جستجو در سایت :   

دانشکده کشاورزی

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی علوم دامی- فیزیولوژی دام

 

اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ­های مادر گوشتی مسن

 

 

 

استادان راهنما

دکتر محمدجواد ضمیری

دکتر امیر اخلاقی

 

استادان مشاور

دکتر محمد دادپسند

دکتر محمدرضا جعفرزاده شیرازی

 

زمستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ­های مادر گوشتی مسن

به کوشش

فاطمه فیروزی

با هدف بهبود کیفیت تخم­مرغ و نفوذ اسپرم به لایه فرا­ویتلین و افزایش باروری، تفاله خشک مرکبات به جیره مرغ­های مولد مسن سویه کاب 500 افزوده گردید. شمار 36 قطعه مرغ مادر گوشتی سویه کاب 500 و 12 خروس هم­سویه آن­ها، در سن 65 هفتگی به شیوه تصادفی گزینش و مرغ­ها به سه گروه 12 تایی تقسیم شدند. تفاله خشک مرکبات در سطوح صفر، 5 و 10 درصد به مدت 10 هفته در جیره (به ترتیب T1، T2 و T3) به کار برده گردید. آب به شکل آزاد و خوراک به شکل محدود در ساعت 7:30 صبح در اختیار پرندگان قرار گرفت. خروس­ها برای انزال­گیری به مدت دو هفته با مالش شکمی عادت­دهی شدند. عملیات تلقیح مرغ­ها بین ساعت 16- 14 انجام گردید. در طول 10 هفته، تولید تخم مرغ و فروزه­های کیفی آن مانند وزن تخم­مرغ، شاخص شکل ظاهری، شاخص زرده، واحد هاو، ضخامت پوسته، pH آلبومن، pH زرده و نرخ باروری ارزیابی شدند. ارزیابی نفوذ اسپرم به لایه فرا­ویتلین و اندازه­گیری شاخص پراکسیداسیون لیپیدی (TBARS) در هفته پایانی آزمایش انجام گردید. یافته­ها نشان دادند که جیره بر باروری، نرخ نفوذ اسپرم به لایه فرا­ویتلین ، شاخص پراکسیداسیون لیپیدی (TBARS)، شاخص زرده، شاخص شکل ظاهری تخم­مرغ، وزن بدن، وزن تخم­مرغ، pH آلبومن و pH زرده اثری نداشت. تغذیه تفاله خشک مرکبات با افزایش واحد هاو، ضخامت پوسته، وزن تخم­مرغ همراه بود. با در نظر داشتن اثر مثبت تفاله مرکبات در سطوح مصرفی بر روی بعضی از خصوصیات کیفی تخم­مرغ و دسترسی فراوان و ارزان قیمت بودن تفاله مرکبات، از این رو تغذیه تفاله مرکبات به جیره پرنده­های مولد مسن دست کم در سطوح مصرفی در آزمایش کنونی می­تواند بهره گیری گردد.

 

واژگان کلیدی: تفاله مرکبات، کیفیت تخم­مرغ، نفوذ اسپرم، مرغ مادر

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فصل اول: مقدمه…………………………….. 2

