جستجو در سایت :   

 

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی

 

 

ارزیابی و مقایسه مدل های Drainmod و Modflow در شبیه سازی و برآورد نوسانات سطح ایستابی در اراضی زهکشی شده

 

 

 

 

استاد راهنما

دکتر مسعود نوشادی

 

 

بهمن ماه 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

ارزیابی و مقایسه مدل های  Drainmod و (PMWIN) Modflow در شبیه سازی و  برآورد  نوسانات سطح ایستابی در اراضی زه کشی شده

به کوشش

راضیه قهرمانی

بهره گیری از مدل های رایانه ای آب زیرزمینی در دهه های اخیر به عنوان روشی ارزان و سریع در مطالعه چگونگی حرکت، بیلان و مدیریت آب های زیرزمینی پیشرفت قابل توجهی داشته می باشد. مانند مدل هایی که دارای قابلیت خوب در مطالعه آب های زیرزمینی می باشد مدل سه بعدی تفاضل محدود Modflow  می باشد که قابلیت کاربرد در شرایط غیر همگام را دارد. نرم افزار PMWIN یکی از کاربردی ترین نرم افزار های شبیه سازی جریان در آبخوان می باشد که بر پایه کد Modflow جریان در آکفر را شبیه سازی می کند. همچنین مدل دیگر برای ارزیابی سیستم های مدیریت آب، مدل جامع Drainmod می باشد. در این پژوهش ارزیابی مدل های مذکور درسیستم های زهکشی در دو منطقه سلامی و کوشکک مطالعه و مقایسه شده می باشد. اجرای مدل Drainmod نشان داد که این مدل قادر می باشد سطح ایستابی را در حالت همگام در ناحیه بین دو زهکش با NRMSE در منطقه سلامی (در کل دوره) و ایستگاه تحقیقاتی کوشکک (در فصل بارش) به ترتیب 17/0 و 14/0 و شاخص تطابق به ترتیب 94/0 و 92/0 شبیه سازی کند که پیش بینی خیلی خوبی می باشد. اما پیش بینی مدل  Drainmod در فصل آبیاری برآورد خیلی خوبی از سطح ایستابی ندارد. در منطقه کوشکک به دلیل مقادیر زیاد آب آبیاری که به صورت سطحی به زمین داده می گردد، مدل برآورد مناسبی از سطح ایستابی ندارد. نتایج اجرای مدل PMWIN نشان داد که اختلاف بین مقادیر عمق سطح ایستابی نظاره شده و شبیه سازی شده در هر دو منطقه زیاد می باشد و NRMSE در پیزومترها بین 16/0 تا 43/0 در سلامی و 18/0 تا 35/0 در کوشکک متغیر می باشد. شاخص تطابق نیز بین 37/0 تا 56/0 در کوشکک و 51/0 تا 93/0 در سلامی متغیر می باشد. پس مدل PMWIN در این دو منطقه دقت قابل قبولی ندارد و در مطالعه طرح های زهکشی نمی تواند مورد بهره گیری قرار گیرد. پس اجرای مدل Drainmod در مناطق زهکشی شده برای مطالعه سطح ایستابی در منطقه بدلیل دقت بالاتر و نتایج قابل قبول تر مناسب می باشد.

فهرست مطالب
عنوان    صفحه

فصل اول: مقدمه

⦁    پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………    1
2-1- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………        4

فصل دوم: مروری بر پژوهشهای پیشین

2-1- پژوهش های انجام شده با مدل Drainmod…………………………………………………………………    5
2-2- پژوهش های انجام شده با مدل  Modflow………………………………………………………..    12

