جستجو در سایت :   

دانشکده ی کشاورزی

رساله ی دکتری در رشته ی

مکانیک ماشین های کشاورزی

مطالعه نظری و آزمایشگاهی یک خشک کن پیوسته جدید برای محصولات دانه ای به کمک ذرات بی اثر گرم شده

 

استاد راهنما

دکتر علی زمردیان

 

خرداد 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

مطالعه نظری و آزمایشگاهی یک خشک کن پیوسته جدید برای محصولات دانه ای به کمک ذرات بی اثر گرم شده

توسط

مهدی مرادی حسن آباد

از آنجا که مدت زمان زیادی صرف فرایند خشک کردن محصولات دانه ای از قبیل ذرت می گردد، می توان با بهره گیری از ذرات بی اثر نرخ انتقال حرارت به درون دانه های ذرت را افزایش داده تا آهنگ خشک شدن دانه ها سرعت گیرد. در اولین مرحله این پژوهش، امکان سنجی بهره گیری از این ذرات در خشک کردن دانه های ذرت مورد مطالعه قرار گرفت. تغییرات دمای میانگین دانه ذرت در دو حالت خشک شدن با بهره گیری از ذرات بی اثر و بدون بهره گیری از ذرات بی اثر با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج امکان سنجی نشان داد که تغییرات دمای میانگین دانه ذرت در دو حالت مذکور، اختلاف چشمگیری دارد. به گونه ای که اگر از هوای خشک کننده با دمای C°70 و ضریب همرفتی 74/18 وات بر متر مربع درجه سلسیوس با دوازده عدد ذره بی اثر در اطراف دانه ذرت بهره گیری گردد، متوسط دمای دانه در مقایسه با حالتی که از همان هوا اما بدون ذرات بی اثر بهره گیری گردد، 6/10 درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین نتایج تحلیل تغییرات ضریب نفوذ رطوبت دانه ذرت نشان داد که بهره گیری از ذرات بی اثر تاثیر معنی داری بر روی این ضریب دارد. جهت مطالعه فرایند خشک شدن دانه های ذرت با بهره گیری از ذرات بی اثر، یک خشک کن پیوسته جریان مخالف از جنس فولاد ضدزنگ ساخته گردید. سپس اثر بهره گیری از ذرات بی اثر و سایر پارامترهای مربوط به خشک کردن پیوسته دانه ذرت به گونه آزمایشگاهی نیز مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش ها بر روی دانه های ذرت با محتوای رطوبت اولیه حدود 30 درصد (برمبنای تر) در سه سطح دمای هوای خشک کننده (50، 60 و 70 درجه سلسیوس) و سه سطح نرخ جریان حجمی هوای خشک کننده 47/0، 94/0 و 41/1 متر مکعب بر دقیقه انجام گرفت. در آزمایش های انجام شده، اثرات به کارگیری نسبت های وزنی ذرات بی اثر و دانه های ذرت، نرخ های تخلیه متفاوت مواد جامد از مخزن خشک کن مورد آزمایش و مطالعه قرار گرفت. همه آزمایش ها در سه تکرار انجام شدند. نتایج نشان داد که همه پارامترهای اصلی شامل دما، سرعت هوا، سرعت دانه، نسبت وزنی ذرات بی اثر به مواد خشک شونده، ارتفاع کل مخزن بر روی نسبت رطوبت محصول به کار رفته اثر معنی داری دارند. در ادامه جهت انجام مدلسازی ریاضی فرایند خشک کردن دانه های ذرت در خشک کن پیوسته مذکور، از دو فناوری تحلیل ابعادی و دینامیک سیالات محاسباتی بهره گیری گردید. برای انجام تحلیل ابعادی، شش گروه بی بُعد از بین پارامترهای اعمالی تعیین شدند. در نهایت معادله ی پیش بینی چگونگی خشک کردن دانه ذرت بر اساس گروه های بی بُعد بدست آمد که می تواند رطوبت دانه های ذرت را تحت شرایط آزمایشگاهی معلوم پیش بینی کند. مقادیر پیش بینی شده جهت رطوبت دانه های ذرت، تطابق بسیار خوبی با داده های آزمایشگاهی رطوبت دانه های ذرت نشان داد. به گونه ای که ضریب همبستگی 94/0 بدست آمد. برای انجام دینامیک سیالات محاسباتی تئوری مدلسازی سه فازی بر مبنای تئوری اویلری به کار گرفته گردید. البته به دلیل فرضیاتی که در مدلسازی تئوری دینامیک سیالات محاسباتی هست، دقت کمتری در مقایسه با مدلسازی بر مبنای تحلیل ابعادی نظاره گردید. طوری که ضریب همبستگی برابر 86/0 بدست آمد.

