جستجو در سایت :   

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                           صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه 3

2-1 اظهار مسئله 6

3-1 اهمیت موضوع 8

4-1 اهداف 9

1-4-1 هدف کلی 9

2-4-1 اهداف اختصاصی 9

5-1 محدوده‌های پژوهش 10

2-5-1 محدوده مکانی 10

3-5-1 محدوده موضوعی 10

4-5-1 محدوده انسانی 10

6-1 واژگان پژوهش 11

7-1 محدودیت‌های پژوهش 11

فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پژوهش‌ها

1-2 مقدمه 15

2-2 چالش‌های کشاورزی جدید 15

3-2 تاریخچه مصرف کود 18

4-2 تاریخچه مصرف سم 20

5-2 کشاورزی پایدار 21

1-5-2 کشاورزی ارگانیک 24

2-5-2 کشاورزی دقیق 25

3-5-2 کشاورزی پایدار کم نهاده 26

6-2 راه‌های بهره گیری‌ی بهینه از نهاده‌های شیمیایی 27

7-2 مدیریت کاربرد کودهای شیمیایی برای جلوگیری از آلودگی آب‌های آشامیدنی از نظر آژانس حفاظت محیط‌زیست ((EPA 28

8-2 مضرات بهره گیری از نهاده‌های شیمیایی 32

1-8-2 تأثیر نهاده‌های شیمیایی بر محیط ‌زیست 32

2-8-2 تأثیر نهاده‌های شیمیایی به سلامتی بشر 33

3-8-2 تأثیر نهاده‌های شیمیایی بر اقتصاد 34

9-2 علل بهره گیری از نهاده‌های شیمیاییس 36

10-2 دلیل بهره گیری از تئوری‌ رفتار برنامه‌ریزی شده 40

11-2 پیش بینی رفتار: تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده 45

12-2 عوامل درونی مؤثر بر تمایل رفتاری و رفتار کشاورزان نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی 49

