جستجو در سایت :   

عنوان:ارتباط ی بین چند شکلی ژن هورمون رشد و گیرنده ی آن با عملکرد تولیدی و تولید مثلی در گاوهای هلشتاین

دانشکده کشاورزی

بخش علوم دامی

پایا‌ن­‌نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی علوم دامی گرایش اصلاح دام

ارتباط­ی بین چند­شکلی ژن هورمون رشد و گیرنده­ی آن با عملکرد تولیدی و تولید مثلی در گاوهای هلشتاین

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

استاد راهنما

دکتر هادی آتشی

استادان مشاور

دکتر محمد دادپسند

دکتر عبداله درخشنده

 

بهار 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

 

ارتباط­ی بین چندشکلی ژن هورمون رشد و گیرنده­ی آن با عملکرد تولیدی و تولید مثلی در گاوهای هلشتاین

 

به کوشش

 

زینب هادی

 

 

هدف این پژوهش مطالعه همراهی چند ریختی جایگاه 5 ژن هورمون رشد و چندریختی جایگاه 10 ژن گیرنده­ی هورمون رشد، با صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو­های هلشتاین بود. در این پژوهش از 130 گاو هلشتاین خونگیری گردید و سپس DNA ژنومیک آنها با بهره گیری از کیت استخراج DNA شرکت ژن فن­آوران استخراج گردید. ژن­های مورد مطالعه، با بهره گیری از پرایمر­های اختصاصی و با واکنش­های زنجیره­ای پلی­مراز تکثیر شدند. برای تعیین ژنوتیپ در دو ژن، آنزیم محدود کننده­ی AluI بهره گیری گردید، و سپس نمونه­ها روی ژل 5/2 درصد آگارز الکتروفورز شدند. واکاوی همراهی چندریختی­ها و صفات تولید­ی و تولید مثلی با بهره گیری از نرم­افزار SAS انجام گردید. داده­های صفات پیوسته با رویه­ی MIXEDو داده­های صفات گسسته با رویه­ی GENMOD واکاوی شدند. مقایسه­ی میانگین با روش میانگین حداقل مربعات در سطح معنی داری 5 درصد انجام گردید. چندریختی AluI در جایگاه 5 ژن هورمون رشد با سخت­زایی همراهی معنی­دار داشت، اما با دیگر صفات همراهی نداشت. چندریختی AluI در جایگاه 10 ژن گیرنده­ی هورمون رشد با صفات تولید شیر و صفات تولید­مثلی همراهی نداشت.

کلیدواژه­ها: آنزیم محدود کننده­یAluI، ژن گیرنده­ی هورمن رشد، ژن هورمن رشد، گاو هلشتاین

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                       صفحه

 

فصل اول: مقدمهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 2

 

فصل دوم: مروری بر پژوهش­های انجام شده

2-1- هورمون رشد ………………………. 6

2-1-1- ژن هورمون رشد………………… 8

2-1-2- چندریختی­های RFLP شناسایی شده در ژن هورمون رشد   8

2-1-3- همراهی چندریختی­های ژن هورمون رشد و صفات تولیدی و تولید­مثلی……………………………. 9

2-2- گیرنده­ی هورمون رشد……………….. 11

2-2-1- فرآیند انتقال پیام توسط گیرنده­ی هورمون رشد 12

2-2-2- ژن گیرنده­ی هورمون رشد ……….. 12

2-2-3- چندریختی­های ژن گیرنده­ی هورمون رشد 13

2-2-4- همراهی چندریختی­های ژن گیرنده­ی هورمون رشد و صفات تولیدی و تولید

مثلی………………………………. 14

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1- محل اجرای پژوهش …………………. 17

3-2- استخراج DNA …………………….. 17

عنوان…………………………….. صفحه

 

3-3- مطالعه کمیت و کیفیت استخراج………… 19

3-3-1- الکتروفورز DNA­ی استخراج شده روی ژل آگارز یک درصد…………………………………… 19

3-3-2- تهیه­ی بافر TAE 50X…………….. 20

3-3-3- تهیه­ی بافر TAE 1X…………….. 20

3-4- واکنش­های زنجیره پلیمراز (PCR)………. 20

3-4-1- ژن هورمون رشد………………… 20

3-4-2- ژن گیرنده­ی هورمون رشد…………. 22

3-5- هضم محصولات PCR با آنزیم­های برشی……. 24

3-6- واکاوی همراهی چندریختی­ها و صفات تولیدی و تولید­مثلی  25

 

فصل چهارم: یافته­ها

4-1- DNA ژنومیک………………………. 28

4-2- فرآورده­های واکنش­های PCR ژن­­های هورمون رشد و گیرنده­ی آن……………………………………… 29

4-3- هضم محصولات PCR با آنزیم­های برشی……. 29

4-3-1- هضم محصولات PCR جایگاه 5 ژن هورمون رشد با آنزیم برشی AluI………………………………….. 29

4-3-2- فراوانی­­های اللی و ژنوتیپی در جایگاه 5 ژن هورمون رشد……………………………………. 29

4-3-3- واکاوی همراهی ژنوتیپ­های جایگاه 5 ژن هورمون رشد با صفات تولیدی

و تولید­مثلی………………………. 31

4-3-4- هضم محصولات PCR جایگاه 10 ژن گیرنده­ی هورمون رشد با آنزیم برشی

AluI………………………………… 32

4-3-5- فراوانی اللی و ژنوتیپی در جایگاه 10 ژن گیرنده­ی هورمون رشد…………………………………. 33

