جستجو در سایت :   

دانشکده کشاورزی

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته­ی

هواشناسی کشاورزی

­­

ارزیابی طریقه نمایه­های دمایی هواشناسی کشاورزی در ایران

 

 

­­­

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

استاد راهنما

دکتر امین شیروانی

اسفند 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

ارزیابی طریقه نمایه­های دمایی هواشناسی کشاورزی در ایران

به کوشش

سوسن اسفندیاری

 

در این پژوهش تحلیل طریقه وقایع حدی نمایه‌های دمایی هواشناسی کشاورزی در ایران انجام گردید. دوازده نمایه هواشناسی کشاورزی در سه گروه نمایه­های دوره سرما (آخرین یخبندان بهاره، اولین یخبندان پاییزه، طول دوره یخبندان، تعداد روزهای یخبندان و ساعات سرمادهی)، نمایه­های فصل رشد (آغاز، پایان و طول فصل رشد و روز درجه رشد تجمعی ماهانه) و نمایه­های دما (کمینه و بیشینه دمای مطلق سالانه و دامنه دمای روزانه) مطالعه شدند. در این پژوهش از داده­های دمای بیشینه و کمینه روزانه دمای هوا در 20 ایستگاه همدیدی در سراسر کشور برای دوره زمانی 2012-1960 بهره گیری گردید. در آغاز این 12 نمایه­ تولید گردید و تابع خودهمبستگی آن‌ها مطالعه گردید. در ایستگاه­هایی که به‌گونه پیاپی همبسته بودند، سری­های زمانی نا همبسته پیش­سفید شده تولید شدند. آزمون من-کندال و تحلیل طریقه خطی به ترتیب برای تعیین وجود و اندازه (شیب) طریقه بهره گیری شدند. آزمون من-کندال دنباله­ای نیز برای یافتن نقطه آغاز ناگهانی و مطالعه طریقه در زیردوره­ها به کار گرفته گردید. نتایج نشان داد که طریقه نمایه­های مورد مطالعه در سراسر کشور متفاوت بوده و تعداد ایستگاه­های دارای طریقه در هر نمایه یکسان نیست. طریقه کاهشی معنی­دار در اغلب نمایه­های دوره سرما نظاره گردید و نمایه تعداد روزهای یخبندان بیشترین طریقه را در میان نمایه­های دوره سرما دارا بود و این نتیجه در بیش از نیمی از ایستگاه‌ها به دست آمد. کاهش دوره یخبندان به معنای تأخیر در اولین یخبندان پاییزه و رسیدن زودرس آخرین یخبندان بهاره در بسیاری از ایستگاه­ها نظاره گردید. ساعات سرمادهی نیز در بیشتر ایستگاه­ها دارای طریقه کاهشی بود. طریقه نمایه­های فصل رشد در مقایسه با نمایه­های دوره سرما در تعداد کمتری از ایستگاه­ها وجود داشت. نتایج نشان داد در مناطق معدودی شروع فصل رشد زودرس و تأخیر در پایان فصل رشد رخ داده می باشد. طریقه افزایشی نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه­های گرم بیش از ماه­های سرد بود. نمایه دامنه دمای روزانه به‌ویژه در ماه­های ژوئن، سپتامبر، نوامبر و دسامبر دارای طریقه کاهشی بود و کمترین تعداد ایستگاه­های دارای طریقه در ماه مارس نظاره گردید.

 

واژه­های کلیدی: طریقه، نمایه­های هواشناسی کشاورزی، آزمون من-کندال دنباله­ای.