1-1- اهداف پژوهش………………………… 6

فصل دوم: پیشینه پژوهش……………………… 8

2-1- شرایط نگهداری تفاله مرکبات…………… 8

2-2- ارزش غذایی تفاله مرکبات……………… 9

2-3- اثرات خوراک­های دارای آنتی­اکسیدان……… 10

2-4- اثرات تفاله مرکبات…………………. 11

فصل سوم: مواد و روش­ها…………………….. 15

3-1- محل و زمان اجرای پژوهش……………….. 15

3-2- آماده ­سازی سالن………………………….. 15

3-3- تهیه پودر تفاله خشک مرکبات…………… 15

3-4- روش انجام پژوهش……………………… 16

3-5- تیمار­های آزمایشی……………………. 16

3-6- تهیه جیره………………………….. 17

3-7- مواد و وسایل لازم…………………….. 19

3-8- تلقیح مصنوعی……………………….. 20

3-9- پارامترهای اندازه­گیری شده……………. 21

3-9-1- وزن کشی مرغ­ها…………………….. 21

3-9-2-تولید تخ­مرغ……………………….. 21

3-9-3-وزن تخم­مرغ…………………………. 21

3-9-4- شاخص شکل تخم­مرغ………………….. 21

3-9-5- شاخص زرده………………………… 22

3-9-6-.باروری…………………………… 22

3-9-7- ضخامت پوسته………………………. 22

3-9-8- ارتفاع زرده و سفیده و واحد هاو……. 23

3-9-9- تعیین pH سفیده ……………………. 24

3-9-10- اندازه­گیری غلظت MDA………………… 24

3-9-10-1- تهیه محلول­ها………………….. 25

3-9-10-2- رسم منحنی استاندارد…………….. 26

3-9-10-3- اندازه­گیری غلظت MDA زرده تخم­مرغ… 27

3-9-11- ارزیابی نفوذ اسپرم………………. 28

3-10- واکاوی آماری……………………… 30

فصل چهارم: نتایج………………………….. 32

4-1- وزن بدن……………………………. 32

4-2- ویژگی­های کیفی تخم­مرغ……………….. 33

4-2-1- تولید تخم­مرغ……………………… 33

4-2-2- وزن تخم­مرغ………………………. 33

4-2-3- ضخامت پوسته تخم­مرغ……………….. 34

4-2-4- ارتفاع آلبومن……………………. 34

4-2-5- واحد هاو………………………… 35

4-2-6- ارتفاع زرده………………………. 35

4-2-7- قطر زرده…………………………. 35

4-2-8- شاخص زرده………………………… 36

4-2-9- طول تخم­مرغ………………………… 36

4-2-10- عرض تخم-مرغ……………………… 37

4-2-11- شاخص شکل تخم­مرغ…………………. 37

4-2-12- pH زرده…………………………. 37

4-2-13- pH آلبومن……………………….. 38

4-3- شاخص پراکسیداسیون لیپیدهای زرده تخم­مرغ­ها.. 38

4-4- درصد باروری و نرخ نفوذ اسپرم به لایه فراویتلین    38

فصل پنجم: بحث…………………………….. 49

پیشنهاد­ها……………………………….. 55

منابع…………………………………….. 56

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                         صفحه

جدول 3-1- ترکیب جیره مرغ­های مادر تخم­گذار (%)… 18

جدول 4-1- چکیده واکاوی پراکنش داده­های مرغ­های تغذیه شده با جیره­های دارای تفاله خشک مرکبات……………………. 40

جدول 4 – 2- اثر تغذیه پودر تفاله خشک مرکبات بر وزن بدن، تولید تخم­مرغ و فراسنجه­های کیفی تخم­مرغ­های مرغ­های مادر گوشتی مسن سویه کاب 500 (LS means ± SE)………………………… 41     جدول 4 – 3- تغییرات هفتگی عملکرد وزن بدن، تولید تخم­مرغ و فراسنجه­های کیفی   تخم­مرغ­های مرغ­های مادر گوشتی مسن سویه کاب 500 (LS means ± SE) 42

جدول 4 – 4- اثر بر هم کنش جیره و زمان بر وزن بدن (گرم) مرغ­های مادر گوشتی مسن سویه کاب 500 (LS means ± SE)……… 32

جدول 4 – 5- اثر بر هم­کنش جیره و زمان بر وزن تخم­مرغ (گرم) مرغ­های مادر گوشتی مسن سویه کاب 500 (LS means ± SE)……… 43

جدول 4 – 6- اثر بر هم­کنش جیره و زمان بر ضخامت پوسته تخم­مرغ (میلی متر) مرغ­های مادر گوشتی مسن سویه کاب 500 (LS means ± SE) 44

جدول 4 – 7- اثر بر هم­کنش جیره و زمان بر قطر زرده تخم­مرغ (میلی متر) مرغ­های مادر گوشتی مسن سویه کاب 500 (LS means ± SE) 44

جدول 4 – 8- اثر بر هم­کنش جیره و زمان بر شاخص زرده تخم­مرغ مرغ­های مادر گوشتی مسن سویه کاب 500 (LS means ± SE)……… 45

جدول 4 – 9- اثر بر هم­کنش جیره و زمان بر pHزرده تخم­مرغ مرغ­های مادر گوشتی مسن سویه کاب 500 (LS means ± SE)……… 45

جدول 4 – 10- اثر بر هم­کنش جیره و زمان بر pH آلبومن تخم مرغ مرغ­های مادر گوشتی مسن سویه کاب 500 (LS means ± SE).. 46

جدول 4 – 11- اثر تغذیه پودر تفاله خشک مرکبات بر شاخص پراکسیداسیون لیپیدی زرده (TBARS) ، نرخ نفوذ اسپرم به لایه فراویتلین و درصد باروری تخم­مرغ­های مرغ­های مادر گوشتی مسن سویه کاب 500 (LS means ± SE).    46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل نخست:
مقدمه