فصل سوم: روش پژوهش

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

3-1-  تاریخچه مدل های آب زیرزمینی ………………………………………………………………………    17
3-2-  مدل PMWIN ……………………………………………………………………………………..    18
3-3-  مدل Drainmod…………………………………………………………………………………………………    23
3-3-1-  قابلیت ها و توانایی های مدل ……………………………………………………………………    23
3-3-2- فرضیات اساسی مدل………………………………………………………………………………..    24
3-3-3- شاخه های مدل…………………………………………………………………………………………………    30
3-3-4- ورودی های مدل…………………………………………………………………………………………….    31
3-3-5- فایل های خروجی……………………………………………………………………………………………    33
3-4- مشخصات محل پژوهش………………………………………………………………………………………    33
3-5- داده های هواشناسی…………………………………………………………………………………………….    35
3-6- مشخصات خاک منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………..    35
3-7- منحنی مشخصه رطوبتی…………………………………………………………………………………    36
3-8- تبخیر تعرق پتانسیل……………………………………………………………………………………………    37
3-9- شبکه بندی مناطق مورد مطالعه…………………………………………………………………………..    38
3-10-. شرایط اولیه و انتخاب گام های زمانی در مدل PMWIN………………………………..    39
3-11- تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………..    40

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- مدل  PMWINدر مناطق مورد مطالعه………………………………………………………………    42
4-1-1- منطقه سلامی………………………………………………………………………………………………….    42
4-1-2- منطقه کوشکک……………………………………………………………………………………………….    76
4-2-  مدل Drainmod  در مناطق مورد مطالعه…………………………………………………    92
4-2-1-  ایستگاه تحقیقاتی کوشکک …………………………………………………………………………..    92
4-2-2- منطقه سلامی…………………………………………………………………………………………………..    109

فصل پنجم: نتیجهگیری

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………     115

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………….    121

چکیده به زبان انگلیسی

فهرست جدول‌ها

عنوان     صفحه

جدول 1-3- اختصار ای از ورودی های پارامترهای سیستم زهکشی…………………………….
34
جدول 2-3- مشخصات خاک درایستگاه تحقیقاتی کوشکک………………………………………..    35
جدول 3-3- مقادیر رطوبت-مکش دراعماق مختلف خاک درایستگاه تحقیقاتی کوشکک    36
جدول 4-3- مقادیر رطوبت -مکش در اعماق مختلف خاک در سلامی…………………………    37
جدول 1-4- ارتفاع سطح ایستابی نظاره شده و شبیه سازی شده از لایه نفوذناپذیر در پیزومترها در حالت همگام(آخر بهمن ماه)………………………………………………………………………    44
جدول 2-4- مقدار بارش و تغذیه در زمان های مختلف در منطقه سلامی……………………..    46
جدول 3-4- مقادیر NRMSE و  dمحاسبه شده در پیزومتر های نظاره ای……………..                                                           59
جدول 4-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) در پیزومتر 1 در حالت غیرهمگام…………………………………………………………………………………………………….    60
جدول 5-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 2 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………………………………….    60
جدول 6-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 3 در حالت غیرهمگام……………………………………………………………………………………………………………..    61
جدول 7-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 4 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………………………………    61
جدول 8-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 5 در حالت غیرهمگام……………………………………………………………………………………………………….    61
جدول 9-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 6 در حالت غیرهمگام……………………………………………………………………………………………………….    62
جدول10-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 7 در حالت غیرهمگام……………………………………………………………………………………………………..    62
جدول 11-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 8 در حالت غیرهمگام……………………………………………………………………………………..    62
جدول 12-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 9 در حالت غیرهمگام……………………………………………………………………………………..    63
جدول 13-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 10 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    63
جدول 14-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 11 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    63
جدول 15-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 12 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    64
جدول 16-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 13 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    64
جدول 17-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 14 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    64
جدول 18-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 15 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    65
جدول 19-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 16 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    65
جدول 20-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 17 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    65
جدول 21-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 18 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….
66
جدول 22-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 19 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….
66
جدول 23-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 20 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    66
جدول 24-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 21 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    67
جدول 25-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 22 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….
67