1-12-2 توجه 49

2-12-2 هنجارهای ذهنی 50

3-12-2 کنترل رفتار درک شده 52

4-12-2 نیت 53

5-12-2 هنجارهای اخلاقی 54

6-12-2 مفهوم خود 54

7-12-2 دانش 55

8-12-2 ویژگی‌های فردی، حرفه‌ای و اقتصادی 57

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

1-3 مقدمه 69

2-3 روش پژوهش 69

3-3 جامعه و نمونه آماری 69

4-3 معرفی منطقه مورد مطالعه 70

5-3 فرضیه‌های پژوهش 71

6-3 متغیرهای مطالعه 72

1-6-3 متغیرهای وابسته 72

2-6-3 متغیرهای مستقل 72

7-3 تعریف مفهومی و کارکردی بعضی متغیرها 75

1-7-3 دانش نسبت به مصرف کودها و سموم شیمیایی 75

2-7-3 توجه کشاورزان نسبت به کاربرد سم و کود شیمیایی 75

3-7-3 تمایل رفتاری کشاورزان در خصوص کاربرد سم و کود شیمیایی 76

4-7-3 هنجار ذهنی کشاورزان نسبت به کاربرد سم و کود شیمیایی 76

5-7-3 کنترل رفتار درک شده کشاورز نسبت به کاربرد سم و کود شیمیایی 77

6-7-3 هنجار اخلاقی نسبت به کاربرد سم و کود شیمیایی 78

7-7-3 مفهوم خود نسبت به کاربرد سم و کود شیمیایی 78

8-3 ابزار جمع‌آوری داده ها 79

9-3 روایی (صوری) ابزار اندازه‌گیری پژوهش 80

10-3 قابلیت اعتماد (پایایی) پژوهش 80

11-3 تجزیه و تحلیل آماری 81

فصل چهارم: بحث و نتایج

1-4 مقدمه 85

2-4 آمار توصیفی 85

1-2-4 سن پاسخگویان 85

2-2-4 محل سکونت پاسخگویان 86

3-2-4 تعداد اعضای خانوار پاسخگویان 86

4-2-4 اندازه کل اراضی پاسخگویان 87

5-2-4 اندازه اراضی تحت کشت ذرت پاسخگویان 87

6-2-4 تعداد قطعات زمین پاسخگویان 88

7-2-4 سابقه فعالیت کشاورزی پاسخگویان 88

8-2-4 سابقه کشت ذرت پاسخگویان 89

9-2-4 اندازه سواد پاسخگویان 89

10-2-4 فاصله تا شهر پاسخگویان 90

11-2-4 فاصله تا محل خرید سم پاسخگویان 90

12-2-4 فاصله تا مرکز خدمات پاسخگویان 91

13-2-4 نوع مالکیت پاسخگویان 91

14-2-4 مقدار هزینه نمود جهت خرید سموم شیمیایی توسط پاسخگویان 92

15-2-4 مقدار هزینه نمود جهت خرید کودهای شیمیایی توسط پاسخگویان 92

16-2-4 درآمد کلی پاسخگویان 93

17-2-4 تعداد دفعات سم‌پاشی توسط پاسخگویان 93

18-2-4 اندازه مصرف سم در هکتار توسط پاسخگویان 94

19-2-4 تعداد سم مصرفی توسط پاسخگویان 94

20-2-4 تعداد دفعات کودپاشی توسط پاسخگویان 95

21-2-4 اندازه مصرف کود در هکتار توسط پاسخگویان 95

22-2-4 انواع کود مصرفی توسط پاسخگویان 96

23-2-4 توجه پاسخگویان نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی 96

24-2-4 هنجار ذهنی پاسخگویان نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی 97

25-2-4 تمایل پاسخگویان به بهره گیری از سموم و کودهای شیمیایی 98

26-2-4 کنترل رفتار درک شده پاسخگویان در خصوص بهره گیری از سموم و کودهای شیمیایی 98

27-2-4 هنجار اخلاقی پاسخگویان نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی 99

28-2-4 مفهوم خود پاسخگویان نسبت به کاربرد سموم و کودهای شیمیایی 100

29-2-4 دانش پاسخگویان نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی 100

3-4 آمار استنباطی 102

1-3-4 آزمون‌های همبستگی 102

1-1-3-4 ارتباط متغیرهای چارچوب نظری (هنجار ذهنی، کنترل رفتار درک شده، هنجار اخلاقی، مفهوم خود، توجه و دانش) با تمایل رفتاری نسبت به کاربرد سموم شیمیایی 102

2-1-3-4 ارتباط متغیرهای چارچوب (تمایل رفتاری، توجه, هنجار ذهنی، کنترل رفتار درک شده، هنجار اخلاقی، مفهوم خود، و دانش) با رفتار کاربرد سموم شیمیایی 103

3-1-3-4 ارتباط بین ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای با متغیرهای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده نسبت به کاربرد سموم شیمیایی 104

4-1-3-4 ارتباط متغیرهای چارچوب نظری (تمایل رفتاری، توجه، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری، هنجار اخلاقی، مفهوم خود و دانش) با رفتار کاربرد کودهای شیمیایی 113

5-1-3-4 ارتباط متغیرهای چارچوب نظری با تمایل رفتاری نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی 113

6-1-3-4 ارتباط بین ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای با متغیرهای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی 115

2-3-4 آزمون‌های مقایسه‌ای 121

1-2-3-4 مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی 121

2-2-3-4 مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش در ارتباط با کاربرد سموم شیمیایی بر حسب محل سکونت 122

3-2-3-4 مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش در ارتباط با کاربرد کودهای شیمیایی بر حسب محل سکونت 124

4-2-3-4 مقایسه میانگین تمایل رفتاری و رفتار نسبت به کاربرد سموم شیمیایی بر اساس سطح تحصیلات 126

5-2-3-4 مقایسه میانگین تمایل رفتاری و رفتار نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی بر اساس سطح تحصیلات 127

6-2-3-4 مقایسه میانگین تمایل رفتاری و رفتار نسبت به سموم شیمیایی بر اساس نوع مالکیت زمین 128