کلمات کلیدی: انتقال حرارت، خشک کردن ذرت، تحلیل ابعادی، دینامیک سیالات محاسباتی

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

فصل اول 1

اهداف پژوهش حاضر 7

فصل دوم 8

2-1-1- طبقه‌بندی خشک‌کن‌ها بر اساس محل بهره گیری 8

2-1-1-1-خشک‌کن‌های خارج مزرعه‌ای 9

2-1-1-2-خشک‌کن‌های داخل مزرعه‌ای 9

2-1-2- طبقه‌بندی خشک‌کن‌ها بر اساس چگونگی تأمین حرارت 9

2-1-2-1-خشک‌کن‌های با دمای نزدیک به هوای محیط و دمای پایین 10

2-1-2-2- خشک‌کن‌های با درجه حرارت بالا 10

الف) خشک‌کن‌های مخزنی (توده ای) 10

ب) خشک‌کن‌های پیوسته 12

2-ب-1-خشک‌کن‌های جریان متقاطع 13

2-ب-2- خشک‌کن‌های جریان مخالف 13

2-ب-3- خشک‌کن‌های جریان همسو 13

2-ب-4- خشک‌کن‌های جریان مختلط 14

ج) خشک‌کن‌های چرخه‌ای 19

2-2- خشک کن های جدید 19

2-2-1- خشک کردن با میکروویو 19

2-2-2- خشک کردن صوتی 20

2-2-3- خشک کردن با پرتو زیر قرمز 20

2-2-4- آب زدایی به روش میدان الکتریکی و مغناطیسی 22

2-2-5- خشک کردن به روش بخار مافوق داغ 22

2-2-6- خشک کردن اسمزی 23

2-2-7- خشک کردن پفکی 24

2-2-8- خشک کن های انجمادی 25

2-2-9- خشک کن های پاششی 25

2-2-9- خشک کن بستر سیال 26

2-2-10- خشک کن های فواره ای 28

2-2-11- خشک کن های ترکیبی 29

2-3- تئوری خشک کردن 35

2-4- دسته‌بندی رطوبت موجود در دانه 38

2-4-1 رطوبت آزاد: 38

2-4-2- رطوبت غیر پیوندی: 38

2-4-3- رطوبت پیوندی: 38

2-5- ویژگیهای هوای خشک‌کننده: 38

1فشار بخار: 39

رطوبت نسبی: 39

نسبت رطوبتی: 39

درجه حرارت خشک: 39

دمای نقطه شبنم: 40

درجه حرارت تر: 40

حجم مخصوص: 40

آنتالپی: 40

2-6- مراحل مختلف فرایند خشک کردن 41

2-6-1- مرحله با نرخ ثابت 41

2-7- روشهای خشک کردن 44

2-7-1- خشک‌کردن به روش لایه نازک 44

2-7-1-1- روش تئوری 44

2-7-1-1-1-انواع شکل های دانه ها برای شبیه سازی 46

الف) صفحه تخت نامحدود 46

ب) کره 47

ج) استوانه با طول بی نهایت 48

د) متوازی السطوح مستطیلی 48

2-7-1-2- روش تجربی و نیمه تجربی 49

2-7-2- خشک‌کردن به روش لایه ضخیم 52

2-7-2-1- مدل بستر ضخیم 52

2-7-2-2- مدل جریان مخالف 53

2-7-2-3- روش دینامیک سیالات محاسباتی: (CFD) 54

2-7-2-3-1- روابط ریاضی 55

2-7-2-3-2- رژیم های جریان چندفازی 56

2-7-2-3-3-انتخاب یک مدل چند فازی 58

الف)دیدگاه اویلر- اویلر 58

الف-1- مدل حجم سیال 59

الف-2- مدل مخلوط 59

الف-3- مدل اویلری 59

ب- راهنمای انتخاب میان مدل های مخلوط و اویلری 60

2-7-2-3-4- معادلات بقا در مدل اویلری 61

2-7-2-3-6- روش حل مسائل بر اساس C F D 75

الف- روش حل بر اساس فشار 75

ب- روش حل بر مبنای دانسیته 78

2-7-2-4- تحلیل ابعادی 80

2-7-2-4-1-تئوری π 83