جدول 26-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 23 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    67
جدول 27-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 24 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    68
جدول 28-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 25 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    68
جدول 29-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 26 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    68
جدول 30-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 27 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    69
جدول 31-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 28 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    69
جدول 32-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 29 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    69
جدول 33-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 30 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    70
جدول 34-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 31 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….     70
جدول 35-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 32 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    70
جدول 36-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 33 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………………….    71
جدول 37-4- مقایسه ارتفاع سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده ا ز لایه نفوذ ناپذیر (متر) در حالت همگام…………………………………………………………………………………………………..    78
جدول 38-4- مقادیر بارش وآبیاری و تغذیه در ایستگاه تحقیقاتی کوشکک در مزرعه گندم…………………………………………………………………………………………………………………………………………    79
جدول 39-4- مقادیر بارش وآبیاری و تغذیه در ایستگاه تحقیقاتی کوشکک در مزرعه یونجه………………………………………………………………………………………………………………………………………..    80
جدول 40-4- مقادیر بارش و تغذیه در ایستگاه تحقیقاتی کوشکک در مزرعه آیش……………    81
جدول 41-4- مقادیر NRMSE و  dمحاسبه شده درچاهک های نظاره ای…………………    82

جدول 42-4- مقادیر تحلیل آماری F-test برای مقادیر پیش بینی شده و نظاره ای سطح ایستابی در چاهک 1 …………………………………………………………………………………………………..    86
جدول 43-4- مقادیر تحلیل آماری F-test برای مقادیر پیش بینی شده و نظاره ای سطح ایستابی در چاهک 2…………………………………………………………………………………………………..    87
جدول 44-4- مقادیر تحلیل آماری F-test برای مقادیر پیش بینی شده و نظاره ای سطح ایستابی در چاهک 3…………………………………………………………………………………………………..    87
جدول 45-4- مقادیر تحلیل آماری F-test برای مقادیر پیش بینی شده و نظاره ای سطح ایستابی در چاهک 4…………………………………………………………………………………………………..    87
جدول 46-4- مقادیر تحلیل آماری F-test برای مقادیر پیش بینی شده و نظاره ای سطح ایستابی در چاهک 5…………………………………………………………………………………………………..    88
جدول 47-4- مقادیر تحلیل آماری F-test برای مقادیر پیش بینی شده و نظاره ای سطح ایستابی در چاهک 6…………………………………………………………………………………………………..    88
جدول 48-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده  در چاهک 1 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………………………………….    89
جدول 49-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده در چاهک 2 در حالت غیرهمگام…………………………………………………………………………………………………………….
89
جدول 50-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده در چاهک 3 در حالت غیرهمگام…………………………………………………………………………………………………………….    90
جدول 51-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده در چاهک 4 در حالت غیرهمگام…………………………………………………………………………………………………………….    90
جدول 52-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده در چاهک 5 در حالت غیرهمگام……………………………………………………………………………………………………………..
91
جدول 53-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده در چاهک 6 در حالت غیرهمگام……………………………………………………………………………………………………………..
91
جدول 54-4- مقادیر آبیاری و بارش در دوره مورد مطالعه در ایستگاه تحقیقاتی کوشکک    94
جدول 54-4- مقادیر آبیاری و بارش در دوره مورد مطالعه در ایستگاه تحقیقاتی کوشکک    95
جدول 55-4- مقادیر تحلیل آماری F-test برای مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده سطح ایستابی در مزرعه گندم………………………………………………………………………………………………..    97
جدول 56-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده با مدل Drainmod  در مزرعه گندم………………………………………………………………………………………………..
97