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

 

فصل 1- مقدمه

سن پرنده با عملکرد تولید مثلی آن ارتباط وارونه دارد (Robinson et al., 1990). در نژاد­هایی که پتانسیل ژنتیکی بیشینه­ای برای تولید تخم مرغ دارند، با افزایش سن، تولید کاهش می­یابد. فزون بر این، تخم­مرغ­هایی که در طول چرخده دوم تولید گذاشته می­شوند، باروری کمتری دارند و جوجه درآوری آن ها ممکن می باشد کم گردد (Lerner et al., 1993). اگر اسپرم در لوله های انباشت اسپرم (SST)[1] موجود باشد و فرآیند تخمک ریزی طبیعی باشد، تخم­مرغ معمولاً بارور خواهد بود. بیشتر تخم­مرغ­هایی که تا 7 روز پس از جفتگیری طبیعی یا تلقیح مصنوعی تولید می شوند، بارور هستند (لیسون و سامرز، 1382). برخلاف پستانداران، اسپرم پرندگان برای لقاح با تخمک، به کاپاسیته شدن درون دستگاه تولید مثل ماده نیازی ندارد .(Howarth, 1971) برای لقاح موفق، اسپرم بایستی تمام گامه های فرآیند لقاح مانند جابه­جایی، انباشت در SST، پیوند و نفوذ به لایه پیش ویتلین ( [2](PVLو یکی شدن با تخمک را سپری کند(Donoghue, 1999) . ارزیابی نفوذ اسپرم به لایه پیش ویتلین به عنــوان نــمایه ای از بـاروری کل و کنش اسپرم می باشد (Bramwell et al., 1995). زیرا اسپرم برای نفوذ به تخمک بایستی توان ورود به SST، جابه­جایی در لوله های تولید مثلی و نفوذ به PVL را داشته باشد، شمار بالای منافذ اسپرم در PVL نــشان دهنــده تـوان بـاروری بالا می باشد
.(Bramwell et al., 1995; Christensen et al., 2006) بین باروری و شمار اسپرم­هایی که به صفحه رویانی (بلاستودیسک)[3] نفوذ می­کنند، همبستگی هست. پس از تلقیح شمار مشخصی اسپرم، انتظار می­رود که با گذشت زمان باروری کاهش یابد. این کاهش باروری، با کاهش سریع شمار اسپرم هایی که به بلاستودیسک نفوذ می­کنند، همراه می باشد (لیسون و سامرز، 1382). بر این اساس، با افزایش سن مرغ از 27 به 56 هفتگی، شمار منافذ نفوذ اسپرم در بلاستودیسک از 113 به 60 کاهش پیدا نمود (Bramwell et al., 1995). با افزایش سن مرغ، شمار یا توانایی
گیرنده­های اسپرم در بلاستودیسک، می­تواند کاهش یابد. همچنین، افزایش سن با کوتاه شدن طول توالی تخم گذاری[4](Williams and Sharp, 1978) ، افزایش فاصله بین تخمک ریزی ها از 24 ساعت به 26 تا 27ساعت و کاهش تولید تخم (Romanoff and Romanoff , 1949)، کاهش نرخ جابه­جایی زرده بین 24 تا 78 هفتگی (Lacassagne, 1960)، کاهش نرخ ورود فولیکول به گامه پایانی رشد تند و در پی آن انباشت زرده در شمار کمتری فولیکول
(Williams and Sharp, 1978)، کاهش حساسیت فولیـکول به LH و کاهش توان تخمـک­ریـزی آن همراه می باشد (Moudgal and Razdan, 1985).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی امکان بهره گیری ازکود بیولوژیک فسفره به عنوان منبع کودی و مقایسه آن با منبع کودهای شیمیایی فسفره متداول

