جستجو در سایت :   

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول (کلیات)  
مقدمه 2
اهداف 5
فرضیات 5
کلیات 6
1-1- مبدا و قدمت 6
2-1- اهمیت اقتصادی 6
3-1- خصوصیات گیاه شناسی گندم 9
1-3-1- جایگاه گندم در رده بندی گیاهان 9
2-3-1- ریشه 10
2-3-1- ساقه 10
3-3-1- برگ 11
4-3-1- آرایش گل (گل آذین) 12
4-1- فسفر 13
1-4-1- فسفر در خاک 13
2-4-1- فسفر در گیاه 15
3-4-1- تأثیر فسفر در گیاه 15
4-4-1- کود های شیمیایی فسفری 16
5-4-1- کود های بیولوژیک فسفری 17
5-1- میکروارگانیسم های حل کننده فسفات 17
1-5-1- اهمیت میکروارگانیسم های حل کننده فسفات 17
2-5-1- انواع میکروارگانیسم های حل کننده فسفات 18
1-2-5-1- قارچ های حل کننده فسفات 18
3-5-1- مکانیسم های اثر میکروارگانیسم های حل کننده فسفات 20
6-1- مایکوریزا 22
1-6-1- قارچ های مایکوریزایی و بهبود رشد و تولید مثل در گیاه 22
2-6-1- چگونگی اقدام قارچ های مایکوریزایی 22
3-6-1- شیوه اقدام قارچ های مایکوریزا آربسکولار 23
4-6-1- تاثیر مایکوریزا بر جذب عناصر 27
5-6-1- تاثیر مایکوریزا بر جذب فسفر 31

 

 

 

 

 

7-1- باکتری های ریزوسفری محرک رش گیاه (PGPR) 32
1-7-1- جنس های شناخته شده ای از PGPR 34
2-7-1- سودوموناس به عنوان PGPR 34
1-2-7-1- مکانیسم های مختلف سودوموناس 35
فصل دوم (مطالعه منابع)  
1-2- تاثیر کود های زیستی فسفره بر گیاهان زراعی 37
2-2- تاثیر مایکوریزا بر عملکرد گیاهان زراعی 38
3-2- تاثیر باکتری های حل کننده فسفات بر گیاهان زراعی 41
4-2- تاثیر سودوموناس بر عملکرد گیاهان زراعی 43
5-2- اثرات متقابل مایکوریزا و سودوموناس با سایر میکروارگانیسم های حل کننده فسفات و تاثیر آن بر عملکرد گیاهان زراعی 45
فصل سوم (مواد و روش ها)  
1-3- مشخصات محل آزمایش 48
2-3- طرح آماری 51
3-3- مشخصات تیمار آزمایشی 51
4-3- عملیات تهیه زمین 54
5-3- عملیات کاشت 54
6-3- عملیات داشت 55
7-3- نمونه برداری ها 57
1-7-3- شاخص های رشد 57
1-1-7-3- شاخص سطح برگ (LAI) 58
2-1-7-3- سرعت رشد گیاه (CGR) 58
3-1-7-3- دوام شاخص سطح برگ (LAID) 59
4-1-7-3- سرعت آسیمیلاسیون خالص (NAR) 59
8-3- برداشت 59
1-8-3- اندازه گیری در زمان برداشت 60
9-3- تجزیه و تحلیل آماری طرح 61
1-9-3- تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات 61
2-9-3- ضرایب همبستگی ساده 61
   

 

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

فصل چهارم (نتایج و بحث)  
1-4- ارتفاع بوته 63
2-4- قطر ساقه 66
3-4- طول خوشه 71
4-4- اجزای عملکرد 73
1-4-4- تعداد سنبلچه در خوشه 73
2-4-4- تعداد دانه در خوشه 77
3-4-4- تراکم خوشه 81
5-4- عملکرد دانه (عملکرد اقتصادی) 83
6-4- عملکرد بیولوژیک 86
1-4-6- وزن کاه و کلش 86
7-4- وزن هزار دانه 90
8-4- شاخص برداشت 92
9-4- همبستگی صفات مورد مطالعه با عملکرد دانه 94
10-4- مطالعه منحنی های رشد در گندم 96
1-10-4- ماده خشک کل (TDM) 96
2-10-4- شاخص سطح برگ (LAI) 101
3-10-4- سرعت رشد نسبی (RGR) 105
4-10-4- سرعت رشد محصول (CGR) 109
5-10-4- سرعت آسیمیلاسیون (NAR) 113
11-4- نتیجه گیری 118
12-4- توصیه و پیشنهاد ها 118
فهرست منابع 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول و اشکال