جدول 56-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده با مدل Drainmod  در مزرعه گندم…………………………………………………………………………………………………    98
جدول 57-4- مقادیر تحلیل آماری F-test برای مقادیر پیش بینی شده و نظاره ای سطح ایستابی در مزرعه آیش ……………………………………………………………………………………………….    100
جدول 58-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده با مدل Drainmod  در مزرعه آیش………………………………………………………………………………………………….    101
جدول 58-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده با مدل Drainmod  در مزرعه آیش………………………………………………………………………………………………….    102
جدول 59-4- مقادیر تحلیل آماری F-test برای مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده سطح ایستابی در مزرعه یونجه ……………………………………………………………………………………………..    104
جدول 60-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده با مدل Drainmod  در مزرعه یونجه……………………………………………………………………………………………….    104
جدول 60-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده با مدل Drainmod  در مزرعه یونجه……………………………………………………………………………………………….    105
جدول 61-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده با مدل Drainmod  در کل مزرعه کوشکک…………………………………………………………………………………….    107
جدول 61-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده با مدل Drainmod  در کل مزرعه کوشکک…………………………………………………………………………………….    108
جدول 62-4- نتایج آماری  مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده سطح ایستابی در ایستگاه تحقیقاتی کوشکک…………………………………………………………………………………………….    108
جدول 63-4- مقادیر تحلیل آماری F-test برای مقادیر پیش بینی شده و مشاهدهشده عمق سطح ایستابی در سلامی…………………………………………………………………………………………….    110
جدول 64-4- مقایسه عمق سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده(متر) با مدل Drainmod  در منطقه سلامی ………………………………………………………………………………………….    111
جدول 65-4- نتایج آماری  مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده سطح ایستابی در منطقه سلامی و ایستگاه تحقیقاتی کوشکک………………………………………………………………….    112

فهرست شکلها

عنوان     صفحه

شکل 1-3-  تقسیم بندی طبقات آبدار به شبکه هایی از سلول ها…………………………………    20
شکل2-3- مولفه های بیلان آب در مدل Drainmod…………………………………………………….    25
شکل3-3-محل متغیرهای فیزیکی به کار رفته در مدل…………………………………………………    27
شکل 4-3- بهره گیری از سازه‌های کنترل برای اداره سطح ایستابی…………………………………    29
شک  شکل 5-3- پنجره ورود مسیر داده های مورد بهره گیری در مدل  Drainmod………………..     32
شکل 6-3- شبکه بندی محدوده منطقه سلامی……………………………………………………………..    39
شکل 7-3- شبکه بندی محدوده ایستگاه تحقیقات کوشکک…………………………………………    39
شکل 1-4- خطوط هم پتانسیل ضخامت لایه اشباع در منطقه سلامی (متر)……………….    42
شکل 2-4- مقایسه ارتفاع سطح ایستابی نظاره شده و پیش بینی شده از لایه نفوذ ناپذیر با خط یک به یک در حالت همگام در منطقه سلامی………………………………………….    43
شکل 3-4-مقایسه ارتفاع سطح آب محاسبه شده و نظاره شده از لایه نفوذ ناپذیر با خط یک به یک در پیزومترهای نظاره ای در زمان های مختلف (حالت غیر همگام)    46
شکل4-4- تغییرات عمق سطح ایستابی اندازه گیری شده و شبیه سازی شده نسبت به زمان در پیزومتر شماره 12 (وسط دو زهکش)……………………………………………………………….
47
شکل5-4- تغییرات عمق سطح ایستابی اندازه گیری شده و شبیه سازی شده نسبت به زمان در پیزومتر شماره 17 (وسط دو زهکش)……………………………………………………………….    47
شکل 6-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 1 با خط یک به یک ………………………………………………………………………………………..    48
شکل 7-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 2 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     48
شکل 8-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 3 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     49

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن

شکل 9-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 4 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     49
شکل 10-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 5 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     49
شکل 11-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 6 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     50
شکل 12-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 7 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     50
شکل 13-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 8 با خط یک به یک ……………………………………………………………………………………….    50
شکل 14-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 9 با خط یک به یک ……………………………………………………………………………………….    51
شکل 15-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 10 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     51
شکل 16-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 11 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     51
شکل 17-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 12 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     52
شکل 18-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 13 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     52
شکل 19-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 14 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     52
شکل 20-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 15 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     53
شکل 21-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 16 با خط یک به یک ……………………………………………………………………………………….    53
شکل 22-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 17 با خط یک به یک ……………………………………………………………………………………….    53
شکل 23-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 18 با خط یک به یک ……………………………………………………………………………………….    54

