جستجو در سایت :   

دانشگاه لرستان

دانشکده کشاورزی

گروه زراعت و اصلاح نباتات

عنوان: تعیین ارقام مقاوم به زنگ قهوه­ای Puccinia recondita f.sp. tritici و تجزیه علیت در گندم نان در خرم آباد.

اساتید راهنما:

دکتر هادی احمدی

دکتر مصطفی درویش­نیا

اساتید مشاور:

مهندس داریوش گودرزی

مهندس محمود نصرالهی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اصلاح نباتات

بهمن ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست

عنوان                                                    صفحه

چکیده                                                          1

فصل اول                                                    2

مقدمه                                                          3

1-1 اهمیت محصول                                                6

1-1-1 تکامل گندم                                                    8

1-1-2 طبقه بندی گندم                                                       9

1-2-7 اهمیت بیماری                                                 10

فصل دوم کلیات و مطالعه منابع                                              13

2-1 کلیاتی در مورد زنگ                                                   14

2-1-1 انتشار و اهمیت زنگ قهوه ای                                              14

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

2-1-2علائم بیماری                                                   16

2-1-3شرایط اپیدمی شدن                                                    17

2-1-4چرخه زندگی                                                    20

2-1-5 میزبان ها                                                         25

2-1-6 فرم مخصوص                                                    26

2-2تاریخچه نامگذاری                                                27

2-3 تاریخچه مطالعه نژادهای فیزیولوژیک زنگ قهوه­ای گندم                               27

2-4 تاریخچه مطالعه ژن­های مقاومت زنگ قهوه­ای                                     32

2-5 مطالعه روابط صفات با تجزیه و تحلیل چند متغیره                                  38

2-5-1همبستگی بین صفات و تجزیه و تحلیل ضرایب مسیر                               38

2-5-2 تجزیه رگرسیون مرحله­ای                                             39

فصل سوم مواد و روش ها                                                   41

3-1 مکان و زمان اجرای آزمایش                                             42

3-2 مواد گیاهی مورد آزمایش                                              42

3-3 آزمایشات گلخانه­ای                                                   45

3-3-1 تکثیر                                                        45

3-3-2 ذخیره و نگهداری اسپورها                                            45

3-3-3 شرایط گلخانه                                                 45

3-3-3-1 تنظیم درجه حرارت                                                45

3-3-3-2 تنظیم رطوبت                                                45

3-3-3-3 روش­های مایه زنی                                            46

3-3-4 سایر عملیات گلخانه                                                 47

3-3-5 یادداشت برداری                                                    48

3-4 آزمایشات میکروسکوپی                                                  51

5-3 آزمایشات مزرعه­ای                                                    53

3-5-1 آزمایش بدون استرس                                            53

3-5-2 آزمایش تحت استرس بیماری                                            53

3-5-3 صفات اندازه گیری شده                                              53

3-6 تجزیه­ آماری اطلاعات                                                  54

فصل چهارم نتایج و بحث                                                    58

4-1 نتایج آزمایشات گلخانه­ای                                             59

4-1-1 تجزیه واریانس تیپ آلودگی و دوره کمون                                    59

4-1-2 ضریب همبستگی                                                 60

4-1-3 تجزیه خوشه­ای                                                  61

4-2 نتایج آزمایشات میکروسکوپی                                            63

4-2-1 تجزیه واریانس                                                63

4-3 نتایج آزمایشات مزرعه­ای                                          65

4-3-1 تجزیه واریانس و مقایسه میانگین­ها                                       65

4-3-1-1عملکرد دانه در بوته                                              74

4-3-1-2 اجزای عملکرد                                                     75

4-3-2 تجزیه واریانس مرکب صفات عملکرد و اجزاء آن                                    78

4-3-3 دامنه تغییرات و میانگین صفات و وراثت پذیری عمومی                             80

4-3-4 همبستگی بین صفات                                                   82

4-3-5 تجزیه رگرسیون                                                 88

4-3-6 تجزیه ضرایب مسیر (علیت)                                                 91

4-4 نتیجه گیری و پیشنهادات                                              94

منابع مورد بهره گیری                                                      96

 