2-7-2-4-2- مراحل ایجاد معادله بی بعد بر اساس تحلیل ابعادی 85

فصل سوم 91

3-1- ساختمان خشک کن و متعلقات 93

3-1-1-مخزن خشک کن 93

3-1-2- نقاله های ورودی 93

3-1-3-موتور و گیربکس مورد بهره گیری 95

3-1-3- شاسی دستگاه 96

3-1-4- الک لرزاننده 96

3-1-5- فن دمنده 97

3-1-6- گرم کن هوا 98

3-2- ابزارهای اندازه گیری به کار گرفته شده 99

3-3- مدل سازی ریاضی 101

3-3-1- تحلیل ابعادی 102

3-3-2-دینامیک سیالات محاسباتی 103

3-3-2-1- انتقال حرارت 105

3-3-2-2- انتقال جرم 105

3-4- مطالعه فرایند انتقال حرارت به داخل دانه ذرت در حالت های مختلف خشک شدن 106

3-4-1- مطالعه فرایند انتقال حرارت به درون دانه ذرت، زمانی که فقط از هوای گرم بهره گیری گردد 107

3-4-1-1- شرایط مرزی و اولیه در حالت عدم حضور ذرات بی اثر: 109

3-4-2- مطالعه انتقال حرارت به درون دانه ذرت زمانی که علاوه بر جریان هوای گرم، از ذرات حامل انرژی نیز بهره گیری گردد 111

3-4-2-1- شرایط مرزی و اولیه در حالتی که 4 ذره بی اثر در اطراف هر دانه وجود داشته باشد: 112

3-4-2-2-حالتی که 8 عدد ذره بی اثر به صورت لایه ای، مطابق شکل 3-12، در اطراف دانه ذرت قرار گیرند. 114

3-4-2-3- حالتی که 12 عدد ذره بی اثر به صورت لایه ای، مطابق شکل 3-13، در اطراف دانه ذرت قرار گیرند. 114

3-4-3- حل معادلات 115

فصل چهارم 117

4-1- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت در حالت های مختلف خشک شدن بر اساس امکان سنجی 117

4-2- تغییرات ضریب انتشار رطوبتی دانه متناسب با حرارت هوای خشک کننده 145

4-3- تجزیه واریانس 146

4-3-1- اثر متقابل 148

4-4- تحلیل ابعادی 157

4-4-1- معادله پیش بینی 161

4-4-2- ارزیابی مدل بدست آمده از تحلیل ابعادی 163

4-5- دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) 164

4-6-1- مزایای روش دینامیک سیالات محاسباتی: 189

4-6-2- معایب روش دینامیک سیالات محاسباتی 189

4-6-3- مزایای روش تحلیل ابعادی 190

4-6-4- معایب روش تحلیل ابعادی 190

فصل پنجم 191

5-1- نتیجه گیری 191

5-2- پیشنهادات 193

منابع مورد بهره گیری 194

 

 

فهرست جداول

صفحه شماره و عنوان
   
3 جدول1-1 انواع روش های خشک کردن محصولات به همراه مزایا و معایب آنها
81 جدول2-1-سیستم واحدها
82 جدول2-2-سیستم واحدهای بین المللی
102 جدول3-1- پارامترهای موثر بر فرایند خشک شدن پیوسته دانه های ذرت
104 جدول 3-2- تنظیمات اعمالی در نرم افزار فلوئنت جهت شبیه سازی
144 جدول4-1- میانگین نظری دمای دانه ذرت در حالت های مختلف خشک شدن
145 جدول4-2- میانگین ضریب انتشار رطوبتی نظری دانه ذرت بر حسبm2/s در حالت های مختلف خشک شدن
146 جدول4-3- نتایج تجزیه واریانس
162 با بهره گیری از معادلات 4-2 تا 4-6 جدول4-4- مقادیر ثابت های