شکل 24-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 19 با خط یک به یک ……………………………………………………………………………………….    54
شکل 25-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 20 با خط یک به یک ……………………………………………………………………………………….
54
شکل 26-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 21 با خط یک به یک ……………………………………………………………………………………….    55
شکل 27-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 22 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     55
شکل 28-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 23 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     55
شکل 29-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 24 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     56
شکل 30-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 25 با خط یک به یک ……………………………………………………………………………………….    56
شکل 31-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 26 با خط یک به یک ……………………………………………………………………………………….    56
شکل 32-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 27 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     57
شکل 33-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 28 با خط یک به یک ……………………………………………………………………………………….    57
شکل 34-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 29 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     57
شکل 35-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 30 با خط یک به یک ……………………………………………………………………………………….    58
شکل 36-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 31 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     58
شکل 37-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 32 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     58
شکل 38-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 33 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     59

شکل 39-4- مقایسه سطح ایستابی (فاصله سطح آب از زهکش) شبیه سازی شده، نظاره شده با نتایج ارتباط کرکهام در بین دو زهکش در حالت همگام………………………    71
شکل 40-4- مقایسه سطح ایستابی (فاصله سطح آب از زهکش) شبیه سازی شده، نظاره شده با نتایج ارتباط کرکهام در بین دو زهکش در روز 10……………………………..    72
شکل 41-4- مقایسه سطح ایستابی (فاصله سطح آب از زهکش) شبیه سازی شده، نظاره شده با نتایج ارتباط کرکهام در بین دو زهکش در روز 20……………………………..
72
شکل 42-4- مقایسه سطح ایستابی (فاصله سطح آب از زهکش) شبیه سازی شده، نظاره شده با نتایج ارتباط کرکهام در بین دو زهکش در روز 30……………………………..
73
شکل 43-4- مقایسه سطح ایستابی (فاصله سطح آب از زهکش) شبیه سازی شده، نظاره شده با نتایج ارتباط کرکهام در بین دو زهکش در روز 40……………………………..    73
شکل 44-4- مقایسه سطح ایستابی (فاصله سطح آب از زهکش) شبیه سازی شده، نظاره شده با نتایج ارتباط کرکهام در بین دو زهکش در روز 50……………………………..    73
شکل 45-4- مقایسه سطح ایستابی (فاصله سطح آب از زهکش) شبیه سازی شده، نظاره شده با نتایج ارتباط کرکهام در بین دو زهکش در روز 60……………………………..
74
شکل 46-4- مقایسه سطح ایستابی (فاصله سطح آب از زهکش) شبیه سازی شده، نظاره شده با نتایج ارتباط کرکهام در بین دو زهکش در روز 70……………………………..    74
شکل 47-4- مقایسه سطح ایستابی (فاصله سطح آب از زهکش) شبیه سازی شده، نظاره شده با نتایج ارتباط کرکهام در بین دو زهکش در روز 80……………………………..    74
شکل 48-4- مقایسه سطح ایستابی (فاصله سطح آب از زهکش) شبیه سازی شده، نظاره شده با نتایج ارتباط کرکهام در بین دو زهکش در روز 90……………………………..    75
شکل 49-4- مقایسه سطح ایستابی (فاصله سطح آب از زهکش) شبیه سازی شده، نظاره شده با نتایج ارتباط کرکهام در بین دو زهکش در روز 100……………………………..    75
شکل 50-4- مقایسه سطح ایستابی (فاصله سطح آب از زهکش) شبیه سازی شده، نظاره شده با نتایج ارتباط کرکهام در بین دو زهکش در روز 110……………………………..    75
شکل 51-4- مقایسه سطح ایستابی (فاصله سطح آب از زهکش) شبیه سازی شده، نظاره شده با نتایج ارتباط کرکهام در بین دو زهکش در روز 120……………………………..    76
شکل 52-4- مقایسه ارتفاع سطح ایستابی شبیه سازی شده و نظاره شده با خط یک به یک درحالت همگام در6 چاهک در آذر ماه (حالت همگام)……………………………………..    77
شکل 53-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در چاهک 1با خط یک به یک……………………………………………………………………………………………    82