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه
   
فصل اول – پیشگفتار —— 1
1-1- تغییرات دمای میانگین جهانی و ارتباط آن با دماهای حدی ———— 2
1-2- اهمیت مطالعه طریقه دماهای حدی و نمایه‌های هواشناسی کشاورزی —– 3
1-3- اهداف پژوهش —————- 5
فصل دوم- مروری بر پژوهش‌های پیشین —— 6
2-1- پژوهش‌های داخلی ———— 7
2-1- پژوهش‌های خارجی ———– 10
فصل سوم- مواد و روش‌ها — 14
3-1- ایستگاه‌های مورد پژوهش ——- 15
3-2-نمایه‌های پژوهش ————- 18
3-2-1- نمایه‌های دوره سرما ———- 18
3-2-2- نمایه‌های فصل رشد ——— 19
3-2-3- نمایه‌های دمایی ————- 21
3-3- مطالعه طریقه — 22
3-3-1- آزمون‌های آماری تحلیل طریقه — 22
3-3-1-1- آزمون من-کندال ——— 23
3-3-1-2- آزمون من-کندال دنباله‌ای — 25
3-3-1-3- مطالعه طریقه خطی ——— 26

 

فصل چهارم- نتایج و بحث – 27
4-1- آماده‌سازی داده‌ها ———— 28
4-2- تولید نمایه‌های پژوهش ——– 29
4-3-مطالعه خودهمبستگی مرتبه اول نمایه‌ها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 44
4-4- نتایج تحلیل طریقه ————– 47
4-5- نتایج طریقه نمایه‌های سالانه —— 48
4-5-1- نتایج طریقه آخرین یخبندان بهاره(LS) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 52
4-5-2- نتایج طریقه اولین یخبندان پاییزه(FF) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 57
4-5-3- نتایج طریقه طول دوره یخبندان پاییزه(FP) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 61
4-5-4- نتایج طریقه تعداد روزهای یخبندان (NF) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 65
4-5-5- نتایج طریقه ساعات سرمادهی (CH) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 68
4-5-6- نتایج طریقه آغاز فصل رشد (SGS) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 72
4-5-7- نتایج طریقه پایان فصل رشد (EGS) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 75
4-5-8- نتایج طریقه طول فصل رشد (LGS) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 77
4-5-9- نتایج طریقه دمای کمینه مطلق سالانه(LMT) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 80
4-4-9- نتایج طریقه دمای بیشینه مطلق سالانه(HMT) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 84
4-6- جمع‌بندی نتایج طریقه نمایه‌های دوره سرما، فصل رشد و دمای                        مطلق حدی –  

86

4-7- نتایج طریقه نمایه‌های ماهانه —— 89
4-7-1- نتایج طریقه نمایه دامنه دمای روزانه (DTR) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 89
4-7-2- نتایج طریقه نمایه درجه روز رشد تجمعی (GDD) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 106
فصل پنجم- نتیجه‌گیری — 123
           منابع ————

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

129

 

 

 

فهرست جدول‌ها

 

عنوان صفحه
   
جدول 3-1- مشخصه‌های ایستگاه‌های مورد مطالعه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 17
جدول4-1- نمایه­های تولید شده در ایستگاه شیراز بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 31
جدول4-2- نمایه­های تولید شده در ایستگاه کرمانشاه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 34
جدول4-3- مقادیر ماهانه نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه­های مختلف برحسب درجه سانتی­گراد در ایستگاه زاهدان در سال­های مورد مطالعه ———- 38
جدول4-4- مقادیر ماهانه نمایه دامنه دمای روزانه در ماه­های مختلف برحسب درجه سانتی­گراد در ایستگاه قزوین در سال­های مورد مطالعه ————— 41
جدول 4-5- آماره آزمون من-کندال نمایه‌های سالانه دوره سرما، فصل رشد و دمای کمینه و بیشینه مطلق ———- 49
جدول 4-6- شیب طریقه خطی در نمایه‌های سالانه دوره سرما، فصل رشد و دمای کمینه و بیشینه مطلق ———- 50
جدول 4-7- سال آغاز تغییر ناگهانی طریقه در نمایه‌های سالانه دوره سرما، فصل رشد و دمای کمینه و بیشینه مطلق —– 51
جدول 4-8- ضرایب آزمون من-کندال برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه­های            مختلف —— 90
جدول4-9- شیب تغییر طریقه نمایه دامنه دمای روزانه در ماه­های مختلف ———– 100
جدول4-10- سال تغییر طریقه نمایه دامنه دمای روزانه در ماه­های مختلف ———– 101

