………………………………………………………56

فصل سوم روش پژوهش

3-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

3-2. روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

3-3. جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

3-4. حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….68

3-5. شیوه های نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………….68

3-6. ابزار جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………69

3-7. واحد تحلیل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………69

3-8. پایایی یا قابلیت اعتماد ………………………………………………………………………………………………………………………….70

3-9. اعتبار یا روایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….71

3-10. آماره های لازم جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………72

فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات (یافته ها)

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74

1-4. بخش اول : توصیف جمعیت نمونه ……………………………………………………………………………………………………….75

2-4. مطالعه فرضیه های پژوهش (آمار استنباطی ) ………………………………………………………………………………………85

تحلیل های دو متغیره …………………………………………………………………………………………………………………………………….85

فصل پنجم – نتیجه گیری

5-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

5-2. یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………..100

5-3. نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………..104

5-4. پیشنهادهای حاصل از پژوهش …………………………………………………………………………………………………………..107

5-5. پیشنهادات برای محققان آینده ………………………………………………………………………………………………………….107

5-6. محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………108

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..109

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..115

پرسش نامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..116

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………121

طرح روی جلد انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….122

فهرست جداول

جدول 1-2 ، تعریف عملیاتی باور دینی …………………………………………………………………………………………………………60

جدول 2-2، تعریف عملیاتی وظایف دینی………………………………………………………………………………………………………62

جدول 3-2، تعریف عملیاتی تاثیر گذاری کتب دینی دانشگاه ……………………………………………………………………..63

جدول 4-2تعریف عملیاتی اعتقاد به تاثیر گذاری جنگ نرم………………………………………………………………………….64

جدول1-4 توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت …………………………………………………………………………………………..75

جدول2-4 توزیع جمعیت مورد نظاره بر حسب اندازه سن ………………………………………………………………………76

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

جدول3-4 توزیع پاسخ گویان بر حسب وضعیت تاهل ………………………………………………………………………………….77

جدول4-4 توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی ………………………………………………………………………………..78

جدول 5-4 توزیع پاسخ گویان بر حسب اندازه درآمد بر حسب هزارتومان …………………………………………………79

جدول 6-4  توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت مسکن ……………………………………………………………………………..80

جدول 7-4 توزیع جمعیت مورد نظاره بر حسب اندازه باورهای دینی …………………………………………………….81

جدول 8-4 توزیع جمعیت مورد نظاره بر حسب اندازه انجام وظایف دینی …………………………………………….82

جدول 9-4 توزیع جمعیت مورد نظاره بر حسب اندازه اعتقاد به تاثیر گذاری کتب دینی دانشگاه ………..83

جدول 10-4 توزیع جمعیت مورد نظاره بر حسب اندازه اعتقاد به تاثیر گذاری جنگ نرم …………………….84

جدول  11-4 همبستگی بین اندازه محتوای کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان ……..85

جدول 12-4 همبستگی بین تاثیر گذاری جنگ نرم و محتوای کتب دینی دانشگاهی ……………………………….86

جدول 13-3 همبستگی بین چگونگی تدریس استادان کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………87

جدول 14-4 همبستگی بین چگونگی تدوین مطالب کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان..88

جدول 15-5 همبستگی بین چگونگی آزمون کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان ……………89

جدول16-4 ارتباط بین شخصیت استادان کتب دینی و تاثیر گذاری بر وضعیت اعتقادات دینی دانشجویان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

جدول 17- 4 ضرایب همبستگی چند گانه، ضریب تعیین، ضریب تعدیل یافته و خطای معیار برآورد……….92

جدول 18-4 ضرایب استاندارد شده و استاندارد نشده رگرسیونی متغیر موثر بر اندازه اعتقادات دینی دانشجویان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

جدول 19-4 ضرایب همبستگی چند گانه، ضریب تعیین، ضریب تعدیل یافته و خطای معیار برآورد…………95

جدول 20-4 ضرایب استاندارد شده و استاندارد نشده رگرسیونی متغیر موثر بر اندازه تاثیر گذاری جنگ نرم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

فهرست نمودار

نمودار1-4 توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت …………………………………………………………………………………………..75

نمودار2-4 توزیع جمعیت مورد نظاره بر حسب اندازه سن ………………………………………………………………………76

نمودار3-4 توزیع پاسخ گویان بر حسب وضعیت تاهل ………………………………………………………………………………….77

نمودار4-4 توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی ………………………………………………………………………………..78

نمودار 5-4 توزیع پاسخ گویان بر حسب اندازه درآمد بر حسب هزارتومان …………………………………………………79

نمودار 6-4  توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت مسکن ……………………………………………………………………………..80

نمودار 7-4 توزیع جمعیت مورد نظاره بر حسب اندازه باورهای دینی …………………………………………………….81

نمودار 8-4 توزیع جمعیت مورد نظاره بر حسب اندازه انجام وظایف دینی …………………………………………….82

نمودار 9-4 توزیع جمعیت مورد نظاره بر حسب اندازه اعتقاد به تاثیر گذاری کتب دینی دانشگاه ………..83

نمودار 10-4 توزیع جمعیت مورد نظاره بر حسب اندازه اعتقاد به تاثیر گذاری جنگ نرم …………………….84

نمودار  11-4 همبستگی بین اندازه محتوای کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان ……..85

 

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تأثیر کتب دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم و وضعیت اعتقادات دینی جوانان از نگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در سال تحصیلی1390-1391بوده می باشد، مطالعه حاضر، به لحاظ اجرا از نوع پیمایشی، به لحاظ معیار زمان، مقطعی؛ به لحاظ معیار کاربرد، کاربردی و به لحاظ معیار ژرفایی، پهنانگر می باشد، جامعه آماری در این پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان می باشد که تعداد آنها 14700نفر می­باشد، حجم نمونه این پژوهش با بهره گیری فرمول حجم کوکران به تعداد 222 نفر تعیین شده می باشد، روش نمونه­گیری در این پژوهش خوشه­ای دو مرحله­ای و تصادفی ساده می­باشد. ابزار جمع آوری داده­ها در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته می باشد، که اعتماد آن با بهره گیری از آلفای کرونباخ 0.745 بدست آمد . برای سنجش اعتبار پرسشنامه طراحی شده، از اعتبار صوری بهره گیری شده می باشد. مهمترین نظریه­های مورد مطالعه نظریه دینی دورکیم، نظریه تفهمی وبر، دیدگاه جامعه شناختی و تربیت دینی، تبیین روان شناختی دین(نظریه­های تحول روان شناختی دین)، نظریه­های تحول دینی(نظریه آلپورت پیاژه، الکید، گلدمن) بوده می باشد،

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: عوالم هستی و مسیر حرکت انسان در آن هااز منظر علامه طباطبایی و آیت الله شاه آبادی

نتایج پژوهش نشان داد که بین محتوای کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان ارتباط هست، بین تاثیر گذاری جنگ نرم و محتوای کتب دینی دانشگاهی ارتباط معنادار هست،

بین چگونگی تدوین مطالب کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان ارتباط هست، بین چگونگی آزمون کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان ارتباط هست، مطالعه و نتایج این مطالعه نشان داد که بیش از 43 درصد تغییرات متغیر وابسته(اندازه اعتقاد دینی دانشجویان) از طریق محتوای کتب دینی دانشگاهی، چگونگی تدریس استادان کتب دینی، چگونگی تدوین کتب دینی دانشگاهی، شخصیت استادان کتب دینی دانشگاهی تبیین شده می باشد. در بین مولفه­های مورد مطالعه، متغیر محتوای کتب دینی دارای بیشترین اهمیت می باشد و سهم بیشتری در تبین متغیر وابسته دارد و پس از آن شخصیت استادان کتب دینی دانشگاهی، و چگونگی تدریس آنها به ترتیب بیشترین تأثیر را در تبیین متغیر اندازه اعتقادات دینی دانشجویان داشته­اند.

مطالعه تاثیر متغیر اعتقادات دینی دانشجویان بر تاثیر گذاری جنگ نرم با بهره گیری از تحلیل رگرسیون تک متغیره انجام گردید، نتایج این مطالعه نشان داد 37 درصد تغییرات متغیر وابسته(تاثیر گذاری جنگ نرم) از طریق متغیر وضعیت اعتقاد دینی دانشجویان تبیین شده می باشد.

1-1.­ مقدمه

دین و مذهب یکی از اساسی­ترین و مهمترین نهادهایی می باشد که جامعه بشری به خود دیده می باشد، به طوری که هیچ گاه بشر خارج از این پدیده زیست نکرده و دامن از آن بر نکشیده می باشد  به نظر یونگ ریشه کلمه دین در زبان لاتین معلوم می­گردد. معنی آن عبارتست از «تفکر از روی وجدان ویا توجه کمال» درمورد آن چیزی می باشد که رودلف اتو آنرا شیئی قدسی و نورانی دانسته کیفیت قدسی و نورانی علتش هر چه باشد، حالتی می باشد که به بشر دست می­دهد، بی­آنکه اراده او در آن دخیل باشد. کیفیت قدسی و نورانی عبارت می باشد از خاصیت چیزی که به چشم دیده می­گردد یا اثر یک وجود حاضر اما نادیدنی بزعم یونگ «دین حالتی خاص از روح بشر می باشد که بر طبق معنی اصلی کلمه دین در زبان لاتین می­توان آن را به این عبارت تعریف نمود. دین عبارتست از حالت مراقبت و تذکر و توجه دقیق به بعضی از عوامل موثر که بشر عنوان «قدرت قاهره» را به آن اطلاق می کند و آنها را به صورت ارواح، شیاطین، خدایان، قوانین، صور مثالی، کمال مطلوب و غیره تجسم می کند(یونگ، 1382: 5).

همه بشر ها، حتی در دوران کودکی و تا آخرین لحظات زندگی خود، در پی شناخت خدا، دنیا، قیامت و مسایل دینی دیگر می باشد. بعضی سوالات، همیشه فکر و ذهن بشر ها را به خود مشغول کرده می باشد اینکه از کجا آمده می باشد؟ به کجا می رود؟ خدا کیست؟ دنیا چگونه به وجود آمده می باشد و….

گرایش به دین و دینداری در بین نوجوانان و جوانان عمیق می­گردد. افراد پس از طی دوره­ی کودکی و رسیدن به مرحله­ای که در آن از لحاظ فکری عمیق تر می­شوند و مسایل مختلف معنوی گستره ذهن آنان را در بر می­گیرد و در پی یافتن پاسخ برای سوالات گسترده خود هستند.

در نظر داشتن سوالات مختلف نوجوانان و یافتن پاسخی مناسب برای آنها از این جهت دارای اهمیت می باشد که اگر نوجوانان جوابی مناسب برای سوالات خود نیابند، از دین زده شده و شاید به کجروی­های دینی گرایش یابند. اما اگر به سوالات دینی نوجوانان پاسخ صحیحی و مناسبی داده گردد، دین در پیکره زندگی افراد جای مناسبی می­یابد.

از سوی دیگر در سالیان اخیر چهره ی جدیدی از قدرت در عرصه تعامل میان کشورها پدیدار شده که اندیشه و تفکر جامعه را مورد تهاجم خود قرار داده می باشد، با در نظر داشتن اینکه جبهه اصلی جنگ نرم در داخل کشور، فضای دانشگاه می­باشد، تأثیر اساتید و دانشجویان به عنوان فرماندهان جنگ و افسران جوان حایز اهمیت می­باشد. جنگ نوعی منازعه خشونت آمیز سیاسی می باشد که بین گروه­های انسانی رخ می­دهد. این منازعه سیاسی اجتماعی با در نظر داشتن ماهیت، اهداف و ابزارهای آن، به انواع مختلفی تقسیم می­گردد. یکی از اشکال جنگ که بر مبنای ابزار و ماهیت قدرت در آن از دیگر انواع متمایز می­گردد، جنگ نرم می باشد. با وجود این، همه اشکال جنگ، مصداق و تجلی روابط قدرت و متضمن اعمال قدرت می­باشند. از این رو، مهمترین وجه فرق انواع مختلف جنگ، ماهیت قدرت و چگونگی اعمال آن می باشد، به طوری که دو نوع جنگ سخت و نرم قابل تصور و شکل گیری می­باشد. در جنگ سخت، قدرت ماهیتی سخت افزاری دارد که به صورت قهرآمیز، مستقیم و عیان اعمال می­گردد، در حالی که در جنگ نرم، ماهیت قدرت، نرم افزاری می باشد که به شیوه غیر قهرآمیز، غیرمستقیم و نهان اعمال می­گردد. پس، شیوه­ها، سازو کارها و ابزار اعمال قدرت در جنگ نرم با جنگ سخت متفاوت می باشد. به سخن دیگر، فناوری­های قدرت در جنگ نرم، ماهیتی نرم افزاری دارد که بسیار خفی و پیچیده می­باشد، به گونه­ای که مهمترین وجه ممیزه جنگ نرم، فناوری­های قدرت در آن می باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته و تبیین می­گردد. محقق در این پژوهش بر آن می باشد تا تأثیر کتب دینی دانشگاهی را در ارتباط با تقویت اعتقادات دینی جوانان مورد مطالعه قرار دهد، این پژوهش از پنج فصل تشکیل شده می باشد در فصل اول به اظهار کلیات پژوهش پرداخته می­گردد که شامل اظهار مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، حدود پژوهش و  تعریف مفاهیم و اصطلاحات می باشد.

در فصل دوم پژوهش به نظریه های مطرح، تحقیقات انجام شده قبلی(تحقیقات داخلی، خارجی و نقدی بر این تحقیقات)، تاریخچه موضوع، چارچوب نظری پژوهش، مدل نظری پژوهش، فرضیات، متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش و سپس به تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مطرح در پژوهش پرداخته می­گردد.

فصل سوم این پژوهش شامل روش پژوهش، طرح پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه، روش های نمونه­گیری، ابزارگردآوری اطلاعات، اعتبار و اعتماد پرسشنامه و آماره های لازم جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات می باشد.

در فصل چهارم این پژوهش به سیمای پاسخگویان، یافته های توصیفی، یافته­های استنباطی پرداخته می­گردد. فصل پنجم این پژوهش شامل یافته­های پژوهش، نتیجه­گیری، پیشنهادات(پیشنهادات حاصل از این پژوهش و پیشنهاداتی برای محققین بعدی) و محدودیت­های پژوهش می باشد.

تعداد صفحه : 130

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***