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها و نمودارها

شماره و عنوان

صفحه
شکل 2-1- خشک کن نوع مخزنی 11
شکل 2-2- تصویر شماتیک چهار نوع خشک‌کن پیوسته 15
شکل2-3- تصویر یک خشک کن جریان متقاطع 16
شکل2-4- چگونگی عملکرد خشک‌کن جریان همسو با خنک ‌کننده جریان غیرهمسو 17
شکل2-5- تصویر مجراها و جهت حرکت هوا نسبت به محصول در خشک‌کن جریان مختلط 18
شکل 2-6- تصویر شماتیک خشک کردن به روش پرتو زیر قرمز 21
شکل2-7- شکل شماتیک خشک کن بخار مافوق داغ 23
شکل2-8- سیستم خشک کن بستر سیال 27
شکل2-9- شکل شماتیک خشک کن فواره ای 29
شکل2-10-رژیم های جریان چندفازی 57
شکل2-11- مرور روش های حل بر مبنای فشار 78
شکل2-12- مرور روش حل بر مبنای دانسیته 79
شکل3-1- تصویر شماتیک قسمت های مختلف دستگاه خشک کن پیوسته بهره گیری شده 92
شکل3-2- شکل خشک کن پیوسته ساخته شده برای دانه های ذرت 94
شکل3-3- تابلو برق و کاهنده های دور مورد بهره گیری برای موتورهای DC 95
شکل 3-4- موتور D.C و گیربکس 1 به 80 مورد بهره گیری در دستگاه خشک کن 96
شکل 3-5-الف- الک لرزشی به کار رفته برای جدا سازی ساچمه ها از دانه های ذرت 97
شکل3-5- ب- لرزاننده نصب شده در زیر الک به همرا پایه فنری 97
شکل 3-6- محل گرم کن و فن دمنده هوا 98
شکل 3-7- کوره برقی مورد بهره گیری 99
شکل 3-8- نمونه گیر مورد بهره گیری برای گرفتن نمونه های دانه از داخل مخزن خشک کن 100
شکل 3-9- ترازوی دیجیتال دقیق مورد بهره گیری 100
شکل3-10- المان بندی دانه ذرت در دو جهت ارتفاع و عرض درحالتی که از ذرات بی اثر بهره گیری نشود. 108
شکل3-11- ترتیب قرار گیری دانه و ذرات بی اثر در حالتی که از 4 ذره بی اثر بهره گیری گردد. 112
شکل3-12 ترتیب قرار گیری دانه و ذرات بی اثر در حالتی که از 8 ذره بی اثر بهره گیری گردد. 114
شکل 3-13- ترتیب قرار گیری دانه و ذرات بی اثر در حالتی که از 12 ذره بی اثر بهره گیری گردد 115
شکل4-1- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=0 ، T=50°C,va=1m/s) در زمان های 800، 500 و 300ثانیه (به ترتیب از راست به چپ) بعد از شروع آزمایش 164
شکل4-2- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=1 ،T=50°C,va=1m/s) در زمان 300 ثانیه بعد از شروع آزمایش 165
شکل4-3- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=1 ،T=50°C,va=1m/s) در زمان 500 ثانیه بعد از شروع آزمایش 165
شکل4-4- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=1 ،T=50°C,va=1m/s) در زمان 800 ثانیه بعد از شروع آزمایش 166
شکل4-5- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=2 ،T=50°C,va=1m/s) در زمان 300ثانیه بعد از شروع آزمایش 166
شکل4-6- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=2 ،T=50°C,va=1m/s) در زمان 500ثانیه بعد از شروع آزمایش 167
شکل4-7- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=2 ،T=50°C,va=1m/s) در زمان 800ثانیه بعد از شروع آزمایش 167
شکل4-8- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=0 ،T=60°C,va=1m/s) در زمان 300ثانیه بعد از شروع آزمایش 168
شکل4-9- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=0 ،T=60°C,va=1m/s) در زمان 500ثانیه بعد از شروع آزمایش 168
شکل4-10- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=0 ،T=60°C,va=1m/s) در زمان 800ثانیه بعد از شروع آزمایش 169
شکل4-11- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=1 ،T=60°C,va=1m/s) در زمان 300 ثانیه بعد از شروع آزمایش 169
شکل4-12- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=1 ،T=60°C,va=1m/s) در زمان 500 ثانیه بعد از شروع آزمایش 170
شکل4-13- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=1 ،T=60°C,va=1m/s) در زمان 800 ثانیه بعد از شروع آزمایش 170
شکل4-14- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=2 ،T=60°C,va=1m/s) در زمان 300 ثانیه بعد از شروع آزمایش 171
شکل4-15- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=2 ،T=60°C,va=1m/s) در زمان 500 ثانیه بعد از شروع آزمایش 171
شکل4-16- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=2 ،T=60°C,va=1m/s) در زمان 800 ثانیه بعد از شروع آزمایش 172