 

 

جدول 4-11- ضرایب آزمون من-کندال برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه­های مختلف —————- 107
جدول4-12- شیب طریقه نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه­های مختلف ———– 117
جدول4-13- سال تغییر طریقه نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه­های مختلف ——- 118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

 

عنوان صفحه
   
شکل 3-1- موقعیت جغرافیایی ایستگاه‌های مورد مطالعهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 16
شکل4-1- تغییرات سری زمانی نمایه­های دوره سرما، فصل رشد و دمای مطلق کمینه و بیشینه در ایستگاه شیراز   ———- 33
شکل4-2- تغییرات سری زمانی نمایه­های دوره سرما، فصل رشد و دمای مطلق کمینه و بیشینه در ایستگاه کرمانشاه ——– 36
شکل4-3- سری زمانی نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه­های مختلف برحسب درجه سانتی­گراد در ایستگاه زاهدان ——- 40
شکل4-4- سری زمانی نمایه دامنه دمای روزانه در ماه­های مختلف برحسب درجه سانتی­گراد در ایستگاه قزوین ——- 43
شکل 4-5- نمودار خودهمبستگی در تأخیرهای زمانی مختلف نمایه­های دوره سرما، فصل رشد و دمای کمینه و بیشینه مطلق در ایستگاه بم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 45
شکل 4-6- مانند شکل4-5 در ایستگاه تهران — 46
شکل4-7- تغییرات مکانی آماره آزمون من-کندال نمایه آخرین یخبندان بهاره در ایستگاه­های مورد مطالعه در کشور — 53
شکل4-8- تغییرات طریقه خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه آخرین یخبندان بهاره در ایستگاه­های منتخب ——– 55
شکل4-9- مانند شکل 4-7 برای نمایه اولین یخبندان پاییزه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 58
شکل4-10- تغییرات طریقه خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه اولین یخبندان پاییزه در ایستگاه­های منتخب ——- 59
شکل4-11- تغییرات طریقه خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه طول دوره یخبندان در ایستگاه­های منتخب ——– 62
شکل4-12- مانند شکل 4-7 برای نمایه طول دوره یخبندان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 64
شکل4-13- مانند شکل 4-7 برای نمایه تعداد روزهای یخبندان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 64
شکل4-14- تغییرات طریقه خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه طول دوره یخبندان در ایستگاه­های منتخب ——– 66
شکل4-15- مانند شکل 4-7 برای نمایه ساعات سرمادهی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 68
شکل4-16- تغییرات طریقه خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه ساعات سرمادهی در ایستگاه­های منتخب ———- 70
شکل4-17- مانند شکل 4-7 برای نمایه آغاز فصل رشد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 73
شکل4-18- مانند شکل 4-7 برای نمایه پایان فصل رشد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 73
شکل4-19- تغییرات طریقه خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه آغاز فصل رشد در ایستگاه­های منتخب ———— 74
شکل4-20- تغییرات طریقه خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه پایان فصل رشد در ایستگاه­های منتخب ———– 76
شکل4-21- مانند شکل 4-7 برای نمایه طول فصل رشد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 78
شکل4-22- تغییرات طریقه خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه طول فصل رشد در ایستگاه­های منتخب ———– 79
شکل4-23- مانند شکل 4-7 برای نمایه دمای کمینه مطلق بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 81
شکل4-24- مانند شکل 4-7 برای نمایه دمای بیشینه مطلق بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 81
شکل4-25- تغییرات طریقه خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه دمای کمینه مطلق در ایستگاه­های منتخب ——— 82

 

 