فهرست جداول

عنوان                                                              صفحه

جدول1-1 سطح زیر کشت ، متوسط عملکرد و اندازه تولید گندم در دنیا، کشور و استان لرستان در سال زراعی 8

جدول2-1: مقایسه سه زنگ قهوه­ای، سیاه و زرد گندم              15

جدول2-2: شرایط محیطی مورد نیاز برای زنگ­ قهوه­ای گندم                  18

جدول2-3: اهمیت کنونی و تاریخی زنگ برگ، ساقه و زرد برای مناطق اپیدمولوژیکی                     19

جدول 2-4: ژن های شناسایی شده برای مقاومت به بیماری زنگ قهوه ای در گندم                    33

جدول 3-1 مشخصات و شجره ارقام مورد مطالعه                                  43

جدول 3-2 نمره دهی تبیین واکنش ارقام و تیپ آلودگی مورد بهره گیری در مطالعات زنگ قهوه­ای گندم         49

جدول3-3 ساختمان­های تولید شده به وسیله قارچ پس از جوانه زنی بر اساس مشاهدات اولیه توسعه قارچی        52

جدول3-4 امید ریاضی تجزیه واریانس طرح بلوک کامل تصادفی                         55

جدول3-5 امید ریاضی تجزیه واریانس مرکب طرح بلوک کامل تصادفی                     56

جدول4-1 تجزیه واریانس صفات تیپ آلودگی و دوره کمون برای ارقام تجاری گندم نسبت به بیماری زنگ قهوه­ای     59

جدول 4-2 مقایسه میانگین تیپ آلودگی و دوره کمون در ارقام گندم                             60

جدول 4-3 برآورد ضریب همبستگی بین صفات تیپ آلودگی و دوره کمون در ارقام تجاری گندم نسبت به بیماری زنگ قهوه­ای                                                             61

جدول 4-4: تجزیه واریانس مراحل مختلف رشد اسپور بر روی برگ اول ارقام گندم                   63

جدول 4-5 متوسط درصد کنیدی­ها در مراحل مختلف رشد در نمونه­های برگ اول و تیپ آلودگی در ارقام گندم نسبت به جدایه لرستان زنگ قهوه­ای                                                  64

جدول 4-6: نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و سایر صفات زراعی در ارقام گندم در شرایط عدم تنش بیماری زنگ قهوه­ای                                                 66

جدول 4-7: نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و سایر صفات زراعی در ارقام گندم در شرایط تنش بیماری زنگ قهوه­ای                        67

جدول 4-8: مقایسه میانگین عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و سایر صفات زراعی در ارقام گندم در شرایط عدم تنش   68

جدول 4-9: مقایسه میانگین عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و سایر صفات زراعی در ارقام گندم در شرایط تنش       71

جدول4-10: نتایج تجزیه صفات زراعی در ارقام گندم در تجزیه مرکب دو محیط تنش و عدم تنش بیماری زنگ قهوه­ای در قالب طرح بلوک کامل تصادفی                                           79

جدول 4-11: کمینه، بیشینه، میانگین، وراثت پذیری و درصد کاهش صفات زراعی و اجزای عملکردارقام گندم در شرایط عدم تنش و تنش بیماری                                                  81

جدول 4-12: همبستگی فنوتیپی برای صفات اندازه گیری شده در شرایط عدم تنش بیماری زنگ قهوه­ای         84

جدول 4-13: همبستگی فنوتیپی برای صفات اندازه گیری شده در شرایط تنش بیماری زنگ قهوه­ای             85

جدول 4-14: همبستگی ژنتیکی برای صفات اندازه گیری شده در شرایط عدم تنش بیماری زنگ قهوه­ای         86

جدول 4-15: همبستگی ژنتیکی برای صفات اندازه گیری شده در شرایط تنش بیماری زنگ قهوه­ای         87

جدول 4-16: نتایج تجزیه رگرسیون مرحله­ای برای تعیین سهم نسبی اجزای عملکرد دانه ارقام گندم در شرایط عدم تنش90