جدول 1-1 ترکیبات مختلف فسفات کلسیم و قابلیت انحلال آن ها در خاک 14
جدول 1-3 – آمار مربوط به داده های هواشناسی خرم آباد طی سالهای 84-1366 49
جدول2 – 3- وضعیت تناوب زراعی اعمال شده در مزرعه در سالهای قبل. 49
جدول3-3- نتایج تجزیه شیمیایی و فیزیکی خاک مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی – دانشگاه لرستان 50
جدول4 – 3-مقدار و زمان کودهای مورد بهره گیری در طرح. 56
جدول5 – 3- انواع علف های هرز مزرعه و نوع سموم، مقدار و زمان مورد بهره گیری برای مبارزه. 56
جدول 1-4- نتایج تجزیه واریانس بعضی صفات مورد مطالعه در گندم. 70
جدول 2-4- همبستگی صفات مورد مطالعه با عملکرد دانه. 95
شکل 3-1- نقشه کشت 53
شکل1-4- مقایسه ارتفاع بوته در ارقام گندم. 64
شکل 2-4- تاثیر سطوح کودی بر ارتفاع بوته در گندم. 64
شکل 3-4- اثرات متقابل رقم و سطوح کودی بر ارتفاع بوته گندم. 65
شکل 4-4-مقایسه قطر ساقه در ارقام گندم. 67
شکل 5-4- تاثیر سطوح کودی بر قطر ساقه گندم. 68
شکل 6-4- اثرات متقابل ارقام و سطوح کودی بر قطر ساقه. 68
شکل 7-4- اختلاف ارقام از نظر طول خوشه. 72
شکل 8-4- طول خوشه در سطوح مختلف کودی. 72
شکل 9-4- اثرات متقابل بین ارقام و سطوح کودی از نظر طول خوشه 73
شکل 10-4- مقایسه تعداد سنبلچه در خوشه ارقام گندم. 74
شکل 11-4- تاثیر سطوح مختلف کودی بر تعداد سنبلچه در خوشه. 75
شکل 12-4- اثرات متقابل ارقام و سطوح کودی بر تعداد سنبلچه در خوشه. 76
شکل 13-4- تعداد دانه در خوشه ارقام مورد مطالعه پیشتاز و چمران. 78
شکل 14-4- اختلاف سطوح مختلف کودی از نظر تعداد دانه در خوشه. 78
شکل 15-4- اثرات متقابل ارقام و سطوح کودی از نظر تعداد دانه در خوشه. 80
شکل 16-4- تراکم خوشه در ارقام مورد مطالعه. 82
شکل 17-4- مقایسه سطوح کودی از نظز تراکم خوشه. 82
شکل 18-4- مقایسه بین ارقام از نظر عملکرد دانه. 84
شکل 19-4- عملکرد دانه در سطوح مختلف کودی. 85
شکل 20-4- اثرات متقابل ارقام و سطوح کودی در گندم. 85

 

 