شکل4-26- تغییرات طریقه خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه دمای بیشینه مطلق در ایستگاه­های منتخب ——– 85
شکل4-27- درصد ایستگاه­های دارای طریقه به تفکیک نمایه­های سالانه مورد مطالعه — 88
شکل4-28- نمودار جعبه‌ای مقادیر آماره آزمون من-کندال نمایه­های سالانه در ایستگاه­های مورد مطالعه ——– 88
شکل4-29- درصد ایستگاه­های دارای طریقه معنی­دار نمایه دامنه دمای روزانه در ماه­های مختلف —— 91
شکل4-30- نمودار جعبه‌ای مقادیر آماره آزمون من-کندال نمایه­ دامنه دمای روزانه در ماه­های مختلف – 91
شکل4-31- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه ژانویه ———— 93
شکل4-32- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه فوریه ———— 93
شکل4-33- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه مارس ———— 94
شکل4-34- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه آوریل ———— 94
شکل4-35- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه می ————– 95
شکل4-36- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه ژوئن ————- 95
شکل4-37- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه جولای ———– 96
شکل4-38- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه آگوست ———– 96
شکل4-39- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه سپتامبر ———- 97
شکل4-40- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه اکتبر ————- 97
شکل4-41- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه نوامبر ———— 98
شکل4-42- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه دسامبر ———– 98
شکل 4-43 – نمودار آماره­های پیشرو و پسرو نمایه دامنه دمای روزانه ماه­های مختلف در ایستگاه­ بیرجند ————— 102
شکل 4-44 – نمودار آماره­های پیشرو و پسرو نمایه دامنه دمای روزانه ماه­های مختلف در ایستگاه­ بم ————– 104
شکل4-45- درصد ایستگاه­های دارای طریقه معنی­دار نمایه درجه روز رشد تجمعی در    ماه­های مختلف —————- 108
شکل4-46- نمودار جعبه‌ای مقادیر آماره آزمون من-کندال نمایه­ درجه روز رشد تجمعی

در ماه­های مختلف ————–

108
شکل4-47- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه ژانویه ——– 110
شکل4-48- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه فوریه ——— 110
شکل4-49- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه مارس ——– 111
شکل4-50- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه آوریل ——– 111
شکل4-51- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه می ———- 112
شکل4-52- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه ژوئن ——— 112
شکل4-53- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه جولای ——- 113
شکل4-54- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه آگوست ——- 113
شکل4-55- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه سپتامبر —— 114
شکل4-56- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه اکتبر ——— 114
شکل4-57- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه نوامبر ——– 115
شکل4-58- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه دسامبر ——- 115
شکل4-59- نمودار آماره­های پیشرو و پسرو نمایه درجه روز رشد تجمعی ماه­های مختلف در ایستگاه­ تبریز ———- 119
شکل4-60- نمودار آماره­های پیشرو و پسرو نمایه درجه روز رشد تجمعی ماه­های مختلف در ایستگاه­ شیراز ——— 121

 

 


فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار

 

 

1-1- تغییرات دمای میانگین جهانی و ارتباط آن با دماهای حدی

 

دمای هوا یکی از مهم‌ترین ویژگی­های اقلیمی می باشد که مقدار آن رو به فزونی می باشد. میانگین دمای جهانی اندازه 74/0 درجه سانتی­گراد در قرن گذشته (IPCC[1], 2007) و میانگین دمای سطح زمین در حدود 7/0 درجه سانتی­گراد افزایش داشته می باشد et al., 2007) (Trenberth. میانگین دمای هوای ایران نیز در 50 سال گذشته حدود یک درجه سانتی­گراد (شیروانی، 1393) و در نواحی شمال کشور 5/1 درجه سانتی­گراد ( احمدی و رادمنش، 1393) افزایش‌یافته می باشد. در مطالعه افزایش دمای میانگین بایستی توجه داشت که این تغییرات ناشی از تغییر در دمای بیشینه یا کمینه و یا تغییرات همزمان هر دو پارامتر می باشد و تغییرات کوچک در میانگین­ها می­تواند ناشی از تغییرات بزرگ در دماهای حدی باشد (Katz and Brown, 1992). به تعبیری دیگر در مطالعه دماهای میانگین بی­شک اثر دما­­های بیشینه و کمینه تعدیل‌شده یا از بین می­رود (Skaggs and Irmak, 2012). در طول قرن بیستم علاوه بر نتایج به‌دست‌آمده در دماهای میانگین، تغییرات معنی­داری در دماهای حدی به‌دست‌آمده و طریقه این تغییرات به‌ویژه در نیمه دوم قرن بیستم شدیدتر بوده می باشد (Moberg et al., 2006). با در نظر داشتن اینکه پارامترهای حدی در مقایسه با مقادیر میانگین آسیب­های جدی­تری به محیط‌زیست و جامعه وارد می‌کنند (Mearns et al.,1984)، در دهه­های اخیر نگرانی­ها در ارتباط با رخداد­های آب و هوایی به‌ویژه وقایع حدی رو به گسترش می باشد.