جدول 4-17: نتایج تجزیه رگرسیون مرحله­ای برای تعیین سهم نسبی اجزای عملکرد دانه ارقام گندم در شرایط تنش  90

جدول4-18: تجزیه ضرایب مسیر برای ارقام گندم در شرایط عدم تنش بیماری زنگ قهوه­ای               92

جدول4-19: تجزیه ضرایب مسیر برای ارقام گندم در شرایط تنش بیماری زنگ قهوه­ای                 92

 

فهرست اشکال

عنوان                                                          صفحه

شکل 2-1: یوردینیوم(A) ویوردینیوسپور(B) Puccinia triticina (زنگ برگ) بر روی برگ پرچم گندم      16

شکل 2-2: تلیوم(A) و تلیوسپور(B) زنگ قهوه­ای گندم                                  17

شکل 2-3: چرخه زندگی قارچ عامل زنگ قهوه­ای (puccinia recondita)                        24

شکل3-1 پودر پاش ساده جهت مایه­زنی گیاهچه­های گندم با مخلوط اسپور و پودر تالک                    47

شکل 3-2) تیپ­های آلودگی Puccinia triticinia بر روی لاین­های بک کراس رقم تاچر با یک ژن مقاوت به زنگ برگ. تیپ­های آلودگی 0 تا 2 به عنوان مقاوم و تیپ­های آلودگی 3 تا 4 به عنوان حساس در نظر گرفته شده­اند         50

شکل 3-3: ساختمانهای تولید شده به وسیله قارچ بر روی گندم                                  52

شکل 4-1 دندوگرام ارقام تجاری گندم برای صفات تیپ آلودگی و دوره کمون نسبت به بیماری زنگ قهوه­ای        62

شکل 4-2: دیاگرام تجزیه علیت صفات اجزای عملکرد بر عملکرد دانه گندم در شرایط عدم تنش بیماری زنگ قهوه­ا 93

شکل 4-3: دیاگرام تجزیه علیت صفات اجزای عملکرد بر عملکرد دانه گندم در شرایط تنش بیماری زنگ قهوه­ای     93

 

 

چکیده:

این آزمایش به مقصود مطالعه تعیین مقاومت ارقام گندم نان نسبت به بیماری زنگ قهوه­ای (Puccinia recondita f. sp. tritici) و تاثیر تنش بیماری بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد و بعضی صفات زراعی گندم در گلخانه و مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان واقع در 12 کیلومتری جاده خرم­آباد– اندیمشک در سال زراعی 92-1391 انجام گردید. نتایج آزمایشات گلخانه­ای و تعیین مقاومت ارقام نشان داد که ارقام مورد مطالعه از لحاظ صفات تیپ آلودگی و دوره کمون اختلاف معنی­داری با هم داشتند. ضریب همبستگی بین این دو صفت منفی و معنی­دار بود. تجزیه خوشه­ای بر اساس دو صفت تیپ آلودگی و دوره کمون ارقام را به سه گروه مختلف تقسیم نمود. نتایج آزمایشات مزرعه­ای نشان داد که بین ارقام مورد مطالعه از نظر همه صفات اندازه­گیری شده بجز طول ریشک اختلاف معنی­داری هست که حاکی از تنوع بالای بین ارقام می باشد. تنش بیماری بر همه صفات بجز طول ریشک تاثیر معنی­داری داشت. ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنوتیپی نشان داد که در هر دو شرایط تنش و عدم تنش صفات تعداد پنجه، تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه با عملکرد همبستگی مثبت و معنی­داری داشتند. نتایج تجزیه رگرسیون در شرایط عدم تنش سه صفت تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه و در شرایط تنش چهار صفت تعداد تعداد پنجه، سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه وارد مدل شدند که به ترتیب 2/99 و 3/98 درصد از تغییرات عملکرد را توجیه نمودند. تجزیه ضرایب مسیر صفت عملکرد نشان داد که در هر دو شرایط عدم تنش و تنش صفت تعداد سنبله به ترتیب با 769/0 و 8051/0 بیشترین اثر مستقیم را بر عملکرد داشتند.

