جستجو در سایت :   

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فصل اول

                                                                      مقدمه

1-1 ضرورت و اهمیت موضوع

گندم گیاهی یکساله، تک لپه از خانواده گندمیان و جنس تریتیکوم و مهم‌ترین گیاه زراعی روی زمین می باشد که سابقه کشت آن به 10 تا 15 هزار سال پیش از میلاد می‌رسد (امام، 1383). گندم مهم‌ترین غله در بسیاری از مناطق جهان می باشد و غذای اصلی اکثر مردم را تشکیل می‌دهد (رؤف[1]، 2007 ؛ شوری[2]، 2009). افزایش جمعیت جهان با افزایش تقاضا برای آب همراه می باشد و منابع آب جهان در اثر پدیده‌هایی زیرا گرم شدن زمین، خشکسالی‌ها و علت های مختلف دیگر رو به کاهش می باشد (راج پار[3]و همکاران، 2011). طبق سناریو‌های مختلف انجمن بین المللی تغییر اقلیم، کاهش در اندازه بارندگی و افزایش تبخیر و تعرق مانند معضلات پیش رو در آینده کشاورزی مناطق خشک و نیمه‌خشک خواهد بود (ویلگاس[4]و همکاران، 2010). سالانه حدود 10 میلیون هکتار از زمین‌های تحت کشاورزی جهان در اثر شوری حاصل از آبیاری از چرخه تولید خارج می شوند (میری[5]، 2009). شوری آب و خاک نیز یکی از اساسی‌ترین معضلات کشاورزی می باشد و شور شدن تدریجی خاک از مسائل مهم در بسیاری از مناطق جهان به خصوص در کشور ما می‌باشد(حیدری شریف آباد، 1380).

ایران دارای اقلیم گرم وخشک بوده و مجموع خاک‌های شور و سدیمی در آن حدود27 میلیون هکتار تخمین زده می گردد که بیش از نیمی از زمین‌های قابل کشت را شامل می گردد. کشت متوالی در این مناطق باعث تکامل مکانیسم‌های تحمل به شوری در گیاهان زراعی بومی شده می باشد (رضوانی مقدم و کوچکی[6]، 2001). برآورد‌های دیگر نشان می‌دهد که سطح اراضی تحت تأثیر شوری در ایران بیشتر بوده، بطوریکه 5/25 میلیون هکتار از خاک‌های ایران دارای درجه شوری کم تا متوسط و بیش از 8/5 میلیون هکتار دارای درجه شوری زیاد می‌باشد (کورشی[7] و همکاران، 2007؛ امینی[8] و همکاران، 2010). ایران بجز نوار باریکی از سواحل دریای خزر، کاملأ در منطقه خشک ونیمه‌خشک واقع شده و بیش از 90 درصد اراضی قابل بهره گیری کشاورزی با خطر افزایش شوری مواجه می باشد (کافی و همکاران، 1388؛ ابب[9] و همکاران، 2003).

امروزه تنش شوری به‌عنوان یک تنش غیر زنده اصلی، اثر زیانباری بر تولید محصولات زراعی بر جای گذاشته می باشد که موجب وارد آمدن تنش به گیاه می گردد. شورى زیاد خاک تأ‌ثیر معکوسى روى رشد و نمو گیاه زراعى می‌گذارد و تخمین زده می گردد این تنش بتواند تا حدود 50 درصد عملکرد گیاهان زراعى راکاهش دهد (کرپس[10] و همکاران، 2002). در بسیاری از کشورهای دنیا گندم اکثراً در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشت می گردد (حیدری و همکاران، 1385). در مناطق خشک و نیمه‌خشک شوری خاک و کمبود آب بعنوان عامل اصلی کاهش رشد و عملکرد دانه به شمار می‌رود، از اینرو بهره گیری ازآب‌های شور جهت تولید گیاهان زراعی غیر قابل اجتناب می باشد. عموماً با افزایش شوری آب آبیاری، به شوری خاک نیز اضافه می گردد که آن نیز عوامل دیگری را در روابط آب و گیاه تحت تأثیر قرار می‌دهد. تنش شوری از راه تأثیر بر چند مکانسیم مهم گیاه مانند فتوسنتز، تنظیم فشار اسمزی و فعالیت آنزیم‌ها رشد گیاه را کاهش می‌دهد (غلام و فارس[11]، 2002). شوری از طریق کاهش پتانسیل آب و سمیت یون‌های خاص از قبیل سدیم و کلر و نیز کاهش یون‌های غذایی مورد نیاز مثل کلسیم و پتاسیم بر جوانه‌زدن بذور و رشد آنها اثر می‌گذارد (غلام و فارس، 2001؛ سلطانی[12] و همکاران، 2001). اثر سوء تنش شوری تنها بر یک مرحله رشدی گیاه نبوده بلکه می‌تواند با در نظر داشتن شدت تنش، اندازه مقاومت گیاه، مراحل مختلف رشدی، نوع بافت و اندام گیاهی متفاوت باشد (حسین و رحمان، 1997).

تغذیه مناسب گیاهی در بالا بردن سطح تحمل گیاهان پیش روی انواع تنش تأثیر بسزایی دارد. در این بین عنصر روی ( (Znیکی از هفت عنصر ضروری و کم مصرف در تغذیه گیاهی، به‌عنوان سومین ماده مغذی کمیاب بعد از نیتروژن و فسفر در اکثر خاک‌ها بخصوص خاک‌های آهکی می‌تواند رشد غلات را محدود کند. کمبود عنصر روی در خاک نه تنها باعث کاهش عملکرد گیاه می گردد بلکه از طریق کاهش غلظت آن در مواد غذایی مانند گندم، موجب کاهش جذب آن توسط بشر و دام می گردد که این امر بروز بیماری‌های مختلف و در نتیجه پایین آمدن سطح بهداشت و سلامتی جامعه را در پی دارد (خان[13] و همکاران، 2008). طبق گزارش ولچ[14] و همکاران (1991) حدود ۴٠ درصد جمعیت جهان از کمبود عناصر کم مصرف بویژه روی رنج می‌برند. دلیل اصلی کمبود توأم آهن و روی در بشر و نیز کم خونی ایرانیان، فقر آهن و روی غلات مورد بهره گیری در جیره غذایی می باشد. همچنین آن‌ها عنوان نمودند که کمبود عناصر کم مصرف در اراضی زیر کشت غلات گسترش جهانی داشته و میلیون‌ها هکتار از اراضی قابل کشت در دنیا دارای کمبود یک یا چند عنصر غذایی کم مصرف هستند. فائو[15] در گزارشی از سی کشور جهان که توسط سی لانپا[16] (1982) تهیه شده بود اعلام نمود که بیش از 30 درصد خاک‌های این مناطق دچار کمبود روی هستند. در ایران نیز براساس مطالعه‌های انجام شده40 درصد از اراضی تحت کشت گندم آبی، دچار کمبود شدید روی می‌باشند (بلالی وهمکاران، 1378).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:ارزیابی برآورد دمای اعماق مختلف خاک در برخی از ایستگاه‌های هواشناسی استان فارس با استفاده از مدل EPIC

یکی از علت های پایین بودن عملکرد کمی وکیفی، عدم در نظر داشتن تغذیه کودی بخصوص کودهای ریزمغذی مناسب در کشت گندم و دیگر محصولات کشاورزی می‌باشد( ملکوتی، 1383). نتایج پژوهش ولچ[17] و همکاران (1991) نشان داد که مصرف روی دربرخی از گیاهان اثر مثبتی در افزایش تحمل به شوری و در نتیجه افزایش عملکرد محصول داشته می باشد.