شکل 21-4- وزن کاه و کلش در ارقام مورد مطالعه. 86
شکل 22-4- وزن کاه و کلش در سطوح مختلف کودی. 87
شکل 23-4- مقایسه ارقام از نظر عملکرد بیولوژیک. 88
شکل 24-4- مقایسه سطوح کودی از نظر عملکرد بیولوژیک. 89
شکل 25-4- اثرات متقابل ارقام و سطوح کودی از نظر عملکرد بیولوژیک. 89
شکل 26-4- مقایسه ارقام از نظر وزن هزار دانه. 91
شکل 27-4- مقایه بین سطوح کودی از نظر وزن هزار دانه. 91
شکل 28-4- اثرات متقابل بین ارقام و سطوح کودی از نظر وزن هزار دانه. 92
شکل 29-4- شاخص برداشت در ارقام مورد مطالعه. 93
شکل 30-4- شاخص برداشت در سطوح مختلف کود. 94
شکل 31-4- ماده خشک تجمعی در رقم چمران. 98
شکل 32-4- ماده خشک تجمعی در رقم پیشتاز. 98
شکل 33-4- طریقه تجمع ماده خشک در تیمار شاهد. 98
شکل 34-4- طریقه تجمع ماده خشک در تیمار کاربردکود شیمیایی. 99
شکل 35-4- طریقه تجمع ماده خشک در تیمار کاربرد مایکوریزا + 25% کود شیمیایی. 99
شکل 36-4- طریقه تجمع ماده خشک در تیمار کاربرد سودوموناس + 25% کود شیمیایی. 99
شکل 37-4- طریقه تجمع ماده خشک در تیمار کاربرد مایکوریزا. 100
شکل 38-4- طریقه تجمع ماده خشک در تیمار کاربرد سودوموناس. 100
شکل 39-4- شاخص سطح برگ در ارقام چمران و پیشتاز گندم. 102
شکل 40-4- شاخص سطح برگ در تیمار شاهد در گندم. 102
شکل 41-4- شاخص سطح برگ در تیمار کاربرد کود شیمیایی در گندم. 102
شکل 42-4- شاخص سطح برگ در تیمار کاربرد مایکوریزا + 25 درصدکود شیمیایی در گندم. 103
شکل 43-4- شاخص سطح برگ در تیمار کاربرد سودوموناس + 25 درصدکود شیمیایی در گندم 103
شکل 44-4- شاخص سطح برگ در تیمار کاربرد مایکوریزا در گندم. 103
شکل 45-4- شاخص سطح برگ در تیمار کاربرد سودوموناس در گندم. 104
شکل 46-4- سرعت رشد نسبی در رقم چمران گندم. 107
شکل 47-4- سرعت رشد نسبی در رقم پیشتاز گندم. 107
شکل 48-4- سرعت رشد نسبی د ر تیمار شاهد. 107
شکل 49-4- سرعت رشد نسبی در تیمار کاربرد کود شیمیایی. 108
شکل 50-4- سرعت رشد نسبی در تیمار کاربرد مایکوریزا + 25 درصدکود شیمیایی. 108
شکل 51-4- سرعت رشد نسبی در تیمار کاربردسودوموناس + 25 درصدکود شیمیایی.

.

108
شکل 52-4- سرعت رشد نسبی در تیمار کاربرد مایکوریزا. 109
شکل 53-4- سرعت رشد نسبی در تیمار کاربردسودوموناس. 109
شکل 54-4- سرعت رشد محصول در رقم چمران در گندم. 110
شکل 55-4- سرعت رشد محصول در رقم پیشتاز در گندم. 111
شکل 56-4- سرعت رشد محصول در تیمار شاهد. 111
شکل 57-4- سرعت رشد محصول در تیمار کاربرد کود شیمیایی. 111
شکل 58-4- سرعت رشد محصول در تیمار کاربرد مایکوریزا + 25 درصدکود شیمیایی. 112
شکل 59-4- سرعت رشد محصول در تیمار کاربرد سودوموناس + 25 درصدکود شیمیایی. 112
شکل 60-4- سرعت رشد محصول در تیمار کاربرد مایکوریزا. 112
شکل 61-4- سرعت رشد محصول در تیمار کاربرد سودوموناس. 113
شکل62-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در رقم چمران در گندم. 114
شکل 63-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در رقم پیشتاز در گندم. 115
شکل 64-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در تیمار شاهد. 115
شکل 65-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در تیمار کود شیمیایی. 115
شکل 66-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در تیمار مایکوریزا + 25% کود شیمیایی. 116
شکل 67-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در تیمار سودوموناس + 25% کود شیمیایی. 116
. شکل 68-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در تیمار مایکوریزا 116
شکل 69-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در تیمار سودوموناس 117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