 

کلمات کلیدی: گندم نان، بیماری زنگ قهوه­ای، تجزیه علیت، تجزیه رگرسیون، تجزیه مرکب

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

گندم (.L.em.Thell Triticum aestivum) یکی از دیرینه­ترین و پر ارزش­ترین گیاهان روی زمین می­باشد که روی هم رفته سطحی نزدیک به یک هشتم زمین­های زراعی جهان را اشغال کرده می باشد ( پور صالح، 1373). گندم بیش از سایر گیاهان زراعی در جهان کشت می گردد زیرا که زراعت آن ساده بوده و با شرایط مختلف آب و هوایی تطابق دارد (بهنیا، 1373). در جهان تمدنی نمی­توان ‌پیدا نمود که اساس و پایه کشاورزی آن در کشت و زرع گیاهانی بجزء غلات بنا شده باشد. کشت گندم، جو و چاودار اساس زراعت بابل، مصر، روم و یونان و همچنین اروپای شمالی و جنوبی را از زمانهای قدیم تشکیل می­داده می باشد. بر اساس اطلاعات بدست آمده گندم حدود 12 تا 17 هزار سال قبل از میلاد در خاورمیانه کشت می‌شده و حدود 10 تا 15 هزار سال نیز قبل از میلاد در آسیا وجود داشته می باشد (خدابنده، 1369). ارزش تغذیه­ای گندم بیشتر مربوط به خواص فیزیکی و شیمیایی گلوتن موجود در دانه آن می‌باشد این محصول از مهمترین غلات برای تغذیه بشر می باشد که می‌تواند حدود 60 تا 70 درصد انرژی غذایی را تامین کند و به علت دارا بودن نشاسته زیاد برای تغذیه دام و تولید نشاسته صنعتی مورد بهره گیری قرار می‌گیرد (متقی، 1385).با در نظر داشتن وسعت سطح زیر کشت غلات و قدمت زراعت گندم، این گیاه در طول رشد مورد حمله بسیاری از عوامل بیماریزا مانند ‌زنگ­ها قرار گرفته می باشد (شفیعی و همکاران، 1389). عامل بیماری زنگ قهوه­ای قارچی می باشد به نام (Puccinia recondita f.sp tritici) که به بیماری زنگ برگی نیز معروف می­باشد. یکی از مخرب‌ترین بیماریهای گندم در بعضی از نقاط دنیا می‌باشد (قاسم زاده و همکاران 1389) . زنگ قهوه­ای اولین بار در ایران توسط اسفندیاری در سال 1326 گزارش گردید (قاسم زاده و همکاران، 1389). در ایران اهمیت و خسارت این بیماری بعد از زنگ زرد در درجه دوم قرار دارد اما گستردگی آن از زنگ زرد بیشتر می باشد. علاوه بر سال­هایی که به صورت همه‌گیر ظاهر شده و باعث کاهش چشمگیر محصول می­گردد، این بیماری همه ساله در اواخر فصل رویش گندم در مزارع ظاهر و کاهش نسبی محصول را سبب می­گردد. دانه‌های گندم مبتلا به عامل بیماری چروکیده، کوچک و نامرغوب شده و وزن محصول تا 90 درصد کاهش می­یابد (افشاری و همکاران، 1384). این بیماری یکی از بیماریهای بسیار مهم گندم می باشد که در تمام مناطق گندم خیز ظاهر می­گردد (شفیعی و همکاران، 1389). اندازه خسارت زنگ قهوه­ای نسبت به زنگ زرد و سیاه کمتر می باشد اما به دلیل