شکل4-17- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=0 ،T=50°C,va=2m/s) در زمان 300 ثانیه بعد از شروع آزمایش 172
شکل4-18- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=0 ،T=50°C,va=2m/s) در زمان 500 ثانیه بعد از شروع آزمایش 173
شکل4-19- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=0 ،T=50°C,va=2m/s) در زمان 800 ثانیه بعد از شروع آزمایش 173
شکل4-20- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=1 ،T=50°C,va=2m/s) در زمان 300 ثانیه بعد از شروع آزمایش 174
شکل4-21- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=1 ،T=50°C,va=2m/s) در زمان 500 ثانیه بعد از شروع آزمایش 174
شکل4-22- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=1 ،T=50°C,va=2m/s) در زمان 800 ثانیه بعد از شروع آزمایش 175
شکل4-23- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=2 ،T=50°C,va=2m/s) در زمان 300 ثانیه بعد از شروع آزمایش 175
شکل4-24- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=2 ،T=50°C,va=2m/s) در زمان 500 ثانیه بعد از شروع آزمایش 176
شکل4-25- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=2 ،T=50°C,va=2m/s) در زمان 800 ثانیه بعد از شروع آزمایش 176
شکل4-26- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=0 ،T=60°C,va=2m/s) در زمان 300 ثانیه بعد از شروع آزمایش 177
شکل4-27- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=0 ،T=60°C,va=2m/s) در زمان 500 ثانیه بعد از شروع آزمایش 177
شکل4-28- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=0 ،T=60°C,va=2m/s) در زمان 800 ثانیه بعد از شروع آزمایش 178
شکل 4-29- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=1 ،T=60°C,va=2m/s) در زمان 300 ثانیه بعد از شروع آزمایش 178
شکل 4-30- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=1 ،T=60°C,va=2m/s) در زمان 500 ثانیه بعد از شروع آزمایش 179
شکل 4-31- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=1 ،T=60°C,va=2m/s) در زمان 800 ثانیه بعد از شروع آزمایش 179
شکل4-32- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=2 ،T=60°C,va=2m/s) در زمان 300 ثانیه بعد از شروع آزمایش 180
شکل4-33- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=2 ،T=60°C,va=2m/s) در زمان 500 ثانیه بعد از شروع آزمایش 180
شکل4-34- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=2 ،T=60°C,va=2m/s) در زمان 800 ثانیه بعد از شروع آزمایش 181
نمودار4-1- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت در اثر پیشرفت فرایند خشک شدن در ضریب همرفتی ثابت W/m2°C 74/18تحت دمای هوای خشک کننده ثابت C°50 با و بدون کمک ذرات حامل انرژی 118
نمودار 4-2- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت در اثر پیشرفت فرایند خشک شدن در ضریب همرفتی ثابت W/m2°C 61/29 تحت دمای هوای خشک کننده ثابت C°50 با و بدون کمک ذرات حامل انرژی 118
نمودار4-3- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت در اثر پیشرفت فرایند خشک شدن در ضریب همرفتی ثابت W/m2°C 70/38 تحت دمای هوای خشک کننده ثابتC°50 با و بدون کمک ذرات حامل انرژی 119
نمودار4-4- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت در اثر پیشرفت فرایند خشک شدن در ضریب همرفتی ثابت W/m2 °C 74/18تحت دمای هوای خشک کننده ثابتC°60 با و بدون کمک ذرات حامل انرژی 119
نمودار4-5- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت در اثر پیشرفت فرایند خشک شدن در ضریب همرفتی ثابت W/m2 °C 61/29 تحت دمای هوای خشک کننده ثابتC°60 با و بدون کمک ذرات حامل انرژی 120
نمودار4-6- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت در اثر پیشرفت فرایند خشک شدن در ضریب همرفتی ثابت W/m2 °C 70/38 تحت دمای هوای خشک کننده ثابتC°60 با و بدون کمک ذرات حامل انرژی 120
نمودار4-7- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت در اثر پیشرفت فرایند خشک شدن در ضریب همرفتی ثابت W/m2 °C 74/18تحت دمای هوای خشک کننده ثابت C°70 با و بدون کمک ذرات حامل انرژی 121
نمودار4-8- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت در اثر پیشرفت فرایند خشک شدن در ضریب همرفتی ثابت