تأثیر اساسی غذا در حفظ سلامتی، عملکرد تولیدی و تولید مثلی چمانگان و پرندگان روز به روز روشن­تر می­گردد. از میان بسیاری از سازه های غذایی، آنتی­اکسیدان­ها اهمیت ویژه ای در حفظ سطوح بالای رشد، تولید و سیستم ایمنی در پرندگان دارند. این مفهوم با درک تأثیر آنتی­اکسیدان­ها در کاهش آثار زیان بار رادیکال­های آزاد[5] و متابولیت­های سمی در حیوانات آشکارتر می گردد. یکی از مهم ترین راه کارها در پیش گیری از تنش اکسیداتیو و ایجاد موازنه آنتی­اکسیدانی در بدن حیوانات، افزایش توان آنتی­اکسیدانی از راه بهینه سازی آنتی­اکسیدان دریافتی از راه خوراک می باشد(Surai et al., 2010) . در فرآیند های احیا و تبدیل اکسیژن به آب، چندین ماده سمی مانند یون سوپر اکسید، پراکسید هیدروژن و رادیکال هیدروکسیل در بدن تولید می شوند. این ترکیبات سازه های اکسید­کننده نیرومندی هستند که تهدیدی برای سلول های زنده به شمار می­طریقه؛ زیرا می توانند سبب تخریب بخش­های پروتینی و لیپیدی سلول­ها شوند. پراکسیداسیون لیپید­های غشا نیز می­تواند سبب پراکسیداسیون پروتین­های غشا گردد(Breininger et al., 2005) . از پیامد پراکسیداسیون لیپید، کاهش اسیدهای چرب غیر­اشباع همراه با تولید رادیکال های آزاد می باشد. این رادیکال ها سبب افزایش پراکسیداسیون لیپید و تولید مالون­دای­آلدهاید (MDA)[6] و ۴- هایدروکسی­نوننول[7] خواهند گردید (Baumber et al., 2000). تقریبا تمام سلول­ها، ترکیبات و آنزیم­هایی دارند که می­توانند آثار سمی انواع اکسیژن­های واکنش پذیر[8] را خنثی کنند .(Sreejith et al., 2006) سیستم آنتی­اکسیدانی در پستانداران و پرندگان اهلی از سه سطح عمده دفاعی به نام گلوتاتیون پراکسیداز[9]، سوپراکسید دیسموتاز[10] و کاتالاز[11] تشکیل شده می باشد (Surai et al., 1998b). دو گروه آنتی­اکسیدانی در تخم پرندگان شناسایی شده­اند: آنتی­اکسیدان­های محلول در آب که در آلبومن، و آنتی­اکسیدان­های محلول در چربی که در زرده پیدا نمود می شوند. گروه دوم شامل ویتامین E و کاروتینوییدها هستند که هر دو تنـها به وسیـله گیاهان ساخته می شونــد و جانوران بایستی آنـها را از راه خوراک دریافت کنند
(Surai, 2002). زرده تخم مقدار فراوانی لیپید دارد که بخش عمده نیاز انرژی رویان را تامین می­کند. این لیپیدها جزیی از ساختار غشاهای بیولوژیک و پیش­ساز ترکیباتی مانند هورمون­ها نیز هستند. رادیکال­های آزاد می­توانند لیپیدهای مهم زرده را طی پراکسیداسیون تخریب کنند.
آنتی­اکسیدان­ها می­توانند از این تخریب جلوگیری کنند و این امکان را فراهم آورند که لیپیدها در فرآیند رشد رویان به کار طریقه و یا این که انباشت شوند و پس از تولد در تکامل سیستم­های ایمنی، هورمونی و گوارشی در طول هفته نخست زندگی به کار طریقه (Surai, 2002). رویان ها ممکن می باشد در معرض تنش ناشی از گرمای اضافه تولیدی در گامه­های پایانی دوره جوجه­کشی قرار گیرند (Tullett, 1990). تکامل رویان به انباشت اسیدهای چرب غیر­اشباع با چند پیوند دوگانه در لیپید موجود در بافت های رویانی وابسته می باشد
(Noble and Speake, 1997; Speake et al., 1998). این موضوع حساسیت بالای بافت های رویانی به پراکسیداسیون لیپید و رادیکال های آزاد را سبب می­گردد (Surai, 1999a). تنش اکسیداتیو در روزهای پایانی پیش از تولد و روزهای آغازین پس از تولد جوجه، می تواند سبب بروز مشکل گردد و در پی آن نرخ جوجه­درآوری را کاهش و مرگ و میر پس از تولد را افزایش دهد. از این رو، تکامل توان آنتی اکسیدانی کارآمد در بافت­ها، برای جلوگیری از پراکسیداسیون لیپیدها ضروری می باشد. سیستم آنتی­اکسیدانی رویان و جوجه تازه متولد شده بر پایه آنزیم­های آنتی­اکسیدانی مانند سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، کاتالاز (Surai, 1999a, b)، ویتامین E (Surai, 1999b)، کاروتینویید[12] (Surai et al., 2001a, b)، آسکوربیک اسید[13]
(Surai et al., 1996) و گلوتاتیون احیا شده[14] (Surai, 1999b) استوار می باشد.