شکل 54-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در چاهک 2 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………………    82
شکل 55-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در چاهک 3 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………………    83
شکل 56-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در چاهک 4 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………………    83
شکل 57-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در چاهک 5 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………………    83
شکل 58-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در چاهک 6 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………………    84
شکل 59-4- تغییرات عمق سطح ایستابی اندازه گیری شده و شبیه سازی شده نسبت به زمان در چاهک 1……………………………………………………………………………………………………..    84
شکل 60-4- تغییرات عمق سطح ایستابی اندازه گیری شده و شبیه سازی شده نسبت به زمان در چاهک 2…………………………………………………………………………………………………….    84
شکل 61-4- تغییرات عمق سطح ایستابی اندازه گیری شده و شبیه سازی شده نسبت به زمان در چاهک 3…………………………………………………………………………………………………….    85
شکل 62-4- تغییرات عمق سطح ایستابی اندازه گیری شده و شبیه سازی شده نسبت به زمان در چاهک 4…………………………………………………………………………………………………….    85
شکل 63-4- تغییرات عمق سطح ایستابی اندازه گیری شده و شبیه سازی شده نسبت به زمان در چاهک 5……………………………………………………………………………………………………    85
شکل 64-4- تغییرات عمق سطح ایستابی اندازه گیری شده و شبیه سازی شده نسبت به زمان در چاهک 6……………………………………………………………………………………………………    86
شکل 65-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در مزرعه گندم با خط یک به یک در کل دوره ………………………………………………………………    95
شکل 66-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در مزرعه گندم با خط یک به یک از دی تا فروردین ماه ………………………………………………..    96
شکل 67-4- تغییرات سطح ایستابی در وسط دو زهکش نسبت به زمان در مزرعه گندم در طول دوره اندازه گیری…………………………………………………………………………………..    96
شکل 68-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده سطح ایستابی در وسط دو زهکش در مزرعه آیش با خط یک به یک از 1/9/69 تا 31/3/70…………………………    99
شکل 69-4- تغییرات سطح ایستابی در زمان های مختلف در مزرعه آیش………………    99

شکل 70-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده سطح ایستابی در مزرعه آیش با خط یک به یک از دی تا فروردین ماه…………………………………………………………………    100
شکل71-4- مقایسه ارتباط بین  مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده سطح ایستابی در مزرعه یونجه با خط یک به یک(کل دوره)………………………………………………………………    102
شکل 72-4- تغییرات سطح ایستابی نسبت به زمان در مزرعه یونجه………………………..    103
شکل73-4- مقایسه ارتباط بین  مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده سطح ایستابی در مزرعه یونجه با خط یک به یک در دوره بارش………………………………………………………..    103
شکل 74-4- تغییرات سطح ایستابی نسبت به زمان درکل مزرعه و مقادیر بارش و آبیاری……………………………………………………………………………………………………………………………    106
شکل 75-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی درکل مزرعه با خط یک به یک در دوره بارش………………………………………………………………………    106
شکل 76-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و نظاره شده عمق سطح ایستابی در منطقه سلامی با خط یک به یک……………………………………………………………………………….    109
شکل 77-4- تغییرات سطح ایستابی نسبت به زمان درمنطقه سلامی……………………    110