W/m2 °C 61/29 تحت دمای هوای خشک کننده ثابتC°70 با و بدون کمک ذرات حامل انرژی

122
نمودار4-9- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت در اثر پیشرفت فرایند خشک شدن در ضریب همرفتی ثابت W/m2 °C 70/38 تحت دمای هوای خشک کننده ثابتC°70 با و بدون کمک ذرات حامل انرژی 122
نمودار4-10- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت دمای هوای خشک کننده ثابت C˚50 و ضرایب همرفتی مختلف، بدون حضور ذرات بی اثر 123
نمودار4-11- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت دمای هوای خشک کننده ثابت C˚50 و ضرایب همرفتی مختلف، در حالتی که از 4 عدد ذره حامل انرژی بهره گیری گردد. 124
نمودار4-12- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت دمای هوای خشک کننده ثابت C˚50 و ضرایب همرفتی مختلف، در حالتی که از 8 عدد ذره حامل انرژی بهره گیری گردد. 125
نمودار4-13- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت دمای هوای خشک کننده ثابت C˚50 و ضرایب همرفتی مختلف، در حالتی که از 12عدد ذره حامل انرژی بهره گیری گردد. 126
نمودار4-14- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت دمای هوای خشک کننده ثابت C˚50 و ضرایب همرفتی مختلف، بدون حضور ذرات بی اثر 126
نمودار4-15- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت دمای هوای خشک کننده ثابت C˚60 و ضرایب همرفتی مختلف، در حالتی که از 4 عدد ذره حامل انرژی بهره گیری گردد. 127
نمودار4-16- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت دمای هوای خشک کننده ثابت C˚60 و ضرایب همرفتی مختلف، در حالتی که از 8 عدد ذره حامل انرژی بهره گیری گردد. 128
نمودار4-17- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت دمای هوای خشک کننده ثابت C˚60 و ضرایب همرفتی مختلف، در حالتی که از 12عدد ذره حامل انرژی بهره گیری گردد. 129
نمودار4-18- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت دمای هوای خشک کننده ثابت C˚70 و ضرایب همرفتی مختلف، بدون حضور ذرات بی اثر 130
نمودار4-19- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت دمای هوای خشک کننده ثابت C˚70 و ضرایب همرفتی مختلف، در حالتی که از 4 عدد ذره حامل انرژی بهره گیری گردد. 130
نمودار4-20- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت دمای هوای خشک کننده ثابت C˚70 و ضرایب همرفتی مختلف، در حالتی که از 8 عدد ذره حامل انرژی بهره گیری گردد. 131
نمودار4-21- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت دمای هوای خشک کننده ثابت C˚70 و ضرایب همرفتی مختلف، در حالتی که از 12عدد ذره حامل انرژی بهره گیری گردد. 132
نمودار4-22- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت ضریب همرفتی ثابتW/m2˚C 74/18 و بدون حضور ذرات بی اثر 133
نمودار4-23- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت ضریب همرفتی ثابتW/m2˚C 61/29 و بدون حضور ذرات بی اثر 133
نمودار4-24- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت تاثیر ضریب همرفتی ثابتW/m2˚C 70/38 و بدون حضور ذرات بی اثر 134
نمودار4-25- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت ضریب همرفتی ثابتW/m2˚C 74/18 و حضور 4 عدد ذره بی اثر 135
نمودار4-26- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت ضریب همرفتی ثابتW/m2˚C 61/29 و حضور 4 عدد ذره بی اثر 136
نمودار4-27- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت ضریب همرفتی ثابتW/m2˚C 70/38 و حضور 4 عدد ذره بی اثر 137
نمودار4-28- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت ضریب همرفتی ثابتW/m2˚C 74/18 و حضور 8 عدد ذره بی اثر 137
نمودار4-29- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت ضریب همرفتی ثابتW/m2˚C 61/29 و حضور 8 عدد ذره بی اثر 138