کاربرد فرآورده­های فرعی کشاورزی و صنعتی در خوراک دام، با هدف کاهش هزینه­های خوراک بسیار مورد توجه بوده می باشد. نمونه­هایی­ از این فراورده ها: سبوس غلات، تفاله گوجه فرنگی و تفاله مرکبات هستند (Canene-Adams et al., 2005). با افزودن پودر تفاله گوجه فرنگی به جیره خروس های بومی فارس، حرکت پیش رونده اسپرم، غلظت اسپرم و درصد اسپرم زنده افزایش و درصد اسپرم­های غیر طبیعی کاهش پیدا نمود (Saemi et al., 2012). تفاله خشک مرکبات (DCP)[15] به عنوان یک منبع دارای بعضی از مواد غذایی با ارزش برای حیوانات و پرنـدگان می باشد (Nazok et al., 2010). کل مواد غذایی گوارش پذیر[16] DCP حدود 74% می باشد (Fegeros et al., 1995). تفاله مرکبات دارای ترکیبات آنتی­اکسیدانی مانند فلاونوییدها[17]، اسکوربیک اسید و پکتین[18] می باشد (Fernandez-Lopez et al., 2005)؛ فلاوانون ها[19]، فلاوون ها[20] و فلاونول ها[21] سه نوع از فلاونویید­های موجود در مرکبات هستند؛ که به علت فعالیت­های
آنتی­اکسیدانی، به عنوان مهار­کننده­های رادیکال­های آزاد به شمار می­طریقه
(Calabro et al., 2004). گلایکوزیدهای فلاونول[22] می­توانند به سدهای دفاعی آنتی­اکسیدانی خون کمک کنند (Hollman and Katan, 1999). لیمونن[23] ترکیبی تلخ، سفید رنگ و بلوری شکل می باشد (Lipton and Rosenberg, 1994)، که در میوه­های خانواده مرکبات می باشد و اغلب در غلظت­های بالا در دانه­های پرتقال و لیمو پیدا نمود می­گردد (Fayoux et al., 2007). افزودن تفاله لیمو (4%) به جیره مرغ­های تخم­گذار سبب افزایش مصرف خوراک و در پی آن افزایش تولید و وزن تخم و کاهش چربی شکمی گردید (Nobakht, 2013). کاربرد DCP تا 16 درصد در جیره مرغ تخم­گذار سبب افزایش گلوکز و لیپوپروتئین­های با دانسیته بالا و کاهش کلسترول، لیپـوپروتین با چگالی کم و تری­گلیسریدهای موجود در سرم و کلسترول زرده تخم مرغ گردید. افزودن DCP (12%) به جیره مرغ­های تخم­گذار، اثر ناپسندی بر تولید و کیفیت تخم­مرغ نداشت (Nazok et al., 2010).

پژوهش­های گذشته در زمینه کاربرد تفاله مرکبات در جیره پرندگان، بیشتر به مطالعه فراسنجه­های خونی در جوجه­های گوشتی (Oluremi et al., 2007; Mourão et al., 2008) و عملکرد تولید در مرغ­های تخم­گذار (Nazok et al., 2010) پرداخته اند. از آن جا که درمورد اثر تفاله مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ­های مادر گزارشی پیدا نمود نشد، در پژوهش کنونی اثر افزودن تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی آن­ها مطالعه گردید. با در نظر داشتن این که سن اثر منفی بر عملکرد تولیدمثلی دارد (Lerner et al., 1993)، پرندگان مسن برای این پژوهش به کار گرفته شدند، تا اثر احتمالی این شیوه تغذیه ای بهتر مطالعه گردد.

 

 

1-1 اهداف پژوهش

 

هدف پژوهش کنونی مطالعه امکان بهبود عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن با افزودن تفاله خشک مرکبات به جیره بود.

 

 

 

 

 

 

فصل دوم:
پیشینه

[1]Sperm storage tubules

[2]Perivitelline layer

[3]Blastodisc

[4]Clutch

[5]Free radicals

[6]Malondialdehyde

[7]Hydroxynonenol

[8]Reactive oxygen species

[9]Glutathione peroxidase

[10]Superoxide dismutase

[11]Catalase

 

[12]Carotenoids

[13]Ascorbic acid

[14]Reduced glutathione

[15]Dried citrus pulp

[16]Total digestible nutrients

[17]Flavonoids

[18]Pectin

[19]Flavanones

[20]Flavones

[21]Flavonols

[22]Flavonol glycosides

[23]Limonin

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :83

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***