جستجو در سایت :   

عنوان:طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه دانه‌کن ارتعاشی انار با سامانه جت هوای الحاقی

دانشکده کشاورزی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی

مکانیک ماشین‌های کشاورزی

طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه دانه‌کن ارتعاشی انار با سامانه جت هوای الحاقی

استاد راهنما

دکتر سید مهدی نصیری

بهمن‌ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه دانه‌کن ارتعاشی انار با سامانه جت هوای الحاقی

به کوشش

سحر صمصامی

انار محصول بومی ایران بوده و در حال حاضر با داشتن 60 هزار هکتار سطح زیر کشت و اختصاص بیش از 40% تولید جهانی، مقام اول تولید انار در جهان را داراست. با این تفاصیل به دلیل عدم وجود تجهیزات مناسب برای فرآوری پس از برداشت این محصول، درصد ضایعات آن نیز در ایران نسبت به سایر کشورها به مراتب بالاتر می باشد. با در نظر گرفتن معایب روش‌های سنتی غیرمکانیزه مرسوم همچون بازده پایین، طاقت‌فرسا بودن و غیر بهداشتی بودن، پژوهش و بکارگیری روش‌های مناسب‌تر در این زمینه ضروریست. هدف از این پژوهش طراحی و ساخت دستگاهی به مقصود دانه‌کردن انار براساس دمیدن هوای تحت فشار از طریق افشانک‌هایی با الگوی حرکتی مشخص و اعمال همزمان ارتعاش در بسامدها و دامنه‌های تعیین شده بر روی سطح میوه نصف شده و در نهایت خروج دانه‌ها و همچنین مطالعه پارامترهایی همچون دامنه، بسامد ارتعاش و نوع برش بر کارایی دستگاه می‌باشد. نتایج بدست آمده نشان داد که روش مورد آزمایش در این پژوهش توانایی جداکردن دانه‌های میـوه انار را با بازده 1/82% و تلفات 5/21% را دارا می‌باشد. همچنین نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که پارامترهای نوع برش و بسامد ارتعاش و دامنه ارتعاش بترتیب تأثیر معنی‌داری بر درصد دانه‌های خارج شده و صدمه دیده در سطح احتمال 1% داشتند. بیشترین درصد جدایش دانه‌ها برای برش مورب با 1/85%، بسامد 30 هرتز با 4/82% و دامنه 6 میلی‌متر با 82% بدست آمد. همچنین کمترین درصد آسیب ناشی از جدایش نیز برای برش افقی با 6/21%، بسامد 20 هرتز با 2/22% و دامنه 6 میلی‌متر با 1/17% گزارش شده می باشد. نتایج مقایسه و مطالعه دو روش دانه کردن انار به وسیله جت هوا به همراه ارتعاش و جت هوا به تنهایی نشان دهنده وجود اختلاف معنی‌داری در سطح 1% بر درصد جدایش و اختلاف در سطح 5% بر درصد آسیب ناشی از جدایش بود.

فهرست مطالب

فصل اول

فصل اول: مقدمه 2

1-1 اهمیت محصول انار 3

1-2 گیاه‌شناسی‌، منشأ و ارقام انار 3

1-3 خواص و کاربرد انار 5

1-3-1 کاربرد و ارزش غذایی 5

1-3-2 خواص دارویی 6

1-4 جداسازی دانه انار 6

1-5- اهداف طرح 9

فصل دوم

فصل دوم: مروری بر پژوهش‌های پیشین 11

2-1 روش‌های مکانیکی دانه کردن انار 11

2-1-1 روش ارتعاشی 11

2-1-2 روش ضربه‌ای 12

2-2 دانه کردن به کمک جت سیال 12

2-3 مروری بر مبانی ارتعاش و تحقیقات انجام گرفته بر اساس آن 18

2-3-1 درخت‌تکان‌های اینرسیایی و بادی 24

2-4 مروری بر تحقیقات انجام گرفته با بهره گیری از فناوری جت هوا 25

2-4-1 مبانی نظری جت‌های برخوردی 27

فصل سوم

فصل سوم: مواد و روش‌ها 31

3-1 تهیه انار 31

3-2 چگونگی کارکرد دستگاه دانه‌کن انار 32

3-3 معرفی اجزاء دستگاه 33

3-3-1 شاسی دستگاه 33

3-3-2 کمپرسور هوا، مخزن و رگولاتور 34

3-3-3 موتور الکتریکی محرک نازل‌ها 36

3-3-4 نازل‌ها و شیلنگ‌های باد 36

3-3-5 مدار الکتریکی جهت چرخش نازل‌ها 38

3-3-6 موتور الکتریکی سه فاز 39

3-3-7 اینورتر 40

3-3-8 کاسه‌گیر انار 41

3-3-9 صفحه شیب‌دار 41

3-4 تعریف متغیرها و محاسبات 42

3-4-1 محاسبه درصد جدایش 42

3-4-2 محاسبه درصد آسیب ناشی از جدایش 43

3-4-3 محاسبه درصد آسیب ناشی از برش 43

فصل چهارم

فصل چهارم: بحث و نتیجه‌گیری 45

4-1 مطالعه عملکرد دستگاه دانه‌کن انار با بهره گیری از ارتعاش و جت هوا 45

4-1-1 ارزیابی درصد دانه‌های جدا شده 45

4-1-1-1 در حالت حذف بسامد 30 هرتز 45

4-1-1-1-1 مطالعه اثر بسامد ارتعاش حذف شده در دامنه‌های 2 و 4 میلی‌متر بر درصد جدایش دانه‌های انار 48

4-1-1-2 در حالت حذف دامنه 6 میلی‌متر 49

4-1-1-2-1 مطالعه اثر دامنه ارتعاش حذف شده در سطوح بسامد 10 و 20 هرتز بر درصد جدایش دانه‌های انار 50

4-1-2 نتایج مطالعه درصد دانه‌های آسیب‌دیده ناشی از جدایش 51

4-1-2-1 در حالت حذف بسامد 30 هرتز 51

4-1-2-1-1 مطالعه اثر بسامد ارتعاش حذف شده در دامنه‌های 2 و 4 میلی‌متر بر درصد آسیب ناشی از جدایش دانه انار 54

4-2 نتایج ارزیابی دستگاه دانه‌کن انار با بهره گیری از جت هوا 54

4-2-1 درصد دانه‌های جدا شده 54

4-2-2 درصد دانه‌های آسیب‌دیده ناشی از جدایش 55

4-2-3 درصد دانه‌های آسیب‌دیده ناشی از برش 56

4-3 مقایسه دو روش دانه‌کردن انار با جت هوا و ارتعاش با سیستم الحاقی جت هوا 56

4-3-1 نتایج مطالعه و مقایسه درصد دانه‌های جدا شده 56

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:مقاومت نسل دوم گیاه توتون تراریخت حاوی ژن لاکتوفرین به بیمارگرهای ویروسی و باکتریایی

4-3-2 مقایسه درصد دانه‌های آسیب‌دیده ناشی از جدایش 57

4-4 نتیجه‌گیری 58

4-5 ارائه پیشنهادات 60

منابع و مأخذ 61

فهرست جداول

 

جدول 1-1 ترکیب و ارزش غذایی انار در هر 100 گرم قسمت خوراکی میوه 5

جدول 2-1 مقایسه درصد ریزش میوه در ارتعاش افقی و عمودی شاخه سیب 21

جدول 2-2 مقایسه بین مقادیر محاسبه شده توسط فرمول و مقادیر واقعی درصد برداشت در دامنه و بسامدهای مختلف نوسان 21

جدول 3-1 مشخصات کمپرسور مورد بهره گیری 35

جدول 4-1- جدول تجزیه واریانس درصد جدایش دانه انار 46

جدول 4-2- جدول تجزیه واریانس درصد جدایش دانه انار 49

جدول 4-3- جدول تجزیه واریانس درصد آسیب ناشی از جدایش دانه انار 52

 

فهرست تصاویر

 

شکل 2-1 دانه شدن انار با بهره گیری از نقاله‌های مرتعش 11

شکل 2-2 نمائی از دستگاه دانه‌کن انار ضربه‌ای 12

شکل 2-3 نمایی از دستگاه دانه‌کن انار سریج (1985) 13

شکل 2-4 مکانیزم هدایت‌کننده افشانک در مسیر مارپیچی سریج (1985) 14

شکل 2-5 ماشین دانه‌کن انار اشمیلوویچ و همکاران (2008) 15

شکل 2-6 واحد جدایش دستگاه دانه‌کن انار شمیلوویچ و همکاران (2008) 15

شکل 2-7 انواع حرکت‌های دوبعدی آزمایش شده توسط خزائی و همکاران (2008a) 16

شکل 2-8 حرکت دو بعدی افشانک در مسیر مارپیچی شکل خزائی و همکاران (2008a) 16

شکل 2-9 افشانک و مسیر حرکت آن، بهره گیری شده در دستگاه دانه‌کن انار اکرامی راد (1387) 17

شکل 2-10 نمای ایزومتریک دستگاه دانه‌کن انار میریان (1388) 18

شکل 2-11 آبگیری مرکبات با بهره گیری از دو جت هوا (ناهیر و رونن، 1992) 25

شکل 2-12 شماتیک بازوی رباتیک مورد بهره گیری برای ایجاد حرکت دو بعدی افشانک (خزائی و همکاران، (2008b 26

شکل 2-13 نمایی از دستگاه حبه‌کن انگور (شبیری، 1390) 26

شکل 2-14 برخورد جت دوتایی بر سطح مایل 28

شکل 3-1 نمای شماتیک از دستگاه ساخته شده 34

شکل 3-2 کمپرسور دو مرحله‌ای 35

شکل 3-3 رگولاتور فشار با رطوبت‌گیر 36

شکل 3-4 موتور الکتریکی محرک نازل‌ها 37

شکل 3-5 نمای کلی نازل باد ساخته شده 38

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

شکل 3-6 ابعاد نازل ساخته شده با قطر 5/3 میلی‌متر 38

شکل 3-7 نقشه مدار الکتریکی طراحی شده برای چرخش نازل‌ها 39

شکل 3-8 تصویر مدار الکتریکی طراحی شده برای چرخش نازل‌ها 39

شکل 3-9 موتور الکتریکی بهره گیری شده جهت ایجاد ارتعاش 40

شکل 3-10 اینورتر بهره گیری شده برای تغییر دور موتور الکتریکی سه فاز 40

شکل 3-11 کاسه‌گیر ساخته شده 41

شکل 4-1 درصد جدایش دانه‌های انار در سطوح مختلف نوع برش میوه 47

شکل 4-2 درصد جدایش دانه انار در سطوح مختلف دامنه ارتعاش 47

شکل 4-3 درصد جدایش در تقابل سطوح مختلف بسامد و دامنه ارتعاش 48

شکل 4-4 درصد جدایش دانه‌های انار در سطوح مختلف بسامد و دامنه ارتعاش 48

شکل 4-5 تغییرات درصد جدایش در سطوح مختلف نوع برش 50

شکل 4-6 درصد جدایش دانه انار در سطوح مختلف بسامد ارتعاش 50

شکل 4-7 تغییرات درصد جدایش در سطوح مختلف دامنه و بسامد ارتعاش 51

شکل 4-8 درصد آسیب دانه‌های انار ناشی از جدایش در سطوح مختلف نوع برش 52

شکل 4-9 درصد آسیب دانه انار ناشی از جدایش در سطوح مختلف دامنه ارتعاش 53

شکل 4-10 تغییرات درصد آسیب ناشی از جدایش در تقابل سطوح مختلف دامنه و بسامد ارتعاش 53

شکل 4-11 درصد آسیب دانه‌های انار ناشی از جدایش در سطوح مختلف بسامد و دامنه ارتعاش 54

شکل 4-12 درصد جدایش دانه‌های انار در سطوح مختلف نوع برش 55

شکل 4-13 درصد آسیب دانه‌های انار ناشی از جدایش در سطوح مختلف نوع برش 55

شکل 4-14 تغییرات درصد آسیب ناشی از برش در سطوح مختلف نوع برش 56

شکل 4-15درصد جدایش دانه‌ها در دو روش جت هوا و ارتعاش- جت هوا 57

شکل 4-16درصد آسیب ناشی از جدایش دانه‌های انار در دو روش جت هوا و ارتعاش- جت هوا 57

فصل اول

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :91

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***