نمودار4-30- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت ضریب همرفتی ثابتW/m2˚C 70/38 و حضور 8 عدد ذره بی اثر 139
نمودار4-31- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت ضریب همرفتی ثابتW/m2˚C 74/18 و حضور 12 عدد ذره بی اثر 140
نمودار4-32- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت ضریب همرفتی ثابتW/m2˚C 61/29 و حضور 12 عدد ذره بی اثر 141
نمودار4-33- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت ضریب همرفتی ثابتW/m2˚C 70/38 و حضور 12 عدد ذره بی اثر 142
نمودار4-34- مقایسه دمای میانگین دانه ذرت در حالت های مختلف خشک شدن 142
نمودار 4-35- درصد تغییرات دمای متوسط دانه ذرت در تعداد مختلف ذرات بی اثر نسبت به حالتی که ذرات بی اثر بهره گیری نشوند. 143
نمودار4-36- اثر متقابل دمای هوای خشک کننده و سرعت حرکت محصول (vg) 149
نمودار 4-37- اثر متقابل دمای هوای خشک کننده و ارتفاع نمونه برداری از مخزن خشک کن 150
نمودار 4-38- اثر متقابل دمای هوای خشک کننده و نسبت ذرات بی اثر 150
نمودار 4- 39- اثر متقابل دمای هوا خشک کننده و سرعت هوای خشک کننده 151
نمودار4-40- اثر متقابل دو پارامتر سرعت هوای خشک کننده و ارتفاع نمونه برداری 152
نمودار 4- 41- اثر متقابل نسبت کاربرد ذرات بی اثر و ارتفاع نمونه برداری 153
نمودار 4- 42- اثر متقابل سرعت حرکت محصول و ارتفاع نمونه برداری 154
نمودار 4-43- اثر متقابل سرعت حرکت محصول درون مخزن و نسبت ذرات بی اثر 155
نمودار4-44- اثر متقابل دو پارامتر سرعت هوای خشک کننده و سرعت حرکت محصول درون مخزن 156
نمودار4-45- اثر متقابل سرعت هوای خشک کننده و نسبت کاربرد ذرات بی اثر 157
نمودار4-46- تغییرات π ترم وابسته در برابر 2π ، با ثابت نگه داشتن سایر پارامترها 158
نمودار 4-47– تغییرات π ترم وابسته در برابر 3π ، با ثابت نگه داشتن سایر پارامترها 159
نمودار 4-48– تغییرات π ترم وابسته در برابر 4π ، با ثابت نگه داشتن سایر پارامترها 160
نمودار 4-49– تغییرات π ترم وابسته در برابر 5π ، با ثابت نگه داشتن سایر پارامترها 160
نمودار4-50– تغییرات π ترم وابسته در برابر 6π ، با ثابت نگه داشتن سایر پارامترها 161
نمودار 4-51- مقایسه بین مقادیر محتوای رطوبت بدست آمده از آزمایش و مقادیر پیش بینی شده توسط مدل 163
نمودار 4-52- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=1m/s، T=50°C و i=0 با بهره گیری از سه روش 182
نمودار 4-53- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=1m/s، T=50°c و i=1 با کمک سه روش 183
نمودار 4-54- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=1m/s، T=50°C و i=2 با کمک سه روش 184
نمودار 4-55- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=1m/s، T=60°C و i=0 با کمک سه روش 185
نمودار 4-56- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=1m/s، T=60°C و i=1 با کمک سه روش 185
نمودار 4-57- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=1m/s، T=60°C و i=2 با کمک سه روش 186
نمودار 4-58- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=2m/s، T=50°C و i=0 با کمک سه روش 186
نمودار 4-59- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=2m/s، T=50°C و i=1 با کمک سه روش 187
نمودار 4-60- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=2m/s، T=50°C و i=2 با کمک سه روش 187
نمودار 4-61- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=2m/s، T=60°C و i=0 با کمک سه روش 188
نمودار 4-62- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=2m/s، T=60°C و i=1 با کمک سه روش 188
نمودار 4-63- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=2m/s، T=60°C و i=2 با کمک سه