افزایش تقاضا برای مواد غذایی که در نتیجه رشد بی رویه جمعیت در دهه های اخیر به وجودآمده محققین و مولدین بخش کشاورزی را با چالش بزرگی روبرو نموده می باشد. تولید محصولات کشاورزی بر اساس برنامه ایران 14700 بایستی به حدود 2 برابر افزایش یابد تا جوابگوی نیاز جامعه باشد. محدودیت اراضی مستعد قابل کشت سبب شده تا اکثر راهکارها به افزایش عملکرد در واحد سطح معطوف گردد و در اقدام توسعه اراضی کشاورزی به عنوان یک راهکار پایدار مورد توجه نباشد. طی سالهای اخیر بهره گیری از ارقام پرمحصول توانسته می باشد تا حدود زیادی پاسخگوی نیاز بشر به محصولات کشاورزی و غذا باشد. کاربرد این ارقام ضمن افزایش تولید در واحد سطح نیاز به نهاده های کشاورزی مانند کودهای شیمیایی را افزایش داده می باشد. تولید و کاربرد کودهای شیمیایی علاوه بر صرف انرژی زیاد، هزینه بر می باشد و مصرف بی رویه آن ها علاوه بر اتلاف هزینه اضافی، صدمات جبران ناپذیری نیز بر محیط زیست وارد می نماید. تخریب، کاهش قدرت باروری و بهم خوردن تعادل بیولوژیک خاک نمونه های بارز آلودگی محیط زیست محسوب می شوند(13).

جامعه جهانی به مقصود حفظ تعادل طبیعی محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی اقدامات مهمی را انجام داده می باشد که یکی از آن ها کنفرانس بین المللی محیط زیست و توسعه پایدار در سال 1992 در کشور برزیل می باشد. بر اساس دستور کار 21 این کنفرانس و بر اساس اهداف کلان و خط مشی های اساسی قانون برنامه سوم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران و بخصوص در اجرای مفاد اصل پنجاهم قانون اساسی، برنامه ها و پروژه های متعدد مربوط به کاهش و بهینه سازی مصرف سموم و کودهای شیمیایی و حفظ حاصلخیزی خاک، با بهره گیری از موجودات زنده، در نظر داشتن ریز مغذی ها و گسترش مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری های گیاهی از سال 1376 قوت گرفته می باشد(1).

فسفر از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه بوده و یکی از مهمترین عناصر در تولید محصول می باشد. فسفر در تشکیل بذر تأثیر اساسی دارد و به مقدار زیاد در میوه و بذر پیدا نمود می گردد. با وجود این، متأسفانه مصرف غیر اصولی و بی رویه کودهای شیمیایی فسفره تأثیر زیان باری بر جامعه کشاورزی تحمیل     نموده می باشد(19).

تحقیقات نشان می دهد که افزایش مصرف کودهای شیمیایی فسفره طی سال های اخیر نه تنها عملکرد محصولات زراعی را چندان افزایش نداده می باشد (اصولاً فسفر این کودها به فرم قابل بهره گیری برای گیاه می باشد، اما درخاک به دلیل انجام واکنش های شیمیایی مثل تبدیل به فرم های آلی و حتی آبشویی کود، به فرم های با قابلیت دسترسی کم تبدیل می گردد که برای گیاه قابل بهره گیری نیست)؛ بلکه در نتیجه            بر هم زدن تعادل عناصر غذایی کاهش محصول را نیز به دنبال داشته می باشد(14). در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته نسبت نیتروژن، فسفر و پتاسیم به ترتیب 100،45، 35 می باشد این نسبت در ایران تقریباً 100، 111و 3 بوده وهمیشه در مصرف کود بیشتر به کودهای شیمیایی فسفره توجه شده می باشد(12).

با در نظر داشتن واردات سالانه حدود 500 هزار تن کود شیمیایی فسفره یافتن روشی که بتوان مصرف بی رویه این کودها را کاهش داد، ضروری گویا. انجام مطالعات وسیع در کشورهای پیشرفته در ارتباط با بهره گیری از کودهای زیستی و با هدف کاهش مصرف کودهای شیمیایی لزوم انجام تحقیقات بیشتر را در داخل کشور خاطر نشان می سازد(13). کودهای زیستی فسفره حاوی باکتری ها و قارچ های مفید حل کننده فسفات هستند که معمولاً با اسیدی کردن خاک و یا ترشح آنزیم های فسفاتاز باعث رها سازی یون فسفات از ترکیبات آن می شوند که قابل جذب توسط گیاهان می باشد(123).

در

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :130

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن