جستجو در سایت :   

عنوان:مطالعه عوامل مدیریتی موثر برعملکرد مزارع پرورش جوجه گوشتی جنوب استان تهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

رشته مدیریت پرورش وتولید طیور

عنوان

مطالعه عوامل مدیریتی موثر برعملکرد مزارع پرورش جوجه گوشتی جنوب استان تهران

استاد راهنما

دکتر سیدعبداله حسینی

استاد مشاور

دکتر اکبر یعقوبفر

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول 2

کلیات پژوهش 2

1-1- مقدمه 3

1-2- وضعیت صنعت طیور در ایران و استان تهران 4

1-3- موضوع مورد پژوهش 4

1-4- مسئله اساسی پژوهش 4

1-5- فرضیه های پژوهش 5

1-6- اهداف پژوهش 5

فصل دوم 7

مروری برپژوهش‌های انجام شده 7

2-1- مقدمه 8

2-1-1- تولید گوشت مرغ در جهان 8

2-1-2-مصرف سرانه گوشت طیور در جهان 8

2-1-3- وضعیت طیور گوشتی ایران 9

2-1-4- وضعیت مصرف گوشت مرغ در کشور 9

2-1-5- وضعیت طیور در استان تهران 11

2-2- عوامل مدیریتی موثر بر عملکرد مزارع پرورش طیور 11

2-2-1- اثر آموزش بر عملکرد تولیدی مزارع 11

2-2-2- عوامل تغذیه‌ای موثر بر عملکرد مزارع پرورش جوجه گوشتی 17

2-2-3- تاثیر سویه آمیخته جوجه گوشتی بر عملکرد 18

2-2-4- مدیریت تاسیسات و تجهیزات مرغداری گوشتی 19

2-2-5- تأثیر مدیریت بر اندازه بهره‌وری در مرغداریهای گوشتی 20

2-2-6- تأثیر مدیریت بر تلفات مرغداری‌های گوشتی 22

2-2-7- سایر عوامل مدیریتی موثر بر عملکرد واحدهای پرورش 26

2-3- تصمیم گیری چند متغییره 28

فصل سوم 30

مواد وروش ها 30

3-1- مقدمه 31

3-2- قلمرو پژوهش 31

3-3- روش نمونه برداری 32

3-4- نرم افزار مورد بهره گیری: 33

3-5- بهره گیری از سیستم مدیریتی برای تعیین سهم عوامل تغذیهای و مدیریت تغذیه 34

فصل چهارم 37

تجزیه وتحلیل و اظهار نتایج حاصل از پژوهش 37

4-1- تحلیل توصیفی 38

4-1-1- وضعیت مزارع پرورش جوجههای گوشتی درجنوب استان تهران 38

4-1-2- سطح تحصیلات 39

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

4-1-2- رشته تحصیلی 40

4-1-3- ارتفاع از سطح دریا 41

4-1-4- رعایت الگوی دمایی بر اساس سن و یکنواختی دما 42

4-1-5- سیستم گرمایشی 42

4-1-6- اندازه رطوبت 43

4-1-7- مدیریت تغذیه در مزارع مورد مطالعه 43

4-1-9- انواع افزودنی ها در جیره 44

4-1-10- مدیریت نور سالن ومزارع 45

4-1-11-مدیریت آب و آبخوری 48

4-1-12- دان و مدیریت دانخوری 52

4-1-13- جوجه ومدیریت آن 57

4-1-14- مطالعه کلی عملکرد مزارع پرورش 58

4-1-15- مواد مغذی مورد بهره گیری در جیره های مزارع در سه گروه خوب، متوسط و ضعیف 59

4-2- تصمیم گیری مدیریتی: 60

4-3- نتایج کلی 62

4-4- پیشنهادات 63

فهرست منابع: 64

ضمائم 71

ضمیمه الف: پرسش‌نامه جهت مطالعه وضعیت واحد های مرغداری‌های مورد مطالعه 72

 

 

 

چکیده

این پژوهش به مقصود تعیین عوامل مدیریتی موثر بر عملکرد (شاخص تولید) در مرغداری‌های گوشتی جنوب تهران انجام گردید. روش جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسش‌نامه بود که در برگیرنده اطلاعات مدیریتی مورد نیاز مثل سطح تحصیلات مدیران، شرایط منطقه‌ای، سیستم‌های گرمایشی، تهویه و رطوبت، مدیریت تغذیه، مدیریت آبخوری و دانخوری و مدیریت نوردهی بود. . انتخاب واحدهای مورد مطالعه به روش نمونه‌گیری تصادفی با بهره گیری از اطلاعات اداره امور دام شهرستان‌ها انجام گردید و در کل تعداد 32 پرسش‌نامه از مرغداری های گوشتی جنوب تهران تکمیل و داده‌های جمع آوری شده با نرم افزارهای EXCEL و SPSS مورد مطالعه قرار گرفت. واحدهای مرغداری بر اساس شاخص تولید به سه گروه ضعیف (کمتر از 200)، متوسط (بین 200-230) و خوب (بیشتر از 230) تقسیم شدند. نتایج نشان داد که اندازه انرژی و پروتئین خام جیره در هر یک از دوره‌های پرورشی (استارتر، رشد و پایانی) در گروه خوب کمترین مقدار و بیشترین مقدار را نسبت به دو گروه متوسط و ضعیف داشت. گروه با شاخص تولید خوب با بدست آوردن امتیاز 9/99 دارای بالاترین امتیاز مدیریتی در سیستم­ SAW داشت. گروه متوسط (6/72) و ضعیف (6/55) نیز به ترتیب دارای رده­های بعدی هستند. مهمترین عوامل مدیریتی تاثیرگذار بر شاخص تولید اندازه تحصیلات مدیر، طول مدت روشنایی در 48 ساعت اول پرورش و شدت نور (به ترتیب 8/51، 58/14 و 06/13 درصد) بود. سیستم گرمایشی و نظافت لامپ‌ها نیز کمترین تاثیر را در بین عوامل مدیریتی نشان دادند (به ترتیب 82/0 و 63/0 درصد). پس سهم عوامل مرتبط با تحصیلات و آموزش مدیران در زمینه مدیریت طیور از عوامل مدیریتی تعیین کننده در بهبود عملکرد در واحدهای پرورش گوشتی تعیین گردید.

واژه های کلیدی: عوامل مدیریتی مرغداری گوشتی، استان تهران، شاخص تولید، تصمیم‌گیری چندشاخصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

گوشت مرغ در سال­های اخیر به گونه وسیعی جهت تغذیه بشر و تأمین پروتئین مورد نیاز به کار رفته می باشد، پرورش مرغ گوشتی به دلیل رشد سریع، سهولت تغذیه، بهره گیری از فضای بسته تراکم و ضریب تبدیل پایین نسبت به سایر محصولات پروتئینی و همچنین دارا بودن مواد مورد نیاز بدن بشر از مزایای خاص برخوردار می باشد، اما به دلیل عدم رعایت نشدن اصول صحیح مدیریتی و استانداردهای فنی در تولید و پرورش مرغ، خسارات قابل توجهی در مرحله اول به تولید کنندگان و سپس به جامعه و اقتصاد ملی وارد شده می باشد (شیرانی و همکاران، 1386).

امروزه مهمترین مسائل در صنعت مرغداری، مدیریت و تغذیه می­باشد. مدیریت و تغذیه بهینه ضمن کاهش هزینه­ها و اقتصادی کردن تولید، باعث عرضه محصول با کیفیت بالاتری به بازار مصرف شده، و از آلودگی­های زیاد محیط زیست که در اثر بهره گیری بی رویه از مواد مغذی در جیره­های غذایی و دفع آنها، عارض می­گردد، جلوگیری می­کند (پوپ و ایمرت،2001). از مهمترین نهاده­های مورد بهره گیری در پرورش جوجه­های گوشتی، خوراک می باشد، زیرا قسمت اعظم هزینه­های تولید را به خود اختصاص می­دهد. تحقیقات در ایران نشان می­دهد که در نظر داشتن ضریب تبدیل غذایی می­تواند بیشترین تأثیر را بر اندازه درآمد مرغداری داشته باشد. در حالیکه اغلب واحدهای مرغداری از جیره متوازن شده بهره گیری نمی­کنند که این مسأله می­تواند علاوه بر افزایش هزینه­های تولید موجب کاهش رشد و افزایش ضریب تبدیل غذایی گردد (ورمقانی،1387).

در حال حاضر در سراسر جهان و در کشور ما بخش عمده ای از عملیات تولیدی پرورش طیور در قالب واحدهای بزرگ و کوچک صنعتی انجام می گردد. از ویژگیهای این واحدها تولید انبوه با بهره گیری از حداقل نهاده ها و در دوره های زمانی به مراتب کوتاه تر از روش سنتی می باشد. مرغداریهای صنعتی که به گونه همزمان چند هزار تا چند صدهزار قطعه طیور را نگهداری می کنند از یک سو با مسائل و معضلات خاص فنی، بهداشتی و اقتصادی مواجه اند و از سوی دیگر به دلیل بهره گیری از نیروی انسانی در امر تولید، موضوعات متعددی را در حوزه بهره‌گیری از نیروی کار در پیش رو دارند. ضرورت مطالعه مسائل و معضلات حاکم بر این صنعت، با نگاهی بر وضعیت و حجم تولیدات آن در ایران و استان، مشخص می گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تغییرات زمانی انتقال رسوب معلق در مواقع سیلابی با استفاده از مدل های HEC-RAS و GEP -مطالعه موردی حوزه آبخیز کشکان-

1-2- وضعیت صنعت طیور در ایران و استان تهران

امروزه مرغ و تخم مرغ به عنوان دومین محصول استراتژیک کشور بعد از گندم، جایگاه ویژه ای را در سبد کالاهای اساسی به خود اختصاص داده اند. با وجود بیش از 45 سال سابقه در صنعت مرغد اری کشور، هم اکنون با تولید سالانه یک میلیون و 400 هزار تن گوشت مرغ و توان بالقوه تولید یک میلیون و 800 هزار تن گوشت مرغ، کشور ایران بر اساس آخرین آمار سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو) از نظر تولید گوشت مرغ، مقام چهاردهم جهان و در بین کشورهای منطقه خاور میانه، مقام اول تولید را به خود اختصاص داده می باشد. بر طبق این آمار، سرمایه در گردش این صنعت در ایران برابر شش هزار میلیارد تومان و سرمایه ثابت آن برابر 22 هزار میلیارد تومان می باشد که به عنوان دومین صنعت پس از صنعت نفت از نظر داشتن حجم سرمایه به شمار می رود. این صنعت موجب اشتغال 600 هزار نفر در کشور شده می باشد و به تبع آن معیشت حدود سه میلیون نفر را تأمین می کند. هم اکنون هر ماه بین 60 تا 70 میلیون قطعه جوجه ریزی در کشور انجام می گردد. این کار در حدود 17 هزار واحد مرغداری شامل واحدهای اجداد، مادر، نیمچه گوشتی و تخم گذار صورت می پذیرد (اناری، 1385).

استان تهران دارای بیش از 150 واحد جوجه های گوشتی با ظرفیت 100970000 قطعه می­باشد. مقدارگوشت تولیدی در سال 1390 برابر با 1700000 هزار تن می باشد که سهم تولید گوشت مرغ استان تهران برابر با 90000 هزار تن و به تعبیری 6 درصد از سهم کل کشور می باشد. در شرایط موجود چنانچه ضریب تبدیل یعنی نسبت وزن خوراک مصرفی به وزن مرغ زنده در یک دوره تولید را به عنوان یک شاخص فنی رایج در صنعت مرغداری در نظر بگیریم، بر اساس اطلاعات موجود، متوسط این ضریب در استان به اندازه 8/1 تا 2/2 می باشد، در حالیکه استاندارد جهانی در حد متعارف 7/1 تا 9/1 می باشد (معاونت امور دام، وزارت جهاد سازندگی، 1386). به بیانی دیگر برای تولید هر کیلوگرم مرغ، 200 تا 600 گرم غذای اضافی مصرف می گردد.

1-3- موضوع مورد پژوهش

مطالعه عوامل مدیریتی موثر برعملکرد مزارع پرورش جوجه گوشتی جنوب استان تهران

1-4- مسئله اساسی پژوهش

با بهره گیری از اطلاعات جمع آوری شده با ابزار پرسش‌نامه می‌توان مدل والگوی مناسبی جهت عوامل مدیریتی در بهبود مدیریت و تولیدات مانند گوشت مرغ در جنوب استان تهران ارائه نمود.

در استان تهران تعداد 140 واحد پرورش جوجه گوشتی با ظرفیت تولید9210220 قطعه درهردوره پرورش 45 روزه هست وبه گونه میانگین در طول سال 4 دوره جوجه ریزی انجام می شود و حدود 78287 تن گوشت مرغ در سال تولید می گردد. این مقدار 4/8 درصد از گوشت مرغ تولیدی کشور را شامل می گردد. از آنجایی که یکی از راهکارهای اساسی افزایش تولیدات دامی، افزایش بهره وری درواحدهای تولیدی می باشد و با بهره گیری بهینه از نهاده‌ها وهمچنین مدیریت صحیح گله می توان بهره وری را ارتقاء داد. در این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده‌ها کارایی واحدهای پرورشی تعیین نمودیم سپس مقدار مطلوب بهره گیری از نهاده ها مشخص گردید و همچنین تاثیر عوامل مدیریتی مختلف، ظرفیت فارم و سالن بر روی کارایی آنها مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت الگوی مناسب برای پرورش جوجه گوشتی در جنوب استان تهران ارایه گردید. در استان تهران ضریب تبدیل غذایی جوجه های گوشتی تجاری 2/2 می باشد و طی 4 دوره تولید در طول سال 46051000 قطعه جوجه گوشتی در آن پرورش داده می گردد. در صورتی که 2/0 واحد ضریب تبدیل غذایی کاهش داده گردد، به ازای یک قطعه جوجه در طول هر دوره پرورش 500 گرم و سالیانه در استان حدود 23000 تن صرفه جویی در مصرف دان به ارزش 69000000000 ریال خواهیم داشت. از آنجایی که از نظر منابع غذایی طیور در رقابت با بشر می‌باشند می‌توان علاوه بر افزایش سود آوری در صنعت مرغداری، از صرفه جویی و فرصت حاصل شده در بخش تغذیه بشر بهره گیری نمود و موجبات بهبود کمیت و کیفیت غذای بشر و بالتبع سلامت بیشتر جامعه را فراهم نمود. پس مطالعه و تحلیل چگونگی عملکرد، سطح مدیریت و عوامل موثر بر اختلاف عملکرد تولیدی در بین واحدهای پرورش جوجه گوشتی به مقصود بهینه سازی و ارتقاع سطح عملکرد آنها ضروری می باشد.

 

1-5- فرضیه های پژوهش

الف- از عوامل مدیریتی در جهت افزایش عملکرد واحدهای پرورش جوجه گوشتی جنوب استان تهران به خوبی بهره گیری می گردد.

ب- از عوامل مدیریتی در جهت افزایش عملکرد واحدهای پرورش جوجه گوشتی جنوب استان تهران به خوبی بهره گیری نمی گردد.

 

1-6- اهداف پژوهش

الف- ارایه راهکارهای عملی به مقصود بهبود کارایی فنی واحدهای پرورش جوجه گوشتی تجاری درجنوب استان تهران

ب- کاهش ضریب تبدیل غذایی وارتقای وضعیت اقتصادی واحدهای پرورش جوجه گوشتی تجاری در جنوب استان تهران

ج- صرفه جویی در اندازه دان مصرفی و وارد کردن ظرفیت بدست آمده در تغذیه بشر از راه‌های مستقیم یا غیر مستقیم دیگر

د- مطالعه اقتصادی – اجتماعی وتعیین عوامل مدیریتی در صنعت مرغداری در جنوب استان تهران برای اولین بار انجام گردید .

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :93

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***