7-2-3-4 مقایسه میانگین تمایل رفتاری و رفتار نسبت به کودهای شیمیایی بر اساس نوع مالکیت زمین 129

4-4 آزمون‌های رگرسیون 130

1-4-4 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر تمایل رفتاری نسبت به کاربرد سموم شیمیایی 130

2-4-4 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر رفتار کاربرد سموم شیمیایی 134

3-4-4 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر تمایل رفتاری نسبت به بهره گیری از کودهای شیمیایی 135

4-4-4 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر رفتار کاربرد کودهای شیمیایی 138

5-4-4 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر توجه کشاورزان نسبت به کاربرد سموم شیمیایی 141

6-4-4 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر هنجار اخلاقی کشاورزان نسبت به کاربرد سموم شیمیایی 142

7-4-4 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر توجه کشاورزان نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی 142

8-4-4 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر هنجار اخلاقی کشاورزان نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی 143

فصل پنجم: نتیجه گیری کلی و پیشنهادها

1-5 مقدمه 149

2-5 نتایج پژوهش 149

1-2-5 آمار توصیفی 149

2-2-5 آمار استنباطی 151

1-2-2-5 بحث و نتیجه‌گیری از فرضیه‌های پژوهش 151

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………159

فهرست جداول

عنوان                                      صفحه

جدول 1-3 متغیرهای پژوهش و مقیاس آن‌ها 74

جدول 3-2 ضریب آلفای کرونباخ برای گویه‌های مورد مطالعه در پرسشنامه پژوهش 81

جدول 1-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن 86

جدول 2-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس محل سکونت 86

جدول 3-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس تعداد اعضای خانوار 87

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه دانه‌کن ارتعاشی انار با سامانه جت هوای الحاقی

جدول 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس اندازه کل اراضی 87

جدول 5-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس اراضی تحت کشت ذرت 88

جدول 6-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس تعداد قطعات زمین 88

جدول 7-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه فعالیت کشاورزی 89

جدول 8-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه کشت ذرت 89

جدول 9-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس اندازه سواد 90

جدول 10-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس فاصله محل زندگی تا شهر 90

جدول 11-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس فاصله تا محل خرید سم 91

جدول 12-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس فاصله تا مرکز خدمات 91

جدول 13-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس نوع مالکیت 92

جدول 14-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس مقدار هزینه نمود جهت خرید سموم (بر حسب هزار تومان) 92

جدول 16-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس اندازه درآمد کلی (بر حسب هزار تومان) 93

جدول 17-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس دفعات سمپاشی 94

جدول 18-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس اندازه مصرف سم در هکتار 94

جدول 19-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس تعداد سم مصرفی 95

جدول 20-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس دفعات کودپاشی 95

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

جدول 21-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس اندازه مصرف کود در هکتار 96

جدول 22-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس انواع کود مصرفی 96

جدول 23-4 توجه پاسخگویان نسبت به مصرف سم و کود شیمیایی 97

جدول 24-4 هنجار ذهنی پاسخگویان نسبت به مصرف سم و کود 98

جدول 25-4 تمایل پاسخگویان به مصرف سموم و کودهای شیمیایی 98

جدول 26-4 کنترل رفتاری پاسخگویان نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی 99

جدول 27-4 هنجار اخلاقی پاسخگویان نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی 100

جدول 28-4 مفهوم خود پاسخگویان نسبت به سموم و کودهای شیمیایی 100

جدول 29-4 دانش پاسخگویان نسبت به کاربرد سموم و کودهای شیمیایی 101

جدول 30-4 آزمون همبستگی بین متغیرهای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده نسبت به مصرف سموم شیمیایی 104

جدول 4-31 درجه همبستگی ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای با متغیرهای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده نسبت به مصرف سموم شیمیایی 110

جدول 4-32 درجه همبستگی ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای با متغیرهای دانش و رفتار نسبت به مصرف سموم شیمیایی 112

جدول 4-33 آزمون همبستگی بین متغیرهای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده نسبت به مصرف کودهای شیمیایی 115