فصل اول

مقدمه

⦁    پیشگفتار

میهن ما ایران از لحاظ موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی جزء مناطق خشک و نیمه خشک به شمار می رود و همچون بسیاری از نقاط جهان تنها راه بهره برداری مفید ومطلوبتر از این اراضی پهناور که اکثرا فاقد سیستم زهکشی هستند، با تقویت و احداث سیستم های زهکشی سطحی و زیرزمینی میسر می باشد.
مدل های کامپیوتری بدلیل کاهش هزینه ها و کوتاه کردن مدت زمان دستیابی به نتایج اجرای یک سناریو بر روی یک سیستم، بصورت گسترده ای در علوم مختلف بکار می طریقه. سیستم های زهکشی معمولا در اراضی نیمه خشک تحت آبیاری برای کنترل شوری و ماندابی شدن خاک نصب می شوند .بدلیل وجود پیچیدگی حرکت آب و انتقال املاح در خاک، مدل های شبیه سازی برای تشریح عملکرد سیستم های مدیریت آب که ممکن می باشد شامل زهکش زیرزمینی، سطحی و آبیاری باشند، به کار می طریقه .در مناطق مرطوب نیز زیرا کنترل سطح ایستابی به صورت یک بحران در می آید، داشتن سیستم زهکشی یک ضرورت می باشد. در صورتی که در سایر مناطق اهمیت زهکشی از این نقطه نظر کاهش می یابد. با در نظر داشتن این واقعیت که منابع آب زیرزمینی ایران در حدود 8/٧٧ درصد مصارف شرب، صنعت و کشاورزی را تامین می کند (فضل اولی و همکاران، 1385)، برنامه ریزی و ارائه طرح هایی که موجب بهره گیری بهینه از منابع آبی موجود و تغذیه آبخوان ها گردد، از اولویت ویژه ای برخوردار می باشد. بر این اساس و با در نظر داشتن قابلیت زیاد مدل های پیشرفته شبیه سازی آب زیرزمینی با سیستم هیدروژئولوژی آبخوان و امکان بهره گیری از این مدل ها برای پیش بینی وضعیت آینده، مدل های مذکور شرایط مناسبی را به مقصود مدیریت و بهره گیری بهینه از منابع آب زیرزمینی فراهم آورده اند. بنابراین نیاز می باشد که استراتژی های لازم جهت بهره گیری از آب های سطحی و زیرزمینی جهت رسیدن به کشاورزی پایدار صورت پذیرد. به مقصود تهیه استراتژی های موثر در این زمینه در آغاز لازم می باشد خواص کمی و کیفی منابع آب های سطحی و زیرزمینی موجود درهر منطقه به خوبی شناخته شوند و با در نظر داشتن پتانسیل های موجود در منطقه، برنامه ریزی های آینده صورت پذیرد. از دیگر موردها مورد نیاز جهت برنامه ریزی آینده، مطالعه اثرات احداث شبکه آبیاری و زهکشی بر رفتار آب های زیر زمینی می باشد. مدل های کامپیوتری امروزه به خوبی می توانند رفتار آب های زیرزمینی را شبیه سازی نمایند (رزاق منش و همکاران، 1385). به دلیل پیچیدگی سیستم های مدیریت آب، مدل های شبیه سازی برای طراحی و تشریح عملکرد این سیستم ها ضروری می باشند.
برای تبدیل موفق یک مدل مفهومی به یک مدل فیزیکی ، قیاسی یا ریاضی ، وجود داده های پایه ضروریست. این داده ها، اطلاعات مورد نیاز برای حل معادله اساسی را تأمین می کنند. برای تهیه و آماده سازی این داده ها در شبیه سازی آب زیرزمینی، لازم می باشد که از مشخصات فیزیکی آبخوان اطلاعات حتی الامکان دقیق و کافی وجود داشته باشد. در واقع هرچه شناخت ما از آبخوان بیشتر باشد، نتیجه شبیه سازی به واقعیت نزدیکتر خواهد بود (کتیبه و حافظی، 1383).

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :66

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***