نظر به مصرف گسترده کودهای شیمیایی پرمصرف نظیر نیتروژن، فسفر و عدم مصرف کودهای حاوی عناصر کم مصرف، حاکمیت شرایط آهکی و مقدار کم مواد آلی در اکثر مزارع گندم کشور موجب کمبود این عناصر درخاک شده می باشد، پس چنین به نظر می‌رسد که کمبود این عناصر یکی از عوامل محدود کننده دستیابی به حدأکثر تولید گندم در شرایط زراعی موجود باشد. پس تعیین حد بحرانی عناصر غذایی به مقصود توصیه های کودی بر مبنای آزمون خاک از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد.

 

12 فرضیه ها:

 • شوری سبب کاهش رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گندم می­گردد.

2- کود سولفات روی اثر نا­مطلوب شوری بر عملکرد گندم را کاهش می­دهد.

3- حساس‌ترین مرحله زندگی گیاه به شوری مرحله جوانه‌زنی می باشد.

1-3 اهداف پژوهش حاضر:

 • مطالعه اثر شوری بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گندم
 • مطالعه اثر سولفات روی در کاهش خسارت ناشی از تنش شوری در گندم
 • افزایش رشد، عملکرد و اجزای ­عملکرد و بهبود خصوصیات فیزیولوژیک گندم با بهره گیری از کودسولفات روی در شرایط تنش شوری

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

مروری بر پژوهش‌های انجام شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

2-1 اثر مخرب شوری

شوری زیاد خاک مانند عوامل محدود کننده عملکرد محصولات در سرتاسر جهان به شمار می‌رود که این مسئله به‌خصوص در مناطق خشک و نیمه‌خشک به عنوان یکی از اساسی‌ترین معضلات بخش کشاورزی می باشد (میونس[18]، 2002). شوری باعث چندین نوع خسارت مانند جلوگیری از رشد، اغتشاش در متابولیسم و کاهش عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه می گردد (دل آمور[19] و همکاران، 2000). طی بروز تنش شوری علاوه بر کاهش جذب آب، تجمع بعضی از یون‌ها در غلظت بالا در بافت گیاهان می‌تواند منجر به سمیت و یا عدم تعادل یونی گردد. پایین‌تر بودن فعالیت یون‌های غذایی در خاک‌های شور، عدم تعادل عناصر غذایی را در گیاهان تحت تنش موجب می گردد و در نتیجه ممکن می باشد بی‌نظمی تغذیه‌ای در آنها تشدید گردد (گارگ وگوپتا[20]، 1977). ممکن می باشد شوری با تأثیر بر قابلیت بهره گیری از بعضی عناصر، فرایند جذب، انتقال یا توزیع عناصر غذایی درون گیاه را دچار مشکل سازد و یا با غیرفعال کردن تأثیر فیزیولوژیکی عنصر غذایی مصرف شده، منجر به افزایش ذاتی نیاز غذایی گیاه گردد (ملکوتی و همایی[21]، 2005). گیاهان در چنین شرایطی می‌بایست عناصرغذایی مورد نیاز برای فرایند‌های حیاتی خود را جذب کرده و تا حدی مانع ورود یون‌های ناخواسته به اندام‌ها وبافت‌های هوایی شوند. شدت سمیت یون‌ها برای گیاه، بستگی به نوع نمک غالب و محیط رشد و گونه گیاهی دارد. حیدری و همکاران (2007) اظهار نمودند که به دلیل فراوانی و غالبیت دو یون Na+ و Cl در خاک و آب‌های شور از جذب بسیاری از عناصر پر مصرف و

Rauf.1

 1. Shewry
 2. Rajpar
 3. 4. Villegas

Miri.1

 1. 2. Rezvani Moghaddam and Koocheki

Quereshi.3

 1. 4. Amini

Abeb.5

 1. 6. Kreps

Ghoulam and Fares.1

 1. 2. Soltani

   Khan .3

Welch.4

   FAO .5

[16]. Sillanpaa

Welch .2

Munns .1

Del Amor .2

 1. 3. Garg and Gupta
 2. 4. Malakouti and Homaei

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :95

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***