 

عنوان………………………………… صفحه

 

4-3-6- واکاوی همراهی ژنوتیپ­های جایگاه 10 ژن گیرنده­ی هورمون رشد با صفات

تولیدی وتولید­مثلی…………………… 34

فصل پنجم: بحث

بحث …………………………………. 37

فهرست منابع و مآخذ

منابع انگلیسی ………………………… 41

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:مقاومت نسل دوم گیاه توتون تراریخت حاوی ژن لاکتوفرین به بیمارگرهای ویروسی و باکتریایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها

 

 

عنوان                                       صفحه

 

جدول 3-1- آغازگر­های بهره گیری ­شده در ازدیاد ژن هورمون رشد   21

جدول 3-2- مواد بهره گیری شده در هر واکنش PCR در ازدیاد ژن هورمون رشد …………………………………… 21

جدول 3-3- چرخه­ی گرمایی بهره گیری شده در ازدیاد ژن هورمون رشد 21

جدول 3-4- آغازگر­های بهره گیری شده در ازدیاد ژن گیرنده­ی هورمون رشد……………………………………. 22

جدول 3-5- مواد بهره گیری شده در هر واکنش PCR در ازدیاد ژن گیرنده­ی هورمون رشد……………………………… 22

جدول 3-6- چرخه­ی گرمایی بهره گیری شده در ازدیاد ژن گیرنده­ی هورمون رشد……………………………………. 23

جدول 3-7- ترکیب­های لازم برای هضم آنزیمی در هر واکنش هضم 24

جدول 4-1- فراوانی اللی و ژنوتیپی ژن هورمون رشد    30

جدول 4-2- میانگین و انحراف معیار داده­های صفات تولیدی و تولید­مثلی…………………………………… 31

جدول 4-3- همراهی ژنوتیپ­های جایگاه 5 ژن هورمون رشد با صفات چند­دسته­ای………………………………. 31

جدول4-4- میانگین حداقل مربعات (خطای استاندارد) همراهی ژنوتیپ­های جایگاه 5 ژن هورمون رشد با صفات پیوسته.. 32

جدول 4-5- اثر جایگزینی آلل­های جایگاه 5 ژن هورمون رشد بر صفات پیوسته…………………………………. 32

جدول 4-6- فراوانی اللی و ژنوتیپی ژن گیرنده­ی هورمون رشد 33

جدول 4-7-همراهی ژنوتیپ­های جایگاه 10 ژن گیرنده­ی هورمون رشد با صفات چند دسته­ای………………………. 34

 

عنوان…………………………………. صفحه

 

جدول 4-8- میانگین حداقل مربعات (خطای استاندارد) همراهی ژنوتیپ­های جایگاه 10ژن گیرنده­ی هورمون رشد با صفات پیوسته……………………………………………………………………………………….. 34

جدول4-9- اثر جایگزینی آلل­های جایگاه 10 ژن گیرنده­ی هورمون رشد بر صفات پیوسته………………………….. 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نگاره‌ها

عنوان                                       صفحه

 

نگاره­ی 4-1- الکتروفورز چند نمونه از DNA ژنومیک استخراج شده 28

نگاره­ی 4-2- فرآورده­های PCR در ازدیاد ژن هورمون رشد و گیرنده­ی آن…………………………………….. 29

نگاره­ی 4-3- ژنوتیپ­های جایگاه 5 ژن هورمون رشد 30

نگاره­ی 4-4- ژنوتیپ­های جایگاه 10 ژن گیرنده­ی هورمون رشد 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

 

تولید و تولید مثل از مهمترین سازه­های موثر بر بهره­وری و سودآوری در صنعت پرورش گاو شیری هستند (Meadows et al., 2005)، و تحت تاثیر ژنتیک و سازه­های محیطی گوناگون قرار دارند (Berglund, 2008). تغذیه، بهداشت و شرایط اقلیمی از مهمترین سازه­های محیطی موثر بر راندمان تولید و تولید مثل هستند (West, 2003; Tamminga and Kemp, 2005; Fulwider et al., 2007). ژن­ها با رمز کردن پروتئین­ها بر عملکرد تاثیر دارند. مانند پروتئین­های موثر بر تولید و تولید­مثل می­توان به هورمون­ها تصریح نمود. هورمون­ها مواد بیوشیمیایی هستند که با اثر بر سلول­های گوناگون بدن باعث بروز فرآیندهای فیزیولوژیک می­شوند (Sperelakis, 2001). هورمون رشد، تیروکسین، استروژن، پرولاکتین و پروژسترون از مهمترین هورمون­های موثر بر تولید شیر و باروری هستند (Travers et al., 1996; Lammers et al., 1999; Bonczek et al., 1988 (Anderson et al., 2003 . تغییر در توالی ژن­های رمز کننده­ی این هورمون­ها می­تواند بر مقدار تراوش و ساختار این هورمون­ها تاثیر بگذارد، و در نتیجه بر بروز صفات تاثیر داشته باشند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :70

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***