 

 

1-2- اهمیت مطالعه طریقه دماهای حدی و نمایه­های هواشناسی کشاورزی

 

دمای هوا عاملی محدودکننده در رشد گیاه می باشد که مطالعه وجود طریقه[2] یا نوسان[3] آن می‌تواند در کاهش اندازه اثرات منفی و مدیریت در بخش کشاورزی سودمند باشد. چگونگی طریقه تغییرات اقلیم و تأثیر آن در کشاورزی از جایگاه و اهمیت ویژه­ای برخوردار می باشد (Easterling et al., 1993). کوچک‌ترین تغییرات اقلیمی مانند زمان تغییر دما، تغییر در دماهای حدی و یا تغییر در واریانس دما می‌تواند به‌گونه مستقیم یا غیرمستقیم سبب بروز تغییرات بزرگ در سایر متغیرهای هواشناسی ازجمله تبخیر، یخبندان و بارش گردد (Katz and Brown, 1992). پس دمای هوا یکی از مهم‌ترین پارامترهای هواشناسی در کشاورزی و عملکرد محصول آن می باشد که تغییرات و مطالعه جزئیات آن می­تواند در مدیریت کشاورزی یا مدیریت بحران سودمند باشد (Parry, 1989;Easterling et al., 1993; Southworth et al., 2000) و برای برنامه­ریزان کشاورزی نتایجی کاربردی به همراه داشته و در سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی در مدیریت کشاورزی به کار گرفته گردد.

اگرچه دمای هوا یکی از مهم‌ترین سنجه­ها در پرورش گیاه، عملکرد محصول و نیاز آبی آن می باشد، مطالعه اندازه و چگونگی تغییرات دمای میانگین و یا حتی دماهای حدی کمینه و بیشینه، به‌تنهایی در تعیین تأثیرات آب و هوایی و تغییر اقلیم بر کشاورزی کافی نیست. با در نظر داشتن حساس بودن کشاورزی نسبت به طول فصل رشد و دوره سرما می­توان به اهمیت زمان شروع، مدت و چگونگی توزیع تغییرات دما پی برد. در مطالعات مرتبط با کشاورزی، نمایه­های هواشناسی کشاورزی[4] می­توانند برای ارزیابی تغییرات اقلیم (Fernandeslong et al., 2013) و نیز ارزیابی تأثیر اقلیم و هواشناسی بر گیاهان و محصولات گیاهی (Alexandrov et al., 2008) مورداستفاده قرار گیرند. ارزیابی تغییرات این نمایه­ها می­تواند در تصمیم­گیری­های مدیریتی و بهره گیری از فنّاوری در مزرعه سودمند باشد (Eitzinger et al., 2009).

پژوهش­هایی درزمینهٔ تغییرات بلند­مدت نمایه­های کشاورزی وابسته به دما، مانند روزهای یخبندان و طول دوره فصل رشد در مناطق گوناگون دنیا انجام‌ شده می باشد. برای نمونه شواهدی هست که نشانگر طریقه کاهشی در تعداد روزهای یخبندان در 50 سال گذشته، در بیشتر نواحی واقع در عرض­های میانی و بالایی نیمکره شمالی می باشد (Fritch et al., 2002). همچنین در نقاطی از دنیا افزایش طول دوره رشد با در نظر داشتن افزایش دما در نزدیکی سطح زمین نظاره‌شده می باشد (Moonen et al., 2002; Shen et al., 2005; Schwartz et al., 2006). طول فصل­های بدون یخبندان در بسیاری از نواحی با عرض­های جغرافیایی میانی و بالایی در هر دو نیمکره در حال افزایش می باشد و در نیمکره شمالی آشکارا آغاز زودرس فصل بهار دیده می­گردد (Trenberth et al., 2007) با در نظر داشتن پژوهش­های گسترده درزمینهٔ مطالعه طریقه دما و نمایه­های کشاورزی مبتنی بر پایه دما، در بیشتر نقاط دنیا نیاز به پژوهشی در این راستا در کشور احساس می­گردد. در کشور ما نیز مطالعات اندکی در این زمینه صورت گرفته می باشد (محمدی و تقوی، 1384؛ رحیم­زاده و اصغری، 2009؛ سهرابی و همکاران، 2013).

تفاوت عمده پژوهش حاضر در مقایسه با مطالعات گذشته را می‌توان به ترتیب زیر اظهار نمود:

  1. مطالعه طریقه به‌ویژه در دماهای حدی مورد توجه می باشد درصورتی‌که در پژوهش­های پیشین دماهای حدی از دیدگاه دور بوده و در بیشتر مطالعات از میانگین دما بهره گیری شده می باشد.
  2. در این پژوهش بیشترین توجه بر پارامتر­های (پراسنج­های) مرتبط با کشاورزی مانند درجه روز رشد و تأکید بر بازه­های زمانی آخرین سرمازدگی بهاره و اولین سرمازدگی پائیزه می باشد. در پژوهش­های پیشین تأکید بر دما و نه نمایه­های کشاورزی که بر پایه دما تعریف می­شوند، بوده می باشد.
  3. پژوهش به‌گونه گسترده و فراگیر در سطح کشور از نظرها دور بوده می باشد و به‌گونه عمده در ایستگاه­های محدود و در بخش­های خاصی از کشور انجام شده می باشد.
  4. در مطالعات انجام شده کمتر از آزمون من-کندال دنباله­ای بهره گیری شده می باشد و با در نظر داشتن این‌که آزمون من-کندال به طول بازه و زمان شروع و پایان بازه نیز حساس می باشد، این کاستی با به‌کارگیری آزمون من کندال دنباله­ای[5] جبران خواهد گردید. همچنین آزمون من-کندال دنباله­ای می‌تواند نشانگر نقطه آغاز ناگهانی طریقه و پایداری طریقه باشد.

 

1-3- اهداف پژوهش

 

در این پژوهش طریقه بلندمدت نمایه­های هواشناسی کشاورزی در سه دسته نمایه­های دوره سرما (آخرین یخبندان بهاره، اولین یخبندان پائیزه، دوره یخبندان ، تعداد روزهای یخبندان و ساعات سرمادهی)، نمایه­های فصل رشد (شروع، پایان و طول فصل رشد و روز درجه رشد تجمعی ماهانه) و نمایه­های دما (بازه دمای روزانه و دمای کمینه و بیشینه مطلق سالانه) در ایستگاه­های همدیدی در سراسر کشور که دست­کم 50 سال داده مورد اعتماد داشته­اند بر پایه روش­های آماری مطالعه و مقایسه خواهد گردید.

[1] Intergovernmental Panel on Climate Change

[2] Trend

[3] Fluctuation

[4]Agro meteorology Indices

[5] Sequential Mann-Kendal

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :179

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:رابطه بین فعالیت آنزیم های زنجیره تنفسی و بازدهی خوراک در بره های نر قزل متولد شده در نتیجه آمیزش تصادفی