جدول 4-35 درجه همبستگی ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای با متغیرهای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی 118

جدول 4-36 اندازه همبستگی ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای با متغیرهای دانش و رفتار نسبت به مصرف کودهای شیمیایی 120

جدول 4-37 مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش نسبت به مصرف کود و سم شیمیایی با بهره گیری از t وابسته 122

جدول 4-38 مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش نسبت به کاربرد سموم شیمیایی بر حسب محل سکونت 124

جدول 4-39 مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش نسبت به مصرف کودهای شیمیایی بر حسب محل سکونت با بهره گیری از t مستقل 126

جدول 4-40 مقایسه میانگین تمایل رفتاری و رفتار نسبت به کاربرد سموم شیمیایی بر اساس سطح تحصیلات 127

جدول 4-41 مقایسه میانگین تمایل رفتاری و رفتار نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی بر اساس سطح تحصیلات 128

جدول 4-42 مقایسه میانگین تمایل رفتاری و رفتار نسبت به کاربرد سموم شیمیایی بر اساس نوع مالکیت 129

جدول 4-43 مقایسه میانگین تمایل رفتاری نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی بر اساس نوع مالکیت 130

جدول 4-44 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر تمایل رفتاری نسبت به کاربرد سموم شیمیایی 133

جدول 4-45 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر رفتار کاربرد سموم شیمیایی 135

جدول 46-4 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر تمایل رفتاری نسبت به کاربرد کود شیمیایی 138

جدول 4-47 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر رفتار کاربرد کودهای شیمیایی 141

جدول 4-48 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر توجه نسبت به کاربرد سموم شیمیایی 142

جدول 4-49 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر هنجار اخلاقی نسبت به کاربرد سموم شیمیایی 142

جدول 4-50 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر توجه نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی 143

جدول 4-51 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر هنجار اخلاقی نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی 143

 

فهرست اشکال

عنوان                                      صفحه

شکل2-2 تئوری کنش علّی 42

شکل 2-3 تئوری رفتار برنامه ریزی شده 45

شکل 4-2 چارچوب نظری پژوهش 65

شکل 1-3 موقعیت شهرستان بهبهان در خوزستان 71

شکل 4-1 144

شکل 4-2 145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

فصل اول

مقدمه

1-1 مقدمه

پس از انقلاب صنعتی در اروپا، به دلیل بهبود وضعیت بهداشت، کاهش اندازه مرگ و میر نوزادان و فراهم‌آوری امکانات رفاهی، جمعیت افزایش قابل‌توجهی پیدا نمود. جهت پاسخگویی به نیاز غذایی این جمعیت، کشاورزی تولیدگرا بر اساس مصرف نهاده‌های شیمیایی پایه‌ریزی گردید. بدین ترتیب افزایش تولید با مصرف نهاده‌های شیمیایی (کود و سم) میسر و امنیت غذایی بشریت برای چندین دهه بیمه گردید. با این کشف نه تنها عملکرد در واحد سطح بالا رفت بلکه کشاورزان توانستند زمین‌های نامناسب را نیز با مصرف کود برای کشت آماده کنند (سپهر و همکاران، 1389). با موفقیت این سیستم تولیدی، انقلاب سبز نیز در کشورهای در حال توسعه، با بهره گیری از گونه‌های گیاهی اصلاح شده، بهره گیری بیش از حد از کودهای شیمیایی به ویژه کودهای نیتروژن، پتاسیم و فسفر، روش‌های جدید آبیاری، بهره گیری از ماشین‌آلات جدید، کنترل مؤثر حشرات و بیماری‌ها، بهبود نژاد دام و طیور و بهره گیری از ریز‌مغذی‌ها پی ریزی گردید (چنج و همکاران[1]، 1992). پس در بیشتر موردها پذیرش فلسفه غربی اشرفیت بشر و فلسفه مدرنیزاسیون، مجموعه‌ای کاملاً متفاوت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای پیشرفت کشاورزی سنتی پیشنهاد نمود (شای[2]، 2002).

[1] – Cheng et al.

[2] – Shi

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :64

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***