فراوانی بیشتر و انتشار وسیع­تر در دنیا در مجموع به نظر می­رسد زنگ قهوه­ای باعث کاهش محصول سالیانه بیشتری در دنیا نسبت به دیگر زنگ­ها می­گردد (Hureta- Espino, 2011). خسارت این بیماری بسته به رشد گیاه در زمان اپیدمی شدن بیماری و اندازه مقاومت ارقام گندم 5 تا 25 درصد برآورد شده می باشد (Kolmer et al., 2001). تکرار اپیدمی­های شدید زنگ‌های گندم از دهه 1880 میلادی باعث اهمیت یافتن این موضوع و بالتبع فشار سیاسی برای ایجاد گروه­های کشاورزی ایالتی در نیو ساوت ولز (New South Wels) و ویکتوریا گردید (McIntosh et al., 1995). تلاشهای زیادی برای غلبه بر خسارت محصول ناشی از اپیدمی­های زنگ در استرالیا انجام شده می باشد. تخمین‌هایی که در مورد خسارت محصول زده شده می باشد، از 30 درصد در ارقام حساس به زنگ قهوه­ای تا 55 درصد در ارقام حساس گندم حساس به هر دو زنگ قهوه­ای و سیاه متغیر بوده می باشد (Keed and White, 1971). با در نظر داشتن اهمیت زنگ قهوه‌ای در ایران و سایر نقاط دنیا لازم می باشد که با این بیماری مبارزه گردد. از میان روش‌های مبارزه با زنگ‌ها می‌توان به بهره گیری از ارقام مقاوم تصریح نمود. مقاوم کردن ژنتیکی گیاهان مهم‌ترین و اقتصادی­ترین روش مبارزه با زنگ­ها می­باشد. مقاوم کردن ارقام زراعی مزایای زیادی نسبت به بکارگیری مواد شیمیایی و سایر روش­های مبارزه دارد، زیرا هزینه سموم، نیروی کار و زمان کاهش پیدا می کند (شفیعی و همکاران، 1389). تاریخچه تحقیقات گندم در ایران به حدود سال­های 1300 تا 1308 بر می­گردد که احمد حسین عدل توده­هاى بومى گندم ایران را از نقاط مختلف کشور جمع آورى نمود و سپس به بررسى خواص ژنتیکى و اصلاح آنها پرداخت. پس از وى منصور عطایى بطور گسترده­تر به ادامه کار احمد حسین عدل براى مطالعات ژنتیکى و اصلاح گندم پرداخت و با به کار بستن شیوه انتخاب شجره­ای نخستین ارقام اصلاح شده گندم در کشور به نام هاى “شاه پسند و “عطایى را به دست آورد (امیدی و همکاران،1390). پس از آن هم تحقیقات زیادی انجام شده و حاصل آن آزاد شدن حدود 70 واریته و رقم بوده می باشد. اهداف اصلی برنامه­های اصلاح نژاد گندم، افزایش پتانسیل عملکرد، ثبات و سازگاری و افزایش مقاومت به تنش­های زنده و غیر زنده مانند آفات و بیماریها می­باشد (Asadi, 2007). در این پژوهش بدلیل اینکه تا کنون در استان لرستان بر روی مطالعه مقاومت ارقام گندم نان نسبت به جدایه­های زنگ قهوه­ای آزمایشی صورت نگرفته بود لازم بود که مقاومت بعضی ارقام گندم (30 رقم تجاری با رقم بولانی به عنوان شاهد) نسبت به یک جدایه (نژاد) زنگ قهوه­ای مورد مطالعه قرار گیرد و پژوهش با اهداف زیر اجرا گردید:

اهداف پژوهش:

1- ارزیابی 30 رقم گندم از لحاظ مقاومت به بیماری زنگ قهوه­ای.

2- ارزیابی تنوع ژنتیکی برای عملکرد در ارقام گندم با بهره گیری از روش‌های آماری چند متغیره.

3- مطالعه عملکرد دانه و اجزاء عملکرد و تعیین ارتباط بین عملکرد دانه با اجزاء عملکرد (تعداد پنجه در بوته‌، تعداد دانه در سنبله‌، وزن صد دانه‌، طول سنبله و…) با بهره گیری از روش‌های آماری چند متغیره‌.

فرضیات پژوهش:

1- 30 رقم گندم مورد آزمایش، مقاومت یکسانی نسبت به بیماری زنگ قهوه­ای دارند.

2- تنوع ژنتیکی برای صفات مهمی از قبیل عملکرد و اجزا عملکرد، در ارقام گندم هست.

3- تنوع ژنتیکی برای صفات عملکرد و اجزا عملکرد تحت شرایط استرس و طبیعی تفاوتی دارد.

 

 

1-1 اهمیت محصول:

بیشتر محصول گندم دنیا از گونه‌های Triticum aestivum و Triticum durum حاصل می­گردد. گندم معمولی یا گندم نان با نام علمیTriticunm aestivum که در سال 1853 توسط واویلف نامگذاری گردید، غیر از گروه گندم‌های هگزاپلوئید می باشد و دارای گسترش و پراکندگی زیادی در جهان بوده و غالب­ترین گونه به حساب می‌آید که دارای چندین هزار رقم زراعی می باشد و در نواحی گوناگون دنیا و تحت شرایط اقلیمی متفاوت کشت می شوند (Paulsen and James, 2008).

سابقه کشت گندم به 10 تا 15 هزار سال پیش از میلاد می­رسد. اجداد وحشی گندم در منطقه­ی خاورمیانه، غرب ایران، شرق ترکیه و شمال عراق پیدا شده و هم اکنون هم در این مناطق وجود دارند. بسیاری از پژوهشگران خاستگاه گندم را منطقه­ی هلال حاصلخیز دانسته­اند (امام، 1386). منشاء گندم را جنوب غربی آسیا می‌دانند، شواهد تاریخی نشان می‌دهد که گندم در زمان­های بسیار قدیم و قبل از تاریخ‌، مصرف خوراکی داشته‌، سیاحان و تجار اولیه‌، گندم را به اروپا و مهاجران اروپایی در قرن هفدهم گندم را به قاره آمریکا برده‌اند. در دنیای امروز گندم نه تنها یک ماده غذای اساسی و مهم می باشد بلکه از لحاظ سیاسی نیز از اهمیتی هم پایه نفت و حتی برتر از آن برخوردار می باشد. بایستی گفت سلاح گندم از سلاح نظامی قدرتمند‌تر می باشد. اهمیت گندم به لحاظ استراتژیک بودن در سقوط دولت آلنده شیلی و متلاشی شدن روسیه شوروی ابر قدرت شرق کاملا مشخص می باشد. اهمیت سیاسی و اقتصادی غلات بویژه گندم از آنجا ناشی می گردد که صادر کنندگان غلات گروهی متشکل و منسجم می‌باشند، در حالیکه تزلزل و تک­روی در بین کشورهای صادر کننده نفت کرارا نظاره شده می باشد (بهنیا، 1373).

امروز کشورهای صادر کننده گندم به “قدرت سبز” مشهورند، تحریم‌های غذایی نیز حربه این قدرت به شمار می‌رود، در حالیکه انبارها و سیلوهای کشورهای تولید کننده عمده و شرکت‌های چند ملیتی صادرکننده انباشته از ذخایر مازاد گندم می باشد، مردم کشورهای آفریقایی در تب و تاب قحطی می­سوزند. از آنجا که استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی میسر نیست، استکبار جهانی پیوسته کوشیده می باشد از حربه مواد غذایی علیه ملت­ها بهره گیری نماید، پس برای مردم جهان دو راه باقی می‌ماند، نخست کنترل شدید جمعیت و دوم مواد غذایی بیشتری تولید کنند. در مورد کنترل جمعیت در کشور ما، هرچند در سالهای اخیر از طریقه افزایش بی رویه جمعیت تا حدودی ممانعت بعمل آمده می باشد، با این حال با نرخ فعلی رشد جمعیت، توفیق حاصل از افزایش مواد غذایی خیلی زود خنثی و بی اثر می گردد‌، برای رسیدن به خودکفایی و توسعه پایدار بایستی جمعیت کشور از نرخ رشد معقول و منطقی برخوردار باشد. تولید بیشتر از راههای زیر حاصل می گردد( بهنیا، 1373):

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :124

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی امکان بهره گیری ازکود بیولوژیک فسفره به عنوان منبع کودی و مقایسه آن با منبع کودهای شیمیایی فسفره متداول