روش

189

 

 


فصل اول

مقدمه

غلات در تمام دنیا در رده مواد غذایی اصلی قرار می‌گیرند. به همین علت تولید، نگهداری و توزیع بهینه آنها دارای اهمیت فراوانی بوده زیرا غلات منبع اصلی غذای بشر و خوراک دام می باشد. محتوای نشاسته بالای آنها منبع انرژی می باشد و در ترکیبات این محصولات پروتئین و روغن نیز هست. در مقایسه با دیگر مواد غذایی، غلات در صورت برداشت و نگهداری مناسب به علت دوام در حمل و نقل و حفظ کیفیت خود در طی مدت انبارداری منحصر بفرد هستند. گندم، برنج و ذرت، پیش از دوران مسیح تا به امروز جزء غلات اصلی می باشند. ذرت بومی امریکا می باشد و برنج و گندم در آسیای میانه تولید می‌شده‌اند (کهن، 1384).

ذرت با نامZea mayz L. ازخانواده گرامینه می باشد. این گیاه از نظر اهمیت و تولید جهانی در بین غلات پس ازگندم و برنج در مکان سوم قرار دارد. تولید این محصول در سال 2012 در جهان 691 میلیون تن و در سال 1391 در کشور 428/2 میلیون تن بوده می باشد (FAOSTAT, 2013) . رطوبت ذرت درهنگام برداشت (w.b)30-35% می باشد. درصورتیکه ذرت با همین رطوبت ذخیره گردد دچار فساد خواهد گردید. به همین علت رطوبت ذرت را با بهره گیری از فرآیند خشک‌کردن تا حدود 13-14% بر مبنای تر کاهش می دهند. این اقدام در گذشته به صورت سنتی (خشک‌کردن در هوای آزاد و در معرض نور مستقیم خورشید) انجام می‌گرفت، اما بدلیل بروز تغییرات نا مطلوب در کیفیت محصول به لحاظ طولانی بودن زمان خشک شدن، عدم اعمال کنترل کافی در مراحل مختلف خشک شدن، احتمال حمله آفات و پرندگان، بروز تغییرات جوی، عدم وجود تشعشع کافی خورشید در بعضی مناطق جغرافیایی، غیریکنواختی در خشک شدن، آلودگی به گرد وغبار و غیره محصول دچار ضایعات جبران ناپذیر می‌گشت. با بهره گیری از خشک‌کنهای صنعتی معایب فوق تا حدود زیادی بر طرف شده می باشد (کهن، 1384).

علوم مربوط به تکنولوژی پس از برداشت در دهه های گذشته شاهد رشد قابل توجهی بوده می باشد. به گونه کلی بخشی از عملیات پس ازبرداشت غلات شامل خشک‌کردن، ذخیره‌ سازی، تمیزکردن و درجه‌بندی‌کردن محصول می باشد. جهت دستیابی به کیفیت بهتر به هنگام مصرف غلات رطوبت آنها در زمان انبارداری بایستی تا حد مطلوبی کاهش یابد. پس اهمیت خشک کردن و بخصوص خشک کردن مصنوعی به عنوان یکی از مراحل فرآوری پس از برداشت نمایان می گردد. دراین میان خشک کردن نامناسب مهمترین علت فساد و خرابی محصول می باشد. افزایش شکستگی ذرت وسویا وکاهش کیفی آرد برنج و گندم در اثر خشک کردن نامناسب ازاین قبیل خسارات می‌باشد. خشک‌کردن مصنوعی محصولات کشاورزی از جنبه های زیر دارای اهمیت می باشد (مرادی، 1387).

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :241

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن